Moderné dejiny

Image
Historie 20. století - Jeremy Black
31,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha Historie 20. století jednoho z předních světových historiků Jeremyho Blacka přináší ambiciózní a současně přehledné a bohatě ilustrované dějiny světa ve 20. století. Zachycuje události, postavy, ideologie, kulturní proměny a dramatickou politiku této bouřlivé doby, od světových válek přes traumata dekolonizace až po technologické triumfy vesmírných závodů. Historik ve svém poutavém vyprávění zkoumá natolik různorodá témata, jako je ruská bolševická revoluce, Velká hospodářská krize, studená válka, globalizace, klimatické změny a zrod internetu. S oblibou do výkladu zahrnuje poznatky z oblasti demografie, životního prostředí, kultury a technologií, stejně jako známé politické sváry, a přináší tak nový pohled na toto nejdůležitější téma. V knize najdete pozoruhodné mapy, ilustrace i fotografie, které s mimořádnou přehledností přibližují klíčové události 20. století.
1921 - A Horthy-rendszer megszilárdulásának története - László Veszprémy
10,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kereken száz esztendővel ezelőtt, az elveszített világháború, a forradalmak, a megszállás, a terror és a trianoni békekötés traumái után a Horthy-rendszer lázasan igyekezett meghatározni önmagát. A kísérletet nem csupán a nacionalista-irredenta retorika és az antiszemitizmus fellángolása jellemezte, de keresztény belső feszültségek is felszínre törtek, elsősorban a két nagy protestáns, illetve a római katolikus egyház között. 1921-ben Pécs, Baja és a köztük lévő területek visszakerültek az anyaországhoz, Nyugat-Magyarországon pedig felkelés robbant ki az Ausztriához csatolandó területek visszaszerzésére. Az eseményeket az év végi soproni népszavazás zárta le, amellyel - kisebb eltérésektől eltekintve - kialakultak Magyarország mai államhatárai. Még mindig ugyanebben az évben az utolsó magyar király, IV. Károly kétszer is megpróbált visszatérni a trónra, komoly kihívások elé állítva a kormányzót és a hozzá hű politikai elitet. A királykérdés körüli vita és belharc végül egyértelműen a korszak legélesebb belpolitikai konfliktusává változott. Veszprémy László Bernát kötete olyan sorsfordító időszakként mutatja be az 1921-es esztendőt, amelynek jelentőségéhez a Horthy-korban talán csak az 1944-es év fogható. Ám míg ez utóbbiról számtalan kisebb-nagyobb monográfia született már, 1921-nek eddig jóval kevesebb figyelmet szenteltek a kutatók, noha eseményei az egész rendszer későbbi sorsát meghatározták. A könyv társadalomtörténeti, politikatörténeti és emlékezettörténeti szempontok figyelembevételével alapos és érdekfeszítő összefoglalóját adja a korai Horthy-rendszernek, miközben fontos kérdéseket vet föl Horthy kormányzói tehetségével vagy épp Teleki Pál és Bethlen István politikájával kapcsolatban is. Veszprémy László Bernát 2016-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd az Amszterdami Egyetem holokauszt- és népirtáskutatás szakán szerzett mesterfokozatot. Jelenleg doktorjelölt az ELTE BTK Művelődéstörténet Doktori Iskoláján. Kutatási területe a politikai eszmetörténet és a zsidóság története. 2016 és 2018 között a Szombat című zsidó folyóirat munkatársa, 2017 és 2018 között a Veritas Történetkutató Intézet kutatója, 2019-ben a Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézetének kutatója volt. Jelenleg a neokohn.hu nevű zsidó hírportál főszerkesztő-helyettese.
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili: 1973 - Kolektív autorov
4,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili.
Vivant Denon a kouzlo empíru - Marian Hochel
17,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jestliže se současná historiografie vyznačuje rozmanitostí tematickou i metodologickou, hledáním nových interpretací zdánlivě pečlivě probádaných fenoménů a přesahem do jiných vědních oborů, pak tato kniha zcela odpovídá jejím požadavkům. Autor si stanovil za svůj cíl prozkoumat formování Napoleonova obrazu a jeho prezentaci, a to v souvislosti s utvářením empírového stylu ve Francii v letech 18021815. Za ústřední bod svého bádání si zvolil osobnost historiografií nejdříve takřka zapomenutou, nedávno však znovuobjevenou. Na scénu tak vstupuje Dominique-Vivant Denon (17471825), generální ředitel muzeí v období konzulátu a prvního císařství ve Francii, Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu. Byl to právě on, kdo se v intencích napoleonské propagandy rozhodující měrou podílel na formování Napoleonova obrazu na veřejnosti jakožto strůjce Napoleonova osobnostního kultu. Interdisciplinární přístup a propojení historie, dějin umění, numismatiky a částečně i lingvistiky nabídlo autorovi zcela nové uchopení tématu, nastolilo však i nová metodologická východiska. Symfonie je zdánlivě dohrána. Ovšem dirigent zůstává stále na scéně, partii, kterou rozehrál, je slyšet nadále v uších i duších hráčů a ti si její energii nesou stále s sebou. (doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci)
Fenomén bezdětnosti - Hana Hašková
12,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi (tzv. odkládání rodičovství). V knize si stanovuje dvě výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní? Jak definují (rozumějí) svou (své) bezdětnost(i) samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost "dělá" a jak ji prožívají? Zaměření výzkumných otázek vedlo autorku k využití dat a metodických postupů jak kvantitativní, tak i kvalitativní povahy. Autorka identifikuje faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, pojmenovává rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti se v současné době posiluje. Dále ukazuje na možný potenciál teorie genderové spravedlnosti pro vysvětlení růstu podílu bezdětných v současné české společnosti.
Kosmonauti na prokraji smrti - Karel Pacner
15,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
„Jediný způsob, jak se můžeme dostat za hranice možného, je ponořit se do nemožného,“ Arthur C. Clarke Člověk vzhlížel ke hvězdám odnepaměti, ale ještě před méně než sto lety se zdálo být oním nemožným, pro lidstvo nepřekonatelným úkolem proniknout za hranice vesmíru. Od Gagarinova letu se stali kosmonauti nefalšovanými hrdiny doby, ovšem málokdo domýšlel rizika, která podstupují – dokud se neobjevily zprávy o mimořádných potížích během jejich výprav, což obě velmoci studené války nerady přiznávaly. Tito lidé vstupovali na půdu naprosto neprozkoumanou, stávali se doslova pokusnými králíky. Věhlasný popularizátor vědy Karel Pacner odkrývá chvíle, kdy kosmonautům hrozilo smrtelné nebezpečí, a oni ho svým ohromným úsilím a improvizací zvládli, ale i tragédie, kterým se nedalo zabránit. Posádka Apolla 13, na němž explodovaly životně nezbytné systémy, dokázala za pomoci odborníků na Zemi překonat všechny obtíže a vrátit se na Zemi. Neexistuje bezchybná technika, která se neobejde bez lidských obětí. Takový je zákon pokroku. Třebaže si Vladimír Komarov uvědomoval nedokonalost Sojuzu, usedl do něho – a potom bojoval o zvládnutí svého stroje a svůj život, bohužel marně. Trojice Rusů v lodi Sojuz 11 zahynula během několika vteřin, protože se předčasně otevřel odvětrávací ventil – neměla možnost bojovat o své životy. Naopak Alexej Leonov se během výstupu do volného vesmíru dostal do zapeklité situace, na kterou nebyl připraven, a přesto ji zvládl. Ponořte se do dobrodružství kosmických letů!
Palestinská církev dnes - Monika Šlajetová
13,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Palestinští křesťané jsou původními a přímými dědici nejstarší církve světa, církve Svaté země. Jak se tito křesťané vypořádali s politicky komplikovaným 20. stoletím, tedy především se vznikem státu Izrael, ale i s rozpadem Osmanské říše a s britskou mandátní správou? Proč a jak došlo k politizaci a národnímu uvědomění palestinských církví? Je v církvích Svaté země politický konflikt reflektován teologicky? A jak se vypořádávají palestinští teologové s užitím Starého zákona k politickým nárokům? To je pouze několik otázek, na něž hledá předkládaná práce odpověď. Zároveň si klade otázku, jaký je postoj palestinských křesťanů Jeruzaléma a Západního břehu a jejich církví k tématu okupace a izraelsko-palestinskému konfliktu. Jako úvod do problematiky představuje regionální a historický kontext současného politického a teologického vývoje blízkovýchodních křesťanů a jejich církví na území tzv. Velké Sýrie (Sýrie, Libanon, Jordánsko).
Čas soumraku - Vladimír Nálevka
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha z edice Dějiny do kapsy pojednává o rozpadu koloniálních mocností po druhé světové válce.
Útok na kasárna - Robert Merle
15,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jádrem knihy Útok na kasárna je „první den kubánské revoluce“, 26. červenec 1953, kdy Fidel Castro a jeho druhové zaútočili na Moncadova kasárna v Santiagu, aby získali základnu ke svržení diktátorského režimu Fulgencia Batisty. Podkladem se autorovi staly především rozhovory s účastníky boje. Pro pochopení smyslu této události je načrtnuto předchozí období úporného zápasu za osvobození Kuby ze španělské a americké nadvlády. Porážka fidelistů při útoku na Moncadu byla počátkem vítězného boje a jméno Fidela Castra se stávalo symbolem odporu.
Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között - Krisztián Zachar Péter
7,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A két világháború közötti Európa komoly gazdasági, politikai és társadalmi válságokkal nézett szembe. A nyugati típusú laissez faire kapitalizmus és a vele kéz a kézben járó liberalizmus megkérdőjelezhetetlennek tűnő egyeduralma komoly csorbát szenvedett. A kialakult krízishelyzet nyomán a tudományos érdeklődés középpontjába egyre inkább az egymással szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és államszervezési kérdések kerültek. Jelen kötet a válság meghaladására kidolgozott különféle elméletek interdiszciplináris vizsgálatára tesz kísérletet. Középpontjában nemcsak a liberalizmus megújítása, nemcsak az etatista államkapitalizmus kísérlete, de egyben a sokszor és sokáig félremagyarázott hivatásrendi gazdasági-társadalmi berendezkedés elmélete és gyakorlati megvalósítása áll. Ennek során a munka megkülönbözteti egymástól a szolidarizmus - egyházi társadalmi tanításból kinövő - eredeti hivatásrendi koncepcióját, a hittől megfosztott autoriter újrendiséget és a mindezektől eltérő korporatív államberendezkedést. A kötet így mind az egyház társadalmi tanításának fejlődését, mind Nyugat-Európa legjelentősebb ideológusait, mind a korszak meghatározó magyar gondolkodóit bemutatja és végkicsengésében rámutat a két világháború közötti diskurzus máig élő hagyományaira. Dr. Zachar Péter Krisztián, történész, főiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe a 19. és 20. század politikatörténete Európában, különös tekintettel az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek létrejöttére és fejlődésére, a kamarai mozgalmak szerepére, a társadalmi érdekkiegyenlítés és a szociális partnerség történelmi hagyományaira.
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili 1942 - Kolektív autorov
4,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili.
Utopie v Leninově zahradě - Lukáš Onderčanin,Miroslav Zelinský
17,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Není to žádná fata morgána – před očima se jim skutečně objevují obrysy vysněného ráje. Daleko za sebou nechávají československou bídu a vyrážejí za voláním svého srdce: do Sovětského svazu. Tři sta Slováků a Čechů nastoupilo 29. března 1925 v Žilině do vlaku, aby se vydali na dlouhou dobrodružnou cestu do střední Asie. Byl mezi nimi i Amerikou zklamaný Štefan Dubček s manželkou a čtyřletým synem Alexandrem. Co je vyhnalo tak daleko? Především víra, že v Sovětském svazu zažijí to, co doma neznali – úctu k dělníkům a dostatek práce. V průběhu příštích sedmi let odešlo do dnešního Biškeku více než tisíc lidí z Československa a stvořili družstvo Interhelpo. Slovenský novinář Lukáš Onderčanin ve své historické reportáži Utopie v Leninově zahradě sleduje příběh československého družstva, které vzniklo v dalekém Kyrgyzstánu, aby pomohlo budovat Sovětský svaz. Ze střípků mnoha lidských osudů skládá poutavou mozaiku celé existence československé komuny pod štíty Ťan-šanu, která mezi lety 1925 a 1945 zažila těžké začátky, období rozkvětu, menší a větší vzpoury a nakonec definitivní rozpad. Je to kniha nejen o síle agitace, ale i skutečné moci nezničitelných snů. Kniha Utopie v Leninově zahradě vychází v edici Prokletí reportéři v překladu Miroslava Zelinského.
Invázia: Zákulisie Putinovej vojny na Ukrajine - Owen Matthews,Samuel Marec
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Britsko-ruský novinár a spisovateľ Owen Matthews preniká do zákulisia konfliktu, ktorý roz-pútalo Rusko na Ukrajine, počnúc chodbami Kremľa až po zákopy v Mariupole. Rusko-ukrajinská vojna je najvážnejšou geopolitickou krízou od čias druhej svetovej vojny, no napriek tomu jadro konfliktu ostáva záhadou. Vladimir Putin sa zmenil z vypočítavého diktátora na hazardného hráča, čím vystavil svoj režim a samotné Rusko riziku zničenia. Prečo? Owen Matthews čerpá informácie zo svojho dvadsaťpäťročného novinárskeho pôsobenia v Moskve a vezme čitateľov na cestu do histórie k otráveným koreňom konfliktu, ako aj do obdobia pandémie covidu-19, keď skrsol Putinov plán invázie poznamenaný paranojou hrozby zo Západu. Kniha Invázia je plná svedectiev súčasných aj bývalých dôverníkov Kremľa a jeho propagan-distickej mašinérie a zajatých ruských vojakov, ktorí podávajú správy o Rusku i o tom, čo sa deje na Ukrajine. Vďaka nim sa Matthews snaží odhaliť príčiny vypuknutia vojny a zároveň rozpráva o tom, čo sa dialo počas prvých šiestich mesiacov od invázie. Panoramatický pohľad na dôvody a potenciálne dôsledky vojny je výnimočným a neprehliad-nuteľným záznamom konfliktu, ktorý otriasol celou Európou.
Ázijský šampión - Kristína Kironská,Eunika Rejtová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Taiwan je v súčasnosti vnímaný predovšetkým ako potenciálny vojenský hotspot. Túto krajinu však charakterizuje oveľa viac než len samotné riziko konfliktu s Čínou. Pred pár desaťročiami išlo o jednu z najchudobnejších krajín sveta. Dnes je Taiwan jedným z popredných svetových výrobcov v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezkonkurenčným lídrom v globálnom priemysle s polovodičmi. Vo svete sa Taiwan prezentuje ako jediná kultúrne čínska demokracia a jeden z najvyspelejších ázijských štátov. Kniha, ktorú držíte v rukách, prináša pestrú paletu politických, ekonomických a spoločenských tém, týkajúcich sa tejto pozoruhodnej krajiny. ,,Kniha zaznamenáva strhujúci príbeh krajiny, ktorej sa napriek silnému nepriateľskému tlaku zo strany susednej veľmoci podarilo úspešne prejsť od autoritárskeho režimu k funkčnej demokracii, vybudovať modernú trhovú ekonomiku a stať sa svetovým lídrom v inováciách v oblasti informačno-komunikačných technológií. Povinné čítanie pre každého, kto chce vedieť viac o Taiwane.,, Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky ,,Zrozumiteľné vysvetlenie kľúčových tém, ktoré definujú minulosť i budúcnosť Taiwanu.,, Aleš Karmazin, Univerzita Karlova
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili 1965
4,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jaké to tenkrát bylo aneb Co se stalo v roce, kdy jste se narodili.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na moderné dejiny vojnové literatúry. Tu nájdete bohaté množstvo informácií o udalostiach a udalostiach, ktoré ovplyvnili svet počas modernej éry. Naše stránky sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem o históriu a vojnu a chcú sa dozvedieť viac o udalostiach, ktoré viedli k súčasným politickým, spoločenským a kultúrnym dynamikam. V našej podkategórii moderných dejín nájdete informácie o dôležitých udalostiach, ako napríklad prvá a druhá svetová vojna, studená vojna, vietnamská vojna a iné. Sme hrdí na to, že prinášame relevantné a spoľahlivé informácie o týchto udalostiach, s dôrazom na ich históriu, príčiny, dôsledky a ich vplyv na spoločnosť. Naša stránka ponúka rôzne články, knihy, recenzie a iné zdroje pre tých, ktorí chcú hlbšie štúdovať tieto udalosti. Okrem toho nájdete aj informácie o významných postavách, ktoré ovplyvnili a formovali modernú históriu a vojnovú literatúru. Sme tu, aby sme vám pomohli objaviť fascinujúci svet moderných dejín a rozšíriť vaše vedomosti na túto tému. Náš cieľ je poskytnúť vám prístupné a ľahko zrozumiteľné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť udalosti, ktoré formovali svet, v ktorom dnes žijeme. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o politiku, vojnu, socio-ekonomické faktory alebo kultúru, nájdete tu informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť modernú históriu a vojnovú literatúru. Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a dúfame, že sa stanete súčasťou našej komunity. Ak máte nejaké otázky alebo žiadosti o konkrétne témy, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami a pomôcť vám objaviť fascinujúci svet moderných dejín a vojny.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99