Učebnice pre ZŠ - ostatné

Image
Fogalmazóka 2. - Szövegek világa - 3. osztály - Rozalia Bozsik
2,44 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A Fogalmazóka kiadványok eredményesen használhatók az írásbeli fogalmazás alapjainak megtanítására az iskolai könyvek mellett. Az oldalpárok igényes köznyelvi, humoros, szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szövegekkel kezdődnek, melyeket aztán a megtervezett feladatsorok megoldásával elemeznek a kisiskolások.
Mapka dějepisu 1
2,04 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Jedinečná učební pomůcka ve formátu harmoniky nahrazující zdlouhavé vyhledávání poznámek v sešitech dějepisu, je určena především žákům 2. stupně ZŠ, ale i studentům prvních ročníků SŠ. 8 přehledně zpracovaných stran předkládá základní poznatky a pojmy týkající se historického vývoje od pravěku po raný novověk
Hravé tvorenie PZ pre 2.ročník - Mária Vargová
3,23 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit je zameraný na výtvarnú výchovu. Témy v pracovnom zošite sú spracované tak, aby pomáhali žiakom utvrdiť si poznatky aj z iných vyučovacích predmetov, napr. z predmetu prvouka, slovenský jazyk, matematika, prípadne zopakovať si znalosti z dopravnej výchovy. Úlohy, ktoré pracovný zošit obsahuje, sú rôzneho charakteru. Na niektoré treba odpovedať, niekde zase dopísať slová, niečo nakresliť, vymyslieť alebo zhotoviť predmet z rôznych materiálov. Pri praktických činnostiach žiaci využijú materiály, ktoré nájdu doma alebo ich môžu nazbierať na vychádzke, v záhrade či v lese.
Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 - Eva Skořepová,Michal Skořepa
5,18 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
První vlaštovka na trhu - učebnice, která zpracovává Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání Zároveň naplňuje požadavky očekávaných výstupů pro téma Stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství podle RVP ZV Tato publ ikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro ty školy, kde se rozhodnou věnovat se finančnímu vzdělávání důsledněji buď v rámci stávající Výchovy k občanstv í, nebo vyčlení pro tuto náplň samostatný předmět, což je na rozhodnutí konkrétní školy.
Opakování dějin Pravěk a starověk Řešení
9,82 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Velmi rozsáhlá cvičebnice dějepisu. Obsahuje stovky otázek, cvičení, her, příkladů, skládaček a obrázků. Opakování je nejen cennou pomůckou pro učitele, ale i zajímavou knihou pro studenty a další zájemce o dějiny. Úkoly umožňují netradiční práci s historickými materiály, připomínají a procvičují základní pojmy, nenásilně vytvářejí orientaci časoprostorovou, neopomíjejí ani kulturní dějiny a osobnosti. Příručka využívá formy didaktických her, křížovek, rébusů, doplňovaček. Vytváří historické povědomí studentů. Práce s touto publikací vede studenty k hlubšímu zájmu o historii.
Financie v praxi - riešenia a komentáre, časť B - Monika Dillingerová,Peter Samuel Tóth
21,85 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
K pracovnej učebnici Financie v praxi B pripravili autori aj titul RIEŠENIA A KOMENTÁRE. Tento titul je určený nielen pre učiteľov, ktorí s pracovnou učebnicou pracujú v triede a má im šetriť čas potrebný na prípravu hodiny, ale aj pre nadšencov a fanúšikov vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Riešenia a komentáre okrem návrhov riešení jednotlivých zadaní poskytujú aj množstvo nápadov a podnetov na prácu s témami, ktorým sa pracovná učebnica venuje. Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Pomáha chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií, pričom na základoch, ktoré si takto študent osvojí, môže v budúcnosti ďalej rozvíjať svoje vedomosti s ohľadom na inovácie v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, a zmeny v jeho postavení a príležitostiach. Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.
Vlastiveda 3 - pre 3. ročník základných škôl - Mária Kožuchová
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v druhom celku Objavujeme Slovensko, prostredníctvom ktorého spoznáva prírodu Slovenska. Tretí celok sa venuje dejinám Slovenska, ktorého históriu spoznáva cez významné osobnosti. V štvrtom tematickom celku Naše starobylé pamiatky a ich krása je pozornosť venovaná významným mestám a pamiatkam.
Etická výchova pre 2. ročník základných škôl - Eva Farkašová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ - Pracovná učebnica - Kristína Žoldošová
19,95 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je koncipovaná v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom vzdelávacej oblasti Človek a príroda s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
Echo 2 učebnica - kurz ruského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nižšie gymnáziá - Beata Gawęcka-Ajchel
10,45 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Výukový komplet ECHO 2 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií. Učebnica prezentuje moderné spôsoby štúdia cudzieho jazyka, napr. úlohy realizované metódou projektu, indukčnú výučbu gramatiky alebo cvičenia, pri ktorých sa informácie vyhl'adávajú na internete. Je rozdelená do 7 lekcií. Každá lekcia obsahuje rôznorodé typy cvičení, ktoré rozvíjajú základné jazykové schopnosti. Prostredníctvom našich publikacií získajú žiaci schopnosti, ktoré budú môct uplatniť pri komunikácii v bežných každodenných situáciách, napr. u lekára, v obchode, pri kúpe cestovných lístkov, v reštaurácii. Ďalej sa naučia získavať a podávať informácie týkajúce sa napr. opisu cesty, času, turistických atrakcií Moskvy alebo tradičnej ruskej kuchyne. Budú si rozprávať o prázdninách, o štúdiu cudzích jazykov na zahraničných kurzoch, móde teenagerov, o zdravom životnom štýle, o nebezpečenstve vyplývajúcom z dlhého vysedávania pri počítače, o zdraví a o športe. Na konci každej lekcie je opakovacia čásť, ktorá pomôže žiakom zhodnotiť úroveň dosiahnutých vedomostí a ktorá ich zároveň pripravuje na kontrolné testy.
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére - H. Tóth Isván
3,03 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére változatos feladatokkal és gyakorlatokkal formálja, erősíti a diákok írásbeli nyelvhasználatát. A kiadványban az alábbi ismeretkörök szerepelnek: a) Az alapvető helyesírási szabályok: a kiejtés elvének, a szóelemzés elvének, a hagyomány elvének és az egyszerűsítés elvének ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában. b) A szóösszetételek helyesírási szabályai. c) A képzett szavak helyesírási szabályai. d) Az egyszerű mondatokkal összefüggő központozás tudnivalói, az írásjelek: a pont, a kérdőjel, a felkiáltójel, a vessző, a kettőspont, a pontosvessző, a gondolatjel és a zárójel helyes alkalmazása. e) A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény fokozása, a helyesírást segítő segédeszközök, például a helyesírási szabályzat, a helyesírási szótár stb. önálló használatának gyakorlása. f) Célzott anyaggyűjtés szakszövegek felhasználásával adott problémához. A fejezetek végén található Tudáspróbák kiváló eszközei az önellenőrzésnek, a Tollbamondások pedig különböző hosszúságú, ismeretterjesztő szövegeket kínálnak. A munkafüzet alkalmas mind az önálló munkára, mind iskolai használatra, ezért ajánljuk pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak egyaránt.
Hravá technika 5 - Učebnica pre 5. ročník ZŠ - Ľubomír Žáčok
9,88 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prostredníctvom novej učebnice techniky si žiaci osvoja základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. oboznámia s pojmom technika a s vplyvom techniky na život jedinca v spoločnosti. Zistia, ako sa rozvíjali remeslá v minulosti a aké remeslá existujú v súčasnosti. Spoznajú rozdiel medzi úžitkovým a darčekovým predmetom. Budú riešiť rôzne projekty a pracovať s technickými materiálmi. V učebnici nájdu praktické úlohy, ktoré im pomôžu zopakovať si prebraté učivo a spoznať nové javy a zákonitosti, ktoré sú súčasťou súčasnej technickej modernej a informačnej spoločnosti.
Nefelejcs - hogy sokat ne felejts - Rózsa Érsek
7,66 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nanimanó minden kis elsős barátja. Tréfákat eszel ki - és persze bevezeti a nebulókat az örömteli tanulás világába. oAz egyedülállóan magas színvonalú kiadvány élményszerűen fejleszti a gyermek készségeit és képességeit. oAz egyértelműen megfogalmazott feladatok előmozdítják az önálló tanulást és a kreativitást. oA feladatmegoldás során játékosan elevenednek fel a matematikából és anyanyelvből tanultak. oA gyakorlás következtében javul a gyermek szövegértése és logikája. oA kellemesen eltöltött percek pozitív irányba befolyásolják a tanuláshoz való viszonyt.
Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - Martina Totkovičová
10,93 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Zošit B je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania do 100.
Digitální technologie ve výuce 1 - Martin Pokorný
9,82 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Moderní učebnice zaměřená na seznámení s informatikou a výpočetní technikou a moderními digitálními technologiemi. Rozsah dvoudílné edice začíná u teorie informatiky, seznámení se s osobním počítačem, operačními systémy a kancelářskými aplikacemi. Další témata se věnují práci s grafikou, digitální fotografií a zvukem. Kniha rovněž objasňuje základy internetu a jeho služby, využití mobilních technologií, on-line komunikaci v praktickém životě, ale opomenuta není ani bezpečnost a ochrana dat. Učebnice je dvoudílná. Text je doplněn množstvím názorné grafiky a schémat, náměty k procvičení, zajímavostmi a tipy z oblasti informatiky a světa výpočetní techniky. Učebnici lze použít jak na základních školách (ideálně například v 8. a 9. ročníku pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce - „Využití digitálních technologií“), tak i víceletých gymnáziích či v prvních ročnících středních škol. Knihy je možné zvolit i jako nosné tituly informatiky a výpočetní techniky. Oba díly učebnice jsou barevné a perfektně graficky zpracované, plné obrázků, ilustrací a schémat.
Digitální technologie ve výuce 2 - Martin Pokorný
9,82 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Moderní učebnice zaměřená na seznámení s informatikou a výpočetní technikou a moderními digitálními technologiemi. Rozsah dvoudílné edice začíná u teorie informatiky, seznámení se s osobním počítačem, operačními systémy a kancelářskými aplikacemi. Další témata se věnují práci s grafikou, digitální fotografií a zvukem. Kniha rovněž objasňuje základy internetu a jeho služby, využití mobilních technologií, on-line komunikaci v praktickém životě, ale opomenuta není ani bezpečnost a ochrana dat. Učebnice je dvoudílná. Text je doplněn množstvím názorné grafiky a schémat, náměty k procvičení, zajímavostmi a tipy z oblasti informatiky a světa výpočetní techniky. Učebnici lze použít jak na základních školách (ideálně například v 8. a 9. ročníku pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce - „Využití digitálních technologií“), tak i víceletých gymnáziích či v prvních ročnících středních škol. Knihy je možné zvolit i jako nosné tituly informatiky a výpočetní techniky.
Játékos olvasási gyakorló 2-3. osztályosoknak - Kolektív autorov
7,73 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
48 szórakoztató feladatsor megoldásokkal együtt. Kiadványunk játékos feladataival könnyedén lehet fejleszteni az olvasási és szövegértési készségeket. Kinek ajánljuk? - Minden kisdiáknak, aki jobb szeretne lenni olvasásból. - Minden pedagógusnak, aki a tanórákon szívesen ad a gyerekeknek játékos fejlesztő feladatokat. - Minden szülőnek, aki otthon is gyakorolna a gyermekével. Kiadványunk hatékony és szórakoztató segítség, mert - az olvasási és szövegértési készséget fejleszti, - a feladatok játékosan közelítenek a tantárgyhoz, - nem lehet megunni a sokszínű feladatokat, ezért folyamatosan fenntartja a gyermekek motivációját, - életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat tartalmaz, - bármelyik tankönyvcsalád mellett használható.
Logico Piccolo Prvouka - Ako sa to vyrába?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Súbor Ako sa to vyrába je určený deťom v predškolskom veku a žiakom prvého až tretieho ročníka základných a špeciálnych škôl. Súbor obsahuje 16 výrobných procesov produktov, s ktorými sa deti môžu bežne stretnúť – potraviny, hračky, predmety dennej potreby. V úlohách sú zastúpené prvky z prvouky a logického myslenia. Riešenie úloh nevyžaduje, aby deti vedeli čítať. Spätné väzby však obsahujú aj slovný popis výrobného procesu, dopĺňajú poznatky o ďalšie zaujímavosti a rozširujú slovnú zásobu v danej oblasti. Deti riešia úlohy pozorovaním, porovnávaním obrázkov, logickým uvažovaním a hľadaním súvislostí, konfrontáciou s dosiahnutými poznatkami a opisom (slovným vyjadrením) situácií. Súbor obsahuje postupy ako sa vyrába napr.: - farbička - syr - mäsový výrobok - mliečna čokoláda - plyšový medvedík - čierny čaj - sviečka, keramická váza. K súboru je potrebný rámik Logico Piccolo, ktorý sa objednáva samostatne.
Súbor 24 kariet - zvieratá (voľne žijúce) - Petr Kupka
3,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Univerzálny súbor fotografií pre zábavné učenie. Súbor obsahuje 24 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstrihanie).
Biológia pre 5. ročník ZŠ
8,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.
Písanka – veľký pracovný zošit pre prvákov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
V tomto pracovnom zošite určenom pre deti z prvých tried nájdete mnoho zábavných cvičení na uvoľnenie ruky, na precvičovanie ťahov, čiar a písanie písmen, slov, viet, ako aj slovných spojení. Nácvik písania je základná zručnosť, s ktorou sa dieťa stretne hneď v prvých vyučovacích dňoch. Na jeho bezproblémové zvládnutie nájdete v tomto pracovnom zošite mnoho zábavných cvičení na rozcvičenie a uvoľnenie ruky, ako aj na precvičovanie ťahov, čiar a tvarov, z ktorých sú zložené písmená slovenskej abecedy. Cvičenia následne pokračujú spájaním písmen do slov, slovných spojení a nakoniec písania viet. Cvičenia v tomto pracovnom zošite sú zoradené od najjednoduchších až po tie zložitejšie. Zošit je určený pre deti z prvých tried. Cvičenia sú zostavené s ohľadom na učebné osnovy. Na zadnej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať ceruzku ľavák a pravák.
Íróka 2. - Szavak 2. osztályosoknak - Rozalia Bozsik
3,36 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A Suli Plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasztást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával és a toldalékolásra is sok példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Gólya, gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc. Kelemen Czakó Rita humoros, vidám rajzai nemcsak felkeltik a gyerekek érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák megértésében is.
Prepísanka - Lenka Vymazalová
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná o nové písmená abecedy tak, ako nasledujú v slovenských šlabikároch. Publikácia zábavnou formou prepája šlabikárové a čítankové obdobie a od začiatku vedie deti k čítaniu s porozumením. Je napísaná v súlade s inovovaným ŠVP a zodpovedá požiadavkám ISCED I, preto bude vynikajúcou pomôckou pre učiteľov prvého ročníka, ako aj pre rodičov, ktorí pre svoje deti hľadajú zaujímavú, veselú a tvorivú cvičebnicu na prácu doma. Pre žiakov v druhom polroku 1. ročníka ZŠ
Vybrané slová - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie Petr Kopl
Svet práce pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Daniela Mlyneková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
V učebnici Svet práce – tvorba životného prostredia nájdete veľa nových poznatkov o svete okolo vás, o prírode, o spôsoboch a možnostiach skrášľovania životného prostredia. Obsah učiva je rozdelený do štyroch kapitol: * Náradie a pomôcky * Kvetinárstvo * Hydroponické pestovanie rastlín * Viazačstvo a aranžovanie Na začiatku učebnice nájdete pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. Motivačný text a motivačné obrázky majú za úlohu vzbudiť u žiakov záujem o dané učivo. Základné učivo obsahuje poznatky, ktorým by mali porozumieť všetci žiaci. Text základného učiva dopĺňa obrázková časť – názorne sprostredkúva nové informácie a slúži na lepšie zapamätanie si textu. Rozširujúce učivo tvorí textová a obrázková časť na zelenom podklade.
Almatanoda: Jeles napok alsó tagozat - Diószeginé Nanszák Tímea
3,03 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Hazánk állami, egyházi és hagyományőrző ünnepeit illetve szokásait mutatja be a kiadvány általános iskolás gyerekek számára.
Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠ - Ladislav Čarný,Kolektív autorov
19,95 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnica je zameraná na získanie základných gramotností v oblasti vizuálnej kultúry - zahŕňa výtvarné umenie, fotografiu, video, film, architektúru, elektronické médiá a dizajn. Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho praktickej činnosti a uvažovaní.
ExpEdícia 1 - Biológia a geografia 5. ročník základnej školý - Kolektív autorov
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit po každom tématickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí. Autori: Mgr. Romana Schubertová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., Mgr. Monika Chrenková, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
Pohyby Zeme a striedanie ročných období - hravá škola - Karol Weis,Michal Klaučo
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje pohyby Zeme a striedanie ročných období. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má rozmer 21 cm x 12,5 cm.
Základné geografické pojmy - hravá škola - Michal Klaučo,Peter Barto
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Vzdelávacia a učebná pomôcka z edície Hravá škola. Vzdelávacia a učebná pomôcka pre prírodovedné predmety. Učebná pomôcka graficky vysvetľuje základné geografické pojmy povrchových útvarov Zeme. Ide o úplne netradičný produkt v tzv. mapovom formáte, v rozloženom stave má titul rozmer 98 cm x 62 cm, v zloženom stave má rozmer 21 cm x 12,5 cm.
Skloňovanie v slovenčine - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov
Malá a Veľká násobilka - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie Petr Kopl

Vitajte na našom webe v kategórii Beletria, konkrétne v podkategórii Učebnice pre ZŠ - ostatné. Tieto učebnice sú určené pre žiakov základných škôl a obsahujú učivo z rôznych predmetov, ktoré sa vyučujú vo školskom prostredí. Naša ponuka učebníc je rozmanitá a zacielená na rôzne vekové skupiny žiakov. Ponúkame učebnice z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, dejepisu, geografie a ďalších predmetov. Učebnice sú vytvorené tak, aby boli pre žiakov zaujímavou a zrozumiteľnou formou, s príkladmi, cvičeniami a rôznymi didaktickými pomôckami. Naše učebnice obsahujú nielen teoretické vysvetlenia, ale aj praktické úlohy, ktoré pomáhajú žiakom lepšie porozumieť a aplikovať dané učivo. Zameriavame sa na to, aby boli učebnice pre žiakov prínosné nielen vo škole, ale aj doma pri samostudiu. Všetky naše učebnice sú vytvorené odbornými autormi so skúsenosťami v pedagogike a s dôrazom na súčasné požiadavky vyučovania. Zároveň dbáme na správne zacielenie na konkrétne vekové kategórie, aby bolo učebné materiály prístupné a pochopiteľné pre žiakov rôznych vekových skupín. Sme presvedčení, že na našom webe nájdete učebnice, ktoré budú spĺňať vaše očakávania a potreby pre výučbu na základnej škole. Učebnice pre ZŠ - ostatné v kategórii Beletria vám pomôžu efektívne a zábavným spôsobom osvojiť si nové vedomosti a zlepšiť sa vo vybraných predmetoch. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere učebnice, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme nájsť to, čo potrebujete pre úspešné vzdelávanie. Tešíme sa na spoluprácu s vami a želáme vám veľa šťastia pri vzdelávaní!

Image
Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile