Starovek

Image
24 hodín v starovekej Číne - Yijie Zhuang
12,34 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Vydajme sa späť do roku 17 nášho letopočtu, do obdobia vlády cisára Manga, éry plnej nielen inovácií a prudkých zmien, ale aj konfliktov a protikladov. No hoci sa kultúra tejto doby od ostatných veľ kolepých antických civilizácií v mnohom líšila, obyvatelia starovekej Číny stáli pred rovnakými problémami ako všetci ľudia od počiatku ľudstva: ako si zarobiť na živobytie, zvládať podmienky v práci, viesť domácnosť... Ľudia v tejto ére sa však museli zaoberať aj tým, aby mali peniaze na podplatenie inšpektora, vyhli sa zrážkam so strážnikmi svojvoľne zneužívajúcimi svoje postavenie a zároveň ochránili svoj dom pred lúpežnými Hunmi. Spoznajte skutočnú starovekú Čínu počas fascinujúcich 24 hodín v živote ľudí, ktorí tam žili. V príbehoch bežných občanov, medzi ktorých patria lekár, učiteľ, väzeň, roľník či hrnčiar, pred nami ožije táto staroveká civilizácia.
Atlas helénistického světa - Laurianne Martinez-Seve
15,11 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l. , od Alexandra Makedonského až po Kleopatru. Výzkum dějin řeckých obcí i státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo­jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracované dříve známé skutečnosti i nejnovější fakta
História prírody / Historia Naturalis - Gaius Plinius Secundus
41,04 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Plínius Starší pôsobil ako vojak, úradník či radca samotného cisára. Precestoval podstatnú časť rímskeho sveta a vyznal sa v ňom do najmenších podrobností. V Histórii prírody vďaka tomu zachytil podstatnú časť dobového rímskeho poznania. Dodnes tak môžeme nahliadnuť do vedomostí a predstáv Rimanov o vesmíre, medicíne, geografii, zoológii, botanike, ale aj maliarstve, sochárstve či staviteľstve. Kniha prináša prvý slovenský preklad tohto monumentu európskej kultúry a neopakovateľným spôsobom umožňuje dotknúť sa rímskeho života aj v našom jazyku. Preklad: Eleonora Vallová
Životopisy - Plutarchos
18,33 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Plutarchos, rodák z boiótskej Chaironeie, bol plodným spisovateľom. Väčšinu svojho života strávil vo svojom rodnom meste, kde sa venoval úradnej činnosti. Mal dobré vzťahy s delfskou veštiarňou, ktorú často navštevoval a dokonca sa stal aj jej kňazom. Podnikal poznávacie cesty po Grécku, Egypte a Malej Ázii a tiež viackrát navštívil Rím kvôli úradným povinnostiam a štúdiu. S Rimanmi udržiaval priateľské vzťahy a získal aj ich občianstvo. Vo svojej bohatej literárnej činnosti sa venoval rôznym otázkam filozofie, etike, teológii, lekárstvu, matematike či prírodovede. No neopomenul ani históriu, kde rád rozoberal problémy rôznych národov, miest či jednotlivých osôb. K napísaniu jeho najznámejšieho diela, Životopisov, ho podnietil dobrý vzťah k Rimanom a tiež fakt, že spisy tohto druhu boli v Ríme pomerne obľúbené. Charakteristickou črtou takýchto životopisov sa stalo porovnávanie osôb rozdielnych národov. Plutarchos ako Grék s dobrým vzťahom k Rimanom si zvolil porovnávanie vždy dvoch osôb, jedného Gréka a jedného Rimana. Dvojice do svojho diela vyberal tak, aby si boli podobné niečím, čo ich obzvlášť charakterizovalo, i keď žili v rôznej dobe. V životopisoch uvádza jednak historické skutočnosti, no i údaje, ktorých pravdivosť nie je úplne istá a snaží sa ich písať pútavým spôsobom, aby boli zaujímavé i pre bežného čitateľa. Toto vydanie podáva výber ôsmych životopisov z celkového počtu päťdesiatich zachovaných. Publikáciu dopĺňajú dve štúdie Miloslava Okála Život, dielo a vplyv Plutarcha a Rímsky senát.
Legendy a mýty starého Grécka: Starogrécky epos - Nikolaj Albertovič Kun
19,73 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma. Pôsobil najmä na univerzitách v Moskve, na ktorých získal titul profesora histórie a profesora spoločenských vied. Okrem iného sa podieľal na tvorbe a spracovaní význačných historických a encyklopedických diel. Jeho najznámejším dielom sú Legendy a mýty starého Grécka, ktoré sa ihneď po prvom vydaní v roku 1914 stali medzi čitateľmi veľmi obľúbenými a pretrváva o ne neustály záujem. Kun vo svojej knihe zrozumiteľným a súvislým spôsobom uvádza všetky najvýznamnejšie príbehy o bohoch a hrdinoch starobylého Grécka, ktoré sa odohrávali v najstarších známych časoch. V jeho príbehoch sú obsiahnuté údaje z eposov, historických spisov, drám a básní, ktoré autor systematicky zoradil a prerozprával prozaickou formou. Spis Kun rozčlenil do dvoch základných častí Bohovia a héroovia, Starogrécky epos. V druhej časti uvádza príbehy o udalostiach zaznamenaných v najvýznamnejších eposoch, o plavbe a údeloch Argonautov, o vzniku a priebehu trójskej vojny, o strastiplnom putovaní Odyssea po skončení trójskej vojny, o osudoch hlavného veliteľa Grékov pri Tróji Agamemnona a jeho syna Oresta, o Oidipovi a Antigone v Tébach. Popri nich v Kunových Legendách a mýtoch nechýbajú Iason, Medeia, Helena, Paris, Menelaos, Peleus, Thetis, Achilleus, Hektor, Patroklos, Penelopa, Telemachos, Alkmaion a mnoho iných.
Výbor z korespondence 1. díl - Marcus Tullius Cicero
26,02 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.) byla objevena italskými humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a jako „živá“ korespondence, neurčená primárně pro veřejnost, má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Ciceronovy listy jsou jedinečnou zprávou o tehdejší „velké politice“ i mezilidských vztazích římských elit. Díky nim je pro nás Ciceronova doba nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru obsahuje kolem 230 dopisů z let 65–50 př. n. l. (druhý obdobně rozsáhlý svazek zahrne dopisy z let 49–43 př. n. l. a vyjde pravděpodobně v roce 2020). Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Caesarovy legie - Jiří Kovařík
20,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Caesarovy legie jsou třetím svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaným poměrně krátkému, leč bitvami a klíčovými událostmi nabitému úseku římských vojenských dějin, tomu nejproslulejšímu, a přece neznámému. Krom porážky římských legií u Carrhae, kde přišel o život Crassus, vítěz nad Spartakem, sledují výhradně čtyři velké války Gaia Iulia Caesara, tu s Galy, téměř ukončenou vítězstvím nad Vercingetorigem, občanskou válku s Gnaeem Pompeiem, válku v Egyptě, která Caesara přivedla do blízkosti Kleopatry, válku v Africe se stále nezlomenými stoupenci už mrtvého Pompeia a poslední válku Gaia Iulia proti Pompeiovým synům v Hispánii
Hodvábne cesty: Národy, kultúry, krajiny - Susan Whitfield,Róbert Hrebíček
56,91 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nádherný ilustrovaný prehľad starovekých obchodných trás Výmena tovarov a myšlienok od vzácnych kameňov cez koreniny a nové náboženstvá až po technologické inovácie pozdĺž starovekých obchodných trás, známych ako Hodvábne cesty, zohrala kľúčovú úlohu pri rozvoji civilizácií v Európe a Ázii. Kniha je rozdelená na päť kapitol, pričom každá skúma históriu obchodu a kultúr pozdĺž Hodvábnych ciest v kontexte konkrétneho terénu – stepí, vrchov, púští, riek a morí – s cieľom odhaliť, akú významnú funkciu krajiny Hodvábnych ciest plnili pri definovaní zdrojov, cestovania a komunít ľudí, ktorí žili a obchodovali pozdĺž týchto trás. Táto priekopnícka kniha si ctí odkaz výrazne rôznorodých kultúr, ktoré sa rozvíjali a prekvitali nie napriek rozdielom medzi nimi, ale vďaka nim. Doplnená je podrobnými mapami a ohromujúcimi fotografiami krajín strednej Ázie aj stovkami ikonických pokladov vrátane archeologických artefaktov a starovekých ruín. Na konci každého textu je odporúčaná literatúra. Obsahuje 491 ilustrácií, z toho 461 farebných, a príspevky viac ako 80 popredných odborníkov z celého sveta. Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Martianus Capella - Katarina Petrovićová
10,22 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kolem díla Martiana Capelly De nuptiis Philologiae et Mercurii (O sňatku Filologie a Merkura) se v odborné literatuře vynořuje stále více otázek než odpovědí. Hodnocení autora kolísá od denunciace a dohadů o jeho podivínství, které se odrazilo v nepromyšlenosti a neúměrné rozmanitosti jeho díla, až k jeho uznání jako zprostředkovatele části antického dědictví středověku. Martianus Capella zarámoval výklad sedmi svobodných nauk do pohádkového příběhu o sňatku učené pozemšťanky Filologie s bohem Merkurem. Podivuhodně v něm propojil alegorické zobrazení s vtipem menippské satiry, čímž dal své encyklopedii potřebné odlehčení zcela v mezích zásady docere et delectare. Interpretům díla ovšem připravil těžkou cestu k pochopení jeho záměru.
Svet starovekého Grécka - Michal Habaj
17,01 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Knihou Svet starovekého Grécka vstupujeme do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj strastí. Spoznávame život v mestách, na poliach, v horách, dostávame sa medzi roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do verejného aj súkromného priestoru rodín. Zisťujeme, ako žili otcovia rodín, čo zažívali matky a aké detstvo a starobu mali Gréci. Kniha poodhaľuje spôsob myslenia ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili, poukazuje na celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života od dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.
Pucér szobrok, dagadt gladiátorok és harci elefántok - Garrett Ryan
15,52 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Minden, amit tudni szeretnél az ókori görögökről és rómaiakról, de sohasem tanították az iskolában Miért nem hordtak a görögök és rómaiak nadrágot? Hogyan borotválkoztak? Hozzájuthattak-e jó minőségű borhoz? Alkalmaztak-e születésszabályozást? Milyen eséllyel éltek túl egy sebészi beavatkozást? Rövid, de annál humorosabb esszéiben Garrett Ryan amerikai ókortörténész azokat a kérdéseket járja körül, amelyeket tanítványai és laikus érdeklődők a tanteremben vagy online feltettek neki a görögökkel és rómaiakkal kapcsolatban. Az antik világról szóló könyvek többségétől eltérően ezúttal nem a hírneves személyek vagy a jelentős történelmi események állnak a középpontban, hanem a mindennapi élet lenyűgöző részletei. E könyvből többek között az alábbi kérdésekre kap választ az olvasó: Milyen magasak voltak az ókori görögök és rómaiak? Milyen hosszú ideig éltek? Milyen háziállataik voltak? Milyen veszélyek leselkedtek rájuk a városokban? Vajon hittek-e a saját mítoszaikban? Hittek-e a szellemekben, a szörnyekben és/vagy a földönkívüliekben? Szerettek kocogni vagy súlyzózni? Hogyan fogták be az állatokat a Colosseumban rendezett játékokhoz? Akkoriban is voltak-e titkos ügynökök, kémek vagy bérgyilkosok? Mi lett a sorsa Róma városának a birodalom összeomlása után? Van-e ma olyan család, amely vissza tudja vezetni származását a görögökre vagy a rómaiakra?

Web pre podkategóriu Starovek, zaraďujúcej sa do kategórie História, vojnová literatúra, poskytuje prehľad a pohľad na dôležité udalosti a aspekty obdobia antiky a stredoveku, s dôrazom na ich vojenské súvislosti. Na tomto webe návštevníci majú príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych dynastiách, imperiách a národoch, ktoré existovali v staroveku, ako aj o ich vojenských stratégiách a konfliktoch. Zameriava sa na obdobie od 8. do 12. storočia, keď panovala výrazná politická a vojenská nestabilita. Informácie na webe sú prezentované prostredníctvom informatívnych článkov, obrázkov, ilustrácií a videí. Návštevníci sa dozvedia o veľkých bitkách, ako napríklad bitka pri Gaugamele, bitka pri Hastingse alebo bitka pri Bouvines. Články tiež poskytujú podrobné informácie o starovekých zbraniach a vojenských technikách, ktoré sa v tomto období používali. Web zahŕňa aj diskusné fórum, kde návštevníci môžu diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú, zdieľať svoje poznatky a skúsenosti, alebo položiť otázky o konkrétnych vojnových udalostiach alebo postavách z tohto obdobia. V sekcii s odporúčanou literatúrou je možné nájsť prehľad kníh, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o danej téme. Webová stránka ponúka prepojenia na internetové kníhkupectvá, kde môžu návštevníci zakúpiť príslušné publikácie. Pomocou tejto webovej stránky majú milovníci histórie a vojny možnosť hlbšie sa ponoriť do obdobia staroveku a stredoveku, spoznať jeho významné udalosti a získať lepšie porozumenie pre vojnovú literatúru tohto obdobia.

Image
Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile