Odborná a populárno-náučná literatúra

Image
Moje zážitky s Božími anděly - Ladislava Čapková
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autorka zpracovala do českého jazyka strhující a současně pokorné a hluboce upřímné vyprávění velice zajímavého muže. Po celá desetiletí totiž v ústraní sloužil jako prostředník mezi Božím duchovním světem a lidmi. Předával ve vůli Boží duchovní pravdy pomáhající zvládat pozemský život duchovní zákony ovlivňující naši existenci, informace o tom, odkud jsme přišli, proč žijeme na Zemi a kam se po přerušení stříbrné šňůry vrátíme. Tento skromný a pokorný muž na žádost vysokého duchovního světa teprve nyní na sklonku své životní cesty v nabízené publikaci poprvé odhaluje dojemné vhledy do svého osobního života, mediálního tréninku i mediální práce, do nesnází, které ho potkaly, ale také do mnoha hřejivých zážitků s čistým duchovním světem. Možná se vám bude zdát až nepředstavitelné, že opravdu v lese existují neviditelné bytosti, že jiné mocné a obrovské odvrátí bouřku či že v kostele mohou paralelně probíhat mše. Uvěříte, že na skalním útesu dodnes žijí námořníci, kteří přišli o pozemský život při dávné námořní bitvě nebo že se ozve maminka, která zemřela, když vypravěči nebyly ani tři roky? My jako nakladatelé jsme s překvapením zjistili, že díky tomuto muži vznikla naše kniha Jak vypadá moje vlast po tomto životě, protože právě on absolvoval s vysokým duchovním průvodcem astrální cestu po sluneční soustavě. Ano, zní to neuvěřitelně, ale vy přece také umíte v noci astrálně cestovat a pak o svých snech vyprávět. V textu také objevíte možné příčiny neúspěchu v podnikání.
Róma - Kolektív autorov
6,30 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Praktická angiologie
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obor, jehož základy u nás mezi dvěma světovými válkami položil prof. MUDr. Bohumil Prusík, DrSc., se podobně jako řada jiných v uplynulých několika letech rozvinul v míře, která zaskočila i zkušené klinické angiology. Vysoká míra spolehlivosti především invazivních diagnostických metod a spolu s nimi škála progresivních léčebných postupů posunula angiologii mezi obory, které připoutávají svými výsledky zájem nejširší veřejnosti.Předností této monografie je vedle stručných anatomických i patofyziologických poznámek, které uvádějí jednotlivé kapitoly, především přehlednost, jež nezapře bohaté pedagogické zkušenosti autorů.Přímý Prusíkův žák, doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc., emeritní přednosta IV. interní kliniky 1. LF UK v Praze a zakladatel Angiocentra Všeobecné fakultní nemocnice, spolu s MUDr. Karlem Roztočilem, CSc., řadu let působícím na předním kardioangiologickém pracovišti v pražském IKEM, patří jistě mezi nejpovolanější z těch, kteří mohou v uvedeném kontextu oslovit zájemce o tento atraktivní obor.Monografie je doplněna přehledem literatury, jmenným a věcným rejstříkem, obrázky a tabulkami.
Hertvíkové z Rušinova - Martin Musílek
35,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Příslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lichtenburku (cca 13951455). Když v roce 1455 umíral, ze světa odcházel bezpochyby jeden z nejmocnějších mužů polipanské éry. Roku 1440 byl zvolen hejtmanem čáslavského kraje a tím dosáhl pomyslného vrcholu politické kariéry. Jan Hertvík z Rušinova patřil k předním orebským hejtmanům, později k přátelům a podporovatelům Hynka Ptáčka z Pirkštejna a po roce 1444 byl také hlavním stoupencem a podporovatelem vzestupu Jiřího z Poděbrad. Na troskách bývalého vilémovského opatství vybudoval rozlehlé pozemkové impérium, které se mohlo směle rovnat i majetkům předních šlechtických rodů v zemi. Kniha sleduje osudy všech známých příslušníků rozrodu, jež jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje východočeské šlechty, od prvních písemných zmínek až po vymření rodu na počátku 16. století.
Radikální laskavost - Angela Santomero
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Většina z nás se chce chovat k druhým lidem laskavě, jen neví, že je třeba začít u sebe. A musí jít o laskavost radikální. Pojem radikální je totiž odvozen z latinského výrazu radix pro kořen, základ. Laskavost by měla být základem a doslova u kořene všeho, co říkáme a děláme. Je pravda, že doporučovat laskavost k vlastní osobě může působit jako propagace sobectví. Vždyť laskavost by měla být něčím, co nabízíme těm druhým. Leč péče o sebe sama je nezbytnou podmínkou šťastného a účelného života. Pokud nebudeme nakládat láskyplně sami se sebou, nebudeme ani dostatečně vybaveni k láskyplnému jednání s druhými lidmi. Kniha Angely Santomerové je napsána s hlubokým vhledem. Je nejen inspirativním průvodcem po otázkách osobní transformace, ale zejména praktickým návodem k získání zkušenosti, kterou bychom mohli nazvat laskavým vědomím. Bez ohledu na své náboženské či jiné přesvědčení se čtenář vydá na pouť, během níž zaměří pozornost na potřebu vnitřního a vnějšího pokoje na potřebu vést život na základě niterné shovívavosti, laskavosti a ohleduplnosti, a to k sobě samému, ostatním lidem i světu. To, že si laskavost osvojit lze, potvrzuje i moderní výzkum lidského mozku, který dokazuje, že změnou způsobu uvažování lze do jisté míry transformovat i samotný mozek.
Historie německého tankového vojska - Thomas Anderson
19,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha se zaměřuje na strukturu a organizaci nejznámější jednotky druhé světové války – tankové divize (Panzerwaffe). Německá tanková divize čítala asi třináct tisíc mužů a představovala soběstačnou bojovou sílu, která byla schopná proniknout do nepřátelských obranných linií, vyčistit obsazenou oblast od všech zbývajících nepřátel a vytvořit novou frontu. Tato kniha se věnuje fascinující historii těchto divizí od předválečného vývoje až k jejich postupnému nasazení v průběhu války. Kniha se navíc zabývá všemi specializovanými jednotkami, jež byly součástí tankových divizí. Díky vzácným, dříve nezveřejněným fotografiím a velkému množství původních dokumentů je tato kniha jedinečný zdroj informací o struktuře, organizaci a rozvoji nejobávanějších sil nacistického Německa.
Krávy, prasata, války a čarodějnice - Marvin Harris
5,07 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Proč Židé a muslimové odmítají jíst vepřové maso? Proč byly v pozdně středověké Evropě upáleny tisíce čarodějnic? Tyto a další hádanky prozkoumává známý antropolog Marvin Harris a jeho závěry jsou jednoduché: lidé jednají v sociálních a ekologických kontextech, díky nimž je jejich jednání smysluplné. Jinými slovy: kulturní myšlenky a postupy, které se nám zdají divné, mohou být pro obyvatele těchto kultur skutečně životně důležité a nezbytné.
Mier, Plutos - Aristofanes
16,98 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Po víťazných vojnách Grékov nad Peržanmi sa z Grécka stala mocnosť v Stredomorí, ktorá nebola nikým príliš ohrozovaná a zažívala dobu rozkvetu. No jednako vládlo medzi samotnými Grékmi súperenie o dominanciu, ktoré nakoniec v Periklových časoch prerástlo do ukrutnej peloponézskej vojny. Táto vojna nepriniesla ďalšiemu rozvoju miest nič prospešné, iba veľké výdaje na vedenie vojny. I ľudia v Aténach boli rozdelení na strany schvaľujúce vedenie vojny a prikláňajúce sa k uzavretiu mieru so Sparťanmi. Aristofanes bol zarytým odporcom vojny, čo vyjadruje vo viacerých hrách. Azda najsilnejšie prianie po mieri, v časoch krutej peloponézskej vojny, cítiť v jeho hre Mier. V hre nás privádza medzi bohov s cieľom nájsť a oslobodiť bohyňu mieru, ktorá sa kdesi podela, a prinavrátiť do života ľudí radosť, radovánky a oslavy, ktoré ľud požíva v časoch bez vojen. Tiež pranieruje tých, ktorým vojna prináša prospech a vyhovuje im a konfrontuje ich s inými, ktorí majú zase potešenie z mieru. Ďalšia oblasť, ktorej Aristofanes venuje pozornosť, je rozdelenie bohatstva medzi aténsky ľud. Tejto téme sa venuje v hre Plutos. Zamýšľa sa v nej nad tým, že bohatstvo je nespravodlivo rozdelené medzi ľudí, čo pripisuje slepote jeho boha Pluta, ktorá konečne vyhovuje i ostatným bohom. Čo by sa asi tak mohlo stať po vyliečení Pluta zo slepoty, nám ukazuje vo svojej hre. Publikáciu dopĺňa tretia časť komplexnej štúdie Miloslava Okála Aristofanes a aténska demokracia, zaoberajúca sa vojenstvom a zahraničnou politikou.
Hněv a jeho smysl - Verena Kast
16,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Podněty k seberozvoji Hněv má jednu podstatnou funkci: objevuje se, když je ohroženo naše sebeuskutečnění či sebezáchova. Je proto žádoucí využít tuto emoci tak, abychom se uchránili našemu dalšímu zraňování a nově stanovili naše hranice. Připustíme-li si svůj hněv, může dojít k našemu oživení, můžeme získat energii pro nutné změny současného stavu. To že někdo potlačuje svůj hněv, ještě zdaleka neznamená, že je lepším člověkem – potlačená emoce spíše způsobí nepřátelskou atmosféru. Rozpoznání hněvu a fantazií s ním spojených je cestou, jak uvést do rovnováhy vztah mezi já a okolním světem. Kniha je určena psychologům, psychoterapeutům a čtenářům se zájmem o populárně psychologickou tematiku.
Geometrická postupnosť I. diel - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu. Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789 – 1857).
Tohle je marketing! - Seth Godin
13,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
MŮŽETE DĚLAT TAKOVÝ MARKETING, POD KTERÝ SE S HRDOSTÍ PODEPÍŠETE! V průběhu uplynulého čtvrtstoletí inspiroval Seth Godin miliony podnikatelů, lídrů a fanoušků všech možných profesí. Nyní poprvé nabízí esenci své marketingové moudrosti v jednom dostupném a nadčasovém balíčku. Jeho koncepce vychází z jedné zásadní myšlenky: Vynikající marketéři nevyužívají spotřebitele k řešení problémů svých vlastních společností, ale využívají marketing k řešení problémů druhých lidí. Nevyvolávají pouhý rozruch – zlepšují svět. Základem skutečně účinného marketingu je velkorysost, empatie a emocionální práce. Naučte se definovat nejmenší životaschopný trh. V rámci svého trhu pak získejte důvěru zákazníků. Naslouchejte jejich životním příběhům, abyste je pochopili a pomohli jim najít to, co hledají. A především dejte lidem nástroje, které jim k dosažení jejich cílů pomohou. - Je čas přestat lhát, zahlcovat lidi spamem a stydět se za práci, kterou děláte. - Je čas přestat utrácet peníze za ukradenou pozornost, dlouhodobě se to nevyplatí. - Je čas přestat si plést analýzy sociálních médií se skutečnými zákazníky. - Je čas být vidět. K tomu se nejprve potřebujete naučit, jak se máte dívat.
Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi - Peter Roháček
7,61 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom, ako aj na domácom trhu. Cieľom tohto komentára je priblížiť čitateľovi mechanizmy vytvorené na efektívny zásah orgánov verejnej moci proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na colnej hranici Európskej únie a na vnútornom trhu v Slovenskej republike. Pri vysvetľovaní jednotlivých ustanovení zákona autor veľmi efektívne pracuje s relevantnou judikatúrou Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, s rozhodnutiami niektorých krajských a okresných súdov, ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Pozornosť venuje aj výkladovým nejasnostiam, ktoré pri praktickej aplikácii zákona nastali, ako aj situáciám, ktoré sa potenciálne môžu v praxi vyskytnúť. Komentár je určený odbornej i laickej verejnosti, predovšetkým však držiteľom práv duševného vlastníctva a ich zástupcom v konaní pred colnými orgánmi, pracovníkom finančnej správy, ako aj držiteľom tovaru a deklarantom.
Ilegální vztahy - Jan Malinda
8,71 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného množství možností. Naše rodiče drtilo, že se směli posunovat pouze jako vagónky na neperspektivní tovární vlečce. Naši generaci paradoxně deprimuje, že nás žádné koleje nesvírají a že si můžeme jezdit off-road, kdekoliv se nám zlíbí. Oni marně hledali smysl života v uspěchaných manželstvích, my ho lovíme na googlu. Životní rytmus opustil uzavřený kruh zemědělské jistoty jaro-léto-podzim-zima, svištíme na nekonečném tobogánu příležitostí. Vyhraje ten, kdo umře bohatší.
Inteligence kosmu - Erwin Laszlo
15,96 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Podle zastaralého a stále běžného paradigmatu je svět obrovský mechanismus, který funguje v souladu se známými zákony a pravidly. Nové paradigma, které se začíná ve vědě formulovat, nabízí již jinou koncepci. Svět je propojený, koherentní celek, řízený inteligencí kosmu. Není to konečný, mechanický materiální svět, je to svět systémový a naplněný vědomím. Jsme vědomé bytosti, které přicházejí na svět a společně se vyvíjejí jako komplexní vibrace, řízené kosmickou inteligencí v akášickém poli vesmíru. Ervin Laszlo a jeho spolupracovníci z přední linie vědy, kosmologie a spirituality nám ukazují, jak se odpovědi na otázky "Kdo jsme a proč jsme tady?" jednoznačně shodují s našimi moudrými tradicemi, ale také s novými vědeckými názory na svět a objasňují lidstvu na této planetě správnou cestu do budoucnosti. Vysvětlují nám, že jsme se dostali do bodu kritické inkoherence a nabádají nás, že je nutno pro záchranu sebe, našiho životního prostředí a společnosti získat rozhodující množství lidí, kteří budou vědomě rozvíjet nový způsob myšlení. Aby mohl Laszlo nabídnout ukazatele, které nasměrují tento vývoj, zkoumá povahu vědomí ve vesmíru a předvádí nám, jak naše těla a mozky pracují na přenosu vědomí z kosmické inteligence. Pochopení nové, vědecké koncepce světa nám umožní objevit svou identitu a cíl našeho života na světě. ¨ Laszlo a ostatní autoři této knihy - Maria Sagi, Kingsley L. Dennis, Emanuel Kuntzelman, Dawna Jones, Shamik Desai, Garry Jacobs a John R. Audette - plni odvážných vizí a pokrokového myšlení nastínili nový pohled na svět a naši úlohu v něm. Pomáhají nám objevit, jak můžeme překonat současnou kontroverzní dobu a rozvinout se v nové éře míru, koherence, spojení a globální prosperity.
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít si na učení čas? Snad každý musí při učení překonávat nějaké překážky. Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíc praktických návodů, jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to nejste sami a že řešení leží přímo před vámi.
Lurdy - Elizabeth Ficocelliová
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale i s celým poutním místem v dnešní podobě. Čtenář se dočte o postupném rozkvětu Lurd jakožto poutního místa, ale i o zákulisí složitého provozu svatyně či o dobrovolnické péči o nemocné. Autorka prostudovala mnoho historických materiálů, hovořila s ředitelem lékařské komise posuzující mnohá uzdravení a rovněž s lidmi, jejichž uzdravení uznala církev za zázračná. Setkala se s místním biskupem, s věhlasnými teology i s kněžími, kteří slouží poutníkům v lurdské svatyni. Jádrem jejího sdělení však zůstává duchovní význam Lurd, místa, které zve všechny své návštěvníky k obrácení, k radikální obnově vztahu s Bohem a s bližními.
Imaginace a myšlení ve hře dějin - Jiří Pechar
18,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií. Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování. Některé Pecharovy úvahy mají své východisko v nazírání na určitá literární díla nebo na určité literární osobnosti, ať je to v souvislosti se středověkým myšlením Dantova Božská komedie, v souvislosti s úsilím o kulturní syntézu Goethe, nebo v souvislosti s nejdramatičtějšími aspekty života jednotlivce i společnosti rozbor románových děl Tolstého a Dostojevského. Proustovo dílo dalo příležitost rozvinout jeho úvahy o prožitku toho, co se vymyká času, ale zároveň s tím i vazbě na vlastní já. S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také úvahy nad některými myšlenkami Jana Patočky. Skutečnost, že se v sledu jednotlivých partií knihy obráží i historie Evropy – se zvláštním zřetelem na historii českou, přemýšlí i nad někdejšími spory o smyslu českých dějin.
Bystvor kniha 1 - Svetozár
21,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu. V tomto vydaní autor jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. Pritom v strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko-slaviansko-árijského spoločenstva, ktoré je tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti. Autor v tomto vydaní analyzuje viaceré problémy domácej a svetovej minulosti, presne tak ako aj v predošlých vydaniach, z pozície našich predkov. Nekladie si za úlohu objasniť tieto problémy v celej úplnosti a hĺbke. Jeden človek to jednoducho nezvládne. Preto sústreďuje pozornosť na to hlavné. V tomto vydaní sa snaží riešiť nasledovné úlohy: 1.čo najvecnejšie sa pozrieť na rolu vedy o minulosti a jej úlohy; 2.zistiť a sformulovať pravidlá vývoja ľudskej spoločnosti; 3.vyjasniť ako to je s periodizáciou vývoja rusko- slaviansko- árijského spoločenstva; 4.na základe nových objavov v archeológii (Kargalské náleziská, Čiča a pod.), písomných zdrojov („Velesova kniha“, „Védy“ a iné), zistiť územie rozšírenia rusko- slaviansko -árijského spoločenstva (andronovskej, afanasievskej, karasukskej a iných kultúr odzrkadľujúcich toto spoločenstvo); 5.na základe existujúcich výskumov, ktoré trpia útržkovitosťou a nesúvislosťou výkladu, v lepšom prípade iba zaznamenávajú udalosti, za pomoci ich kritickej analýzy vypracovať vzájomne súvisiaci proces vývoja rusko- slaviansko-árijského spoločenstva; 6.zdôvodniť nástupníctvo generácií Rusov, Slavianov a Árijcov (Kimrov, Skifov,Vendov, Slovenov, Skolotov a Rusov), ich prirodzené právo na svoje územie: od Karpát po Tichý oceán; od Severného ľadového oceánu po Ruské(Čierne) more, Kaukazský hrebeň, Aralské more, jazero Balchaš, južné výbežky Altaja a Sajanov, rieku Amur a Vladivostok; 7.za pomoci vzájomne súvisiaceho hodnotenia starodávnych udalostí a zdrojov, ktoré ich osvetľujú, zistiť temné miesta dávnej minulosti Rusov, Slavianov a Árijcov, ktoré pre budúcnosť a súčasnosť majú ten najväčší význam; 8.spresniť predošlé interpretácie, urobiť toto vydanie ešte presvedčivejším a plným dôkazov.
Štěstí doručeno - Tony Hsieh
17,58 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jestli je Podivín či Sedmidenní víkend příběhem přeměny existující výrobní, direktivně řízené firmy, potom Štěstí doručeno je příkladem organizace, která vznikla na zelené louce a dnes, po více než deseti letech existence, dosahuje obratu přes miliardu dolarů ročně. O internetovém prodejci obuvi Zapposu hovoří mnozí jako o jedné z nejvíce “sexy” firem dnešních Spojených států. Patří k rostoucímu počtu firem, které se začínají zaměřovat na štěstí svých zaměstnanců i zákazníků a jejich finanční výsledky tak díky tomu ohromují svět. Autora této knihy Tonyho Hsieha považují mnozí za nového Jacka Welche. Štěstí doručeno patří v oblasti byznysu od svého vydání mezi celosvětově nejčtenější knihy. Inspirace Zapposem a Semcem ukáže na konkrétních příkladech, jak postavit dnešní pravidla podnikání doslova na hlavu. Na čem dnes záleží a Svoboda v práci jsou potom knihami, které pomohou tyto dílčí příběhy zasadit do širšího rámce, skutečně je pochopit a uvědomit si tak lépe, jak vybudovat násobně tvořivější, inovativnější a zároveň i užitečnější a radostnější byznys než je tomu dnes.
Masová imigrace Záchrana, nebo zkáza Evropy?
7,37 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Je masová imigrace prospěšná, nebo škodlivá? Jaké jsou její ekonomické dopady? Přináší mohutný proud přistěhovalců pro naši společnost obohacení, nebo úskalí, nebo dokonce nebezpečí? Proč se někteří přistěhovalci úspěšně neintegrují? Znamená multikulturalismus příjemné soužití kultur, nebo je rozbuškou k devastaci a konfliktům? Je masová imigrace zdrojem prosperity Evropy, nebo si zaděláváme na kulturní války nebývalého rozsahu? Na tyto otázky odpovídá nový sborník Institutu Václava Klause „Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy“, do něhož přispěli Stanislava Janáčková, Jan Skopeček, Martin Slaný, Hana Lipovská, Filip Šebesta, Michal Semín, Jan Keller, Alexandr Tomský, Václav Klaus, Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Ivo Strejček, Miroslav Ševčík, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Miloš Kubánek, Hans-Werner Sinn, Marek Loužek, Milan Vodička, Daniel Deyl, Daniel Bier a Václav Klaus ml.
Kňazstvo ženy - Kňazstvo srdca (nové vydanie) - Jo Croissant
5,23 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jo Croissant je manželkou Efraima, zakladateľa katolíckeho spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev (v r. 1973), v ktorej žijú záväzným spôsobom života rodiny i slobodní, kňazi i stáli diakoni v spoločnom živote modlitby a práce. Vo svojej knihe sa prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha môže pomôcť však aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.
Élj úgy, mint a görög hősnők - Alexandra Bourguignon,Csilla Andrea Boros
9,87 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Erősek, elszántak, jó szándékúak, szerények, műveltek, befolyásosak... Bár gyakran feledésbe merültek a férfi hősök mellett, olyan sokat tanulhatunk ezektől a görög hősnőktől! A filozófusok beszámolóiból és a mitológiai történetekből kiderül, hogy távolról sem egyszerű szemlélődők, hanem aktívan alakítják sorsukat, átörökítik értékeiket és igazi életleckékben részesítenek minket. Erényeik, akárcsak hibáik inspiráló példaként szolgálhatnak mindennapjainkban. A görög hősnők ereje segítségünkre lehet! Antigonéhez hasonlóan lázadj fel az igazságtalanság ellen; akárcsak Ariadné, nyílj ki az új lehetőségek előtt; Kasszandrához hasonlóan elszántan mutasd be ötleteidet; akárcsak Diotima, hallgass a belső erődre; mint Epicharis, ne korlátozd magad arra a szerepre, amit rád osztanak; akárcsak Iaia, hozd ki magadból a legtöbbet; Szapphó példáját követve mindenbe bátran vágj bele! Alakítsd erővé gyengeségedet, kisebb hibáidat kozmetikázd át nagyszerű tulajdonságokká, és ugord át a korlátokat, amik gyakran megállítanának!
Spoutaný parlament - Jan Bureš,Lukáš Cvrček
12,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha se věnuje parlamentu v období, kdy nemohl naplňovat své základní poslání – být otevřeným fórem pro střet různých zájmových skupin, vládnoucích a opozičních politických stran. Byl „spoután“ prostřednictvím jednotné kandidátky Národní fronty, v níž pevně vládla KSČ. Jedná se o téma neprávem opomíjené. Přestože parlament řadu tradičních funkcí mezi lety 1948–1989 evidentně neplnil, měl jiné významné funkce – zejména byl mnoha způsoby důležitou oporou vládnoucí diktatury. Co do rozsahu jde navíc o významnou kapitolu dějin českého parlamentu, který navzdory střídání režimů vykazuje silné prvky kontinuity. Tak jako lze příčiny proměn parlamentu po druhé světové válce vysledovat již v předválečném období, i náš současný parlament chtě nechtě vychází z toho, jak fungoval před rokem 1989. Cílem knihy je přispět k lepšímu pochopení tohoto dědictví.
Sankcie zamestnávateľa - Marek Švec,Andrea Olšovská
16,72 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený. Hoci Zákonník práce upravuje určitý proces pri riešení porušenia pracovnej disciplíny či neuspokojivého plnenia pracovných úloh, je nastavený všeobecne a stroho, a preto si aplikačná prax vytvára podrobnejšie upravené procesy pre sankcionovanie zamestnancov. Tento proces je často prísne individualizovaný na podnikovej úrovni, keďže zohľadňuje špecifiká daného zamestnávateľa a pracovného prostredia. Autorský kolektív preto pripravil publikáciu, ktorá sa primárne zameriava na vedenie disciplinárneho procesu u zamestnávateľov vrátane ukladania sankcií zamestnancom bez skončenia pracovného pomeru. Predmetom odborného výkladu sú situácie, keď zamestnávatelia ukladajú zamestnancom iné druhy a formy sankcií, ako je skončenie pracovného pomeru podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce. Autori zároveň poukazujú aj na príklady nesprávnej aplikačnej praxe vyskytujúcej sa u zamestnávateľov. Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s realizáciou individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, personálnym riadením, HR agendou, či nastavujú motivačné procesy pre zamestnancov.
Akutní koronární syndrom - Petr Ošťádal
10,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní koronární syndrom (AKS). Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává úmrtnost na AKS vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AKS a vývoje nových terapeutických možností byly v uplynulých letech vloženy nemalé prostředky. Také proto představuje diagnostika a léčba AKS velmi rychle se vyvíjející oblast současné, na důkazech založené, medicíny. V posledních letech došlo k celé řadě změn v doporučených postupech pro léčbu AKS. K dispozici jsou nové antitrombotické léky, změny se dotkly i výběru nejvhodnější léčby a dávkování betablokátorů, inhibitorů osy renin-angiotensin-aldosteron či statinů. Tato kniha je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi a doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu AKS se zaměřením na farmakoterapii, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AKS.
Matematika kladná a záporná čísla - Kolektív autorov
4,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talent y.
Bitva o Francii 1814 - Jiří Kovařík
22,28 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V říjnu 1813 prohrál Napoleon gigantický střet v Bitvě národů u Lipska a ustoupil přes celé Německo se zdecimovanou armádou až na linii Rýna. Tady začala doslova v prvním dni roku 1814 invaze spojenců, Rusů, Rakušanů, Prusů, Bavorů i dalších. Přes tři měsíce pak hořela bitva, v níž se Napoleon snažil uhájit nejen Francii, ale i trůn své dynastie. Bojovalo se nejen na hlavním směru přes Champagne na Paříž, ale i na jihovýchodě před Lyonem a na jihozápadě pod Pyrenejemi. Napoleon, který odmítl uzavřít mír v duchu podmínek svých protivníků, sice vyhrával bitvy, prohrával ale tažení a po pádu Paříže mu nezbylo než abdikovat. Tvrdí se, že bitva o Francii byla nejgeniálnějším Napoleonovým tažením a on tu ze sebe jako vojevůdce vydal to nejlepší. Byla to pravda, nebo jde jen o další napoleonskou legendu? Tyto otázky i řadu dalších si klade kniha provázená téměř 170 vyobrazeními a 34 mapami. S využitím řady dokumentů a vzpomínek vojáků obou stran podává nejpodrobnější obraz předposledního Napoleonova boje, po němž už následovalo roku 1815 jenom Waterloo…
Psychologie tradingu - Brett N. Steenbarger
29,74 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Úspěch se skládá z 80 % z psychologie a 20 % tvoří ten zbytek. Paradoxní je, že je to obvykle poslední věc, kterou tradeři, investoři a podnikatelé řeší. Řešit psychologickou stránku ale neznamená, že s tím máme problém – znamená to, že chceme být lepší. Díky práci se sebou samým se nám otevře cesta k nebývalým úspěchům. S psychikou pracují i přední sportovci – to nám jasně ukazuje, že nikdy není brzo ani pozdě začít na sobě pracovat. Kvalitních zdrojů o psychologii je velmi málo – a jedním z rybníčku kvalitní literatury je bezesporu tato kniha, kterou napsal legendární psycholog a trader Brett Steenbarger (*1946), autor bestsellerů o psychologii. Jedná se o jeho vrcholné a nejlépe hodnocené dílo, které propojuje teorii, praxi a konkrétní postupy ověřené vědou i životem. Tato kniha vám ukáže úspěchy a selhání na reálných příkladech. Podrobně rozebere, co za nimi stálo a jak se povedlo vše zdárně vyřešit. Od praktických příkladů ke konkrétním postupům a metodám. Autor v knize mluví o příkladech z investování a tradingu, ale principy a metody jsou tak široce uplatnitelné, že je využijete i v podnikání, a jak řekla naše překladatelka – sama je využije i v soukromém životě. Jste připraveni stát se lepším traderem, investorem nebo podnikatelem? Pak se ponořte do této fascinující knihy a ovládněte principy, které vás rapidně posunou vpřed! A abyste v tom nebyli sami, jako bonus dostanete kompletní kurz Psychologie obchodování – detaily jsou na začátku knihy.
Hry pro rozvoj komunikačních schopností - Deborah M. Plummer
15,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Umět se správně vyjádřit, dát najevo, co chci, najít ta správná slova… To vše někdy představuje zejména pro děti velkou výzvu. Tato kniha je plná zábavných a kreativních nápadů, které pomáhají k rozvíjení vyjadřovacích schopností. Najdeme v ní hry, jež rozvíjejí slovní zásobu, dechová cvičení, aktivity pro zdokonalení neverbální komunikace a artikulace. Hry jsou určeny pro skupinovou i individuální práci s dětmi a využijí ji nejen učitelé a vychovatelé, ale zajímavé podněty v ní najdou i rodiče. Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými.
Pojmové znaky duševního vlastnictví - Ivo Telec
21,89 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test používaný v právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a v právu databázovém. Vedle toho se čtenář může seznámit s pojetím know-how nebo obchodního tajemství, stejně tak i s právním hodnocením průmyslového vzoru. Pomůckou může být také právně-technický list výrobků, který sleduje ochranu nejen výrobku, ale i jeho zadání, a to i v rámci právního auditu. Kniha je zaměřena i na zjišťování obvyklé odměny za licenci. Podstatná pozornost je věnována posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Publikace je určena advokátům, patentovým zástupcům, soudcům a zájemcům o právo duševního vlastnictví.
Přirozené právo a dějiny - Leo Strauss
15,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to, proč argumenty proti přirozenému právu nejsou platné. Těm, kdo ho odmítli ve jménu bezbřehé tolerance, připomíná paradox jejich volby. Podle něj pak totiž platí, že čím více vzděláváme rozum, tím více vzděláváme nihilismus. A nevyhnutelným praktickým důsledkem nihilismu je fanatické tmářství a zpátečnictví, připomíná Strauss.
Lapis Philosophorum - Laurentius Ventura
21,88 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Raně novověký překlad latinsky psaného pojednání Laurentia Ventury o přípravě kamene filosofů. Autorem českého překladu je šlechtic a významný alchymista pan Bavor mladší Rodovský z Hustířan (1526-1600). Současná edice Bavorova překladu O spuosobu přistrojení kamene filozofského respektuje všechny jazykové náležitosti historického textu a zpřístupňuje text širší čtenářské i odborné veřejnosti. Editorem svazku a autorem připojené studie o Bavorovi Rodovském z Hustířan v kontextu české alchymické literatury raného novověku je Ondřej Batka.

V našej kategórii "Odborná a populárno-náučná literatúra" ponúkame široký výber kníh, ktoré spĺňajú túžby nielen knihomoľov, ale aj ľudí, ktorí majú záujem o rôzne odbory, výskumy a zábavnú formu vedomostí. Na našom webe nájdete rozmanité tituly z rôznych oblastí ako vedy, histórie, psychológie, filozofie, umenia a mnoho ďalších. V kategórii Odborná a populárno-náučná literatúra si môžete vybrať z kníh, ktoré sú prekvapivé, lákavé a plné zaujímavých informácií. Pre tých, ktorí majú odborný záujem, ponúkame knihy od renomovaných odborníkov v jednotlivých oblastiach. Tieto knihy vám umožnia získavať relevantné informácie zo spoľahlivých zdrojov. Pre tých, ktorí majú radšej populárno-náučnú literatúru, máme v ponuke knihy, ktoré vám prinesú zaujímavé fakty, poutavý prístup a atraktívne ilustrácie. Tieto knihy vám umejú osviežiť vedomosti rôznymi spôsobmi a zároveň zbaviť monotónnosti tradičného učenia sa. Na našom webe nájdete recenzie a hodnotenia od našich zákazníkov, ktoré vám pomôžu pri výbere kníh, ktoré vás zaujmú a uspokoja vás. Máme aj možnosť prehľadávania kníh podľa jazyka, autora, dátumu vydania a mnoho ďalších kritérií, ktoré vám uľahčia nájdenie podľa vašich preferencií. Preto, ak máte záujem o kvalitnú, odbornú alebo populárno-náučnú literatúru, navštívte náš web v kategórii "Odborná a populárno-náučná literatúra" a nájdite si knihu, ktorá vás zaujme a obohatí vaše vedomosti.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99