Pre vysoké školy

Image
Odolnosť nitridu kremíka proti tepelnému namáhaniu - Ernest Gondár
4,55 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V publikácii je sledované správanie nitridu kremíka pri tepelnom namáhaní. V prvej časti sú opísané skúšky tečenia, dynamického tepelného namáhania a tepelných rázov nitridu kremíka. V druhej časti je analyzované správanie trhlín v nitride kremíka pri statických a dynamických creepových skúškach. Tretia časť je venovaná analýze napäťových pomerov počas skúšania na opakované tepelné rázy a ich verikácii. Predmetom poslednej časti je predikcia namáhania nitridu kremíka vplyvom tepelných rázov.
Riadenie prevádzky strojov - Jozef Ďuďák
14,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obsah: 1.Systémové inžiniestvo a systémový prístup 2.Výrobný proces, charakteristika a členenie 3.Technologický systém a jeho prvky 4.Normatívna základňa pre oblasť riadenia prevádzky strojov 5.Efektívnosť strojovej techniky v pracovnom procese 6.Organizácia riadenia prevádzky strojov vo výrobnom procese 7.Riadenie obsluhy výroby 8.Poľnohospodárska doprava a jej riadenie 9.Ekonomicko-matematické metódy a ich využitie pri racionalizácii výroby 10.Operatívne riadenie výroby a prevádzky strojov
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce - Dušan Katuščák
8,22 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Příručka je určena všem, kteří stojí před úkolem napsat referát, seminární nebo kvalifikační práci. Na rozdíl od jiných příruček k úpravám vysokoškolských kvalifikačních prací, přináší mj. podrobnou interpretaci platných norem ISO 690 a ISO 690-2 pro zpracování bibliografických citací včetně citací elektronických zdrojů všeho druhu s praktickými příklady, pracuje s novými metodami ukládání, vyhledávání a zpracování informací potřebnými k vlastnímu studiu, s novými typografickými metodami v počítačovém zpracování pro správnou formální úpravu vysokoškolské práce. Doporučení v předkládané publikaci mohou být ale zároveň jen jedním ze způsobů úpravy kvalifikačních prací. Řada institucí si také často vytváří svá vlastní pravidla, která se mohou dokonce od norem a doporučení ISO odklánět a přihlížejí ke zvyklostem oborovým, včetně zahraničních způsobů. V každém oboru bychom našli zvláštnosti a je třeba respektovat zvyklosti lékařů, chemiků či historiků nebo literárních vědců včetně používané rozdílné terminologie. Proto čtenář a uživatel této příručky nechť si bere ty zásady a rady a doporučení, které považuje za rozumné, vhodné a efektivní pro svou práci.
Atlas biologie člověka brož. - Michal Schreiber,Stanislav Trojan
17,72 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace byla oceněna titulem Nejkrásnější česká kniha roku 2003 v kategorii učebnic. Je celobarevná, bohatě ilustrovaná a obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo. Je tedy vhodná nejen pro studenty a pedagogy na středních zdravotnických a pedagogických školách a na gymnáziích, ale také jako materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy s lékařským, přírodovědeckým nebo pedagogickým zaměřením. Využít ji mohou také studenti bakalářských stupňů na přírodovědeckých a pedagogických fakultách nebo vyšších zdravotních škol k souhrnnému opakování biologie člověka. Celá problematika je rozdělena do 84 témat, každé téma je samostatně ztvárněno na listu formátu A4. Převážná část informací je vyjádřena pomocí ilustrací, grafů, schémat a diagramů doplněných shrnujícím textem. Publikace přináší nejdůležitější informace o všech tělesných soustavách (opěrné, pohybové, oběhové, dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, nervové). Tam, kde to bylo vhodné, jsou české popisky doplněny latinskými ekvivalenty. K ověření vědomostí slouží opakovací tabule s vyobrazeními bez popisků. Publikaci doplňuje výběr modelových otázek k přijímacím zkouškám na lékařskou fakultu. K publikaci se vztahují zatím dvě nástěnné výukové tabule: Člověk – opěrná soustava a Člověk – pohybová soustava. Volné listy v obálce s chlopní.
Chémia životného prostredia - Marián Schwarz
32,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica poskytuje poznatky na riešenie dôležitých otázok spojených s environmentálnou chémiou, oboznamuje s najnovšími legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa chemickej bezpečnosti, metódami separácie látok a zmesí, zo základov environmentálnej toxikológie atď.
Jak novináři manipulují - Bernard Goldberg
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Téměř třicet let pracoval Bernard Goldberg pro televizní stanici CBS a za tu dobu nasbíral dost nelichotivého materiálu o některých žurnalistických praktikách: například čemu se movináři věnují a čemu se nevěnují a proč, kde končí jejich ochota analyzovat skutečnost, jak svůj osobní prospěch nadsazují prospěchu obecnému. Goldberg sice píše o Americe a především o televizi, ale mnohé závěry a jedinečná odhalení v této oblasti platí obecně. Předmluvu napsal Petr Hájek.
Národ ako nesamozrejmosť - Boris Zala
6,28 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autor - filozof, politik, publicista, vysokoškolský pedagóg - vo svojich štúdiách dokumentuje, ako sa niektoré formy ľudského bytia rodia ako nesamozrejmosť výkonom, pomerom síl a ako sa univerzalizujú, teda stávajú sa mocou. A napokon, aj ako sa legitimizujú, ako si nachádzajú oprávnenie. Štúdie predstavujú predovšetkým pokus o iný uhol pohľadu, o novú interpretáciu, o hlbšie zvýznamňovanie niektorých momentov dejinno-mocenského pohybu. Autor osobitne poukazuje na kľúčový význam europeizácie slovanského sveta, resp. demokratizácie a stability Ruska v globálnom mocenskom politickom usporiadaní sveta, predovšetkým z hľadiska širších záujmov Slovenska. B. Zala ako intelektuál pertraktuje otázku hlbšieho dejinného zmyslu bytia národa a skúma aj to, akú úlohu chce a má tento národ zohrávať v aktuálnych politicko-mocenských a kultúrno-civilizačných siločiarach Európy a sveta.
Město - Jaroslav Sýkora
12,42 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
Skripta se zabývají vývojem městských struktur a uspořádáním hlavních funkčních ploch měst, zejména těch, které se stávají předmětem činnosti krajinářského a zahradního architekta. V příloze dokumentují příklady úprav městských prostorů, které byly výsledkem architektonických soutěží.
Financie podnikateľskej sféry - Kolektív autorov
19,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov k riešeniu finančných úloh v jednotlivých podnikoch je na druhej strane možné nájsť i isté podstatné črty či spoločné postupy platné pre všetky podniky. Ďalej vychádzajú z toho, že sa nestačí zaoberať iba teóriou, politikou a praxou financií podnikov, ale aj financiami podnikateľskej sféry, ich teóriou, politikou a praxou, a teda finančnými rozhodnutiami všetkých foriem organizácie podnikania (jednotlivcov, podnikateľských jednotiek obchodných spoločností, bánk, družstiev, združení podnikov a ich vnútropodnikových jednotiek). Zámerom tejto vysokoškolskej učebnice je snaha o analýzu faktorov ovplyvňujúcich finančnú politiku podnikov a zhrnutie poznatkov všeobecne platných vo vybraných zložkách financií podnikateľskej sféry. Kritériom pri voľbe jednotlivých zložiek bola aktuálnosť problémov, ktoré existujú v riadení podnikov podnikateľskej sféry na Slovensku. Zaradené boli preto kapitoly zaoberajúce sa zdrojmi financovania podnikateľskej sféry, alokáciou získaných zdrojov do obežných aktív, do vecného a finančného investovania, finančnou analýzou a finančným plánovaním. Dôležitou súčasťou jednotlivých kapitol je charakteristika aktuálneho stavu vo vybraných zložkách financií podnikateľskej sféry prostredníctvom konkrétnych kvantitatívnych údajov.
Aplikácie merania hustoty tepelných tokov v podmienkach IN SITU - Marián Flimel
6,18 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Monografia sa zaoberá výsledkami meraní hustoty tepelných tokov, ich šírením v stavebných konštrukciách, na strojoch a ich vplyvom na tepelnú pohodu v priestore pracovísk..
Vákuové technológie prípravy tenkých vrstiev z pár - Kottfer Daniel
15,87 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Stála požiadavka na výrobu "Vyrábať lacnejšie pri súčasnom udržaní požadovanej kvality výrobkov" vedie ku neustálemu hľadaniu produktívnejších trchnológií....
Verejná politika - Ľudmila Malíková,Martin Daško
18,91 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica voľne nadväzuje a dopĺňa učebný text, ktorý vznikol na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyšiel v roku 2003 vo Vydavateľstve Univerzity Komenského ako vôbec prvá publikácia zaoberajúca sa verejnou politikou určenou pre študentov politológie na slovenských vysokých školách pod názvom Verejná politika. Aktéri a procesy. Za 15 rokov sa poznanie v oblasti verejnej politiky rozvinulo tak v teoretickom ako aj praktickom slova zmysle a v odbore verejná politika máme dnes na Slovensku diplomovaných špecialistov, ktorí našli uplatnenie tak vo verejných, ako aj v súkromných inštitúciách. Verejná politika sa v súčasnosti vyučuje predovšetkým v partnerstve s politológiou alebo verejnou správou takmer na všetkých slovenských vysokých školách univerzitného typu. Väčšina študijného materiálu v oblasti teórie verejnej politiky je však stále v cudzom jazyku, preklady klasických diel v slovenskom jazyku nevychádzajú a domáca produkcia sa stále viac orientuje na čiastkové problémy vládnutia tak na centrálnej, ako aj regionálnej či miestnej úrovni moci.
Metódy a techniky génových manipulácií - Kolektív autorov,Gálová Zdenka
13,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica je venovaná základným technikám aplikovaným pri príprave, analýze a selekcii genetický modifikovaných mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.
Verejná a štátna služba - Jozef Kuril
13,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Verejná správa s výkonom verejnej a štátnej služby je dôležitý článok fungovania štátu, ktorý priamo zasahuje do nášho každodenného života. Preto treba neustále venovať pozornosť právnej úprave postavenia verejných a štátnych zamestnancov s cieľom vytvárať nevyhnutné predpoklady na efektívny a bezporuchový proces uskutočňovania výkonnej moci štátu. Prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., autor predkladanej monografie, zameriava pozornosť na historický vývoj verejnej a štátnej služby, poskytuje všeobecnú charakteristiku a výklad vybraných aspektov verejnej a štátnej služby, osobitne sa venuje zamestnaneckým vzťahom vo verejnej a štátnej službe a ich právnej úprave. Podrobne a erudovane skúma jednotlivé systémy a druhy štátnej služby. V neposlednom rade poskytuje aj prehľad právnej úpravy verejnej a štátnej služby vo vybraných štátoch. Publikácia prispieva k rozšíreniu teoretických poznatkov a tým k prehĺbeniu úrovne poznania skúmanej problematiky. Reaguje a formuluje kvalifikované závery a odpovede na aktuálne otázky z problematiky práva verejnej a štátnej služby a v nej formulované závery môžu byť využiteľné aj v aplikačnej praxi. Monografia je primárne určená študentom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy, ale aj študentom iných vysokých škôl, zamestnancom vo verejnej správe, ako aj všetkým ostatným záujemcom o spracovanú problematiku.
Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku 2. vydanie - Ladislav György
10,94 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej lingvistiky, v kontexte morfológie (čiastočne aj syntaxe) zameriavame sa na teoretické vymedzenie základných pojmov súvisiacich s tematikou slovesa ako slovného druhu a niektorých slovesných gramatických kategórií a na komparáciu vyjadrovania slovesného deja (realizovaného v minulosti a v budúcnosti) v slovenskom a talianskom jazyku. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom slovakistiky a talianistiky filozofických, pedagogických a filologických fakúlt (má prehlbovať ich poznanie a ako učebná pomôcka pomáhať im v hľadaní nových informácií, viesť ich k osvojovaniu poznatkov, k vytváraniu vlastných názorov a koncepcií), učiteľom, lingvistom, translatológom a všetkým záujemcom o porovnávaciu jazykovedu.
Meliorácie v poľnohospodárstve - Ján Jobbágy,Koloman Krištof,Viliam Bárek
23,30 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obsah: 1.Meliorácie, základné pojmy, história, etapy 2.Základy geodézie v poľnohospodárstve 3.Fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy, hydrolimity, infiltrácia 4.Odvnodňovanie v poľnohospodárstve 5.Technika pre výstavbu odvodňovacích zariadení 6.Technika pre údržbu melioračných zariadení 7.Zavlažovanie v poľnohospodárstve
Mikrobiológia potravín - Kolektív autorov
17,99 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu 5.Mikrobiológia produktov a potravín živočíšneho pôdodu 6.Mikrobiológia lahôdkárskych výrobkov 7.Mikrobiológia medu 8.Mikrobiológia vody 9.Mikrobiológia obalov a predmetov určených na styk s potravinami 10.Mikrobiológia výrobného prostredia 11.Ochorenia z potravín vyvolané mikroorganizmami 12.Mikroorganizmy s probiotickými účinkami v potravinách
Správa společností - Miroslav Hučka
15,09 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Corporate Governance je pojem, který v poslední době ovládl podnikatelské a finanční spektrum celého světa. Kniha přináší poznatky z praxe správy společností v Německu, Francii, Velké Británii, ČR, střední a východní Evropě, USA a Japonsku. Případov é studie ukazují krach firmy Enron, kauzu TV Nova, kauzu IPB a kauzu Východoslovenských železáren. Nejdete zde odpovědi na otázky z oblasti volnosti v jednání manažerů, motivace manažerů a akcionářů, vnější a vnitřní vlastnické kontroly společnosti.
Statika - Véghová Ivana
6,93 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Riešené príklady
Kořeny a inspirace velkých kodifikací - Jan Kuklík
13,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Dějiny evropského práva jsou od dávných časů spojeny s vývojem kodifikací, tedy zákonů či zákoníků upravujících základní právní vztahy jednotlivých právních odvětví. Nejvýznamnějšími z nich, motivy, které k jejich vytvoření vedly, jejich strukturou a právními instrumenty, ale i společenským a politickým kontextem jejich vzniku se zabývá moderně pojatá monografie zkušených autorů, kteří se se stejnou jistotou pohybují na poli právním i historickém. Publikace slouží jako významný studijní materiál
Spracovanie obrazu - Zuzana Krivá
11,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
vybrané kapitoly z prednášok
Ako úspešne zvládať vedeckú prácu - Kolektív autorov
11,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikácia je mimoriadnym dielom, zostaveným autorským kolektívom popredných odborníkov s dlhoročnou vedecko-pedagogickou praxou. Je doplneným a rozšíreným vydaním monografie Ako písať a komunikovať. Monografia je určená všetkým, ktorí vstupujú na pôdu vedeckého bádania a majú snahu budovať svoju kariéru na solídnom základe vedeckého nazerania na súčasný svet, ale aj na svoju prácu. Najmä študenti vysokých škôl, začínajúci vysokoškolskí učitelia, ako aj mnoho mladých odborníkov širokej spoločenskej praxe sa stretáva s častou úlohou predniesť prednášku, napísať kvalifikačnú, odbornú, alebo vedeckú prácu, pripraviť abstrakt, poster, alebo po období skúmania a vedeckej práci spracovať jej výsledky a napokon ich prezentovať v hovorenej, písanej či audiovizuálnej forme. Mnohé podnety v nej však nájdu aj tí, ktorí už na túto, pre niekoho posvätnú pôdu vstúpili a obohatili našu spoločnosť o prírastok tezauru ľudského poznania. Monografia dáva tiež odpoveď na to, ako sa má vyrovnať mladý človek s dnes všeobecne deklarovanou snahou o vytvorenie „vedomostnej spoločnosti“, čo okrem iného predpokladá systém permanentného celoživotného vzdelávania. Jej obsah je preto vhodný nielen pre začínajúcich adeptov vedeckého bádania v danom odbore jedinca, ale je prínosom aj pre tých, ktorí chcú byť „in“ – na úrovni doby 21. storočia. Autori do nej vložili svoje dlhoročné skúsenosti a neľutovali námahu podeliť sa o svoje cenné a praxou nadobudnuté poznatky, ktoré mladý človek nepočuje na prednáškach a mnohé uvedené v tejto publikácii nenájde ani v žiadnych informačných médiách.
Základy kódovania - Karla Čipková
9,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Základy kódovania
Markovove reťazce a ich aplikácie - Kolektív autorov
20,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Našou prirodzenou vlastnosťou je, že by sme radi vedeli, čo nás v budúcnosti čaká - či bude pršať, alebo bude pekne, či bude v čakárni u lekára veľa alebo málo ľudí... Matematika nemôže túto neistotu odstrániť, ale má prostriedky, ako ju lepšie pochopiť a tým jej aj čeliť. Slúži na to teória náhodných procesov. Spomedzi ich širokého spektra majú výnimočné miesto procesy, v ktorých bu­dúcnosť závisí iba od prítomnosti, a nepotrebuje k tomu minulosť. Ako prvý si ich osobitosť v 19. storočí všimol Andrej Andrejevič Markov, a preto takéto procesy po ňom dostali meno. Táto vysokoškolská učebnica podáva systematický výklad teórie Markovových reťazcov. Veľká časť knihy je venovaná jej použitiu na riešenie známych úloh. Podrobnejšie sa zaoberá napríklad problematikou čakania vo frontoch a zdravotného poistenia. Publikácia poslúži aj ako príručka pre odborníkov z ekonomickej a inžinierskej praxe využívajúcich matematiku pri riešení úloh posudzovania rizík a kapacít v navrhovaných alebo jestvujúcich systémoch a v poisťovníctve.
Živočíšna výroba - Kolektív autorov
14,25 €
Uvedená cena je platná k 26.02.2024
Učebnica môže byť využitá pri modernizácii a skvalitnení vzdelávania v poľnohospodárskej praxi, pri tvorbe koncepcií a projektov poľnohospodárskeho zamerania, realizácii praktického chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat na úrovni podniku, na produkciu živočíšnych produktov, ako aj plemenárskych pracovníkov, chovateľských zväzov a podobne.
Atlas Obyvateľstva Slovenska+CD
18,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vydanie s pevnou väzbou. Atlas obyvateľov Slovenska je vedecká analýza a kartografická interpretácia demografickej situácie na Slovensku. Ide o prvé komplexné spracovanie všetkých základných informácií o vývoji, rozmiestnení, bývaní, dynamike, štruk túrach a prognózach vývoja obyvateľstva Slovenska. Súbor máp (444) a grafov (168) predstavuje dielo vedeckej, informačnej i kultúrnej hodnoty. Atlas vychádza v 3 formách: ako kniha, ako voľný klad listov podľa jednotlivých kapitol a na DVD.
Základy slovenského finančného práva - Vladimír Babčák
26,51 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vysokoškolská učebnica Základy slovenského finančného práva ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa problematiky slovenského finančného práva. V práci je spracovaná finančnoprávna problematika komplexne vo vzťahu k všetkým oblastiam ťažiskových finančno-právnych vzťahov na Slovensku. Jej obsah vychádza z autormi akceptovaných poznatkov o štruktúre systému finančného práva, z ktorého sú vyčlenené aspekty týkajúce sa daňového a poplatkového práva. Rozsah a hĺbka spracovania jednotlivých oblastí finančno-právnej regulácie závisí jednak od významu konkrétneho inštitútu finančného práva a jednak od rozsahu a druhu právnej regulácie platnej v príslušnej oblasti. Finančné právo poníma v symbióze postavenia a pôsobenia ako verejnoprávneho odvetvia, vednej a pedagogickej disciplíny, ktorá sa vyučuje na právnických i ekonomických fakultách, resp. fakultách podobného zamerania. Poznať aspoň základy finančného práva na Slovensku, ako aj obsah platných finančno-právnych predpisov by však malo byť samozrejmosťou nielen pre študentov, ale aj pre každého, kto akokoľvek vstupuje do vzťahov, ktorých predmetom sú peniaze.
Kybernetická (ne)bezpečnost - Petr Sedlák,Martin Konečný
30,83 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace volně navazuje na předchozí titul Problematika ISMS v manažerské informatice a doplňuje aktuální informace o kybernetické bezpečnosti a s kybernetickou bezpečností související. Cílem je ozřejmit závažnost celé problematiky a upozornit na dílčí aspekty kybernetické bezpečnosti, která se evidentně týká téměř všech. Publikace je určena pracovníkům v managementu informačních a komunikačních technologií, správcům sítí a odborné veřejnosti. Pojem kybernetické bezpečnosti je zasazen do širších souvislostí a uchopen z pohledu aktuálního řešení bezpečnosti v kyberprostoru a vývoje nových technologií včetně vnímání systémové integrace kybernetické bezpečnosti.
Úvod do vedy kniha 1
3,13 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Uvod Sématika Logika Množiny a relácieYoung Scientist 2008Kniha.
Vysokotlakový vodný lúč - WJM - Zdenko Krajný
9,50 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Knižná publikácia je orientovaná na objasnenie podstaty a princípu generovania - tvorby vysokotlakového vodného lúča, jeho históriu, vlastnosti a široké aplikačné spektrum predmetnej ekologickej technológie. V závere sú uvedené významné aplikačné WJM - projects realizované na Slovensku. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, študentom stredných odborných a vysokých škôl technického zamerania.

Na tejto podstránke kategórie "Knihy" nájdete široký výber kníh vhodných pre študentov vysokých škôl. V našej ponuke máme knihy z rôznych odborov, vrátane humanitných, prírodných a spoločenských vied. Naša kolekcia kníh je starostlivo zostavená tak, aby vyhovovala potrebám študentov na rozličných stupňoch ich štúdia. Ponúkame učebnice, príručky, študijné materiály a ďalšie publikácie, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť študijnému materiálu a účinne sa pripraviť na skúšky. Naši skúsení redaktori vyberajú knihy od renomovaných autorov a vydavateľstiev, ktoré sú známe svojou kvalitou a spoľahlivosťou. Všetky knihy sú aktualizované a obsahujú najnovšie vedecké poznatky a trendy v danom odbore. Okrem učebných materiálov a príručiek nájdete u nás aj knihy, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše vedomosti a hĺbkovo sa zoznámiť s vaším obľúbeným odborom. Sme tu, aby sme vám pomohli objaviť nové perspektívy a rozvíjať váš intelekt. Všetky knihy sú zoradené do prehľadných kategórií, aby ste ľahko našli to, čo hľadáte. Môžete prehľadávať podľa odboru, autora, názvu knihy alebo ISBN čísla. S naším pohodlným vyhľadávacím nástrojom budete mať knihy, ktoré potrebujete, na dosah ruky. Ak si nie ste istí, ktorú knihu si vybrať, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu. Naši odborní poradcovia vám radi pomôžu s výberom a poskytnú vám relevantné informácie o knihách, ktoré vás zaujmú. Investovaním do našich kníh investujete do svojho vzdelania a budúcnosti. Nech sa vyberiete akýkoľvek odbor na vysokú školu, nájdete u nás knihy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Prelistujte našu ponuku ešte dnes a začnite objavovať svet poznania!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99