Medicína

Image
Farmakologie a materia medica homeopatica - Denis Demarque,Jacques Jouanny,Bernard Poitevin
156,23 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha je základní literaturou a nepostradatelným pomocníkem pro každého, kdo chce hlouběji poznávat homeopatické léky. U každého léku čtenář nalezne původ a popis léku, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, citlivý typ, základní klinické indikace podle jednotlivých orgánů a příklady preskripce. Materia medica obsahuje 326 léků a je referenčním zdrojem informací pro studium homeopatie i lékařskou praxi.
Neofatické polyglotie psychotiků
31,30 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jako ústřední část publikace je prezentován fragment studie prof. MUDr. Jaroslava Stuchlíka, zasvěcený jeho slavnému případu dr. Jana Lukeše, který vytvořil šestnáct umělých jazyků (neofázií), lokalizovaných na fiktivní planetce Thetis. Jaroslav Stuchlík o případu referoval v odborném i populárním tisku v 50. a 60. letech a chystal se mu věnovat rozsáhlejší monografii. V rukopisu se zachovala cenná část, zasvěcená obdobným jevům ve světové psychiatrické literatuře a podrobná analýza osobnosti Jana Lukeše a jeho jazyka ishi. Lukeš překonal slavnou Helenu Smithovou, pacientku švýcarského psychiatra Théodora Flournoy, která mluvila marťansky, nejen počtem jazyků, ale i specificky pražským koloritem se zvláštním přízvukem absurdní komiky. Editor Vladimír Borecký.
Praktická angiologie
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obor, jehož základy u nás mezi dvěma světovými válkami položil prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc., se podobně jako řada jiných v uplynulých několika letech rozvinul v míře, která zaskočila i zkušené klinické angiology. Vysoká míra spolehlivosti především invazivních diagnostických metod a spolu s nimi škála progresivních léčebných postupů posunula angiologii mezi obory, které připoutávají svými výsledky zájem nejširší veřejnosti.Předností této monografie je vedle stručných anatomických i patofyziologických poznámek, které uvádějí jednotlivé kapitoly, především přehlednost, jež nezapře bohaté pedagogické zkušenosti autorů.Přímý Prusíkův žák, doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc., emeritní přednosta IV. interní kliniky 1. LF UK v Praze a zakladatel Angiocentra Všeobecné fakultní nemocnice, spolu s MUDr. Karlem Roztočilem, CSc., řadu let působícím na předním kardioangiologickém pracovišti v pražském IKEM, patří jistě mezi nejpovolanější z těch, kteří mohou v uvedeném kontextu oslovit zájemce o tento atraktivní obor.Monografie je doplněna přehledem literatury, jmenným a věcným rejstříkem, obrázky a tabulkami.
Revmatologie - Karel Pavelka
11,17 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Druhé vydání úspěšné stručné a moderní revmatologické příručky je koncipováno s ohledem na lékaře a studenty lékařských fakult, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto základním oboru medicíny. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti pracovníků Revmatologického ústavu dávají záruku, že se publikace opět stane nejen základní učebnicí oboru, ale i praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu.
Základy klinické výživy Svazek I - Pavel Kohout,Eva Kotrlíková
8,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha Základy klinické výživy přináší lékařům, studentům medicíny či nutričním terapeutům nebo zdravotním sestrám základní informace o diagnostice malnutrice a její léčbě. Podrobně se věnuje jednotlivým součástem léčby – dietnímu systému, enterální i parenterální výživě, indikacích i způsobech aplikace.
Kapesní atlas dermatologie - Martin Röcken,Martin Schaller,Elke Sattler,Walter Burgdorf
37,96 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace, která slouží zejména dermatologům k opakování, je určena také ostatním lékařům v praxi – praktikům, internistům, pediatrům i lékařům dalších odborností, dále studentům medicíny, ale i zdravotnických škol. Krátká a precizní definice nemoci je v knize vždy vlevo – vpravo najdete schémata, obrázky nebo fotografie. Na 190 barevných tabulí. Autoři jsou významní zahraniční odborníci. Přeloženo z originálu COLOR ATLAS OF DERMATOLOGY, který vydalo nakladatelství Thieme. Překlad recenzovala prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Kapitoly z vakcinológie I - Klement Cyril,Zuzana Krištúfková,Vladimír Oleár
7,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikácia je určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva, ale tiež širokej verejnosti so záujmom o problematiku vakcinácie. Autori podrobne spracovali nasledujúce tematické okruhy, spolu s relevantnou legislatívou: . História očkovania vo svete a na Slovensku . Vakcinológia ako medicínsky odbor . Základy vakcinačnej imunológie; Imunizácia . Súčasné vakcíny proti prenosným chorobám . Autoimunita a očkovanie . Zloženie vakcín; Proces výroby vakcín; Bezpečnosť vakcín . Imunizačné programy, vakcinológia a verejné zdravie . Očkovanie proti jednotlivým chorobám; O. vzhľadom na vek; O. osôb v špeciálnych prípadoch; O. cestovateľov . Praktické otázky manipulácie a skladovania vakcín . Očkovacia schéma a platnosť . Biologické bojové látky a očkovanie . Legislatívno-právne aspekty očkovania . Etické otázky v súčasnej vakcinológii . Antivakcinačné aktivity; Mediálne prostredie a antivakcinačné hnutia; Komunikačná rukoväť vakcinológa.
Přednášky o homeopatické léčbě - James Tyler Kent
24,04 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Toto dílo amerického lékaře Jamese Tylera Kenta představu­je špičku homeopatického poznání o léčbě nemocí a vůbec není podstatné, že od prvního vydání Přednášek o homeopatické léčbě (Lectures on Homoeopathic Philosophy) uplynulo již 94 let. Skvělé Hahnemannovy objevy, završené v r. 1810 vydáním Organonu racionální léčby, v němž německý lékař stanovil všechny základní principy homeopatie, vedly k mohutnému rozvoji oboru, přičemž staré poznatky nebyly nikdy vyvráceny, ale vždy jen doplňovány o nové. Mimořádnou prosperitu zazname­nalo homeopatické hnutí zejména ve Spojených státech. V prů­běhu druhé poloviny 19. století konvertovala velká část lékařů k homeopatii, byla zde města, kde již prakticky neexistovali klasičtí alopatičtí lékaři. Instituce jako Hering Medical College v Chicagu měly celonárodní význam. Objevují se slavná jména: Constantin Hering, Adolph von Lippe, E. A. Farrington. Kent, nejznámější z nich, vykonal velké syntetické dílo vytvo­řením Repertoria, až dodnes nejpoužívanější diagnostické po­můcky v homeopatické praxi. Je autorem Materie mediky, v níž jako první autor podává popis účinků léků coby samostatných individualit, čímž usnadňuje rozlišení a vyhledání správného léku. Jeho Přednášky o homeopatické léčbě popisují ideál homeo­patické léčby, jak byl stanoven a úspěšně praktikován v době, než došlo po první světové válce k destrukci homeopatie. Tato destrukce byla vedena z pozic farmaceutického průmyslu, jemuž homeopatie kazila obchod (svým odmítáním klasických léků a zároveň nepatrnou spotřebou homeopatických léků) a za po­moci lékařských komor, ovládnutých nikoli humánními, ale čistě profesními hledisky (homeopatická léčba vede k úplnému uzdra­vení a pozdější nezávislosti pacienta na lékaři, nemá za cíl udržovat pacienta v jeho péči). Téměř zničující útok na ho­meopatii byl podpořen enormním vzrůstem materialistického myšlení v období mezi světovými válkami a v 50. letech. Teprve poslední dvě desetiletí rehabilitují homeopatii v souvislosti s nástupem ekologického uvědomění, znovu je zjišťováno, jak vynikajících výsledků dosahuje homeopatická léčba, přičemž je léčen člověk jako celek, je podporován jeho vlastní obranný systém a je eliminováno užívání škodlivých chemických produk­tů. Teprve v poslední době navazujeme tam, kde skončili velcí klasici homeopatie. Kentova homeopatická škola je dnes mezi různými homeopatickými směry světově nejrozšířenější a nej­vlivnější, využívá moderní repertorizační počítačové programy a stále doplňovaná rozsáhlá repertoria i nové Materie mediky. A v metodice léčby, o níž tato kniha pojednává, se nezměnilo nic. Poselství Přednášek o homeopatické léčbě má nedocenitel­nou praktickou hodnotu a zároveň překračuje hranice medicíny a dotýká se obecných otázek existence člověka.
Klinická biochémia - Kolektív autorov
23,75 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Jej osnovou boli prednášky z predmetu klinická biochémia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, ktorý sa tu vyučuje už viac ako desať rokov. Keďže rozsah predmetu je limitovaný, ani učebnica nepokrýva celú problematiku klinickobiochemickej diagnostiky, ale sústreďuje sa na poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy a základnú diagnostiku ochorení vybraných orgánov. Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe. Pre lekárov a laboratórnych diagnostikov v špecializačnej príprave v odbore klinická biochémia by táto kniha mohla tvoriť odrazový mostík k podrobnejšiemu štúdiu laboratórnych metód a ich použitiu v rámci diagnostických a monitorovacích algoritmov. Ako každý medicínsky odbor, aj klinická biochémia sa rýchlo vyvíja a postupne sa integruje s ďalšími odbormi laboratórnej medicíny. Nové diagnostické metódy prenikajú hlbšie do podstaty biochemických mechanizmov ľudského organizmu, o slovo sa hlásia omické metódy. Nie je vylúčené, že laboratórne vyšetrenie budú o pár rokov výrazne odlišné od tých dnešných, kapitoly budú musieť byť aktualizované a nové dopísané v súlade so stavom up-to date. Nateraz by sme boli radi, ak by predkladaná kniha motivovala a inšpirovala novú generáciu lekárov k tomu, aby vstúpili do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti medicíny. Zásluhou správne indikovaných laboratórnych vyšetrení budú mať lekári viac relevantných informácií o ochorení, z čoho bude profitovať predovšetkým pacient, ale i spoločnosť.
Moderní molekuly v onkologii - Hugo Jan,Samuel Vokurka
36,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Fundovaný, přehledný, kompletní a přitom koncizní průvodce novými léky, které se do klinické praxe v onkologii dostaly a dostávají v posledních letech. Větší část těchto látek je běžně řazena pod pojem biologická, resp. cílená léčba, kniha je však komplexnější a obsahuje také nová chemoterapeutika, resp. nová radiofarmaka.Z nepřeberného množství údajů, které každou látku při vstupu na trh provázejí, vybral autor s ohledem na svou klinickou zkušenost určité minimum, které je pro onkologa prakticky významné. Text je doplněn schématy umožňujícími snadné pochopení mechanismu účinku.Kniha nabízí rychlou orientaci v nových látkách užívaných v onkologické léčbě.
Úskalí a komplikace při léčení zlomenin - Peter Wendsche,Radek Veselý
78,38 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace Úskalí a komplikace při léčení zlomenin je ojedinělou komplexní a ucelenou monografií, zabývající se řešením poúrazových komplikací a obtížemi a problémy s ním spojenými, a to v celém rozsahu od lokálního ošetření a léčby poranění až po péči rehabilitační a problematiku společenskou a právní. Kniha navazuje na předešlou úspěšnou publikaci stejných autorů, Traumatologii, vydanou roku 2015. Chirurg, který se zabývá léčením zlomenin, by měl být dobře připraven na to, jaká úskalí a možné komplikace ho čekají. Také pro řešení vzniklých komplikací existují jasná a účinná pravidla. Úrazová nemocnice v Brně je sídlem Subkatedry úrazové chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v oboru traumatologie. Kolektiv odborníků z tohoto pracoviště proto čtenářům nabízí kompetentní odpovědi na všechny otázky spojené s touto problematikou. Velmi aktuální téma se v intenzivní autorské spolupráci podařilo uspořádat do promyšleně komponovaného knižního zpracování, v němž jednotlivé kapitoly na sebe navzájem navazují a tvoří vyvážený celek. V závěru přehledně strukturovaných kapitol jsou vždy shrnuty nejdůležitější poznatky pro praxi. Unikátní je obrazový doprovod publikace tvořený velkým množstvím originálních snímků, které návodně a instruktivně doplňují výklad v textu. Autoři jednotlivých kapitol patří mezi nejzkušenější odborníky ve svém oboru z celé republiky, doplňují je vybraní zahraniční autoři.
Bolesť ako ošetrovateľský problém - Ivica Gulášová
3,47 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Bolesť patrí medzi najčastejšie príznaky, ktoré privedú chorého k lekárovi. Sprevádzaná je nepríjemnými pocitmi rôzneho charakteru, rozličnej intenzity a jej trvanie je takisto variabilné. Dosiaľ neexistuje jednotná definícia bolesti a zrejme ani nikdy nebude jednoznačne definované, čo je bolesť, pretože je to veľmi subjektívny pocit a musíme len veriť tomu, čo nám pacient opisuje. Hodnotenie a liečba bolesti sú veľmi náročné tak pre lekára, ako i pre sestru. Bolesť už dávno nie je iba medicínskym problémom, ale aj ošetrovateľským. Pohľad ošetrovateľstva na pacienta je komplexný - sústreďuje sa na jeho telesné, psychické, sociálne a duchovné potreby. Táto kniha sa venuje bolesti ako ošetrovateľskému problému s cieľom poskytnúť kompexný pohľad na tento náročný ošetrovateľský fenomén.
Obličejové dermatózy (2.přepracované a doplnené vydání) - Nina Benáková,Jarmila Rulcová,Zuzana Nevoralová
18,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nově vydávaná kniha Obličejové dermatózy je aktualizovanou a rozšířenou verzí knihy z roku 2016, která byla již za čtyři měsíce po vydání kompletně rozebrána. Autorkami monografie jsou zakladatelky sekce Akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti a specialistky na danou problematiku v České republice. Společně předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na epidemiologii a patogenezi, klinický obraz, terapii, průběh a prognózu pěti hlavních obličejových dermatóz. Jedná se o akné, růžovku, demodikózu, periorální dermatitidu a seboroickou dermatitidu. Navíc jsou v tomto vydány u akné a růžovky doplněny poznatky týkající se mikrobiomu a léčby v těhotenství. Zcela nová je podkapitola věnovaná hidradenitidě. V druhé části knihy je uvedena řada kazuistik zmíněných chorob od lehkých po nejzávažnější formy. Text je doplněn bohatou obrazovou dokumentací, řadou schémat a tabulek. Publikace je určena nejen dermatovenerologům, ale i alergologům, pediatrům, praktickým lékařům a dalším specialistům se zájmem o tuto problematiku.
Léčba kardiovaskulárních onemocnění - Kolektív autorov
13,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V předložené publikaci se čtenář dozví o léčebných postupech u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění. Najdeme zde moderní postupy léčby srdečních a cévních onemocnění, od hypertenze, přes srdeční selhání, zánětlivá srdeční onemocnění, ischemickou chorobu srdeční – jak akutní, tak chronickou, hypertrofické kardiomyopatie, léčbu poruch srdečního rytmu, tromboembolické choroby včetně plicní embolie a plicní hypertenze, dále také ischemickou chorobu končetin, léčbu spánkové apnoe, dyslipidemie, léčbu po srdeční transplantaci a erektilní dysfunkci. Na závěr je podán návod pro kardiology jak interpretovat závěry klinických studií. Publikace je opět velmi dobře dokumentována obrázky, schématy a tabulkami. S předchozí publikací Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění tvoří takřka nedílný komplet a obě knihy tak pokrývají celou oblast přístupu ke kardiovaskulárním chorobám. Kniha je určena zejména kardiologům, internistům, lékařům urgentních příjmů a všem lékařům v první linii. Knihu recenzoval: Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA, předseda České kardiologické společnosti.
Aortální nedomykavost - Kolektív autorov
7,88 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Aortální nedomykavost patří mezi základní srdeční chlopenní vady a je úzce spjata s výskytem dilatačního postižení vzestupné aorty. Teprve v posledních letech je tradiční chirurgická léčba náhradou chlopně obohacena o systematicky budovanou strategii záchovné rekonstrukce chlopně. Monografie autorů z Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové s účastí mezinárodního kolektivu spoluautorů podává ucelený obraz této srdeční vady. Kniha popisuje kromě jiného anatomii, možné anomálie, patofyziologii, moderní pojetí dynamické funkce aortálního kořene, dále možnosti kvantifikace významnosti vady pomocí echokardiografie a srdeční katetrizace, ale i CT a MRI. Detailní echokardiografická analýza je nezbytným předpokladem pro přípravu plánu dalšího postupu. V další části publikace jsou představeny všechny způsoby léčby, čtenář zde nalezne i výklad geometrických principů a interpretaci echokardiografických nálezů. Kniha neopomíjí ani zhodnocení metod, porovnání výsledků léčebných postupů a doporučení pro sledování nemocných v ambulantní péči. Publikace a její didaktičnost je založena na bohaté originální barevné názorné obrazové dokumentaci, jejímž autorem je již tradičně doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Farmakoterapie dyslipidemie 2. rozšířené vydání - Michal Vrablík
10,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prevalence dyslipidemie v rozvinutých zemích dosáhla v průběhu posledního desetiletí rozměrů epidemie. Spolu s tím se použití hypolipidemik dostalo do nejširší medicínské praxe mnoha odborností od praktických lékařů až po specialisty – kardiology, diabetology a všeobecně zaměřené internisty. První vydání knihy Farmakoterapie dyslipidemie získalo mezi lékaři zaslouženou oblibu a přispělo k zavedení nových látek do terapeutické praxe. Autor knihy, náš přední expert v oblasti poruch metabolismu lipidů a aterosklerózy, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., nyní představuje Druhé, aktualizované vydání, které reaguje na rychlý vývoj v této oblasti. Kromě aktuálního stavu obsahuje také výhled do budoucnosti hypolipidemické farmakoterapie.
A skutočnosť predsa jestvuje - Zoltán E. Erdély
7,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autor v tejto knihe rozvíja provokujúcu tézu, že ľudské svedomie, jeho super-ego, má prevažne deštruktívne pôsobenie. Super-ego sa podobá na neurotický symptóm, ktorý zabraňuje rozvoju self a adekvátnemu vnímaniu reality. Ľudia, ktorí sú mimoriadne náchylní podliehať svojim pocitom viny, sú aj ľahšie manipulovateľní a je možné ich doviesť k tomu, aby sa vzdali vlastnej vôle a vlastných presvedčení. Výsledkom tohto procesu je "vyvlastnenie self". Táto kniha je vlastne mnohovrstvovou psychoanalytickou úvahou o hľadaní a oslobodzovaní ľudskej prirodzenosti. Je to aj kniha o kvalite vzťahu medzi matkou a dieťaťom.
Tretie moláre (M3) - Vladimír Machoň,Dušan Hirjak
28,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Predložená odborná monografia sa zaoberá témou tretie moláre z viacerých pohľadov a má ambíciu podať komplexný pohľad na tento medicínsky problém. Je určená v prvom rade pre študentov a absolventov medicíny odboru zubné lekárstvo. Môže byť zaujímavým zdrojom informácií pre všeobecných lekárov a lekárov príbuzných odborov. Publikácia nemá plniť úlohu jednoduchého terapeutického návodu. Má snahu byť zdrojom a podnetom na komplexné a medicínske chápanie celej problematiky. Súčasne má byť podnetom na preventívny pohľad a možnosti predchádzať vážnym celkovým, predovšetkým zápalovým komplikáciám.
Zánět - skrytý zabiják - David Frej
17,20 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Zánět je reakcí imunitního systému, která nás chrání proti toxinům, infekcím a poranění. Chronický zánět, který v těle přetrvává dlouhou dobu, ovšem způsobuje závažné poškození a poruchy vedoucí k chronickým onemocněním. Jste často unavení a bez energie? Máte vysoký krevní tlak nebo ischemickou chorobu srdeční? Léčíte se na alergie či astma? Máte nadváhu nebo cukrovku? Diagnostikovali vám nádorové onemocnění? Bolí vás často v krku? Objevují se vám kožní vyrážky? Bolí vás klouby? Trpíte depresemi, nebo příznaky Alzheimerovy demence? Pak máte pravděpodobně v těle chronický zánět, který je často příčinou civilizačních nemocí a je třeba začít ho léčit. V této knize se dozvíte: - co znamená zánět a jak zjistíte, zda ho v těle máte - překvapivé souvislosti mezi nemocemi a zánětem - jak se ochránit před nemocemi spojenými s chronickým zánětem - praktické rady, jak se zbavit chronického zánětu a uzdravit se - jak zpomalit stárnutí a dožít se vysokého věku ve zdraví - návod, jak do svého života zařadit a provádět ozdravný protizánětlivý program
Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt - Jindřiška Perušičová
8,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou však využity jen velmi selektivně, pokud vůbec využity jsou. Proto vznikla tato publikace, která se snaží obnovit dialog mezi specializovanými obory, v tomto případě mezi diabetologií a gastroenterologií. Hlavním cílem takového dialogu je zvýšení efektivity léčby a životního komfortu pacienta. Z tohoto pohledu je u nás tato interdisciplinární publikace světlou výjimkou.
Manuál oční mikrochirurgie v obrazech - Markéta Zemanová
36,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha „Manuál oční mikrochirurgie v obrazech“ předkládá v obrazové formě ucelený náhled na postupy při provádění nejběžnějších očních operací. Kniha odkazuje na aktuální trendy v oboru oftalmologie. Díky logickému členění kapitol přináší čtenáři dobrou orientaci v dané problematice. Kniha se svou unikátností může zařadit mezi žádané tituly jak pro začínající oftalmology, tak i zkušené oční chirurgy. Jde současně o velmi cennou pomůcku v rámci přípravy na specializační zkoušky v očním lékařství. Ambicí autorů je podpořit lásku k oftalmologii u nové generace očních specialistů. MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D., je uznávanou specialistkou v oftalmologii a oční mikrochirurgii. Působí na Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Akutní koronární syndrom - Petr Ošťádal
10,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní koronární syndrom (AKS). Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává úmrtnost na AKS vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AKS a vývoje nových terapeutických možností byly v uplynulých letech vloženy nemalé prostředky. Také proto představuje diagnostika a léčba AKS velmi rychle se vyvíjející oblast současné, na důkazech založené, medicíny. V posledních letech došlo k celé řadě změn v doporučených postupech pro léčbu AKS. K dispozici jsou nové antitrombotické léky, změny se dotkly i výběru nejvhodnější léčby a dávkování betablokátorů, inhibitorů osy renin-angiotensin-aldosteron či statinů. Tato kniha je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi a doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu AKS se zaměřením na farmakoterapii, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AKS.
Alergologie do kapsy, 2. vydání - Kolektív autorov
17,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Monografie našich předních specialistů v oboru AKI podává stručnou a přehlednou formou podstatné a potřebné informace o diagnostice a léčbě alergických a imunologických onemocnění. Zařazeny jsou alergie respirační a kožní, dle etiologie alergie potravinové i lékové, nechybí rhinokonjunktivitida a astma. Zvláštní pozornost je věnována anafylaxi, tedy život ohrožujícím stavům, urtikám a angioedémům. Dle posledních poznatků a doporučených postupů je zpracována problematika alergenové imunoterapie, čtenář jistě ocení i praktické informace o pylové informační službě, zmíněna je též komplementární role herbální medicíny. Závěrem autoři komentují nejčastější chyby a omyly v dané oblasti, nabídnou užitečné webové adresy a statistické údaje v aktuálních číslech. Všechny texty v tomto novém vydání knihy byly aktualizovány a doplněny o nejnovější poznatky v oboru.
Rehabilitace pacientů v kómatu - Marcela Lippertová-Grünerová
15,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Preklinické i klinické ošetření pacientů v kómatu s těžkým poškozením mozku dnes zahrnuje diferencované interdisciplinární terapeutické přístupy. V těchto oblastech bylo v posledních letech dosaženo značného pokroku, který vedl v první řadě k snížení mortality těchto pacientů. Nové formy rehabilitace, k nimž patří hlavně různé koncepty terapeutické stimulace, již přinesly pozitivní zkušenosti. Multisenzoricky orientovaná stimulace tvoří dnes společně s profylaktickými formami terapie základ včasné neurorehabilitace se zaměřením na zlepšení vědomí a dosažení první schopnosti reakce a komunikace. V okamžiku dosažení zlepšeného vědomí a schopnosti komunikace je možné začít rozvíjet celé spektrum rehabilitační terapie.
Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí - David Neumann
11,17 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Rodiče dětí s diabetem, stejně jako i edukační sestry, se setkávají s řadou situací, které musí správně vyřešit, aby předešli akutnímu nebo dlouhodobému zhoršení nemoci. Právě jim je určena naše knížka - tedy především těm, kteří se k léčbě inzulinovou pumpou u dětí chystají anebo právě začali. Měla by jim být každodenním pomocníkem při zvládání nejrůznějších problémů tak, aby byl dítěti umožněn co nejbohatší výběr činností a cukrovka nezasahovala do jeho psychického, dovednostního a sociálního vývoje. Krok za krokem jsou probrány jednotlivé fáze a možné situace, počínaje úvodním nastavením přes zvládnutí glykemií po jídlech a v noci až po období "experimentů", kdy dítě a rodič zjišťují, co všechno je s "pumpičkou" možné. Důraz klade autor na pochopení bezpečnosti léčby a nástrah, které nese. Podrobně proto čtenáře seznamuje mj. se specialitami moderních pump, jak pomáhají, ve kterých situacích jsou prospěšné, kdy ne a jaké jsou alternativní možnosti léčby.Text je bohatě dokumentován dětskými obrázky, pomocí nichž může rodič či sestra lépe objasnit dítěti danou problematiku.
Základy lékařské biofyziky - Jozef Rosina,Kolektív autorov
21,74 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Lékařská biofyzika jako interdisciplinární vědní obor obsahuje prvky mnohých disciplín, na rozhraní kterých vzniká anebo využívá jejich metodické přístupy. V systému teoretických disciplín lékařského studia zaujímá lékařská biofyzika specifické místo. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou biofyzikální analýzy je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejen integrální součást funkčních oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i teoretický základ mnohých klinických oborů.
Farmakologie - Martin Votava,Jiří Slíva
18,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Farmakologie je velice dynamicky se rozvíjejícím oborem. Poznatků o nových léčivech a jejich mechanismech účinků přibývá a vydané učební texty rychle zastarávají. Tato kniha je vydávána s cílem poskytnout všem čtenářům co možná nejucelenější přehled ve formě jednoduše a srozumitelně psaného textu, a to se zaměřením na stěžejní oblasti, jejichž porozumění je předpokladem pro úspěšné absolvování zkoušky z farmakologie u studentů medicíny či studentů v bakalářském kurikulu nejrůznějších zdravotních oborů. Kniha je koncipována jako učebnice a vzniká mimo jiné na podkladě požadavků ze strany studentů. Snahou obou autorů je umožnit co možná nejsnazší a nejjednodušší formou pochopit základní principy, kterých je v současné racionální farmakoterapii využíváno. Vzhledem však k prakticky nepřebernému množství účinných látek budou v textu zmíněny zejména ty látky, které jsou dnes běžně užívány a nebo se jejich rozmach teprve předpokládá, a to v kontextu nejenom jejich mechanismu působení, ale rovněž vybraných farmakokinetických ukazatelů, kontraindikací či potenciálních nežádoucích účinků.
Porodnictví - František Macků
13,33 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Seznamuje s fyziologickým a patologickým těhotenstvím, porodem, ošetřením novorozence, fyziologickým a nepravidelným šestinedělím a náhlými příhodami v porodnictví.
Psychiatrické vyšetrenie - Hans Kind
10,43 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Praktický návod k plánovaniu a vykonávaniu psychiatrického vyšetrenie a doplňujúcich diagnostických postupov. Kniha obsahuje úplne konkrétne návody, ako sa pýtať na psychopatologické symptómy a psychodynamické súvislosti. Okrem toho sa zohľadňujú špeciálne situácie pri vyšetrení, ktoré sa vyskytujú pri konziliárnej činnosti a naliehavých situáciách. Kniha je určená lekárom-psychiatrom.
Odporúčania pre stravovanie a výživu u dospelých - Kolektív autorov
14,25 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ministerstvom zdravotníctva SR schválené štandardné postupy, určené predovšetkým pre zdravotníckych pracovníkov a tvorcov zdravotných, preventívnych a výživových politík. Kniha vhodná rovnako tak aj pre ďalších špecialistov z odborov potravinárstva, gastronómie, školstva, médií, ako aj všetkých ostatných, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú vo veci zdraviu prospešného stravovania širokej verejnosti. Hlavným cieľom odporúčaní pre stravovanie a výživu je podporovať vyváženú a pre zdravie prospešnú výživu v podobe správnych stravovacích návykov.
Benigní hyperplazie prostaty
10,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha shrnuje etiopatogenezi, klinické příznaky, vyšetřovací algoritmy a diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty (BHP). Těžiště je v souhrnu současného pohledu na konzervativní léčbu BHP; je zde podán podrobný výčet jednotlivých metod: watchful waiting, léčba alfablokátory, inhibitory 5-alfa-reduktázy, kombinovaná farmakoterapie, fytoterpie....
Duplexná sonografia ciev - Jozef Beňačka
30,97 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
OBSAH KNIHY: I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerov princíp 3. Hemodynamika 4. Kontrastné látky 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Duplexná sonografia ciev krku a horných končatín A. Karotídy 1. Priebeh vyšetrenia 2. Hodnotenie stenóz B. Vertebrálne artérie C. Aortálny oblúk D. Artérie horných končatín 1. AV fistuly pre hemodialyzačnú liečbu 2. Jugulárne vény a vény horných končatín 3. Duplexná sonografia mamárnych artérií 4. Praktické rady IV. Artérie dolných končatín a aorta A. Artérie dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia artérií dolných končatín 2. Priebeh vyšetrenia 3. Hodnotenie stenóz 4. Aneuryzmy, stenty B. Retroperitoneum 1. Dunbarov sy 2. Praktické rady V. Vény dolných končatín A. Vény dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia vén DK s cieľom detekcie trombózy 2. Augmentácie 3. Anatomické poznámky 4. Chronická venózna insuficiencia 5. Venózna trombóza B. Diferenciálna diagnostika edému a útvarov predkolenia 1. Praktické rady VI. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady VII. Duplexné vyšetrenie obličky 1. Stenóza renálnej artérie 2. Praktické rady VIII. Kanylácie ciev pod USG kontrolou IX. Terminologický slovník X. Index XI. Literatúra XII. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)

Vítajte na našom webe v kategórii Beletria, kde sa môžete pohrávať s myšlienkami a objavovať fascinujúce príbehy. V podkategórii Medicína sa dostaneme do sveta zdravia, liečby a zázraku moderného medicínskeho pokroku. Zdravie je jednou z najdôležitejších vecí v našich životoch, a preto sme sa rozhodli venovať tejto podkategórii dostatočnú pozornosť. Tu môžete objavovať rôzne príbehy o liečení, zdravotníkoch a ich hrdinských činoch, ale aj písať o skúsenostiach s liečbou a zdieľať svoje príbehy s ostatnými. Medicína je nekonečnou témou, ktorú možno objavovať z rôznych uhlov pohľadu. Môžete sa dozvedieť viac o histórii medicíny a objaviť, ako sa liečili choroby v minulosti. Alebo sa môžete zaujímať o najnovšie trendy v medicíne a nové spôsoby liečby, ktoré sa vyvíjajú a menia každý deň. Na našom webe budete mať prístup k príbehom pacientov, ktorí prekážali nevyliečiteľným chorobám a prekonávali nepravdepodobné situácie. Budete sa dozvedať o neuveriteľných počinoch liečiteľov a lekárov, ktorí svojimi schopnosťami menia svet. Takisto si prečítate recenzie kníh a filmov s medicínskou tematikou a odporúčania na zaujímavé dokumenty. Naším cieľom je prostredníctvom tejto podkategórie vychovávať informovaných a zodpovedných čitateľov. Chceme vám prinášať príbehy o sile ľudskej vôle a nádeji, ale aj pripomínať, aké dôležité je udržiavať si zdravie a starostlivosť o neho. Takže, pripojte sa k nám a prebúdzajte svoju zvedavosť v kategórii Medicína. Objavujte príbehy, ktoré vás inšpirujú a učia, a zdieľajte svoje vlastné skúsenosti s ostatnými. Vytvorme spolu komunitu, kde sa venujeme dôležitým témam s radosťou a vášňou.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99