Literárna veda, jazykoveda

Image
Slova v zapomenutí daná - Patrik Ouředník
11,12 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha Patrika Ouředníka navazuje na jeho předchozí práce Šmírbuch jazyka českého a Aniž jest co nového pod sluncem a přináší 1800 hesel, která vysvětlují "slova v zapomenutí daná", tedy slova, která měla nahradit slova cizí tak, aby čeština měla pro každou věc vlastní výraz. Tato slova jsou kdykoli použitelná jako varianty slov běžně užívaných. Čekají jen na váš jemnocit a duchodevření, by mohly nanovo vstou¬pit do vašeho rodného jazyka. Společenský snobismus vám bude věrným spojencem: stačí pronést dotyčné slovo ve vhodnou chvíli ve vhodné společnosti a zbytek už nechte na ostatních. Do roka a do dne zaplaví média. Čtenář zde nalezne bok po boku výrazy tvořící jazykovou výbavu celých generací i slova mrtvě naro¬zená, resp. spatřivší světlo světa v jediném traktátu, vědecké přednášce či víceméně učeném pojednání, slova propašovaná do slovníků brusiči jazyka českého i momentální a spontánní neologismy toho kterého autora. Uvedené výrazy pokrývají pět oblastí: Svět vyditedlný (vesmír, přírodní jevy, flóra a fauna), Homo physicus (člověk, tělesná činnost, zdraví a choroby), O živobytí lidském (řemesla, nářadí a náčiní, stravová¬ní), Homo sapiens (duševní činnost, lidská povaha, společenský život) a Věrouka (úřady a instituce, věda, ja¬zyk, náboženství, abstrakta). V novodobých slovnících zpravidla chybí, několik málo jich přežívá označeno truchlivým. Byly vesměs excerpovány z období sahajícího od počátku 18. do počátku 20. století čili od Jana Ryvoly k Jakubu Hronovi s občasnými přesahy do minulosti (Komenský, Rosa...) i budoucnosti (Field, Lu¬keš...). Rovnost, volnost! pakliže ne bratrství
Od Gigiri po Kakumu - Michael Rada
11,61 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikace se zabývá rolí tlumočení v Keni prvních dvou desetiletích 21. století. Jedná se o první práci, která na tlumočení v této zemi i regionu nahlíží z ucelené perspektivy a bere tudíž v potaz aspekty všech podstatných oblastí, které nezkoumá izolovaně, ale naopak integrovaně. Jedná se především o konferenční a komunitní tlumočení, didaktiku tlumočení a podstatné faktory, které tlumočení a roli tlumočníka v místních podmínkách výrazně ovlivňují (multikulturní a multietnické prostředí, role náboženství, migrace, genderové role, kulturní rozdílnosti, společenská tabu aj.). Monografie vychází ze zkoumání akademických zdrojů, které byly k problematice dosud vydány, autentických písemností zkoumaných přímo v Keni a především z dat získaných z rozhovorů s respondenty výzkumu, kteří zahrnovali keňské akademiky i aktivní tlumočníky a překladatele, kteří v zemi dlouhodobě působí a místní podmínky dobře znají.
Feleselő képek - Márta Fülöp
6,75 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
„Ez a könyv elsősorban tudományos munka, de talán nemcsak az irodalmároknak szól, hanem azoknak is, akik tudni szeretnék, milyennek látnak minket, magyarokat a szlovákok. És hogy milyennek látják a magyarok a szlovákokat. Nem mindig kellemes ez a kép. De kapcsolat nélkül nincs egyéniség, érintkezés nélkül nincs ugyan sebesülés se, de simogatás és fejlődés sincs. A tükörtől pedig csak a gonosz mostoha várta el, hogy mindig a legszebbnek mondja a világon, de az a mese aztán a mostohára nézve elég kellemetlen véget ért” – írja könyve bevezetőjében a szerző. Marta Fülöpová / Fülöp Márta (1982) a pozsonyi Comenius Egyetem tanára. Szakterülete a 19. századi szlovák irodalom és annak magyar kapcsolatai, az irodalmi nemzetképek és a nacionalizmus kutatása.
Dutá země - Ondřej Lesák
12,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kdokoli využije tuto knihu jako průvodce k tomu, aby mohl rozlišit bizarní pseudovědecké spisky o Duté Zemi od sci-fi beletrie či filmové tvorby na toto téma, neudělá chybu. Do první kategorie patří nauky Johna C. Symmese, Karla Bendera, Karla Neuperta a řady dalších vědeckých podivínů I dobrodruhů, o kterých se zmiňují jedni z průkopníků fantastického realismu J. Bergier a L. Pauwels ve svém již klasickém díle Jitro kouzelníků. Druhá kategorie zahrnuje díla známých autorů sci-fi, ať se jedná o Julese Verna, Edgara R. Burroughse, známého svými příběhy o Tarzanovi či Clivese S. Lewise, autora Letopisů Narnie. V tomto pestrém výčtu bychom však měli mít hlavně na zřeteli, že pod pojmem Dutá Země se zauplynulá tři staletí její virtuální existence rozumělo ledaccos. Od dutiny vydlabané ve skále až po abstraktní geometrickou transformaci založenou na inverzi souřadnic. A právě v tomto kontextu lze některé příběhy, odehrávající se na pozadí fantaskních kulis Duté Země, brát i jako symbolické poselství. Není-li chápáno doslovně, může nám toho dost napovědět o překvapivých, téměř zapomenutých a přitom jednoduchých vztazích mezi pozemským a kosmickým světem. Knihu opatřil předmluvou Ondřej Neff.
Könyvek, amelyek megváltoztatták a történelmet - Michael Collins
30,62 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
A könyvek története szorosan összefonódik az emberiség történetével. Az írott szó ereje vitathatatlan erővel formálta a történelem menetetét, gondoljunk csak a Gutenberg-bibliára vagy A tőkére Karl Marxtól. A Könyvek, amelyek megváltoztatták a történelmet egyedülálló enciklopédia, amely az írásbeliség történetét követi végig i. e. 3000-től napjainkig. Az időrendben egymást követő fejezetek bemutatják az emberi tudás fejlődését és a könyvkészítés folyamatosan változó módjait. Böngésszük végig a történelem legmeghatározóbb könyveiről szóló izgalmas áttekintéseket, tudjunk meg mindent a Mahábháratáról, a Shakespeare drámáit ihlető korabeli fóliánsokról, Anne Frank naplójáról vagy Simone de Beauvoir A második nem című könyvéről, és csodáljuk meg a világ történelmét átíró könyveket eredeti alakjukban!
Česko-německá literární křižovatka - Gabriela Veselá
24,11 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Rozsáhlá přehledová publikace Gabriely Veselé podává výklad dějin německé literatury v českých zemích od nejstarších dob do roku 1945. Sleduje postavení němčiny a češtiny v jednotlivých epochách, podrobně eviduje a hodnotí překlady německých literárních děl do češtiny, představuje životy a díla známých i zapomenutých německy píšících autorů, jejich dobovou recepci i ohlas v pozdějších generacích. Rozšiřuje naše představy o rozsahu německé literatury a jejím vlivu na české prostředí, přesvědčivě líčí divadelní život, působení nejrůznějších spolků a nakladatelství, s přesahem k literárnímu místopisu. Mimořádně heuristicky podložená práce výborně poslouží všem budoucím germanistům a translatologům.
Za obrysy média - Kolektív autorov,Richard Müller,Tomáš Chudý
16,97 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Literatura tak jako další umění patří ke skupině toho, co dnes nazveme tradičními médii. Přesto mediální uvědomění literatury a jejího zkoumání po staletí zastírala absence a latentní status pojmu média. Kniha Za obrysy média z pera devíti autorek a autorů přináší genealogii média, příběh mediálního sebeuvědomování literatury a literární vědy, jež jde ruku v ruce s jejich zdánlivým zastaráváním tváří v tvář neúprosné evoluci techniky. V tomto příběhu jde ale také o rozvoj literatury jako komunikace svého druhu, prohlubujícího určité mediální kompetence, i její spjatost s obecnějšími mediálními jevy zprostředkováním působícím i v tom, co se zdá být bezprostředně tady a teď, a také naopak s vytrvalou přítomností toho, co je vytvářeno veskrze uměle. Zájmem, který motivuje velkou část této knihy, je rozvinout východiska pro uvedení literární a mediální vědy na společný základ.
Kritika a interpretace - Přemysl Blažíček,neuvedený
17,68 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Soubor kratších textů. Uspořádal a komentoval Michael Špirit.
Řád tvaru - Tomáš Kubíček
14,69 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografie Řád tvaru na základě analýzy čtveřice periodik, jejichž prostřednictvím vstupovala katolická inteligence v období první Československé republiky do nejenom uměleckých debat, zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených autorů k dobové společnosti. Ve středu zájmu se přitom neocitají pouze estetické či společensko-politické debaty, ale také způsob, jak se autoři uvedených časopisů vyrovnávali s dobovým modernistickým akcentem na umění jako specifický noetický nástroj, který na sebe v situaci po první světové válce bere závazek nového hodnotového ukotvení člověka. Průvodci na této cestě se stali Jaroslav Durych a Bedřich Fučík. Jejich myšlení o literatuře a jejich proměna ve sledovaném období pak pomáhají tematizovat i rozdíly či napětí uvnitř tohoto autorského okruhu. Kniha je rovněž motivována otázkou strukturalistické analýzy: Do jaké míry je možné studiem jedinečného fenoménu, tj. tradicionalistických časopisů, rozpoznat celek, jehož jsou součástí a k němuž odkazují?
Překlady a adaptace - Jiří Gruša,Josef Balvín
26,57 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Svazek představuje překlady a adaptace, které Jiří Gruša připravil sám či ve spolupráci s Karlem Krausem a Josefem Balvínem. Tato zčásti známá, zčásti nově zpřístupňovaná zpracování děl Franze Kafky, R. M. Rilka, Paula Celana, Ericha Frieda, Sofokla, Emanuela Schikanedera a W. A. Mozarta, J. N. Nestroye, Petra Hackse a dalších autorů představují nejen pozoruhodnou kapitolu z dějin českého překladu druhé poloviny 20. století, ale také jedinečný vhled do formování Grušova vlastního literárního díla. Především jsem se až do té doby nesetkal s tak skvostným překladem operního textu do češtiny. Když jsem se divil, jak tak snadno najde české ekvivalenty, Gruša zamumlal něco, jako že ,když si člověk jazyka trochu všímá a má ho rád, tak to přece musí jít. Jan Klusák
Človek a jeho jazyk 4 - Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Jana Levická,Miroslav Zumrík
10,45 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého sa poukazuje v štúdii J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a v štúdii M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.
Tanec mezi hroby
8,71 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Výbor Tanec mezi hroby představuje čínskou povídku 20. a 30. let 20. století. Povídky vznikaly v době, která byla v mnoha ohledech přelomová. Čínská společnost procházela hlubokou proměnou, stará pravidla a tradiční zvyky se střetávaly s novými idejemi a představami. Také literatura tohoto období byla do značné míry odpovědí na nástup modernity. Rozmanitost takové reakce dobře reprezentují dva svébytné literární proudy, povídky z venkovského prostředí a povídky tematizující prostředí velkoměsta. Tyto povídky, z nichž žádná nebyla dosud přeložena do češtiny (některé jsou dokonce prvním překladem do cizího jazyka vůbec), zobrazují zcela odlišné světy. Povídky z venkovského prostředí, kde staré jen neochotně ustupuje novému, tvoří první polovinu výboru. Vznikaly převážně během 20. let a zaměřovaly se na širokou paletu aspektů tradiční venkovské společnosti. O něco později vznikaly povídky zacílené na svět města. Druhou část antologie takto tvoří povídky ztvárňující překotně se modernizující společnost dobové Šanghaje v její kráse i ošklivosti.
Fiktívne rozhovory - Gabriela Rakúsová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autorka, literárna vedkyňa, ponúka svoje čítanie a reflexiu textov vybraných autorov formou fiktívnych rozhovorov, hoci s viacerými sa pozná osobne. Básnikov, prozaikov či literárnych vedcov necháva odpovedať na svoje otázky ich vlastnými textami a cez ne odkrýva ich myšlienkový svet. Ponúka netradičné stretnutia s A. P. Čechovom, Albínom Baginom, Ľudmilou Groeblovou, Sándorom Máraiom, Františkom Andraščíkom, Jurajom Andričíkom, Mariánom Andričíkom, Dušanom Šimkom, Milanom Zelinkom, Petrom Juščákom, Miroslavom Halásom, Mariánom Milčákom a Jurajom Briškárom.
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít si na učení čas? Snad každý musí při učení překonávat nějaké překážky. Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíc praktických návodů, jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to nejste sami a že řešení leží přímo před vámi.
Slovník literárněvědného strukturalismu - Ondřej Sládek
33,92 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Slovník literárněvědného strukturalismu představuje vůbec první takto tematicky vymezenou terminologickou příručku, která postihuje strukturalismus ve všech jeho podstatných dimenzích a podobách, jež získal v rámci literární vědy v průběhu dvacátého století. Kniha obsahuje více než tři stovky hesel, ve kterých se autoři snažili přístupnou formou vyložit základní teoretické a metodologické koncepce, paradigmata, klíčové pojmy, směry a školy strukturalistické literární teorie a kritiky, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak z hlediska jejich aktuální podoby. Kromě hesel z oblasti literární vědy slovník obsahuje i termíny z řady dalších spřízněných oborů (např. lingvistiky, estetiky, sémiotiky, antropologie atd.). Jednotlivá hesla mají podobu ucelených studií a jsou vzájemně propojena odkazy. Jakkoli autoři slovníku bohatě čerpají ze strukturalistického dědictví Pražské školy, ve svých výkladech se neomezují pouze na tuto badatelskou tradici. Slovník je určen všem, kdo se zajímají o literární vědu, estetiku, lingvistiku, filozofii, ale také o dějiny vědy a myšlení o literatuře. Slovník je dílem týmu předních českých odborníků, vědeckých pracovníků Akademie věd České republiky a?vysokých škol. Je?výsledkem výzkumného projektu řešeného oddělením teorie Ústavu pro českou literaturu AV?ČR, v.?v.?i., které se dlouhodobě věnuje teorii a?dějinám strukturalismu, zejména Pražské škole.
Szimbólumok - Egy egyetemes nyelv - Joseph Piercy
8,43 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
A különféle szimbólumok - logók, zászlók, központozási jelek - mindenhol ott vannak körülöttünk, de már annyira hozzászoktunk a látványukhoz, hogy meg sem kérdezzük, esetlegesnek tűnő formájuk vajon miért pont azt jelenti, amit jelent. Ebben a magával ragadó könyvben Joseph Piercy olyan jelek titkos birodalmába vezet be minket, melyeket amúgy magától értetődőnek veszünk. Szól többek között arról, hogy a szív alakú szimbólum anatómiailag vajon miért inkorrekt, és miért jelképezi a szeretetet? A Bluetooth szimbólum vajon miért egy X. századi dán király nevét viseli? Hogyan találta ki egy biztosítási társaság a pszichedelikus "smiley" jelet, ráadásul egészen véletlenül? Ez a jól érthető és tömör könyv izgalmas és hasznos útmutató az emberiség történetét végigkísérő jelek és formák világához.
Co znamená, když se řekne 2 - Karel Foltin
4,42 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tato kniha je volným pokračováním bestselleru "Co znamená, když se řekne…", ve kterém jste se dočetli vysvětlení, jak vznikla a co znamenají často používaná česká a latinská rčení. V tomto pokračování se dozvíte vysvětlení dalších slov a rčení, která v první knize nebyla. Např.: babí léto, svíčková, kristova léta, pábení, postřižiny, živijó, … a mnoho dalších.
Literárnohistorické kolokvium - Erika Brtáňová
7,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných stretnutí s názvom Literárnohistorické kolokvium, ktorého cieľom je oživiť vedeckú diskusiu o interpretačných možnostiach diel staršej slovenskej literatúry v kontexte troch línií: identifikácia výkladových stereotypov, aplikácia nových metodologických prístupov pri interpretácii textov a význam sprístupňovania literárneho umenia v rámci vysokoškolského vyučovania dejín staršej slovenskej literatúry. V zborníku je zaradených jedenásť statí o literatúre z obdobia 16. – 18. storočia, dotýkajúcich sa otázok vybraných žánrov (cestopisná a memoárová literatúra, smútočné tlače, kázne, apológie, piesňová tvorba a i.) aj širšieho literárnohistorického kontextu, a to aj v komparatívnom nasmerovaní.
Paradoxy realizmu - Marcela Mikulová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografický súbor štúdií o problematike realizmu v slovenskej literatúre je v poradí treťou samostatnou vedeckou knihou literárnej historičky Marcely Mikulovej, erudovanej a uznávanej odborníčky na slovenskú literatúru druhej polovice 19. storočia. State o tvorbe Martina Kukučína, Boženy Slančíkovej-Timravy, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Jesenského, o literárnokritickej koncepcii Tichomíra Milkina, ale tiež o prístupoch Oskára Čepana opakovane potvrdzujú autorkino zaujatie o popretie výkladovej predstavy o homogénnej panrealistickej línii v slovenskej próze, s následným dôrazom na moment štýlového synkretizmu a mnohotvárnosti dobových autorských poetík. Marcela Mikulová odhaľuje a analyzuje mnohoraké protirečenia, utvárajúce obraz literatúry daného obdobia, ponúka nové pohľady, avšak s tým, že jej chápanie interpretácie vychádza z rešpektovania kategórie tajomstva, tak autora, ako aj textu.
Slovník abstraktních pojmů - Adéla Bilíková
4,42 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha týdne - Jan Čep
22,24 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Čepův rádiový program o světové literatuře Kniha týdne zůstával dosud ve stínu jeho meditativních Úvah časových a nadčasových. Zcela neprávem, neboť se jedná – kvantitativně i kvalitativně – o naprosto zásadní součást Čepova exilového díla. Čepovy „knihy týdne“ totiž v mnohém přesahují stroze informativní charakter recenze. V době jejich vysílání přinášely vítané osvěžení do kulturní vyprahlosti komunistické reality a alespoň částečně zacelovaly bolestné jizvy po řezech ideologického skalpelu. Udržovaly posluchače v kontaktu se svobodnou tvorbou a seznamovaly je s předními jmény světové literatury, jako jsou Albert Camus, François Mauriac, Julien Gracq, Marguerite Durasová, Nathalie Sarrautová, Julien Green, Françoise Saganová, Marguerite Yourcenarová, a mnoho dalších. Pro dnešního čtenáře jsou pak Čepovy „mluvené recenze“ především odrazem jeho četby; přibližují nám nejenom jeho oblíbené autory a vývoj čtenářského vkusu, ale vypovídají také o jeho konfrontaci s novými uměleckými tendencemi v soudobé literatuře. Jsou tak pro nás nedocenitelným dokumentem literární historie umožňujícím poznání dosud neprobádané činnosti Jana Čepa v Radio Free Europe. Nejednou se však může stát, že se čtenář, podmaněn jiskrným slovem a poutavou analýzou recenzenta, nechá Čepovými referáty inspirovat i dnes.
Poetika zmyslového vnímania - Juraj Briškár
8,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Veršami Proglasu akoby zhora nadol prechádzal dlhý rez mečom. V texte sa tak možno stretnúť s odkazmi na biblický text, ktorý má vo všeobecnosti vysoký status a ich uplatnenie nás neprekvapí, zároveň s tým však aj so slovami evokujúcimi telesný rozkl ad, na ktorý je ťažké myslieť inak ako s nevôľou. Pojmy sú v ňom postavené oproti sebe v ostrých protirečeniach, aj za cenu absurdného vyznenia, sémantické konzekvencie jednotlivých tvrdení sú ilustrované názorne, na príkladoch zo sféry ľudského tela , ktorá je každému dôverne známa. V konečnom dôsledku sa tak v tom istom texte stretávajú vznešené opisy vône kvetín, sladkostí, slová ako Boh, rozum, slovo s odkazmi na nozdry, uši či dokonca hnis. Takéto uvažovanie zodpovedá špecifi cky stredovekému prístupu ku skutočnosti, keď sa pozorovanie zmocňuje významu predmetov a javov vôkol seba prudko, odhodlane, ale často aj drsne, v hrubých rysoch, mimo dovtedajšej tradície, po prvýkrát. Čitateľ v takýchto textoch čelí nezvyčajnej si tuácii, ocitá sa takmer na začiatku akéhokoľvek písania a čítania, uprostred priestoru plného kontrastov a protirečení. Svet a v jeho rámci aj reč a literatúra nie sú ešte zobrazované neutrálnym spôsobom, ako objektívne prostredie zaliate vyrovnaným osvetlením, ale nadobúdajú ráz bojiska, v ktorom sú jednotlivé slová jedno od druhého zreteľne oddelené, stáva sa miestom stretu antagonistických síl. Na jednej strane tu stojí schopnosť ľudí vnímať spanilosť svojich duší, ich túžba sa radovať, o bjaviť rajský život, aby na strane druhej o to viac vystúpila temnota hriechu a skaza tohto sveta. Naliehavo sa mu oznamuje, že prostredie, v dosahu jeho zmyslovej skúsenosti, je odsúdené k zániku. Exponovanosť stredovekého literárneho štýlu pr edpokladá pripravenosť vnímať svet aj slová a myšlienky vyhrotene. Vytvára podmienky pre osobnú účasť na tom, čo sa formuluje; korešponduje so stanoviskom človeka, ktorý sa, na rozdiel od Raffaelovho rytiera, cíti byť tým, čo vidí, ešte bytostne zaujatý. O pravej reči (Proglas)
O popisu - Alice Jedličková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Na popis jako slohový úkol ve škole možná leckdo nevzpomíná rád. Přesto nejspíš nepopře, že jej často potřebujeme i v každodenních hovorech. Málokdo z nás si ovšem uvědomuje, jak vlastně běžně popisujeme a jak velkou roli při tom hrají okolnosti komunikace. Sondu do všednodenní řeči i námět k sebereflexi nabízí studie Jany Hoffmannové o „nepřítomném popisu“. Lingvistika je přitom jen jedním z oborů zastoupených v této publikaci: nad společným tématem se sešli zástupci nejrůznějších disciplín a teorií – analytické filozofie a teorie fikcionality, lingvistiky a literární historie, teorie literatury a poetiky, dějin umění a teorie intermediality. Nad tím, do jaké míry je přípustné přenášet komunikační funkce popisu do rozumění světu literárního díla, se z pozice teorie fikčních světů zamýšlí Petr Koťátko. Žádný čtenář patrně nepochybuje o tom, že vyprávění má vždy svého více či méně zřejmého vypravěče. Ovšem zda se popis může chlubit svým „deskriptorem“, je třeba se teprve přesvědčit (v české próze ověřuje Stanislava Fedrová), podobně jako o tom, nakolik se dají popisné formy uplatnit coby nástroj poetiky: ať už historické (jak v interpretaci Gautierova Kapitána Fracasse ukazuje Zdeněk Hrbata) nebo intermediální (temporální principy i náladový půvab básnické ekfráze zkoumá Emma Tornborgová). Vychází v české a anglické jazykové verzi.
Jazyková interakce - Peter Auer
17,72 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Kniha Jazyková interakce je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen ústřední pojem díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad staví na poznatcích jazykovědných, sociologických, filozofických, literárněvědných, kulturněantropologických a psychologických. Kniha je určena zejména studentům těchto oborů a odborníkům se smyslem pro interdisciplinární souvislosti.
Slovník české frazeologie a idiomatiky 5, 2. vydání - František Čermák
36,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Onomaziologický slovník zásadním způsobem doplňuje a sjednocuje dříve vydané čtyři díly Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Zahrnuje frazémy a idiomy všech čtyř vydaných svazků, které změněnou organizací a způsobem prezentace spojuje dohromady podle jednotného hlediska, a to významu. Většina tradičních slovníků nabízí svá hesla tak, že v nich hledáme abecedně podle výchozího hesla, resp. jeho formy. Tento slovník, který je onomaziologický a je vlastně tezaurem české frazeologie, vychází naopak od významu hesel a způsob hledání tedy převrací (místo od výchozí formy začíná od výchozího významu frazému a idiomu). Podle zvoleného konkrétního významu uvádí všechna hesla pro něj relevantní, která jsou uvnitř tříděná mj. podle toho, zda jde o přirovnání, výrazy neslovesné, výrazy slovesné anebo větné (což odpovídá uspořádání vydaných a abecedně uspořádaných čtyř svazků). Použité výchozí významy, podle kterých je tu vše uspořádáno, jsou jednoslovné, podle potřeby jsou ale doplněné o potřebné kombinace pokrývající významové jádro hledaného výrazu. Takto se tu pro výchozí význam „bojovat“ objevuje množství hesel různého typu z jednotlivých svazků slovníku, která sémanticky spojuje tento výchozí význam „bojovat“ a jeho podtypy, a najde se tu pak např. bojovat jako lev, nenechat něco (jen) tak (tj. bojovat proti něčemu), hájit svou existenci (tj. bojovat o svou existenci), hájit čest praporu (tj. v podtypu bojovat za ideál společný), bojovat na život a na smrt (tj. bojovat do konce), rvát se s osudem (tj. bojovat s vývojem nepříznivým), bojovat za čest a slávu (tj. bojovat nezištně), ale i Přeskoč, přelez, jenom nepodlez. (tj. bojuj vynalézavě, ne však nečestně!) a mnoho dalších. Tímto způsobem podle podobnosti seřazená a do podtypů a podle původních svazků hierarchizovaná a uspořádaná data jsou tu sesbírána a představena poprvé a jinde k dispozici nejsou; svým způsobem tvoří protiklad k onomaziologickému slovníku obecnému (např. Rogetovu, který pro češtinu nově existuje také), který je však založený pouze na jednotlivých slovech (pojmech) a frazémy neobsahuje. Princip, který se tu užívá jako výchozí, je široce pojímaná podobnost, ale i obdobnost a další významové souvislosti (včetně opozitnosti). Je třeba zdůraznit, že frazémy zde prezentované jsou přebírány z předchozích čtyř formálně orientovaných, tj. alfabetických svazků frazeologického slovníku, kde jsou však roztříštěné podle tematiky těchto svazků a nedávají představu celku frazeologie národního jazyka ani jejího složení. Pro velký rozsah dat (výchozí čtyři slovníky tvoří téměř 4000 stran) tento tezaurus tedy postupuje nutně úsporně a upouští od podrobného popisu významu (kromě stručných glos jako výše), který si lze podle potřeby ověřit pamětí či hledáním v uvedených čtyřech slovnících; slovník je tedy primárně určen pro kompetentní rodilé mluvčí češtiny. V tomto smyslu představuje vůbec první onomaziologický slovník národního jazyka tohoto druhu, který jiné jazyky postrádají. Uživateli odbornému i laickému nabízí tento slovník první ucelené pokrytí a zpracování české frazeologie a idiomatiky ve smyslu onomaziologickém, tezaurovitém. Zároveň se tu v praktické rovině nabízí i nejbohatší zdroj poznání jazyka a možnost výběru výrazů pro vytříbeného autora, autora učebnic a slovníků, překladatele, studenta, ale i lingvistu a další zájemce. Je to poutavé čtení upozorňující především na bohatost českého pojmenovávacího aparátu na úrovni frazémů a idiomů, jehož popis dosud nebyl k dispozici, ale specificky i na to, že se dá psát i mluvit vybraněji a jemněji, pro leckoho rafinovaněji, než jen pouhým řazením jednoduchých běžných slov do jednoduchých vět.
Modernizácia kritikou - Magdalena Bystrzak,Vladimír Barborík
11,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Táto kniha rekonštruuje slovenskú literárnu kritiku v medzivojnovom období, predovšetkým v jeho druhej polovici. Je venovaná štyrom osobnostiam: Jánovi E. Borovi, Michalovi Chorváthovi, Jánovi Igorovi Hamaliarovi a Alexandrovi Matuškovi. Spájala ich myšlienka modernizácie kultúry kritickým myslením. Hamaliar chcel inovovať skokom. Chorváth cez archaické zdroje. Bor imitáciou a Matuška vizionárstvom. Publikácia je ukotvená v súradniciach dobovej sociálnej, svetonázorovej a politickej sféry od záveru dvadsiatych a v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Autori VLADIMÍR BARBORÍK (1965) je pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Výskumne sa zameriava na medzivojnovú a povojnovú slovenskú prózu (monografie Pavel Hrúz, Prozaik Gejza Vámoš a Hľadanie rozprávača: Prózy Vincenta Šikulu) a na problematiku povojnového literárneho života (s Petrom Darovcom napísal publikáciu Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Časopis po čase a s Vladimírom Petríkom Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Je spoluautorom knihy rozhovorov s Vladimírom Petríkom Hľadanie minulého času. MAGDALENA BYSTRZAK (1986) pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Je autorkou knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) a spolueditorkou kolektívnych monografii Kontakty literatúry a Zmena v praxi (limity - možnosti - spory). Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, príležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty.
Jazyková krajina jako kronika komplexity - Jan Blommaert
12,02 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Řada míst na světě dnes díky zvýšené fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace prochází zásadními proměnami, které výrazně diverzifikují tyto lokality co do přítomnosti různých jazyků a kultur. Kniha Jana Blommaerta, jednoho z nejinspirativnějších sociolingvistů současnosti, prezentuje teorii sociolingvistiky globalizace v nápaditém propojení s koncepty sémiotiky, analýzy diskurzu, migračních studií a etnografie. Zejména etnografie, charakteristická snahou adekvátně postihnout sociální a kulturní komplexitu zkoumaných lokalit v jejich historické hloubce, není pro výzkum jazyka a komunikace u nás zatím příliš rozvinuta. Totéž platí o využití poznatků o nápisech a znacích ve fyzickém prostoru neboli jazykové krajině k identifikaci společenských a kulturních změn. Etnografický přístup k jazykové krajině, názorně aplikovaný v analýze jedné antverpské čtvrti, zaujme také ty, kdo přemýšlejí o aktuálních proměnách městského veřejného prostoru. Vzhledem ke své interdisciplinaritě kniha osloví badatelky a badatele z oblasti lingvistiky, etnologie, antropologie, sémiotiky, sociologie, sociální geografie i urbánních studií.
TOP5 – slovenská literárna scéna 2018 v odbornej reflexii - Kolektív autorov
7,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2018. Deviate pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2018. Za rok 2018 boli vybraté a analyzované knihy: Dana Podracká Paternoster, Erik Jakub Groch nil, úvod, Lenka Šafranová Post partum, Juraj Briškár Z pohľadu dvoch pohárov mlieka, Mariana Mlynarčíková & Nóra Ružičková ‹abc›, Pavel Vilikovský RAJc je preč, Balla Je mŕtvy, Ivan Medeši Jedenie, Michal Havran Otec bol v strane a Ivana Dobrakovová Matky a kamionisti. Súčasťou projektu sú aj ilustračné fotografie z ocenených diel výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje Emília Rigová, víťazka Ceny Oskára Čepana 2018.
Principy textové kritiky - Thomas G. Tanselle
6,65 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké vyhraněné textologické praxe, spíše o předvedení, jakým druhem činnosti vůbec textová kritika je a na jakém poli se pohybuje. Čím je textová kritika, čím není a k čemu je na světě: i takto bychom snad mohli název Tansellových přednášek reformulovat. Zcela případně však lze též tvrdit, že Tanselle vlastně překládá filosofii textové kritiky - a to v platónském či sókratovském smyslu vydání počtu, vymezení, co vůbec lze a co již nelze rozumně myslet.Pojetí, které Tanselle předkládá, vychází z odlišně uspořádané tradice poznatků, která své postupy a mantinely nacházela nejen na jiném jazykovém materiálu, ale i v odlišném nakladatelském prostoru. A tak to, co je v domácím kontextu pokládáno za přijaté a takřka za nedotknutelné principy ediční práce (např. zásada, podle níž není možné kombinovat v edici odlišné verze, způsob zdůvodňování volby výchozího textu či pojetí kompetencí editora), je v konfrontaci s jinak založenou disciplínou produktivně zpochybňováno, čímž se na konec uvolňuje prostor pro nové promýšlení domácí textologické tradice.
Rytmika - Miloš Mistrík
16,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha sa zaoberá výnimočným medzinárodným umeleckým projektom, ktorý sa podarilo uskutočniť v záhradnom meste Hellerau pri Drážďanoch od roku 1909 do 1914, keď ho prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. Vďaka nemeckým podnikateľom a filantropom, Karlovi Schmidtovi a bratom Wolfovi a Haraldovi Dohrnovcom, sa tam, v novostavbe Festspielhausu, zišli za vynikajúcich ekonomických podmienok učiteľ rytmiky, Émile Jaques-Dalcroze, a scénograf a divadelný reformátor, Adolphe Appia, obidvaja Švajčiari, ďalej svetelný dizajnér a výtvarník, Rus Alexander von Salzmann, nemecký architekt Heinrich Tessenow, tanečníčky a choreografky z rôznych krajín Európy, Nina Gorterová, Suzanne Perrottetová, Annie Becková a nakrátko aj slávna Mary Wigmanová a mnoho ďalších. V Hellerau, a potom aj v Ženeve, vo svojich tanečných vystúpeniach a hudobno-dramatických predstaveniach uskutočnili prvú umeleckú syntézu pohybovej rytmiky, hudby, choreografie, scénografie, drámy a herectva v jeho tanečnej, pantomimickej, speváckej aj činohernej podobe. Niekoľkoročné obdobie tvorby tejto skupiny nadaných ľudí prinieslo neopakovateľné scénické diela, ktoré významne prispeli k formovaniu režijného umenia a k posunu divadelnej estetiky smerom k moderne a avantgarde 20. storočia.
Prípad Erich Kästner: Lyrikou proti totalite (roky odporu 1923 - 1933) - Tamara Heribanová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografia je výsledkom serióznej, veľmi poctivej, mnohoročnej práce a významným vydavateľským počinom tak z odborného, ako aj čitateľského hľadiska. Prináša totiž dôležitý vklad do výskumu autorovej tvorby, pretože posúva hranice k novým, doteraz buď nereflektovaným, alebo iba parciálne spracovaným témam a žánrom Kästnerovej tvorby. Pre čitateľov môže otvoriť otázku aktuálnosti recepcie tohto autora a podnietiť k záujmu o preklad jeho neskorej tvorby do slovenčiny. Tým by kniha napomohla aj skorigovať zástoj Kästnera v slovenskom recepčnom ukotvení, v ktorom figuruje skôr ako autor detskej literatúry a posunúť ho k spisovateľom literatúry závažných tém pertraktujúcich výzvy doby. doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc. Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabýva dosud málo probádanou a v literárněvědné germanistice i teatrologii řadou interpretačních stereotypů zatíženou problematikou literární tvorby Ericha Kästnera pro kabarety Výmarské republiky ve 20. letech 20. století. [...] Autorka nechápe apelatívní lyriku jako axiologický a estetický protiklad poezie vysokých nároků, ale vnímá jí jako soubor jiných hodnot – zde spatřuji hlavní přínos interpretační části práce, která podáva citlivou hermeneutickou interpretací Kästnerových sbírek občanské poezie. Doc. PaedDr. Petr Kučera, PhD.
Ottův slovník naučný - Dodatky VI./1 - Kolektív autorov
26,34 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Dodatky k Ottovu slovníku naučnému, zahrnující hesla Sm Še.

Na našom webe, v kategórii Beletria, vám prezentujeme aj podkategóriu Literárna veda a jazykoveda. Táto sekcia je určená pre všetkých milovníkov literatúry a jazykovej analýzy, či už ste študentom na vysokej škole, učiteľom alebo jednoducho len vášou vášňou je literárna tvorba a jej štúdium. V rámci tejto podkategórie vám ponúkame rôznorodé články, ktoré sa venujú literárnym a jazykovým aspektom diel, ako aj teoretickým postrehom z oblasti literárnej vedy. Nájdete tu recenzie na najnovšie literárne knihy, analýzy a interpretácie diel klasikov svetovej literatúry, ako aj články o histórii, prúdoch a vývoji literárnej vedy. Naši autori sú skúsení a nadšení odborníci v oblasti literárnej vedy, ktorí sa s vášňou delia o svoje poznatky a názory na dané témy. Ich písanie je zrozumiteľné a prístupné pre všetkých, či už ste odborníkom alebo laikom v danej oblasti. Ak vás zaujíma, ako boli diela interpretované v minulosti a akú úlohu zohrávajú v súčasnom kontexte, naše články vám prinášajú prehľadný a pútavý pohľad na literárnu tvorbu rôznych autorov a dobový kontext, v ktorom tieto diela vznikali. Literárna veda a jazykoveda sú dôležité disciplíny pre hlbšie pochopenie literatúry a jej vývoja. Naše články vám pomôžu preniknúť do tajov literárnej tvorby, porozumieť jej sémantickým a štylistickým aspektom, a taktiež sa naučiť aplikovať jazykové nástroje na analýzu diel. Ak ste zvedaví na nové perspektívy literárnej vedy a chcete sa dozvedieť viac o jazykovede v kontexte literatúry, naša podkategória vám ponúka bohaté a zaujímavé informácie. Pravidelne pridávame nové články, takže vás vždy potešíme novým poznatkom a inšpiráciou. Vstúpte do sveta literárnej vedy a jazykovedy na našom webe a objavte fascinujúci svet literatúry s nami!

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile