Archeológia, genealógia a heraldika

Image
Srdce Českého krasu - Václav Cílek,Martin Majer,Karel Žák
31,30 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Obec Srbsko nepochybně patří spolu s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou, Tetínem a Koněpruskými jeskyněmi k nejnavštěvovanějším místům Českého krasu. Návštěvníci sem ale nepřijíždějí za památkami, nýbrž za vycházkami po okolí, za poznáváním přírody nejcennějších částí této chráněné krajinné oblasti nebo za sportem či dobrodružstvím. Kniha podrobně shrnuje všechny aspekty obce, není ale obvyklou obecní monografií. Mnohem větší prostor než samotnému Srbsku je věnován jeho okolí a přehledu geologického vývoje, procesům vzniku krasu a jeskyní, archeologii, rozvoji těžby a zpracování vápence i současné mimořádně bohaté a cenné živé přírodě oblasti. Podrobné údaje řady témat v ní prezentují naši přední odborníci způsobem, který je srozumitelný všem čtenářům. Kniha je určena těm, kdo chtějí pochopit širší souvislosti a podrobně poznat srdce Českého krasu, kraj neobyčejné přírody a historie. 350 barevných fotografií
Německá příjmení u Čechů - Josef Beneš
38,85 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dílo Doc. PhDr. Josefa Beneše, CSc., Německá příjmení u Čechů, zakladatelské osobnosti české vědy o vlastních jménech, vzniklo z jeho celoživotní pozornosti ke "stýkání a potýkání" češtiny a němčiny, které dobře znal jako rodák z dvojjazyčných Prachatic. Za autorova života se práci nepodařilo zrealizovat do knižní podoby z politických důvodů a nepomohly zde ani doporučení předních lingvistů. Poprvé dílo vyšlo zásluhou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem až v roce 1998, kde na Pedagogické fakultě v šedesátých letech doc. Beneš přednášel, a to jako vědecká edice s rozsáhlým aparátem a bohatými rejstříky, které zpracovala PhDr. Marie Nováková. Tato edice se stala základem současného vydání, které se obrací k širší veřejnosti zájemců o problematiku českých příjmení. Z dalších Benešových prací uvádíme monografii O českých příjmeních (1962), která se stala základem knihy Naše příjmení (1983), zpracované dcerou doc. Beneše - prof. Dobravou Moldanovou. Její druhé rozšířené vydání (2010) vyšlo v nakladatelství Ag. Pankrác (následně v dotiscích 2015, 2019). Dílo sleduje, jak k nám německá příjmení pronikala v několika vlnách kolonizace a během dosídlování opuštěných českých území po třicetileté válce. Všímá si toho, jak se tato jména měnila a přizpůsobovala českému jazykovému prostředí. Zachycuje i situace poněmčování českých jmen v období josefínských reforem a naopak počešťování německých jmen v době národního obrození, ale i po druhé světové válce. Sleduje, jak se německá osobní i místní jména promítala do českých příjmení, stejně jako německé výrazy pojmenovávající předměty denní potřeby, přírodní jevy, sociální strukturu, řemesla atd. Práce je založená na obrovském a unikátním množství materiálu, který autor shromáždil za několik desítek let.
Archeologické pamiatky - Vladimír Turčan
9,45 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Najnovším prírastkom edície Kultúrne Krásy Slovenska je kniha Archeologické pamiatky. Tie patria k najstarším svedectvám života našich predkov a sú obrazom tej-ktorej historickej epochy. Slovensko je krajina bohatá na historické pamiatky nielen z obdobia nášho letopočtu, ale aj pred naším letopočtom. Na jeho území možno napočítať množstvo hradísk s pozostatkami valov a opevnení, dvorcov či obydlí, ktoré vznikli v rôznych historických obdobiach. Východoslovenská obec Nižná Myšľa je napríklad ukážkou pravekého osídlenia okolia Košíc, Havránok dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove a Kostolec na okraji Považského Inovca zasa opevnený dvorec veľkomoravského veľmoža. Dôkazom vyspelosti rímskeho obdobia sú uchované časti pevnosti pri obci Iža neďaleko Komárna, odkryté základy rímskeho vojenského tábora Gerulata v Rusovciach či Villa rustica v lokalite Veľká lúka na území bratislavskej Dúbravky. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi základnú predstavu o nej ešte skôr, ako ju navštívi. Úvodná časť ku každej archeologickej pamiatke patrí opisom polohy a prístupových ciest k nej a pokračuje krátkou históriou, súčasnosťou a zaujímavosťami v jej bezprostrednom okolí. Nechýba ani prierez archeologickým výskumom danej lokality ilustrovaný mapkami, fotografiami súčasného stavu pamiatky ako aj archeologických nálezov. Do publikácie sme vybrali podľa nášho názoru dvadsať najzaujímavejších slovenských archeologických lokalít, z ktorých mnohé sú malými múzeami v prírode. Našou snahou bolo vybrať lokality, ktoré dýchajú históriou a bohatstvom archeologických artefaktov, ale zároveň sú aj turisticky atraktívne.
A heraldika kézikönyve miniszótárral - Oszkár Bárczay
18,70 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Bárczay Oszkár az egyik legjelentősebb magyar heraldikus. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei az Archeologiai Értesítőben és a Turulban jelentek meg. Jelenműve A heraldika kézikönyve a hozzá tartozó műszótárral egy igazi kuriózum, mely a címerek felépítésével, azok fejlődésével foglalkozik. Számtalan példát és képi ábrázolást felmutatva, értelmezve illusztrációk százain keresztül.
Rodokmen naší rodiny
22,28 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Moderní památeční album pro zdokumentování milovaných nebo originálních tradic, příběhů a rodinných vzpomínek pro každého člena vaší rodiny. Všechny rodiny, ať už máte libovolný počet vlastních i nevlastních rodičů, prarodičů či praprarodičů, by měly mít své rodinné album.
Az Eszterházy család és oldalágainak leírása - János Eszterházy Gróf
13,23 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Az Eszterházyak a Salamon nemzetségből származnak. Solomun" nemzetségét már III. Béla király 1186-ban kelt oklevele is említi, tagjait pedig IV. Béla 1239-iki oklevele nobiles honestissimi" nevezi. A munka a család azon főágával foglalkozik, amelynek birtoka Salamon-Watha volt. E főág tagjai a XIII. sz. folyamán Veszprém megyébe szakadtak, de innen már a XIV. sz. második felében újra visszatértek a csallóközi Salamon-Wathára, ősi birtokukra; ettől fogva felváltva használják nemcsak a de Salamon-Watha" és ?de Watha", hanem más csallóközi birtokaik után a de Thankwatha," vagy de Thankháza," de Belwatha" és ?de Zerhashaza" neveket is ; ez utóbbin kivűl a többi összes ág kihalt. E családokkal különben a szerző egyenként és részletesen foglalkozik;bennünket a ?de Zerhas" ág érdekel leginkább, mint a melyből az Eszterházyak veszik eredetöket. Ez ág ó'se I. Miklós ?eomes de genere Solomun" volt, a XIII. sz. első felében, kitől a szakadatlan leszármazás kimutatható. Az ág egyik tagja Balázs azonban a de Salamon" nemzetségi név mellett 1425. körűi felvette a dictus Zyrhas," Zerhás de Zerhásháza" vagy Zerhásfalva" neveket, valószinűleg egyik birtokáról. A birtokra pedig a név a Csallóközben ma is szokásos, de különösen a múlt századokban divatos házakról tapadt, melyek kissé magas tetőzetü, náddal fedett kinyúló ereszszel, csallóközi dialektus szerint zerhá"-val voltak ellátva. Zerhának synominja lévén az eszterha, - lett az Eztherhásháza és Eztherháza. írta Eszterházy János ; kézirat gyanánt kiadja Esterházy Miklós. Budapest : Athenaeum, 1901. Hasonmás kiadás.
Archeologie a dálkový průzkum - Martin Gojda
33,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti dálkového archeologického průzkumu lidských sídel a krajiny v minulosti. Sleduje vývoj a soudobé trendy tohoto oboru v Evropě a v přilehlých oblastech, které měly pro jeho vznik a rozvoj zásadní význam (Blízký východ, severní Afrika) a o jejichž poznávání se v rozhodující míře přičinili evropští badatelé. Kniha je výsledkem autorova více než dvacetiletého výzkumu, v mnoha ohledech navazuje na jeho dosavadní souhrnné práce a dílčí studie, které se v posledních dvou desetiletích objevily v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a sbornících.
Egypťanky - Christian Jacq
7,53 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Les Égyptiennes Žena vo faraónskom Egypte mala rovnoprávne postavenie s mužom v duchovnej i materiálnej sfére. Christian Jacq nás pozýva na stretnutie s Egypťankami, vládkyňami, faraónkami, hlavnými kráľovskými manželkami, ale tiež s prostými paniami domu, manželkami, matkami, pracujúcimi ženami, kňažkami či umelkyňami. Popri slávnych Egypťankách, akými boli kráľovná a bohyňa Eset alebo faraónky Hatšepsovet, Nefertiti či Kleopatra, nám autor dáva nahliadnuť aj do zákulisia ženy vezírky, kráľovskej pisárky, obchodníčky, božej ctiteľky či chrámovej hudobníčky. Egypťanka mala slobodu vo všetkom: pri vydaji, pri rozvode, v manželstve, v sociálnom zabezpečení, v dedičstve i poručníctve. Od jej postavenia záviselo blaho rodiny i štátu. Mohla byť šéfkou podniku, vlastníčkou pozemkov a nehnuteľností, finančnou odborníčkou, správkyňou verejného bohatstva, ale mohla svoj život zasvätiť aj duchovnej činnosti, službe božstvám v chráme. Faraónska civilizácia zaručovala egyptskej žene v porovnaní s inými civilizáciami, vrátane oveľa mladších, výnimočné postavenie. Aj vďaka tomu kultúra starého Egypta môže dodnes slúžiť ako inšpirácia najmodernejším koncepciám spoločnosti.
Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora - Baigent Michael
11,00 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Prvá časť knihy odhaľuje najmä čudesné "vedecké" praktiky tzv. medzinárodného výskumného tímu, ktorý sa zmocnil kumránskych zvitkov po ich objavení a dlho neumožnil prístup k nim iným vedcom. Ďalšie časti osvetľujú dôsledky neskresleného výskumu zvitkov na objasnenie dejín rímsko-katolíckej cirkvi. Ukazuje sa, že Zvitky od Mŕtveho mora nie sú iba "vnútornou záležitosťou" okrajovej náboženskej sekty, ale patria skôr medzi dokumenty protirímsky odbojného prúdu judaizmu, v ktorom pôsobili Ježiš Kristus i jeho brat Jakub.
Dolní Věstonice - Pavlov - Jiří A. Svoboda
29,02 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Publikace navazuje na předchozí autorovy knihy o evoluci člověka a počátcích umění. Předmětem zkoumání je tentokrát každodenní život našich předků, příkladem naše nejslavnější paleoantropologická a paleolitická lokalita (či soubor lokalit) v okolí Dolních Věstonic v období před 30 tisíci lety, kdy moravský koridor plnil úlohu evropské komunikační osy. Jako materiál slouží empirické údaje získané dlouhodobým výzkumem archeologického terénu i analytická data z laboratoří. Hypotézy autor testuje rovněž pomocí analogií, což jsou autentická pozorování současné přírody i lidských společností, které v jejím rámci žijí. Jde tedy o pokus rekonstruovat přírodní a kulturní systém, exoticky vzdálený, a přece logicky propojený, funkční a uchopitelný.
Heraldický register SR V - Ladislav Vrteľ
15,42 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Piaty z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Po prvý raz sa v tomto zväzku zverejňujú erby, vlajky a ďalšie symboly ôsmich samosprávnych krajov Slovenska. Publikácia je vhodná pre záujemcov o slovenskú históriu, archívnictvo, heraldiku, genealógiu a sfragistiku.
Baden, Kostolac, Vučedol and Vinkovci - Želimir Brnić
31,35 €
Uvedená cena je platná k 17.05.2024
The book treats three primary themes. The first covers the Baden, Kostolac/Bošáca and Vučedol cultures, demonstrating their genetic relationship and indigenous development. This development is marked by changes in distribution (the global horizontal stratigraphy) caused by the penetration of the Pit Grave Culture, our second theme. The third theme analyses the emergence of the EBA. Particular attention is afforded to the absolute chronology. Two excursuses discuss finds outside the Carpathian Basin, but part of its cultural sphere. The archaeological analysis of the cultures underpins a novel cultural and historical interpretation.
Váš rodokmen krok za krokem + CD - Lenka Peremská
9,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou kořeny vaší rodiny? Chcete se více dozvědět o svých předcích anebo příbuzných, o jejichž existenci nemáte ani tušení? Potom je tato publikace právě pro vás! Pomůže vám při prvních a nelehkých krůčcích proti proudu času, poradí vám, jak pátrat v archivech, na jaká úskalí si dávat pozor, a stejně tak vám představí i možnosti využití digitalizovaných pramenů dostupných pomocí internetu. Kniha obsahuje i přiložené CD s genealogickými programy.
A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000-1141) - László Kovács
13,11 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Kovács László, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója a kora Árpád-korból származó, pontosabban az 1000-1141 között veretett zárópénzű kincsleletek nyomába ered. A szerző számos, a lelet megtalálásának idejére, módjára, összetételére vonatkozó híradást is összegyűjtve, az előkerülési helyek korabeli és mai nevének ábécésorrendjében állította össze a jelen katalógust. Az olvasó egy új sorozat első kötetét tartja a kezében, amelynek célja a középkori Magyar Királyság, azaz az egész Kárpát-medence 1000 és 1437/1440 között elrejtett zárt, illetve töredékes érmelelet-kataszterének egységes szempontok szerinti összeállítása. A sír- és települési szórványleletek rendszerezését a sorozat nem kívánta magára vállalni, mert az utóbbi évtizedekben egyrészt a nagy felületű feltárások, másrészt a műszeres (fémkeresős) kutatás bevett gyakorlatként történő alkalmazása olyan hatalmas mennyiségű (szórvány)éremanyagot hozott felszínre, amelynek a szakirodalmi adatokkal egyeztetett teljes feldolgozása egyelőre elképzelhetetlen. A kincsleletek esetében azonban a napi sajtóban, a szakirodalomban, az adattárakban és a közgyűjteményekben fellelhető információk teljességre törekvő összegyűjtése, rendszerezése lehetséges.
A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása - Kolektív autorov
10,73 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Könyvünkben részletezzük azt a közös munkát, amelynek célja a székesfehérvári Szűz Mária-bazilikából származó és a budapesti Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) altemplomában őrzött csontvázak genetikai vizsgálata volt. Ehhez el kellett végezni III. Béla király és Antiochiai Anna királyné csontvázának genetikai vizsgálatát is, akiket a Mátyás-templom királyi kápolnájában díszes szarkofágban őriztek. Az így meghatározott Árpád-házi genotípus ismeretében történhetett meg az altemplomi szarkofágokban őrzött csontvázak egyedi azonosítása, és felismerhettünk egy még nem azonosított Árpád-házi királyt. A felfedezés az Árpádok eredetvizsgálatához is elvezetett.
Being a Human - Charles Foster
19,48 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
'Delivers mind-expanding revelation and glorious originality and colour ... This is my book of the year' Patrick Barkham, author of The Butterfly Isles What kind of creature is a human? If we don't know what we are, how can we know how to act? In Being a Human Charles Foster sets out to understand what a human is, inhabiting the sensory worlds of humans at three pivotal moments in our history. Foster begins his quest in a wood in Derbyshire with his son, shivering, starving and hunting, trying to find a way of experiencing the world that recognises the deep expanse of time when we understood ourselves as hunter-gatherers, indivisible from the non-human world, and when modern consciousness was first ignited. From there he travels to the Neolithic, when we tamed animals, plants and ourselves, to a way of being defined by walls, fences, farms, sky gods and slaughterhouses, and finally to the rarefied world of the Enlightenment, when we decided that the universe was a machine and we were soulless cogs within it.
Lady Sapiens - Kolektív autorov
19,48 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
45,000 years ago, rare and precious statues of faceless women with hourglass figures, sturdy hips and generous breasts surfaced across Europe. Spanning thousands of years and nurturing many a fantasy, they are known as the prehistoric Venus figurines. But what were the women who inspired these artifacts really like? For 150 years researchers offered no archaeological insights into the daily lives of prehistoric women and underestimated their role in society. In fact, these women became imprisoned by clichés. Prehistoric man hunted, went on adventures, invented, created and drew, whereas the role of prehistoric women was limited to educating children and carrying out domestic chores. That's all there was to say about it, or almost. Over the past fifteen years a new generation of researchers - many of whom are women - have shaken up this model. By establishing groundbreaking analysis protocols and defining new excavation methods, these scientists are finally able to make the invisible visible. It is thanks to their tenacity that the essential and even prestigious role of prehistoric women is emerging. For the first time ever these ancient women are being resurrected before our very eyes, shedding light on a new theory of our origins!
Anatomical Oddities - Alice Roberts
20,85 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Every part of the human body has a name - and story. But how familiar are you with your arachnoid mater or your Haversian canals? Anatomical Oddities is an artistic and linguistic adventure, taking the reader on a journey to discover the hidden landscape of the human body: its crypts and caverns, gorges, islets and mountains. Along the way, we dip into the history of our relationship with the human body and the discoveries that paved the way for modern anatomy and medicine. Quirky, bizarre and beautiful, these pages feature original artworks from Professor Alice Roberts. The intricate details of the human body, the stories of people who unearthed its secrets, and the meanings of the words we use to describe it are laid bare.

Na našej webovej stránke v kategórii "Nalepovačky, vystrihovačky, skladačky" nájdete zaujímavú podkategóriu s názvom "Archeológia, genealógia a heraldika". Táto podkategória je určená pre všetkých archeológov, genealógov a heraldikov, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu, rodokmeň a erby. V tejto podkategórii nájdete rôzne vystrihovacie a nalepovacie šablóny, stavebnice a skladačky, ktoré vám pomôžu objaviť históriu a zaujímavé skutočnosti o archeológii, genealógii a heraldike. Môžete si vytvoriť svoje vlastné erby, vyrezať a vystrihnúť historické artefakty alebo sa dozvedieť viac o svojom rodokmeni. Naše produkty sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a zároveň sú bezpečné pre deti. Okrem samotných vystrihovačiek a nalepovačiek nájdete na našej stránke aj bohaté informácie a návody, ktoré vám pomôžu pri skladaní a tvorbe. Môžete si prečítať zaujímavé faktoidy o archeologických objavoch, dozvedieť sa viac o význame heraldiky a genealógie alebo sa inšpirovať pre vlastné projekty. Takže, ak sú archeológia, genealógia a heraldika vaše vášne, určite neváhajte navštíviť našu podkategóriu a objaviť fascinujúci svet histórie, rodokmeňov a erbov.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Lowell Nástěnné hodiny 14862
36,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
JVD Teploměr T3364.1
43,80 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ručne maľovaná mapa regiónu Hont - autor neuvedený
2,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tajemství trvalého štěstí - Paramhansa Jógánanda
15,57 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ako uloviť mamuta - Katarína Škorupová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
One Hundred Saturdays - Michael Frank, Souvenir Press Ltd
21,80 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vetřelec - Trpková Kristýna
18,75 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Odvážny plán - Elizabeth Camden
14,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Už som škôlkarom - Janikovszky Éva
11,31 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Yoga Sutras of Patanjali (Bryant Edwin F.)
24,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Way of Shadows (Weeks Brent)
9,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tale of Genji (Shikibu Murasaki)
23,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Stuff I've Been Feeling Lately (Cook Alicia Skinner)
10,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Decent Ride (Welsh Irvine)
9,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Értelmes mondókák 0-1 éveseknek - Deákné B. Katalin
7,66 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Taliansko-slovenský, slovensko-taliansky praktický slovník
25,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Geek Girl 3. - A lány, aki távolról tökéletes - Holly Smale
10,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
BROSWAY prsteň Fancy Passion ruby BWFPR10
44,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile