Zákony, zbierky zákonov

Image
Zákony 2021 II aktualizácia II 10 - Verejné obstarávanie - Kolektív autorov
4,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania, revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ, zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb, zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - po novele zákonom č. 395/2021 Z. z. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - po novele zákonom č. 395/2021 Z. z. Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov - po novele zákonom č. 395/2021 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - po novele nariadením vlády SR č. 390/2021 Z. z. Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov - po novele zákonom č. 395/2021 Z. z.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár (4. vydanie) - Milan Ďurica
94,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Štvrté vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, doplnenú od predchádzajúceho vydania o 200 ďalších rozhodnutí. Komentár reaguje na všetky zmeny právnej úpravy od tretieho vydania, vrátane úpravy malých konkurzov a konkurzov vyhlásených na základe rozhodnutia o prepadnutí majetku. Tradične obsahuje výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.
Poradca 1/2022 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže - Kolektív autorov
4,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Titul obsahuje úplné znenie nového Zákona o hospodárskej súťaži po ostatnej novele s komentárom s účinnosťou 1. 6. 2021. Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou. Konkurencieschopnosť v rámci Európskej únie zároveň posilňuje postavenie európskych spoločností aj vo vzťahu k svetovým konkurentom. Efektívne vymáhanie práva hospodárskej súťaže je pre dosiahnutie týchto cieľov nevyhnutné. Dňa 1. 6. 2021 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ku ktorému prinášame komentár v rubrike Legislatíva. Legislatíva • Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s komentárom Poradenstvo • Príjmy oslobodené od dane z príjmov FO • DANE A ÚČTOVNÍCTVO • Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2021 • Výhody mikrodaňovníka v roku 2021 • PERSONALISTIKA A MZDY • Zamestnávanie občanov a účtovanie miezd.
Zákony 2021 III aktualizácia III 5 - Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom poistení - Kolektív autorov
4,85 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Titul obsahuje úplné znenia Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení po ostatných novelách. S cieľom zabezpečenia účelového poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa ustanovilo túto podporu poskytovať ako nárokovú po splnení zákonom ustanovených podmienok, a to zamestnávateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a toto obdobie trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - po novele zákonom č. 215/2021 Z. z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení - po novele zákonom č. 215/2021 Z. z.
Poradca 11-12/2021 – Exekučný poriadok s komentárom - Kolektív autorov
9,12 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša Exekučný poriadok s komentárom v úplnom znení po novelách. Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Exekučný poriadok s komentárom
Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii - Komentár - Peter Strapáč,Marián Ďurana
17,29 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cieľom publikácie je poskytnúť komplexný komentár a analýzu vykonávacích predpisov k likvidácii obchodných spoločností, ako aj poukázať a vysvetliť niektoré ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností. Ako vyplýva zo samotného vymedzenia predmetu právnej úpravy, t. j. vymedzenia okruhu spoločenských vzťahov, ktoré sú upravované vo vyhláške č. 193/2020 Z. z., sa teda publikácia bude zaoberať najmä otázkou určenia podrobností o výške preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, stanovenie pravidiel na určenie výšky tzv. zákonnej odmeny za výkon funkcie likvidátora, ako aj náhrady výdavkov. Uvedenými pravidlami pre výpočet odmeny a náhrady výdavkov sa bude pritom riadiť právny vzťah medzi likvidátorom a likvidovanou právnickou osobou v prípade jeho nedobrovoľného ustanovenia a za splnenia určitých podmienok aj v prípade jeho dobrovoľného ustanovenia. V neposlednom rade tak, ako vyplýva z príslušných odkazov hmotnoprávnej úpravy na vykonávací predpis, sa zaoberáme analýzou náležitostí zoznamu majetku spoločnosti. Pri analýze vykonávacích predpisov poskytujeme i analýzu príslušných hmotnoprávnych ustanovení, z ktorých vykonávací predpis vychádza tak, aby sme poskytli ucelený obraz nevyhnutný na správnu aplikáciu daného predpisu. Okrem samotnej analýzy sa však zaoberáme i kritickými momentmi a úskaliami danej úpravy a v tejto súvislosti podávame určité stanovisko na riešenie danej situácie.
Zákony 2021 II aktualizácia II 1 - Verejné obstarávanie, konkurz, reštrukturalizácia a exekúcie - Kolektív autorov
5,42 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelami zákonov sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktorých zmenu alebo doplnenie si vyžiadala situácia s naďalej sa šíriacou nebezpečnou nákazlivou chorobou COVID-19 na území Slovenskej republiky. Zákony reagujú na pretrvávajúci negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku, a s tým súvisiace opätovné vyhlásenie, resp. predĺženie núdzového stavu na území Slovenskej republiky. Aké zmeny prinášajú právne predpisy, nájdete v Aktualizácii s úplným znením zákonov. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich Zákon č. 7/20005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
Zákony 2021 II. B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, Súkromná bezpečnosť - Kolektív autorov
6,65 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom doplnili zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, do ktorej sme pridali aj zákon o e-Governmente. Nová štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré sme po novom do zákonov zaradili k 1. 1. 2021. Posledná kapitola obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.
Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 7/2019
4,18 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., zákona č. 552/2008 Z.z., zákona č. 276/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 224/2010 Z.z., zákona č. 130/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 z.z., 305/2013 Z.z., zákona č. 371/2014 Z.z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 117/2015 Z.z., zákona č. 282/2015 Z.z., zákona č. 389/2015 Z.z., zákona č. 390/2015 Z.z., zákona č. 437/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 291/2016 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 377/2016 z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona č. 279/2017 Z.z. a zákona č. 373/2018 Z.z.
Novelizovaný zákon o DPH 2/2018
3,04 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 83/2009 Z.z., zákona č. 258/2009 Z.z., zákona č. 471/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 83/2010 Z.z., zákona č. 490/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 360/2013 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 268/2015 Z.z., zákona č. 360/2015 Z.z., zákona č. 297/2016 Z.z., zákona č. 298/2016 Z.z. a zákona č. 334/2017 Z.z.
Zákon o lesoch - Marcela Tittlová,Peter Papáček
9,26 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky existencie ľudskej spoločnosti, nadobúda prioritný politický a právny význam. Zohľadňovanie požiadaviek na ochranu lesov a trvalo udržateľný rozvoj lesného hospodárstva predstavujú základné ciele, ktoré si predkladaný zákon ustanovuje. Cieľom prehľadného, interdisciplinárneho, ako aj komparatívneho komentovaného spracovania ustanovení je poskytnúť čitateľovi (nielen) základný prehľad a orientáciu v jednotlivých otázkach, ktoré súvisia s hospodárením v lesoch, s využívaním lesných pozemkov, s hospodárskou úpravou a aj štátnou správou v oblasti lesného hospodárstva. Komentár k ustanoveniam zákona o lesoch prezentuje odborné teoretické aj praktické poznatky a často aj komparatívne hľadisko, a v takejto podobe vytvára ucelený pohľad na hospodárenie v lesoch a hospodársku úpravu lesov. Vychádza z ostatných novelizácií právnych predpisov v zákonnej a podzákonnej rovine. Vzhľadom na to, že priamo zákonné ustanovenia odkazujú na celý rad právnych predpisov a na ich vykonanie je prijaté množstvo vykonávacích podzákonných noriem, predkladané spracovanie v sebe integruje zákonné, ako aj podzákonné poznatky s cieľom vytvorenia komplexného pohľadu a prehľadu. Predkladaný komentár je určený nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, a všeobecne osobám zainteresovaným do oblasti lesného hospodárstva. Slúži ako odborná teoretická a aplikačná pomôcka na lepšie zorientovanie sa v základných, ako aj hĺbkových oblastiach lesného hospodárstva. Okrem tohto, vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu takéhoto odborného spracovania (vo forme komentára k zákonu), je možné využiť komentovanú formu zákona doplnenú o judikatúru aj na účely všetkých stupňov vzdelávania v príslušných odboroch.
Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - Kolektív autorov
20,71 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autorský kolektív si v komentári k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vytýčil cieľ, a to informovanie odbornej verejnosti o základných inštitútoch v zrozumiteľnej podobe, ako aj vyjadrenie právnych názorov na otvorené otázky vznikajúce pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Prepojením odborníkov z aplikačnej praxe a z akademického prostredia vznikla unikátna publikácia, ktorej snahou je samostatným, podriadeným, viazaným finančným agentom a finančným poradcom priblížiť kľúčový normatívny právny akt regulujúci vykonávanie týchto špecifických druhov podnikania. Predmetná publikácia môže zároveň slúžiť aj ako pomôcka pre finančné inštitúcie a advokátov poskytujúcich klientom právne služby v sektore finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.
Živnostenský zákon - Komentář - Kolektív autorov
44,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dnů. Pro čtenáře bude jistě zajímavým zjištěním, jaký dopad tento historický vývoj měl a jak se chtě nechtě promítá i do dnešních dnů. Pro praktické využití publikace v běžné podnikatelské praxi dozajista přispěje i skutečnost, že autorský tým je úzce spjat s výkonem živnostenské správy. Jeho snahou proto bylo v co největší míře eliminovat teoretické poučky a zaměřit se na reálné poznatky z aplikační praxe.
Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi - Peter Roháček
7,61 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom, ako aj na domácom trhu. Cieľom tohto komentára je priblížiť čitateľovi mechanizmy vytvorené na efektívny zásah orgánov verejnej moci proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na colnej hranici Európskej únie a na vnútornom trhu v Slovenskej republike. Pri vysvetľovaní jednotlivých ustanovení zákona autor veľmi efektívne pracuje s relevantnou judikatúrou Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, s rozhodnutiami niektorých krajských a okresných súdov, ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Pozornosť venuje aj výkladovým nejasnostiam, ktoré pri praktickej aplikácii zákona nastali, ako aj situáciám, ktoré sa potenciálne môžu v praxi vyskytnúť. Komentár je určený odbornej i laickej verejnosti, predovšetkým však držiteľom práv duševného vlastníctva a ich zástupcom v konaní pred colnými orgánmi, pracovníkom finančnej správy, ako aj držiteľom tovaru a deklarantom.
Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2018
2,09 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 73/1998 Z.z., zákona č. 256/1998 Z.z., zákona č. 116/2000 Z.z., zákona č. 323/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 48/2002 Z.z., zákona č. 182/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 155/2003 Z.z., zákona č. 166/2003 Z.z., zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 537/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 255/2006 Z.z., zákona č. 25/2007 Z.z., zákona č. 247/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 214/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 495/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 192/2011 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 75/2013 Z.z., zákona č. 307/2014 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z.z., zákona č. 397/2015 Z.z., zákona č. 444/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., 82/2017 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z. a zákona č. 68/2018 Z.z.
Novelizovaný Živnostenský zákon
2,09 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelizovaný Živnostenský zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 470/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 17/2007 Z.z., zákona č. 99/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 448/2008 Z.z., zákona č. 186/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 395/2011 Z.z., zákona č. 251/2012 Z.z., zákona č. 314/2012 Z.z., zákona č. 321/2012 Z.z., zákona č. 351/2012 Z.z., zákona č. 447/2012 Z.z., zákona č. 39/2013 Z.z., zákona č. 94/2013 Z.z., zákona č. 95/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 218/2013 Z.z., zákona č. 1/2014 z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 399/2014 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z., zákona č. 266/2015 Z.z., zákona č. 272/2015 Z.z., zákona č. 274/2015 Z.z., zákona č. 278/2015 Z.z., zákona č. 331/2015 Z.z., zákona č. 348/2015 Z.z., zákona č. 387/2015 Z.z., zákona č. 412/2015 Z.z., zákona č. 440/2015 Z.z., zákona č. 89/2016 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 276/2017 Z.z., zákona č. 289/2017 Z.z. a zákona č. 292/2017 Z.z.
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář - Pavla Bejčková
24,22 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v České republice je zákon o ochraně ovzduší. Komentář od doktorky Pavly Bejčkové je detailním průvodcem národní úpravou ochrany ovzduší, který zároveň zohledňuje mezinárodní a evropskou právní úpravu a rovněž čtenáře seznamuje s relevantní judikaturou. Komentář je určen zejména úředníkům vykonávajícím státní správu na úseku ochrany životního prostředí a na úseku stavebního řádu, podnikovým ekologům a další odborné právní i neprávní veřejnosti, jejíž činnost se dotýká ochrany ovzduší.
Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov 21/2017
1,62 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON č. 274/2017 Z. z. z 12. októbra 2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie - Katarína Valová,Kolektív autorov
65,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktiež vývoj názorov súdnej praxe i právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako prvé a druhé vydanie, obsahuje tretie vydanie množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Kolektiv autorů Martin Aksamit, Ladislav Duditš, Mária Hucíková
Zveřejňování obchodních korporací - Jiří Strouhal
13,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha je věnována problematice zveřejňování účetních informací. Je zde komplexně popsána metodika sestavení účetní závěrky za období 2016 z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních jednotek. Jsou představeny principy hodnocení finanční výkonnosti účetních jednotek. Kniha jako první v České republice v detailu popisuje problematiku integrovaného výkaznictví, které je využitelné u velkých účetních jednotek. V neposlední řadě se text zabývá oblastí správy obchodních korporací a na příkladu Sazka, a. s., naznačuje její selhání. Kniha je protkána mnoha praktickými příklady, díky nimž čtenář může analyzovanou problematiku lépe pochopit.
Autorský zákon. Úzz, 5. vydanie, 9/2023
5,42 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 455/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2023.
Novelizovaný Zákoník Práce 14/2023
7,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 131/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 244/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 570/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 231/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 200/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 460/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 49/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 184/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 574/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 543/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 48/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 257/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 406/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 512/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 252/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 345/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 361/2012 Z. Z., NÁLEZU ÚS SR Č. 233/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 103/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 183/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 14/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 307/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 319/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 375/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 380/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 63/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 66/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 294/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 326/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 407/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2021 Z. Z., UZNESENIA ÚS SR Č. 539/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 82/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 222/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 248/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 376/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 50/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.
Katastrální zákon. Komentář - Petr Baudyš
41,28 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle které je stavba zpravidla součástí pozemku a nikoli samostatná věc. Zásadním způsobem se rozšířil okruh věcných práv k nemovitostem, která je třeba do katastru zapisovat. Nový katastrální zákon sloučil právní problematiku vedení katastru, upravenou doposud dvěma zákony, do jedné zákonné úpravy. Význam zápisů v katastru je nově upraven v § 980 ObčZ an. Zásada materiální publicity je potom zakotvena v § 984 odst. 1 ObčZ. První vydání komentáře není bohaté na odkazy na odbornou literaturu ani na použitelnou judikaturu, které nejsou prozatím k dispozici. Nicméně, cílem autora je v tomto vydání důkladně seznámit čtenáře s novou právní úpravou katastru nemovitostí, upozornit na všechny změny, ke kterým v této oblasti došlo, a současně zprostředkovat představu autora o tom, jak by měl být tento zákon aplikován v praxi.
Zákony 2023 II. Aktualizácia II/2 - Exekučný poriadok
3,14 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Základným cieľom právnej úpravy novely exekučného poriadku je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučného konania. V tejto súvislosti sa zaviedli tzv. donucovacie opatrenia, ktorými majú byť peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Tieto donucovacie opatrenia budú aplikovateľné nielen pri vynucovaní plnenia povinnosti súčinnosti (v tomto prípade však len donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty) a povinnosti uskutočniť vyhlásenie o majetku, ale aj v exekučných konaniach vedených na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj v exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom (v súvislosti s čím súčasne dochádza k vypusteniu právnej úpravy exekúcie zadržaním vodičského preukazu). Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) – po novele zákonom č. 48/2023 Z. z. (prvá novela) UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov – po novele zákonom č. 49/2023 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok – po novele zákonom č. 49/2023 Z. z. (prvá novela) V súvislosti so zabezpečením zrýchlenia a zefektívnenia exekučného konania sa v exekučnom poriadku zaviedla zmena a doplnenie právnej úpravy výkonu exekúcie na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Okrem uvedeného sa zaviedli aj niektoré úpravy, ktoré majú za cieľ zefektívniť vedenie exekučného konania a posilniť postavenie oprávneného v exekučnom konaní.
Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár, 4. vydanie - Katarína Valová,Kolektív autorov
75,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách. Štvrté, aktualizované vydanie komentára je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori v ňom zohľadnili aj vývoj právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako predchádzajúce vydania obsahuje množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Komentár má ambíciu slúžiť ako pomôcka pri správnej aplikácii Zákona o dobrovoľných dražbách pre všetky subjekty zúčastnené na dobrovoľných dražbách, najmä pre dražobníkov, navrhovateľov dražby, účastníkov dražby, vlastníkov predmetu dražby, ako aj pre notárov, ktorí osvedčujú priebeh dražby notárskou zápisnicou, sudcov, ktorí rozhodujú spory o neplatnosť dražby a advokátov, ktorí v týchto sporoch zastupujú klientov. Kolektiv autorů Mária Hucíková, Ladislav Duditš, Martin Aksamit
Územné plánovanie a výstavba - Stavebný zákon účinný od 1. 4. 2024 - Štefan Strašnický
18,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie. Okrem toho si nová právna úprav dáva v oblasti územného plánovania za cieľ i profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou, a na to nadväzujúca integrácia územného rozhodnutia do konania o stavebnom zámere. Obsah: Zákon o územnom plánovaní s komentárom Zákon o výstavbe s komentárom Územné plánovanie Nová právna úprava špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Nakoľko kompetencia územného plánovania je originálnou právomocou orgánov samosprávy, úrad bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať najmä ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania, prostredníctvom metodických usmernení. Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostávajú zachované, novým zákonom sa dopĺňa nový typ územnoplánovacej dokumentácie, a to územný plán mikroregiónu. Základom novej právnej úpravy bude elektronizácia procesov územného plánovania v jednotnej metodike a v jednom informačnom systéme územného plánovania a výstavby, v ktorom budú ukladané a zverejňované príslušné údaje a informácie z územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacích dokumentácií a vybraných rozhodnutí stavebných úradov a overených projektových dokumentácií stavieb. Výstavba Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Komentár - Soňa Kubincová,Tatiana Kubincová Jamrichová
75,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nakladatelství C. H. Beck prináša komentár k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti daní a poplatkov. Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom, a to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia. Avšak nielen týmto subjektom je publikácia určená. Svojich čitateľov si nepochybne nájde aj v radoch občanov, ak ide o podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.
Zákony 2022 I aktualizácia I 2 - daňové a účtovné zákony - Kolektív autorov
4,85 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Upozornenie na zmenu zákona: – Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku – Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mim. opatreniach vo finančnej oblasti – Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Novela zákona navrhuje, aby dávky vyplácané v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte boli zdaniteľným príjmom a považovali sa za príjem z kapitálového majetku, rovnako ako sa v súčasnosti za takýto príjem považujú dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré je z hľadiska účelu obdobným produktom (základom dane bude plnenie znížené o zaplatené príspevky. Vzhľadom na to, že daňovník môže mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov (doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu), navrhuje sa, aby bolo možné príspevky daňovníka preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období odpočítať od základu dane do výšky 180 eur v úhrne...
Zákony 2022 VI aktualizácia VI/2 - Životné prostredie
3,71 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodp. výrobcov vyhr. výrobkov a o nakladaní s vyhr. prúdmi odpadov • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch Upozornenie na zmenu • Vyhláška č. 347/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania. Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených úradov resp. regionálnych pracovísk úradu. Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch...
Zákon o poštových službách - komentár - Lucia Váryová
37,81 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komentár poskytuje komplexný a prehľadný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o prvý vydaný komentár k uvedenému zákonu na knižnom trhu v Slovenskej republike. Publikácia je doplnená praktickými vzormi dokumentov, ako aj relevantnou judikatúrou v oblasti poštového práva vrátane rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. Komentár vychádza z teoretických poznatkov a praktických skúseností autorky z poštového podniku, pričom zahŕňa najdôležitejšie aktuálne zmeny v oblasti poštového práva, resp. zákona o poštových službách a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia je určená najmä odborníkom pôsobiacim v oblasti poštových služieb a poštového sektora, advokátom a kuriérskym spoločnostiam, resp. podnikateľom poskytujúcim poštové služby. Bude však užitočnou pomôckou aj pre širšiu právnickú a odbornú verejnosť, ktorá prichádza do kontaktu s oblasťou poštových služieb.
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností - Róbert Gyuri
26,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cirkvi a náboženské spoločnosti tvorili v každej historickej etape vývoja spoločnosti jej integrálnu súčasť. Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov predstavuje v súčasnosti základný predpis upravujúci vzťahy medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Cieľom predkladaného komentára je ponúknuť výklad tohto právneho predpisu s ohľadom na zabezpečenie reálnej ochrany práv a záujmov nositeľov náboženskej slobody – jednotlivých veriacich a cirkví a náboženských spoločností, ako aj oprávnených záujmov štátu a celej spoločnosti.V súčasnej slovenskej odbornej literatúre a aj celkovo v právnej vede sa otázkam týkajúcim sa náboženskej slobody a otázkam ústavnoprávneho a administratívnoprávneho postavenia cirkví a náboženských spoločností nevenuje dostatočná pozornosť. Z tohto dôvodu predkladaný komentár na niektorých miestach prekračuje z hľadiska svojho obsahového zamerania štandard ustanovený pre takýto druh publikácie a ponúka výklad problematiky v širších súvislostiach a zohľadňuje aj názory a stanoviská iných autorov a odborníkov v oblasti právnej vedy a administratívno-aplikačnej praxe doma a v zahraničí, na ktoré odkazuje. Komentár tak predstavuje istú kombináciu vedecko-akademického komentára a praktickej príručky pre právnu prax. Jeho užívateľmi tak môžu byť nielen odborníci, ktorí sú s problematikou právneho postavenia cirkví a náboženských spoločností pracovne spätí, ale aj všetci tí, ktorí majú záujem hlbšie pochopiť základnú konfesno-právnu úpravu v Slovenskej republike. Komentár je, samozrejme, vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov právnických alebo teologických fakúlt, prípadne aj pre študentov iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín.Dôležitou súčasťou predkladaného komentára je aj relevantná judikatúra súvisiaca s realizovaním náboženskej slobody alebo právnym postavením cirkví a náboženských spoločností, ich vznikom a aj samotnou činnosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah relevantnej judikatúry je veľký, je v predkladanom komentári spracovaná tá najdôležitejšia.
Tlačový zákon. Komentár, 2. vydanie - Jozef Vozár
56,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Druhé, aktualizované a doplnené vydanie komentára k tlačovému zákonu umožňuje získať ucelené vedomosti o právach a povinnostiach vydavateľov periodickej tlače, tlačových agentúr, novinárov, alebo napríklad o práve na informácie. Komentár obsahuje tiež aktualizovanú judikatúru. Publikácia je výbornou pomôckou pre prax a ocenia ju nielen právnici a novinári, ale aj širšia verejnosť zaujímajúca sa o túto problematiku.

Naša webová stránka s podkategóriou Zákony, zbierky zákonov, ponúka návštevníkom možnosť preskúmať všetky dôležité právne dokumenty, ktoré sú súčasťou kresťanského náboženstva. Na tejto stránke nájdete komplexnú zbierku zákonov, ktoré sa vztahujú na viaceré aspekty kresťanského života. V našej zbierke zákonov budete mať prístup k rôznym právnym dokumentom, ktoré pomôžu rozšíriť vaše poznanie o kresťanských zákonoch a ich aplikácii v súčasnom svete. Základnými kategóriami, ktoré nájdete na našej stránke sú: Biblia, kanonické zákony a cirkevné právo. V kategórii Biblia si môžete prečítať a skúmať kresťanské zákony a príkazy, ktoré sú zaznamenané v Písme svätom. Tieto zákony poskytujú základné usmernenia pre správne a morálne správanie kresťanov. Máme podrobné štúdie jednotlivých kníh Bible a vysvetľujeme ich význam pre kresťanskú komunitu. Kanonické zákony sú súčasťou cirkevnej tradície a rôznych náukových dokumentov, ktoré boli vytvorené v priebehu dejín kresťanstva. Tieto zákony zahŕňajú pravidlá a usmernenia pre bohoslužobné obřady, kresťanský život a správu cirkvi. Na našej stránke nájdete preklady a vysvetľovanie týchto zákonov, aby ste lepšie pochopili ich význam a aplikáciu. Cirkevné právo je súhrn právnych noriem a zákonov, ktoré sú platné vo vnútri kresťanských cirkví. Tieto právne zásady slúžia na reguláciu štruktúry a správy cirkvi, ako aj na riešenie právnych otázok, ktoré sa vyskytujú v rámci cirkvi. Naša stránka poskytuje prehľad týchto zákonov a vysvetľuje ich uplatnenie v praxi. Nezáleží na tom, či ste kresťanom alebo len zvedavým návštevníkom, naša webová stránka vám poskytne všetky potrebné informácie o kresťanských zákonoch a ich význame. Sme tu preto, aby sme vám pomohli hlbšie sa ponoriť do tohto fascinujúceho aspektu kresťanskej viery.

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile