Stredovek

Image
Paleograficko-kodikologické etudy - Zuzana Hladíková
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Svazek přináší souborné vydání studií prof. Zdeňky Hledíkové, přední specialistky v oblasti středověkých církevních dějin a pomocných věd historických, týkajících se středověké paleografie a kodikologie. Texty, vzniklé během několika desetiletí, byly rozptýleny v domácích i zahraničních periodikách a sbornících, namnoze obtížně dostupných. Soubor je doplněn bibliografií prací prof. Hledíkové od roku 2008 (tehdy vyšla její zatím poslední bibliografie) a předmluvou prof. Ivana Hlaváčka, předního odborníka v oblasti pomocných věd historických a dlouholetého kolegy Zdeňky Hledíkové.
Európa története a középkorban - László Katus
22,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A kötet a 3. század közepétől, a Római Birodalom válságától a 15. század végéig tárgyalja a középkor történetét. Azét a korét, amelyben a sajátos európai civilizáció megszületett és felnövekedett. Ekkor ment végbe az a sokoldalú fejlődés a társadalmi élet minden területén - a technikában, a gazdaságban, a társadalomszerveződésben, a politikai intézményekben és a tudományban -, amelynek eredményeképpen az újkorban Európa lett a világ vezető civilizációja. A kötet nem pusztán hagyományos eseménytörténeti összefoglaló, hanem egyrészt a különböző országok párhuzamos fejlődéstörténetét nyújtja, másrészt a politikatörténet mellett az európai gazdaság- és társadalomtörténetet, valamint a kultúra változásait állítja középpontba, s részletesen foglalkozik az egyháznak a korszakban betöltött, kiemelkedő szerepével is. Előtérbe állítja az európai fejlődés eredeti jellegzetességeit, s rámutat azokra a sajátosan európai társadalmi és politikai intézményekre, technikai és kulturális vívmányokra, amelyek az újkorban tovább tökéletesedve az európai kultúra legjellemzőbb sajátosságait és a legjelentősebb hozzájárulást jelentették az egyetemes emberi fejlődéshez.
Kronika vlády krále Dona Pedra I. - Fernao Lopes,Marie Havlíková
12,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kronika popisuje dobu vlády portugalského krále Pedra I.(1357-1367), který proslul přísnými až krutými zákroky proti svým odpůrcům, především vrahům své milenky, dvorní dámy Inés de Castro. Autor Kroniky Fernao Lopes byl královským úředníkem a archivářem.
Kronika a činy polských vévodů a králů - Gallus Anonymus,Josef Förster
14,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Gall Anonym je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty 1112-1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska Gall Anonym se mu dostalo pro jeho př
Hrady doby přemyslovské I. - František Záruba
36,53 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V kontextu mezioborového kastelologického bádání představují hrady doby přemyslovské nejzajímavější kapitolu dějin hradní architektury. A to nejen u nás, ale i v celé Evropě. Od vydání posledního domácího uceleného zpracování tématu se výrazně posunul stav poznání jednotlivých lokalit, přičemž badatelé učinili řadu zásadních objevů. Autor proto v publikaci nejprve souhrnně představuje současný stav poznání hradů českého středověku: první předkládaný svazek věnoval královským hradům, sídlům biskupa a Chebsku; druhý svazek bude věnován šlechtickým hradům a ve třetím svazku bude česká hradní architektura zasazena do širšího evropského rámce. První svazek kromě nezbytného úvodu o dějinách kastelologie v Čechách zahrnuje rovněž reflexi komplikované otázky vzniku raně středověkých hradů, klíčových prvků obrany i správy země a opěrných bodů moci českého panovníka. Těžištěm výkladu je 13. století, kdy byla vybudována celá řada královských hradů: část byla vystavěna v pohraničí, další vznikly jako správní centra královských majetků, jiné strážily důležité cesty nebo byly součástí nově zakládaných měst. Opomenuty nezůstaly ani lovecké hrady, kterým vévodí Křivoklát, obklopený rozsáhlým loveckým hvozdem s řadou dalších hradů (Týřov, Nižbor, Jinčov). Pomyslným vrcholem hradního stavitelství byla doba Přemysla Otakara II., s jehož jménem jsou spojeny hrady jako Písek, Bezděz nebo Zvíkov. Pozoruhodná jsou také sídla pražského biskupa – zvláště Horšovský Týn je klenotem hradní architektury přemyslovského období. Součástí Čech v té době bylo také Chebsko s významnou císařskou falcí a řadou menších ministeriálských hradů.
Syrská středověká kultura - Nina V. Pigulevská
19,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Předkládaná monografie představuje výsledek celoživotního badatelského zájmu Niny V. Pigulevské v oboru syrského křesťanství. Jedná se o dosud nepřekonaný úvod do dějin a kultury Syřanů. Podrobně je popsán základní přínos syrských křesťanů pro translaci řeckého myšlení do syrského a následně arabského prostředí, úspěchy syrského lékařství, alchymie a astrologie, jejich zásadní podíl na šíření křesťanství od břehů Středozemního moře přes řeku Eufrat až po Čínu. Zvláště přínosné jsou pak biografie nejvýznačnějších osobností syrského raného středověku.
State a články k slovenskému stredoveku - Matúš Kučera
17,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Výber z prác profesora Matúša Kučeru umožňuje odbornému i laickému čitateľovi v kompaktnej podobe zoznámiť sa s jeho textami, ktoré sú „roztratené“ vo viacerých vedeckých časopisoch, zborníkoch a publikáciách z rôznych časových období – od počiatkov jeho vedeckej tvorby až po posledný príspevok z konferencie v roku 2011. Štúdie sú usporiadané do 4 blokov: O koncepcii slovenských dejín, Slovenská historiografia, Hospodárske a sociálne dejiny slovenského stredoveku a Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku. Texty tohto medzinárodne uznávaného medievistu, vyznačujúce sa harmonickou symbiózou erudície a čítavosti, zásadným spôsobom prispievajú do pokladnice slovenskej národnej historiografie. Pri príležitosti 80. narodenín autora zostavil a na vydanie pripravil Martin Homza.
Uprostřed Evropy - František Šmahel
26,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje postihnout základní vývojové tendence od nástupu Lucemburků až do roku 1526, kdy se země České koruny na dlouhá staletí staly součástí habsburské říše. Z tohoto odstupu lze také panoramaticky skicovat duchovní život, kulturu a umění za vlády Lucemburků anebo korunovační rituály, festivity a pohřební ceremonie. Naproti tomu politické myšlení, národní ideu či postup vnitřní christianizace je vhodnější zkoumat ze soudobých pramenů a se zřetelem k bližším i vzdálenějším evropským paralelám. Totéž platí pro reformní inspirace raného husitství na straně jedné a nezdolné přežívání pověrečných praktik na straně druhé. Knihu uzavírají drobné dějepisné reflexe včetně otázek kladených naruby, zdánlivě navzdory zdravému rozumu.
Paralelně s Komenským a Valesiem - Eva Haneszová
25,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tato knížka je věnována předovším reformovaným farárům, ale i všem pedagogům a každému, kdo se zajíma o dějiny středověku. Písají se roky 1500-1700, kdy se šíří reformovaná víra v Evrope, ako nespokojenost křesťanů s katolicizmem. V této mé práci se snažím uvést paralel mezi Komenským, který jako farár a pedagog musel pro svou novou reformovanou víru opustit svou vlast a Valesiem, který se narodil už rodičům českých emigrantů v tehdejším Uhorsku, ve Skalici, ale vrátit se jednou do své Česká obě nikdy nepřestaly. Valesius tím, že ordinoval do své funkce své mladé učny za faráře, vzal na sebe funkce biskupa, zato dostal i vězení a spalili mu knižky vojaci Marie Terezie. Zemrel jako 95 letý, pohřben je ve Velkých Kosích, kde pomník i nyní stojí. Tedy můj objev je, že posledním biskupem českých emigrantů byl Valesius ne Komensky, jak se to dosud učilo ve školách. Kniha sa opírá na mnoho faktů ze života těch velikánů své doby a zároveň nesnižuje zásluhy Komenského. V tech letech slávíme jejich výročí narození resp. smrti. Musíš to přečíst, aby ses dozvědel víc.
Cesta kolem světa - Jan z Mandevillu
34,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Autor tradičně nazývaný Jan z Mandevillu, podle posledních bádání rytíř anglického či francouzského původu, který žil ve 14. století, líčí své údajné putování tehdy známým světem od Francie před Jeruzalém do Persie, na Kavkaz a do Indie. Dobový bestseller par excellence byl přeložen do většiny evropských jazyků a zachoval se v desítkách rukopisů a mnoha variantách. Inspiraci v mnohdy zcela fantastickém vyprávění našla i řada moderních autorů včetně Umberta Eca. Specifickou a významnou stopu zanechal Mandevilův cestopisl iv českých zemích: první překlad do češtiny pořídil už v 15. století Vavřinec z Březové, v českém prostředí vznikl i unikátní iluminovaný rukopis dnes uložený v Britské knihovně. Novou edici (a překlad do moderní francouzštiny) na základě dosud nevydaného rukopisu pořídila významná francouzská medievistka Christiane Deluzová.

Vitajte na našej webovej stránke, ktorá je venovaná stredoveku - fascinujúcemu obdobiu v histórii ľudstva. Tu nájdete bohaté informácie a príbehy plné dobrodružstiev, rytierov, hradov a mýtov. Naša podkategória Stredovek v rámci kategórie História, vojnová literatúra, vám ponúka hlbší pohľad na toto veľkolepé obdobie. Dozviete sa o politických a spoločenských udalostiach, významných stredovekých osobnostiach a ich životoch. Od rozvoja feudalizmu a nástupu rytierstva, až po pády mocných ríš a vznik nových kráľovstiev, nezachýbame sa na našej stránke ani s ďalšími zásadnými udalosťami, ako napríklad Husitské vojny. Okrem toho vám poskytneme aj veľkú zbierku literatúry zameranej na stredoveké obdobie a vojnovú tématiku. Tu nájdete recenzie na historické romány zamerané na stredoveké obdobie, ktoré vás prenesú do temnejch a zároveň fascinujúcich časov. Ak máte záujem o históriu, milovníkov zbraní a obdobia rytierskeho turazma, táto podkategória je pre vás ako stvorená. Prísťe a pripojte sa k nám na našej ceste späť do minulosti, kde sa stretneme so silnými a náročnými ľudmi, ktorí formovali našu súčasnú vlasť prostredníctvom svojich hrdinských činov a víťazstiev. Vstúpte na našu webovú stránku a objavte stredovek ako nikdy predtým!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99