Pracovné právo

Image
Zaměstnanecké participativní modely - Jan Pichrt,Jakub Tomšej
9,27 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ve vztahu k danému tématu; analyzuje minulost, současnou právní úpravu i budoucnost. Publikace se zabývá řadou mimořádně aktuálních otázek, jako je fungování Evropských rad zaměstnanců, skončení pracovního poměru zástupců zaměstnanců nebo zastoupení zaměstnanců ve volených orgánech akciových společností. Jistě tak bude vítaným příspěvkem do akademických diskusí i pomocníkem pro právní praxi.
Práce a Mzdy 8 2021 - Kurzarbeit, Pravidelný a príležitostný homeoffice, Práca navyše - kedy môže zamestnanec odmietnuť? - Kolektív autorov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
PaM radí pri riešení zložitých úloh, ponúka správne postupy a články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov. Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Úplné znenia zákonov k danej problematike sú uvedené priamo v príspevkoch. Rozsah a dĺžka pracovného času je predmetom pracovnej zmluvy a preto v jeho medziach by štandardne mala byť vykonávaná závislá práca. Kedy môže a nemôže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy ju môže zamestnanec odmietnuť? Novela Zákonníka práce zmenila definíciu domáckej práce a telepráce, ale jej podstata a základné charakteristiky sa nezmenili. Aký je hlavný odlišný znak telepráce od domáckej práce? Zamestnávatelia sa pri plnení povinností voči Sociálnej poisťovni dopúšťajú viacerých chýb. Aké sankcie a pokuty môže SP zamestnávateľovi uložiť? Príslušná obec, ktorá je správcom dane, môže daňový nedoplatok vymáhať v rámci daňového exekučného konania alebo cestou súdneho exekútora, teda alternatívne. Môže obec rozhodnúť o odpustení alebo úľave na dani? Titul obsahuje: • Práca navyše - kedy ju môže zamestnanec odmietnuť? • Skrátená pracovná doba - Kurzarbeit • Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca • Neospravedlniteľná absencia - rozviazanie pracovného pomeru • Neprispôsobivý zamestnanec - porušovanie pracovnej disciplíny • Dočasné prideľovanie zamestnancov medzi zamestnávateľmi • Chyby zamestnávateľov pri platení poistného do SP • Práca mladistvých starších ako 15 rokov • Skúšobná doba - predlžovanie • Zahraničná pracovná cesta • Pracovná zmluva - uzatvorenie • Nákup cez internet - ochrana spotrebiteľa • Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach • Výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov • Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna na hľadanie si nového zamestnania • Výpoveď zamestnávateľa z dôvodov neplnenia požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce • Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny • Rozhodnutie obce o daňovom dlhu subjektu • Žiadosť o dotáciu a pravidlá nakladania s verejnými prostriedkami mimo VS • Platobný výmer samosprávy • Dotácie na bývanie po novom (1.) • Ako sa neutopiť • Abstinenčný syndróm - "absťák" • Osobná energetická kríza
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2019 - Kolektív autorov
14,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Kniha komplexne zachytáva právny stav, ktorý platí v oblasti pracovného práva od 1. januára 2019. Posledná novelizácia bola urobená zákonom NR SR č. 376/2018 Z. z. a platí od 1. januára 2019.
100 otázok a odpovedí - Zákonník práce, BOZP, Mzdy a odvody - Kolektív autorov
9,31 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k uvedeným témam - Zákonník práce po novele, Mzdy a odvody po novom. V názorných otázkach sa venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Vymedzuje kto je účastníkom tohto vzťahu a aké práva a povinnosti z neho vyplývajú pre zamestnanca a zamestnávateľa. Upozorňuje na zmeny v dĺžke základnej výmery dovolenky na päť týždňov, pravidlá pre preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa, zvýšenej výmery dovolenky. Ponúka prehľad najdôležitejších povinností na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov. V druhej kapitole rozoberá nové pravidlá pri určovaní minimálnej mzdy, určenia výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, výpočtu miezd a odvodov po novelách zákonov. 100 otázok a odpovedí obsahuje: - Úplné znenie Zákona o BOZP - Praktické príspevky: - BOZP platí pre každého - Otázky z praxe k BOZP - Otázky z praxe k Zákonníku práce na tému: - Pracovnoprávny vzťah - Mzdy - Odvody - Sociálny fond
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2020 - Kolektív autorov
14,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Posledná novelizácia bola urobená zákonom NR SR č. 380/2019 Z. z. a platí od 1. januára 2020.
Zákonník práce a jeho novelizácie - Robert Schronk
7,51 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autor sa v na prvý pohľad útlej, ale obsahom bohatej, publikácii venuje predovšetkým platnému Zákonníku práce, ktorý od jeho prijatia prešiel mnohými zmenami. Poukazuje na „dynamiku legislatívnej činnosti“ a v jej rámci na „spoluprácu“ sociálnych partnerov. Publikáciou sa vinie nosná myšlienka ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnom zdôrazňovaní potreby vyváženosti postavenia a záujmov obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Osobitným predmetom pozornosti autora je však kvalita právnej úpravy, jej systematika, čistota a jednoznačnosť právnického jazyka, používané pojmy a ich vymedzenie, dikcia a logická nadväznosť jednotlivých ustanovení. Tieto skutočnosti, nepochybne, významne ovplyvňujú praktickú aplikáciu právnej úpravy, ako aj rozhodovaciu činnosť súdov. Osobitnou otázkou, ktorej sa autor venuje, je tiež súlad ustanovení Zákonníka práce s normotvorbou Európskej únie. Autor uvažuje o ďalšom osude Zákonníka práce a predpokladá, že ho bude potrebné podrobiť podrobnej odbornej analýze a následne komplexnej novelizácii, prípadne prijať celkom nový Zákonník práce.
Nové pravidlá ochrany osobných údajov - Tatiana Valentová,Jana Žuľová,Marek Švec
15,11 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na jeho súkromie a schopnosť kontroly nad rozhodovaním o vlastnej osobe. Závažnosť situácie si vyžiadala podstatnú zmenu regulácie ochrany osobných údajov, ktorej právnym nástrojom v priestore Európskej únie je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a s ním súvisiaca národná právna úprava v podobe nového zákona o ochrane osobných údajov. Publikácia „Nové pravidlá ochrany osobných údajov – podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR“ je praktickou pomôckou, ktorá čitateľa oboznámi so základnými princípmi, ale aj s konkrétnymi následkami novej právnej úpravy pre fyzické a právnické osoby s osobitným zameraním na pracovnoprávne vzťahy. Praktické príklady, spôsob podania výkladu a vysoký odborný status autorov dávajú čitateľovi záruku, že si vybral „správneho sprievodcu“, ktorý mu pomôže pochopiť zásadnú zmenu v oblasti spracovania osobných údajov, ktorá nás od 25. mája 2018 čaká. Publikácia je určená pre každého, kto s ochranou osobných údajov prichádza do kontaktu, pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, ako aj zástupcov akademickej a odbornej obce.
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel - Elena Závadská,Katarína Kokodičová
17,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
„Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, služieb zamestnanosti, konania vo veciach sociálnych a správneho súdnictva v sociálnych veciach. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlil širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti. Zostavený výber obsahuje predovšetkým rozhodnutia a stanoviská schválené správnym kolégiom NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a to od roku 2005, kedy začali byť uverejňované prvé rozhodnutia týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. Vo výbere sú obsiahnuté tiež zásadné časti nálezov Ústavného súdu SR, ktoré sa významným spôsobom prejavili v rozhodovacej činnosti súdov v dôchodkovej a sociálnej oblasti. Cieľom autoriek bolo priniesť na knižný trh dielo, ktoré by uľahčilo nielen orgánom verejnej správy, najmä Sociálnej poisťovni a jej pobočkám, špecializovaným orgánom verejnej správy, obciam, advokátom, ale aj občanom, orientáciu v zložitej problematike sociálneho poistenia a zabezpečenia a v ostatných oblastiach sociálnych vecí. Publikácia môže zároveň poslúžiť aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR, aby získali rozsiahlejší pohľad na problémy adresátov právnych noriem a prípadne využili takéto poznatky vo svojej legislatívnej práci.
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017 - Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
ZÁKONNÍK PRÁCE z dielne vydavateľstva Nová práca spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákona, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Kniha komplexne zachytáva právny stav, ktorý bude v oblasti pracovného práva platiť od 1. júna 2017. Posledná novela bola vykonaná zákonom NR SR č. 95/2017 Z. z.
Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár (2 zväzky), 2 vydanie - Marek Švec,Jozef Toman
189,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nové vydanie najpredávanejšieho komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vychádza v čase, keď sa v právnej úprave, ale aj v aplikačnej praxi objavujú zmeny zásadne upravujúce celú paradigmu prístupu k realizácii pracovnoprávnych vzťahov. Primárne nejde len o transpozíciu európskych smerníc, ktoré sú základným motívom novelizácie príslušných pracovnoprávnych noriem, ale aj o pomerne silnú legislatívnu odozvu na pandémiu koronavírusu, ktorej dopady na oblasť trhu práce boli predmetom viacerých prijatých novelizačných úprav od roku 2019 (napr. v podobe zákona o podpore v čase skrátenej práce, konštituovania nového § 250b Zákonníka práce atď.).Výrazným spôsobom do uplatňovania Zákonníka práce v aplikačnej praxi zasiahli aj viaceré súdne rozhodnutia, ktoré, z hľadiska autorského kolektívu pozitívne i negatívne, ovplyvnili predpoklady uplatňovania konkrétnych pracovnoprávnych inštitútov, napr. vo vzťahu k neplatnosti právnych úkonov, prijímania vnútropodnikových predpisov, či povinnosti zamestnávateľa plniť si informačnú a oboznamovaciu povinnosť voči zamestnancom. Právny kontext však dotvorila v neposlednej miere aj prax rozhodovania alebo konania orgánov pôsobiacich na trhu práce, resp. vlastnej realizácie individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.V aktualizácii je zapracovaná aj prebiehajúca diskusia o opätovnom otvorení výšky mzdových zvýhodnení za vykonanú prácu a pripravované zmeny v oblasti stravovania v súvislosti s energetickou krízou a vysokou mierou inflácie.Výsledný text komentára systematicky prepája pracovnoprávnu úpravu so súvisiacimi právnymi predpismi, čo sa vo výsledku prejavilo na jeho konečnom rozsahu, čím je 2. prepracované a aktualizované vydanie najrozsiahlejším spracovaním uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všetkým osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Práce a Mzdy 3-4 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny - Kolektív autorov
13,11 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákonov, ktoré boli koncom roka schválené NRSR, medzi nimi aj zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a Zákonník práce. Aké zmeny priniesli? Zdravotné poistenie - zmeny S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec. Zmeny zákona o dani z príjmov Pre daňové subjekty bola upravená v zákone o dani z príjmov registračná povinnosť a zaviedli sa nové opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Cieľom zavedenia pravidla je zamedzenie možnosti zníženia základu dane na vnútornom trhu v SR a presunu zisku do zahraničia u najväčších daňovníkov. Zákonník práce po novele Novela mení od 1. júna 2023 odmeňovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu. Dochádza ku zmenám v odmeňovaní za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, mení sa odmeňovanie cez úpravu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Plnenie povinného podielu občanov so ZP Za rok 2022 bude zamestnávateľ povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím príslušnému úradu najneskôr do 31. marca 2023. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím. Povinný podiel predstavuje 3,2 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa.
Zákonník práce a Cestovné náhrady 2023 - Úplné znenia platné v roku 2023
6,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Interaktívny komplet tlačenej publikácie so slovenskou pracovnou legislatívou, e-booku, celoročného aktualizačného servisu a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj ďalšie zákony z oblasti pracovného, mzdového a daňového práva. Právny stav k 1. januáru 2023.
Sankcie zamestnávateľa - Marek Švec,Andrea Olšovská
16,72 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený. Hoci Zákonník práce upravuje určitý proces pri riešení porušenia pracovnej disciplíny či neuspokojivého plnenia pracovných úloh, je nastavený všeobecne a stroho, a preto si aplikačná prax vytvára podrobnejšie upravené procesy pre sankcionovanie zamestnancov. Tento proces je často prísne individualizovaný na podnikovej úrovni, keďže zohľadňuje špecifiká daného zamestnávateľa a pracovného prostredia. Autorský kolektív preto pripravil publikáciu, ktorá sa primárne zameriava na vedenie disciplinárneho procesu u zamestnávateľov vrátane ukladania sankcií zamestnancom bez skončenia pracovného pomeru. Predmetom odborného výkladu sú situácie, keď zamestnávatelia ukladajú zamestnancom iné druhy a formy sankcií, ako je skončenie pracovného pomeru podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce. Autori zároveň poukazujú aj na príklady nesprávnej aplikačnej praxe vyskytujúcej sa u zamestnávateľov. Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s realizáciou individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, personálnym riadením, HR agendou, či nastavujú motivačné procesy pre zamestnancov.
Zaměstnanci v objektivu kamer - Jan Vidrna,Zdeněk Koudelka
23,51 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
V důsledku nejrůznějších společensko-ekonomických vlivů dochází k rostoucímu tlaku na výkonnost zaměstnanců. Kontrola zaměstnanců je přirozeným nástrojem, jak řídit a hodnotit jejich pracovní výkonnost a výsledky. Novým impulsem pro zintenzivnění kontrolní činnosti zaměstnavatelů nad zaměstnanci je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zaměstnanci nyní mohou být pro svého zaměstnavatele vnitřním trestněprávním rizikem. Technické prostředky kontroly nabízejí širokou škálu možností sledování: aplikace kamerových systémů, fotopastí, GPS, tvorba audio záznamů, monitoring používání výpočetní techniky (např. e-maily, webové stránky) nebo telefonů (čísla volaných a volajících či samotný obsah hovorů). Přístup zaměstnavatelů je velmi diferencovaný. Možný střet se zákonem hrozí, pokud je nesprávně chápána přiměřenost takových opatření ve vztahu k deklarovaným důvodům jejich aplikace, není definován účel této aplikace tak, aby byl vůbec způsobilý ji legalizovat, či nejsou splněny stanovené informační povinnosti. Tato publikace si proto klade za cíl podat všem zaměstnavatelům i zaměstnancům maximálně názornou a srozumitelnou formou všechny potřebné informace a návody, jak předejít protiprávnímu jednání a jak se mu případně také bránit.
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2022 - Kolektív autorov
18,91 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákonníka, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Posledná novelizácia bola urobená v júli 2022 zákonom NR SR č. 248/2022 Z. z.
Základy personálneho manažmentu - Zdenka Matulová Juríková
12,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia „Základy personálneho manažmentu" prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Okrem toho upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Zároveň tiež uvádza, aké sú možnosti rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa platných právnych predpisov. Publikácia je tiež doplnená o praktické príklady. V rámci personálneho riadenia treba zdôrazniť, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení vykonávajú pracovnú činnosť v pracovnom pomere ako prácu vo verejnom záujme, ktorý má určité odchýlky od pracovného pomeru v súkromnom sektore. Z tohto dôvodu sa časť publikácie venuje vzniku, podmienkam zmeny a spôsobom skončenia pracovného pomeru. So vznikom pracovného pomeru súvisí adaptačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Následne počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj zamestnanca. Zameranie publikácie ju predurčuje stať sa praktickou pomôckou pri zvyšovaní informovanosti vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ) a vedúcich odborných zamestnancov (riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci odborného útvaru) v oblasti riadenia s dôrazom na personálne riadenie.
Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra - Monika Kiklicová
47,03 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Predmetná publikácia poskytuje pohľad na rozhodovaciu činnosť súdov pri sporoch vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, ktoré sú mnohokrát ovplyvňované predstavou a nazeraním toho ktorého politického spektra na fungovanie štátnej moci prostredníctvom štátnych inštitúcií, ktorých činnosť vykonávajú štátni zamestnanci, často dosadzovaní do vedúcich funkcií ako politickí nominanti. Zákonodarca považuje úpravu postavenia štátnych zamestnancov za dôležitú oblasť spoločenských vzťahov. I podľa obsahu dôvodovej správy k zákonu o štátnej službe štátni zamestnanci sa v podstatnej miere priamo zúčastňujú na tvorbe a realizácii výkonu štátnej správy, a preto je nevyhnutné, aby právna úprava štátnozamestnaneckých vzťahov predstavovala jednotný, stabilný a funkčný systém. Za nie zanedbateľnú úlohu právnej normy možno považovať i úpravu a zabezpečenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami a vytvorenie priestoru na odborné plnenie úloh orgánov štátnej správy. Po prvý raz v právnom poriadku Slovenskej republiky sa upravili práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. V tomto zákone sa premietali právne úpravy problematiky štátnej služby iných, najmä európskych krajín. Následne sa ukázala potreba riešenia niektorých problémov týkajúcich sa nejasností v právnej úprave zákona o štátnej službe, vychádzajúc i z podaní samotných štátnych zamestnancov, poznatkov z rozhodovacej činnosti súdnej moci, a tak vstúpil do platnosti zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto právnou normou sú upravené právne vzťahy fyzických osôb vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere k štátu. Okrem zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy ponechala delegovane i pôsobnosť Zákonníka práce. Rovnako ako pri Zákonníku práce a pracovnoprávnych vzťahoch aj pri štátnozamestnaneckých vzťahoch spory medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Zároveň na ochranu princípov štátnej služby sa zákonom o štátnej službe zriadil nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, ktorým je Rada pre štátnu službu, ktorá zároveň dohliada nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca. Za dvadsať rokov rozhodovacej činnosti súdov v oblasti problematiky štátnozamestnaneckých vzťahov sa vyhotovilo množstvo súdnych rozhodnutí, ktorými súdy Slovenskej republiky podali právny výklad normy upravujúcej štátnozamestnanecké vzťahy, zisťovali zmysel a cieľ tejto právnej normy, ktorý by táto norma mala plniť a ktorý plní, s cieľom jej správneho praktického používania. Doposiaľ nie sú v žiadnej publikácii ucelene sústredené a zhromaždené rozhodnutia súdov sporovej agendy týkajúcej sa štátnozamestnaneckých vzťahov, pričom je viac než isté, že by takáto publikácia o judikatúre súdov Slovenskej republiky bola nápomocná mnohým štátnym i neštátnym inštitúciám pri predchádzaní sporov, či riešení sporov pri výkone štátnej služby.
Práce a Mzdy 3 2022 - Zdravotné poistenie - Kolektív autorov
6,46 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva je zamestnávateľ povinný každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky. Aké legislatívne zmeny sú platné od 1. 1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia? Koncom roka 2021 boli v zdravotnom poistení upravené viaceré oznamovacie povinnosti zamestnávateľov. Zmena sa týka aj vykazovania preddavkov na poistné. Aké povinnosti z toho pre zamestnávateľov vyplývajú? V priebehu pracovného pomeru sa môžu vyskytnúť skutočnosti, ktoré bránia plneniu povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, t. j. zamestnancovi vykonávať prácu, alebo zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu. V prípade prekážky v práci nedochádza k výkonu práce a preto zamestnanec nemá nárok na mzdu. Povinnosť podať daňové priznanie patrí medzi základné povinnosti daňového subjektu. Aké sú výnimky z podania daňového priznania? Legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti od 1. 1. 2022 Pri uzatváraní kalendárneho roka v oblasti mzdového účtovníctva je zamestnávateľ povinný každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky a k príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a pripraviť sa na legislatívne zmeny. Zmeny v stravovaní zamestnancov Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Prekážky v práci V priebehu pracovného pomeru sa môžu vyskytnúť skutočnosti, ktoré bránia plneniu týchto povinností, t. j. zamestnancovi vykonávať prácu, alebo zamestnávateľovi prideľovať zamestnancovi prácu. Tieto skutočnosti znemožňujúce zamestnancovi plnenie pracovného záväzku môžu mať trvalý alebo dočasný charakter. Diskriminácia pri výkone práce - postup zamestnanca Každá fyzická osoba má právo na slobodnú voľbu povolania, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a taktiež právo na rovnaké zaobchádzanie, ktorá sa v pracovnoprávnych vzťahoch prejavuje tým, že nikto nemôže byť vystavený svojvoľnému prepusteniu a taktiež nemôže byť diskriminovaný v pracovnoprávnom vzťahu. Právna úprava mzdy v pracovnom práve V súvislosti s poskytovaním mzdy je podstatným aj aspekt minimálneho mzdového nároku, ktorý je daný kogentnou právnou úpravou. Aspekt odmeňovania je spojený aj so zákazom mzdovej diskriminácie, ktorá je porušením zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnom práve. Minimálna mzda je podstatným právnym nástrojom ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnanca. Pokladnica e-kasa klient - príležitostné podujatia Podnikateľovi, ktorý podniká na základe oprávnenia na podnikanie a predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu o evidencii tržieb, vzniká povinnosť evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Daňové priznanie k dani z príjmov nepodnikajúcich právnických osob za rok 2021 Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov, len príjmy oslobodené od dane. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, t.j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením. Protipožiarna ochrana budov Rozsah a zložitosť úloh pri ochrane života a zdravia občanov i majetku fyzických osôb a právnických osôb pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami si vyžaduje neustále zdokonaľovať systém ochrany pred požiarmi. Je potrebné prijať súbor účinných preventívnych a operatívno-technických opatrení zameraných na zabránenie vzniku požiarov a likvidáciu už vzniknutých požiarov. Obec zriaďuje centrá voľného času Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí, žiakov a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže žiakov základných škôl a stredných škôl.
Právo v informačních technologiích - Bohumír Štědroň
12,02 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
"Právo v informačních technologiích" je naprosto ojedinělým titulem na českém knižním trhu. Jako jedna z mála publikací na trhu přináší odborný pohled na oblast informačních technologií z pohledu českého práva. V publikaci se dozvíte odpovědi na typické otázky, které si jistě kladou IT manažeři, zaměstnanci nebo vedoucí IT středisek či IT pracovních kolektivů. Dozvíte se zde odpovědi například na tyto otázky: Je možné prohlížet firemní e-mail zaměstnancům? Je možné sledovat zaměstnance kamerovým systémem? Co je a již není obchodní sdělení (z hlediska antispamového zákona)? Jsou legální reklamní patičky u e-mailů? Je z pohledu ochrany osobních údajů rozdíl mezi firemní obecnou a adresnou e-mailovou schránkou? Jak je v ČR regulován homeworking (práce doma)? ... a mnoho dalších.
Práce a Mzdy 2 2024 - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (dôchodcu)
10,64 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u daňovníka (dôchodcu), ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku sa uplatňuje špecifický postup. Problematika nevyplatených miezd za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) vyvstáva na povrch predovšetkým na prelome kalendárnych rokov resp. zdaňovacích období. Viac k téme v rubrike Aktuálne. Odstúpenie od pracovnej zmluvy zamestnávateľom predstavuje jej jednostranné skončenie. Je podstatné, aby zamestnávateľ dodržal nielen formu, ale aj obsah a predpoklady dané Zákonníkom práce pre tento právny úkon pre jeho právnu relevanciu. Podnikanie fyzickej osoby, teda jej samostatná zárobková činnosť, je zaujímavým spôsobom zarábania príjmov a dokonca optimalizácie daní. Podnikateľ začína platiť poistné do zdravotnej poisťovne hneď od prvého mesiaca podnikania formou preddavkov v minimálnej výške. V rubrike Verejná správa sa dozviete nielen definíciu vybraných a dopytovaných pravidiel financovania a kontrolovania neziskových organizácií, ale aj o tom ako má elektronický obchod veľký vplyv na budúce obchodné vzťahy, na tvorbu a uplatňovanie obchodnej politiky v domácom aj medzinárodnom obchode. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (dôchodcu) Nezdaniteľné časti základu dane zákon o dani z príjmov. Pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u daňovníka (dôchodcu), ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP alebo mu bol tento dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období sa uplatňuje špecifický postup. Nevyplatená mzda na konci roka Problematika nevyplatených miezd za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) vyvstáva na povrch predovšetkým na prelome kalendárnych rokov resp. zdaňovacích období. V praxi v tomto období vznikajú problémy predovšetkým pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ako aj pri vystavovaní potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a zrazených preddavkov na daň. Pracovná zdravotná služba Pracovná zdravotná služba je služba pre zamestnávateľov, poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Ochranou zdravia pri práci je zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce. Súčasťou takýchto služieb môže byť aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana. Je to služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa. Príjmy podnikateľa bez nutnosti uhradiť poistné Podnikanie fyzickej osoby, teda jej samostatná zárobková činnosť, je zaujímavým spôsobom zarábania príjmov a dokonca optimalizácie daní. Živnostník si daň zníži vďaka výhodným paušálnym výdavkom, nejakú dobu nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, väčšinou nemusí viesť účtovníctvo a je menej administratívne náročný ako zamestnanec. Dar ako nezdaniteľná časť príjmu Prijatý dar sa u obdarovaného v momente prijatia daru nezdaňuje. Pokiaľ však z prijatého daru plynie obdarovanej osobe príjem, jedná sa o zdaniteľný príjem. Zdaneniu podliehajú tiež dary prijaté v súvislosti so zamestnaním alebo podnikateľskou činnosťou, ak nie sú od dane oslobodené. Výkon správy daní a poplatkov obcou Jednotlivé obce majú pri výkone správy daní a poplatkov právne postavenie správcu dane, ale len v prípade, ak tak ustanovuje osobitná právna úprava. Pritom daňové konanie pozostáva z jednotlivých štádií, ktoré tvoria štruktúrovaný celok. Prvostupňové konanie pred obcou sa ukončuje vydaním rozhodnutia, ktoré musí obsahovať jednotlivé obsahové súčasti. Majetok obce Obce nezvykli zdôvodniť predaj svojho majetku pod trhovú či dokonca symbolickú cenu. Vo svojich zdôvodneniach takmer výlučne uvádzali len záujmy kupujúceho, prečo chce od obce kúpiť jej majetok, ale záujmy obce, aký prospech z takéhoto prevodu bude mať obec, boli zdôvodnené len výnimočne.

Pracovné právo je dôležitou súčasťou legislatívy, ktorá reguluje vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Táto podkategória v rámci webového portálu Pre deti a mládež je zameraná na informovanie mladých ľudí o ich právach a povinnostiach v pracovnom prostredí. Stránka Pracovné právo je prezentovaná v prístupnom a prehľadnom rozvrhu. Na úvodnej stránke návštevníci nájdu stručný popis práce, ktorú táto sekcia pokrýva, a tiež odkazy na najdôležitejšie informácie a články. Taktiež sa tu nachádza formulár na prihlásenie do vlastného konta, ktoré umožňuje pravidelným užívateľom pristupovať k rozšíreným materiálom a vykonávať iné interaktívne úkony. V sekcii "Práva a povinnosti" návštevníci nájdu podrobné informácie o právach a povinnostiach mladých ľudí v pracovnom prostredí. Text je napísaný jednoducho a zrozumiteľne, s použitím príkladov a ilustračných príbehov. Články pokrývajú rôzne aspekty práce, ako napríklad pracovné podmienky, odmena, pracovný čas, pracovné úrazy a mnoho ďalších. Stránka tiež obsahuje sekciu so zaujímavými príbehmi a skúsenosťami mladých ľudí z pracovného prostredia. Tieto príbehy majú za cieľ motivovať návštevníkov a pomáhať im lepšie porozumieť realite pracovného života. V prípade potreby návštevníci môžu využiť sekciu "Často kladené otázky", kde sa zaoberajú častými otázkami, ktoré sa týkajú právnych aspektov práce pre deti a mládež. Je tu tiež možnosť zaslať otázku cez kontaktný formulár, na ktorú budú zodpovedané v čo najkratšom čase. Celková atmosféra webu je priateľská a mladistvá, s použitím jasných a príťažlivých farieb a obrázkov. Dôležité informácie sú ľahko dostupné a prehľadné, čo zaručuje, že návštevníci s ľahkosťou nájdu a pochopia potrebné informácie o pracovnom práve. Táto podkategória "Pracovné právo" na webe Pre deti a mládež je preto dôležitým zdrojom pre mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich právach a povinnostiach vo svete práce a zároveň si chcú vybudovať budúcnosť s pevnými základmi v oblasti pracovných práv.

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile