Pre stredné školy

Image
Odevná technológia pre 1. ročník UO krajčír - Jana Šoltésová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia, technologickými postupmi súčastí a častí odevov a s technologickými postupmi zhotovenia jednoduchých výrobkov (posteľná bielizeň, sukňa, zástera) a nohavíc.
Technológia 2 (učebný odbor mäsiar) - Eva Hudeková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnica sa venuje deleniu (rozrábaniu) mäsa a jeho triedeniu na výsek a na výrobu. V ďalších kapitolách učebnice sa žiaci naučia o význame chladenia a mrazenia mäsa, procese zrenia mäsa, o jeho delení, balení a predaji, získajú prehľad o rôznych druhoch lahôdkarských výrobkov, ich príprave a skladovaní. Záver učebnice je venovaný pomocným surovinám používaným v mäsovej výrobe, spôsobom a princípu solenia a vyfarbenia mäsa.
Zseni leszek matekból! - 2. osztályosok számára - Gizella Kamenyiczkiné Békési
2,12 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Az általános iskolás gyermekek számára készült foglalkoztató füzet az iskolai tananyagot alapul véve sokféle gyakorló feladatot tartalmaz.
Matematika 5 - Piatacké minimum - Silvia Bodláková
7,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit Piatacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Na 32 stranách zošita dieťa nájde: - základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka graficky spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a viditeľné na prvý pohľad, - odkazy na didaktické videá, ktoré mu tieto základy matematiky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom, - prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje (Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam), - základné typy úloh, ktoré by malo vedieť riešiť na konci 5. ročníka, - odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh), - prístup k didaktickým videám a k testu je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa otvorí priamo video alebo test, alebo ich vie nájsť na webe LiberaTerra a Youtube kanáli LiberaTerra. Pracovný zošit môžete použiť: - na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili, - na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka, - ako dobrú oporu počas doučovania, - ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl. Obsah pracovného zošita Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla v desiatkovej sústave Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobež Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Stredová a osová súmernosť Kocka a iné telesá Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Superschopnosti Premena jednotiek - dĺžka (hmotnosť, objem, čas) Zaokrúhľovanie prirodzených čísel na desiatky, stovky, tisícky a desaťtisícky Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Násobilka a delilka do 100 Písomné násobenie prirodzených čísel jednociferným činiteľom Písomné násobenie prirodzených čísel viacciferným činiteľom Násobenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Delenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Delenie so zvyškom do 100 Písomné delenie prirodzených čísel jednociferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel dvojciferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel so zvyškom Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor príkladov. Didaktické videá pre 5. ročník Rozklad čísla v desiatkovej sústave Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Porovnávanie, usporadúvanie prirodzených čísel Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Písomné násobenie jednociferným číslom Písomné násobenie viacciferným číslom Násobenie 10, 100, 1 000... Delenie 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Poradie operácií a zátvorky Algoritmus písomného delenia Písomné delenie jednociferným číslom Písomné delenie dvojciferným číslom Písomné delenie so zvyškom Rímske číslice a čísla Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Vzdialenosť bodu a priamky Vzdia
Prehľad matematiky pre ZŠ - Petr Kupka
2,27 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných výpočtových úkonov až po geometriu a štatistiku. prevodná tabuľka jednotiek 5 typových slovných úloh 7 typových konštrukčných úloh 70 grafov, nákresov a tabuliek grécka abeceda
Otestuj sa z matematiky 8 - Silvia Bodláková
10,45 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
Pozemní stavitelství IV pro 4. ročník SPŠ stavební - Petr Hájek
10,54 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha je určena studentům 4. ročníku SPŠ stavebních a je posledním dílem souboru učebnic pozemního stavitelství. Kniha seznamuje zejména s tématy, která syntetizují poznatky t konstrukcí a technologií obsažených v předcházejících dílech. Zahrnuje kapitoly o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb, o novodobých nosných systémech pozemních staveb, o průmyslových a zemědělských stavbách.
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. - Zošit pre študenta 1. časť - Milada Caltíková,Kolektív autorov
6,04 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky - fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou - štylistikou. Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky... Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť - Anino Belan
15,11 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v počítačovej grafike. Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie - Danuše Pečová
2,63 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Publikace je doplněna rovnicemi, grafy a tabulkami. Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami pro ověření zvládnutí prostudované látky, na konci obsahuje správné odpovědi. Možné použít při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.
Právo pro střední školy - Radovan Ryska
7,54 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Systém českého práva je v učebnici zpracován tak, aby vyhovoval požadavkům na znalosti na středoškolské úrovni. Učebnice se zabývá právem správním, obchodním a živnostenským, finančním, pracovním, občanským, rodinným a trestním. Na konci učebnice jsou uvedeny ukázky typických smluv a jiných právnických dokumentů. Učebnici doplňují Příklady z právní praxe a Slovník základních pojmů z práva. Učebnice i Příklady mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy, 2.doplněné vydání - Ilona Jelínková
9,06 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnice je určena převážně studentům oborů praktická sestra, ošetřovatel a zdravotnické lyceum. Je vhodná nejen pro studenty VOŠZ – diplomované všeobecné sestry a diplomované zdravotnické záchranáře, ale také pro sestry a záchranáře v praxi. Druhé vydání přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s jednotlivými klinickými obory, vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Obsahuje také kapitolu z farmakologie, neboť znalost a podávání léčiv je nedílnou součástí práce zdravotnických pracovníků a naopak neznalost léčiv a jejich nežádoucích účinků může ohrozit zdraví i život pacientů. Kniha je doplněna obrázky a tabulkami pro lepší přehled a orientaci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k opakování učiva.
Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá - PZ - Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice - Irena Budínová
17,66 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Hlavním cílem monografie je demonstrovat různé přístupy v uvažování při řešení slovních úloh nadanými žáky 1. a 2. stupně základní školy. První část monografie je teoretická a zabývá se problematikou nadaných žáků definicí nadání, možnostmi identifikace nadaných žáků, druhy nadání, problémy nadaných žáků ve školní praxi. V praktické části je věnována pozornost teorii různých strategií při řešení určitých typů matematických úloh, jako jsou úlohy rovnicového typu či logické úlohy.
Sbírka úloh z matematiky 9 pro základní školy - Josef Trejbal
7,10 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tato sbírka poskytuje učitelům další náměty procvičovacích úloh využitelných přímo při vyučování nebo při domácí přípravě. Je rozdělena na část algebraickou a geometrickou. V závěru sbírky najdete klíč k řešení všech úloh. Řazení tematických celků odpovídá struktuře učebnic Matematiky pro 9. ročník (algebra a geometrie). Univerzálnost sbírky však zajišťuje její využití nezávisle na těchto učebnicích.
Matematické minutovky 2. ročník 1. díl - Hana Mikulenková,Josef Molnár
2,36 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti, která jim umožní sebejistěji a s volnou myslí přijímat složitější učivo vyšších ročníků.
Sprievodca dielami B slovenskej a svetovej literatúry - Milada Caltíková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah Dva dni v Chujave Lipovianska maša Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Otec Goriot David Copperfield Anna Kareninová Hráč Višňový sad Volanie divočiny Povídky malostranské Suchá ratolesť Tatry a more Letorosty a V pamäť - Roľník, Priadka Krvavé sonety Hájnikova žena Dom v stráni Keď báčik z Chochoľova umrie Statky – zmätky Ženský zákon Maco Mlieč Bez hrdosti Ťapákovci Skon Paľa Ročku Hrdinovia Pani Rafiková Demokrati Kytica Moje malé milenky Nox et solitudo, Verše Rosou a tŕním
Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta - Kolektív autorov
2,80 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta
Jak se dostat na vysokou školu? - Petr Kalabis
8,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Maturita z chémie - Viera Lisá
13,21 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami. Každá samostatná časť uvádza definície, vzorce, pojmy, teórie a chemické reakcie, ktoré sú vysvetlené na konkrétnych príkladoch s použitím grafov, diagramov, tabuliek a obrázkov.
Matematické kolečko - sčítání a odčítání - Petr Kupka
2,27 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Otočné matematické koliesko, ktoré hravou formou pomáha pri výučbe sčítania (predná strana) a odčítania (zadná strana) čísel 0 až 20.
Príprava na testovanie 5 Matematika
8,36 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať. Publikácia žiakom zároveň ponúka upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch. Kvalitnú prípravu na Testovanie 5 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5.
Analýza politiky a političtí aktéři - Blanka Říchová
13,06 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá studie je zaměřena na jinou úroveň rozhodovacího či schvalovacího procesu, resp. úroveň politického systému – na evropskou (nadnárodní) úroveň, na úroveň národní, regionální a komunální. Všem případovým studiím je společné zaměření na politické aktéry, jejich identifikaci, povahu, roli a zájmy. Případové studie prokázaly nutnost vývoje originálních konceptů přizpůsobených odlišnosti komunální úrovně. U regionální úrovně politického systému se tento problém již neobjevuje a autoři na ni mohli aplikovat například Weberovo vymezení vztahu byrokracie a politiky, koncept fiskálního federalismu i teorii veto players. Hlubší vhled do role aktérů přinášejí studie zaměřené na národní a nadnárodní úroveň, které dokládají latentně konfliktní povahu vztahů mezi formálními a neformálními aktéry, jejichž cíle byly ve zkoumaném procesu nekoherentní, někdy dokonce i antagonistické. Podrobným sledováním vztahů mezi aktéry se podařilo ověřit především zákulisní působení neformálních aktérů v jednotlivých fázích procesu, a to od fáze iniciační, ve které působili na byrokratický aparát, až po fázi implementační, která je v daném případě stále otevřená.
Hravá matematika 5 I. díl - Kolektív autorov
4,86 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pracovní sešit Hravá matematika poskytuje žákům zajímavé a poutavé cvičení pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky od vydavatelství Alter, SPN, či NNS. Pracovní sešit obsahuje: Lehčí i těžší úlohy na procvičování matematiky v reálném životě Shrnutí celého učiva daného ročníku Testy na konci kapitoly OBSAH: I. Jednotky (délky. Objemu, hmotnosti, času) II. Zlomky III. Římské číslice IV. Dělení přirozených čísel (pamětné, písemné) V. Desetinná čísla a početní operace VI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr)
Zeměpis II. v kostce pro SŠ - Karel Kašparovský
8,54 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Zeměpisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 2. díl je věnován regionální geografii světa. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.
Stavebná technológia pre 2. ročník - Zuzana Šišáková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnica nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení získali v prvom ročníku. Na primeranej úrovni poskytuje žiakom vedomosti o najproduktívnejších metódach a technologických postupoch pri stavebných prácach vznikajúcich vplyvom nových nárokov na odbornú zdatnosť a pripravenosť pracovníkov. Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom. V učebnici sú opísané ďalšie stavebné práce od práce s kovmi a plastmi, cez práce so sadrokartónom, maliarske a natieračské práce po práce súvisiace s montážou zdravotno-technických inštalácií a zariadení.
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica - Milada Caltíková,Kolektív autorov
13,47 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: > uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa; > je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku; > prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér; > ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva; > ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote; > prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP; > zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: > UČEBNICA > ZOŠIT PRE ŠTUDENTA > ZOŠIT PRE UČITEĽA UČEBNICA Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu. V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika) jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu. Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie. Obsahuje prvky: – karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy; – výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené; – rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy; – znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar; – viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti; – schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy; – ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty; – úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu; – riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.
Almatanoda: Matematika szöveges feladatok 1.o. - Diószeginé Nanszák Tímea
2,42 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika szöveges feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség 1. osztályos gyerekeknek. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval. Leírjuk jobb oldalra azt, hogy hányszor van meg benne. Majd visszaszorzunk és megnézzük mennyi a maradék. A maradék mindig kisebb, mint az osztó. A többszörös összeadást szorzással helyettesíthetjük. Az összeadás ellentétes a kivonással.
Pečovatelství II. - Radana Kroutilová Nováková
7,79 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Publikace Pečovatelství II. je primárně určena pro žáky středních škol oboru Sociální péče - pečovatelská činnost. Jedná se o přehlednou a ucelenou učebnici, jejíž zpracování vychází z témat předmětu pečovatelství. Teoretické informace jsou vhodně doplněny řadou úkolů a kontrolních otázek. Učební text lze doporučit také lidem, kteří pracují jako pečovatelé nebo se pečovatelstvím chtějí zabývat. V publikaci nacházíme řadu instrukcí, jak přistupovat k osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka.
Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Práca s touto cvičebnicou vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky vo štvrtej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v piatom ročníku. Žiak pri práci s nimi premýšľa, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Čím viac správnych odpovedí dosiahne, tým je na tom lepšie s logickým myslením. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek. Pre žiakov 4 .ročníka ZŠ
Cvičení z pozemního stavitelství/Konstrukční cvičení
15,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle předchozího souboru norem, jsou neplatné. Publikace nekopíruje normy. Náplň , členění a forma sdělení sleduje požadavky výuky, to je postupné seznamování s problematikou navrhování a následného způsobu tvorby stavebních výkresů. Výklad a související ukázky stavebně konstrukčních celků v různých variantách usnadní výuku (poch opení) i volbu vhodného řešení budov. Učebnice obsahuje kompletní soubor ukázek výkresů (situace, výkopy, základy, půdorysy podlaží, stropy, schodiště, střechy, řezy, pohledy, detaily, specifikace výrobků atd.). Ukázky rovněž zahrnují příklady studií , výkresu přestavby a kanalizace i průvodní a technickou zprávu. Publikace je vhodná pro studenty stavebních škol i pro širší odbornou veřejnost, která potřebuje informace o stavebních výkresech podle posledních norem.
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. – Učebnica - Milada Caltíková,Kolektív autorov
13,47 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: 1.výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, 2.prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, 3.zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, 4.zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, 5.prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite. Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. - Učebinca je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: *karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy *výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené *rozlišujte rôzne problémové javy *znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar *viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti *prehľady, schémy, tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy *ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty *úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu

V našej ponuke pre stredné školy v kategórii Nalepovačky, vystrihovačky, skladačky nájdete široký výber produktov, ktoré sú vhodné pre študentov tohto veku. Pre stredné školy sme pripravili niekoľko zaujímavých a vzdelávacích produktov, ktoré pomáhajú rozvíjať kreativitu, priestorovú predstavivosť a logické myslenie. Ponúkame rôzne stavebnice, skladačky a hračky, ktoré okrem zábavy poskytujú aj možnosť vzdelávania a rozvoja zručností. Naše nalepovačky sú veľmi obľúbené medzi stredoškolákmi. Ponúkame široký výber nalepiek, ktoré sa vyrábajú z kvalitných materiálov a majú rôzne tvary, farby a vzory. Tieto nalepky sú vhodné na zdobenie zošitov, puzdier, mobilov a iných predmetov. Okrem toho sú skvelým doplnkom pre kreatívne projekty, plagáty a prezentácie. Vystrihovačky patria medzi obľúbené pomôcky pre výtvarníkov na stredných školách. Na našom webe nájdete vystrihovačky rôznych tvarov a veľkostí. Sú vhodné na vystrihovanie a tvorbu obrázkov, ozdôb a iných kreatívnych projektov. Naše vystrihovačky sú ošetrené proti ostrosti a bezpečné pre používanie. Skladačky sú ďalšou zábavnou a vzdelávacou aktivitou, ktorú ponúkame pre stredoškolákov. Na našom webe nájdete rôzne skladačky rôznych obtiažností a tém. Vyberať môžete medzi 3D skladačkami budov, puzzle s obrazmi, logickými hrami a mnohými ďalšími. Skladačky sú skvelým spôsobom, ako tráviť voľný čas a zároveň rozvíjať kognitívne schopnosti a riešiť zážitkové úlohy. Pre stredné školy sme pripravili naozaj široký výber produktov z kategórie Nalepovačky, vystrihovačky, skladačky. Všetky naše produkty sú certifikované, zabezpečujeme kvalitu a bezpečnosť. Vyberte si z našej ponuky a objavte radosť z tvorenia a vzdelávania s našimi produktmi!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile