Učebnice, slovníky

Image
Francouzština (nejen) pro samouky - Miroslav Pravda,Marie Pravdová
26,08 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i věčným začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text, slovíčka, frazeologismy i francouzské reálie spjaté s každodenním životem. Následuje mluvnická část, na niž navazují cvičení. Výslovnost a pravopis jsou probírány v prvních 15 lekcích, každý fonetický jev je důkladně procvičen. Součástí učebnice je jednak brožura s klíčem ke cvičením a francouzsko-českým slovníčkem, jednak audio CD s MP3, na nichž rodilí mluvčí nahráli úvodní texty, dialogy, všechna fonetická a vybraná mluvnická cvičení. Pokud uživatel poctivě prostuduje celou učebnici, měly by jeho jazykové znalosti odpovídat nejlepšímu maturitnímu průměru. Jazyková úroveň A1 - A2/B1
Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 - Eva Skořepová,Michal Skořepa
5,18 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
První vlaštovka na trhu - učebnice, která zpracovává Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání Zároveň naplňuje požadavky očekávaných výstupů pro téma Stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství podle RVP ZV Tato publ ikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou. Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro ty školy, kde se rozhodnou věnovat se finančnímu vzdělávání důsledněji buď v rámci stávající Výchovy k občanstv í, nebo vyčlení pro tuto náplň samostatný předmět, což je na rozhodnutí konkrétní školy.
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu - Eva Dienerová
4,78 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných chvíľach. Poskytuje analýzu chýb podľa kľúča správnosti. Vyhovuje aj žiakovi s pomalším pracovným tempom. Je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Természettudományos mini függvénytáblázat – matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia - Kolektív autorov
7,17 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A Mindentudás zsebkönyvek sorozat Mini függvénytáblázat című kötete azokat a matematikai fizikai, kémiai, földrajzi és biológiai összefüggéseket és számítási képleteket tartalmazza, melyek a természettudományos feladatok megoldásához szükségesek. Kiadványunk jelölései azonosak a középiskolában megszokottal, tematikája az érettségi követelményrendszerét követi. Példák, ábrák, táblázatok erősítik az ismeretek rendszerezését. Haszonnal forgatható a házi feladat megoldásánál, az érettségi vizsgára való felkészülésnél, gyakorlásnál, ismétlésnél, összefoglalásnál és rendszerezésnél, ezért nem maradhat ki az előrelátó tanulók iskolatáskájából.
Srdce temnoty
11,39 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kultovní kniha ve 2 verzích: pro mírně pokročilé i pokročilé! Předtím, než vyšla novela Heart of Darkness (Srdce temnoty) v roce 1902 knižně, vycházela na pokračování v časopisu Blackwood’s Magazine. Příběh z větší části vypráví Angličan Charles Marlow, který byl kapitánem říčního parníku v Africe. I autor příběhu Joseph Conrad (3. 12. 1857 – 3. 8. 1924), anglický spisovatel polského původu a bývalý námořník, strávil pár let před vznikem novely nějakou dobu na parníku v africkém Kongu. V příběhu, který je bohatý nejen obsahově (setkáváme se zde s popisem reálného děje i s různými pro Conrada typickými symboly), ale i z jazykového hlediska svou širokou slovní zásobou a ne úplně typicky anglickým používáním mnoha přídavných jmen (není povzbuzující, že autor se takto anglicky naučil až v dospělosti?), narazíme na problém kolonialismu a problém vlivu prostředí (africké džungle) na (civilizovaného) člověka. Tyto problémy se navzájem prolínají. Editoři amerického nakladatelství Modern Library zařadili knihu mezi 100 nejlepších románů. Byla námětem pro slavný Coppolův film Apokalypsa (Apocalypse Now, 1979). V našem vydání máte možnost si přečíst a poslechnout originální verzi díla opatřenou jazykovými komentáři a literárními poznámkami. Ti z Vás, kteří se necítí v angličtině příliš pevní v kramflecích, si mohou nejdříve přečíst zjednodušenou verzi se zrcadlovým českým překladem.
Albánština konverzace - Kolektív autorov
11,56 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Albánie je poněkud zapomenutá země, přitom se však rozprostírá na krásném úseku jadranského pobřeží mezi Černou Horou a Řeckem. Bez znalosti alespoň základů jazyka se tady nedomluvíte, vezměte si proto s sebou naši konverzaci. Součástí příručky je i oboustranný slovník, na 20 stranách pak přehled gramatiky. Takto moderně pojatá příručka albánštiny vychází vůbec poprvé
Přehled ruské gramatiky - Marie Steigerová
2,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ, přehled obsahuje nejdůležitější nepravidelná slovesa, je rozdělen na podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky a spojky.
Škola v prírode - Pracovný zošit - Ľubica Demčáková
4,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pracovný zošit Škola v prírode zjednoduší vašu prípravu do školy v prírode a spríjemní pobyt v škole v prírode nielen vašim žiakom, ale aj vám. Pracovný zošit je skvelou voľbou na vyučovanie v mimoriadnych podmienkach, akými je nástup detí do školy po koronakríze. Dá sa s ním pracovať v triede, na školskom dvore, v telocvični alebo v blízkom parku. Dáva vám množstvo námetov pre aktivity vychádzajúce z prierezových tém a súčasne úlohy nadväzujúce na učivo matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy či vlastivedy. Samozrejmosťou je práca s rôznymi materiálmi, kreslenie a tvorivé činnosti. Môže tak byť skvelým pomocníkom pre vytvorenie príjemného pracovného prostredia v posledných týždňoch školského roka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková. Pri zostavovaní pracovného zošita spojila svoje bohaté pedagogické skúsenosti a lásku k deťom a pripravila pre vás bohatú ponuku zaujímavých úloh a inšpirujúcich aktivít, ktoré vás budú sprevádzať školou v prírode. Pracovný zošit je určený pre deti vo veku 8 - 10 rokov. Jeho cieľom je prostredníctvom úloh, aktivít, hier a rozhovorov rozvíjať životné zručnosti detí tak, aby škola v prírode bola pre ne pestrým dobrodružstvom a súčasne môžete naplno využiť priestor školy v prírode na prierezové témy a výchovy predpísané iŠVP. Pracovný zošit sa stane akýmsi cestovateľským zápisníkom pre deti, ktorý uchová tie najkrajšie zážitky zo školy v prírode a môže byť skvelým pomocníkom aj pre rodičov. Obsah pracovného zošita: Všetko o mojej škole v prírode (zoznámenie sa s prostredím) Rovnoprávnosť (výchova k manželstvu a rodičovstvu) Zdravie v kuchyni (ochrana života a zdravia) Ide sa do lesa (enviromentálna výchova, ochrana života a zdravia) Záchranári (ochrana života a zdravia) Dopravný koktail (dopravná výchova) Poznáš médiá? (mediálna výchova) Melódie lesa (osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia) Rozmanitá škola (multikultúrna výchova) Objavujeme Slovensko (regionálna výchova aľudová kultúra) Listáreň (osobný a sociálny rozvoj) MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.
Hravá technika 5 - Učebnica pre 5. ročník ZŠ - Ľubomír Žáčok
9,88 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prostredníctvom novej učebnice techniky si žiaci osvoja základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. oboznámia s pojmom technika a s vplyvom techniky na život jedinca v spoločnosti. Zistia, ako sa rozvíjali remeslá v minulosti a aké remeslá existujú v súčasnosti. Spoznajú rozdiel medzi úžitkovým a darčekovým predmetom. Budú riešiť rôzne projekty a pracovať s technickými materiálmi. V učebnici nájdu praktické úlohy, ktoré im pomôžu zopakovať si prebraté učivo a spoznať nové javy a zákonitosti, ktoré sú súčasťou súčasnej technickej modernej a informačnej spoločnosti.
Creativo - Fun card English Present Perfect Continuous
9,49 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Students have to answer Present Perfect Continuous questions using both affirmative and negative sentences. You can mix cards from different sets and practise a few tenses at the same time. The set consists of 50 cards with 50 questions, 100 pictures and the answers on the reverse side.
Němčina - skripta - Hana Homoláčová
15,68 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Skriptum určené pro úplné začátečníky.
Financie podnikateľskej sféry - Kolektív autorov
19,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov k riešeniu finančných úloh v jednotlivých podnikoch je na druhej strane možné nájsť i isté podstatné črty či spoločné postupy platné pre všetky podniky. Ďalej vychádzajú z toho, že sa nestačí zaoberať iba teóriou, politikou a praxou financií podnikov, ale aj financiami podnikateľskej sféry, ich teóriou, politikou a praxou, a teda finančnými rozhodnutiami všetkých foriem organizácie podnikania (jednotlivcov, podnikateľských jednotiek obchodných spoločností, bánk, družstiev, združení podnikov a ich vnútropodnikových jednotiek). Zámerom tejto vysokoškolskej učebnice je snaha o analýzu faktorov ovplyvňujúcich finančnú politiku podnikov a zhrnutie poznatkov všeobecne platných vo vybraných zložkách financií podnikateľskej sféry. Kritériom pri voľbe jednotlivých zložiek bola aktuálnosť problémov, ktoré existujú v riadení podnikov podnikateľskej sféry na Slovensku. Zaradené boli preto kapitoly zaoberajúce sa zdrojmi financovania podnikateľskej sféry, alokáciou získaných zdrojov do obežných aktív, do vecného a finančného investovania, finančnou analýzou a finančným plánovaním. Dôležitou súčasťou jednotlivých kapitol je charakteristika aktuálneho stavu vo vybraných zložkách financií podnikateľskej sféry prostredníctvom konkrétnych kvantitatívnych údajov.
Verejná politika - Ľudmila Malíková,Martin Daško
18,91 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica voľne nadväzuje a dopĺňa učebný text, ktorý vznikol na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyšiel v roku 2003 vo Vydavateľstve Univerzity Komenského ako vôbec prvá publikácia zaoberajúca sa verejnou politikou určenou pre študentov politológie na slovenských vysokých školách pod názvom Verejná politika. Aktéri a procesy. Za 15 rokov sa poznanie v oblasti verejnej politiky rozvinulo tak v teoretickom ako aj praktickom slova zmysle a v odbore verejná politika máme dnes na Slovensku diplomovaných špecialistov, ktorí našli uplatnenie tak vo verejných, ako aj v súkromných inštitúciách. Verejná politika sa v súčasnosti vyučuje predovšetkým v partnerstve s politológiou alebo verejnou správou takmer na všetkých slovenských vysokých školách univerzitného typu. Väčšina študijného materiálu v oblasti teórie verejnej politiky je však stále v cudzom jazyku, preklady klasických diel v slovenskom jazyku nevychádzajú a domáca produkcia sa stále viac orientuje na čiastkové problémy vládnutia tak na centrálnej, ako aj regionálnej či miestnej úrovni moci.
Angličtina 7 x DVD + kniha (komplet)
62,51 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Videokurz byl natočen především proto, aby v pokud možno orthodoxní podobě představil "Nepustilovu metodu" a pomohl tak studujícím i lektorům vnímat kurz, který představuje tak výrazné zrychlení v osvojování cizích jazyků. DVD byla převedena z původního osmnácti-hodinového videokurzu vydaného v roce 1993 proto omluvte jejich horší kvalitu obrazu. Tento kurz na DVD je určen pro úplné začátečníky až mírně pokročilé. Jedná se o klasický gramatický kurz Nepustilovou metodou. Soubor obsahuje 7 ks DVD + kniha.
Pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ 2. vydanie - Eva Dienerová
3,61 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Táto publikácia vo forme pracovného zošita obsahuje rozmanité cvičenia hravého charakteru ako doplňovačky, hádanky a krížovky. Na konci každého tematického celku sa nachádza test, pomocou ktorého si žiaci môžu overiť a upevniť svoje vedomosti. V knihe nájdete aj diktáty. Okrem podstatných a prídavných mien sa tu stretnete ešte so slovami s opačným a rovnakým významom a tiež s ľudovou slovesnosťou, ktoré sú v tomto vydaní pridané ako nové kapitoly. V závere knihy sú uvedené riešenia všetkých úloh. Publikácia je v súlade s cieľmi inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a korešponduje s požiadavkami ISCED 2 na žiakov 5. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra. Vhodným doplnkom pri učení a osvojovaní si pravopisných zručností môžu byť tiež Nácvičné diktáty pre 5. ročník ZŠ, ktoré učivo piateho ročníka precvičujú pomocou diktátov.
Vybrané faktory - Libuše Ludíková
8,93 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Práce vznikla na základě dlouhodobé výzkumné činnosti realizované na Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami je zde zkoumána z rozličných úhlů pohledu. Skupina osob se speciálními potřebami je široce heterogenní, což se sebou přináší nutnost analýzy kvality života s ohledem na specifika, která jednotlivé kategorie postižení přináší. V práci jsou prezentovány některé z výzkumů, které ukazují na problematiku kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami.
New English File 3rd Edition Advanced TB + CD-ROM - Kolektív autorov
41,79 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The English File Third Edition Teacher's Book offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, in every unit of the English File Third Edition Student's Book, along with over 70 photocopiable activities. The English File Teacher's Book package comes complete with a Test & Assessment CD-ROM, which includes a complete test for every File, an End-of-course Test, two Progress Tests, and a Quick Test for every File.
Kľúč do sveta gréčtina - Kolektív autorov
6,28 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti gréčtiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života.
Čitateľ v druhom ročníku - Pracovné listy - Alžbeta Hirková
1,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Čitateľ v druhom ročníku Pracovný zošit – sú pracovné listy k učebnici čítania pre 2. ročník ZŠ - Čítanke pre 2. ročník ZŠ – autorky M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková. a vychádza z požiadaviek ŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 primárne vzdelávanie a je odporúčaná MŠVVaŠ SR. Čitateľ v druhom ročníku je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Účel a efekt pracovného zošita spočíva v práci žiakov, ktorým približuje čítankový text, a žiak tak mohol vniknúť do segmentov textu za predpokladu súbežného používania učebnice. Žiak tak ľahšie postrehne estetické, emocionálne, etické a myšlienkové posolstvo textu v celej komplexnosti, preto sa k nemu opakovane vracia. Po prvom prečítaní dostáva žiak úlohy zamerané na hlbšie preniknutie do textu. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh, ktoré posilňujú aktivitu žiakov pri práci s textom a rozvíjajú jeho schopnosti porozumenia textu. Úlohy sú zostavené tak, aby mohli žiaci pracovať samostatne už od začiatku, i vo dvojiciach, i také, kde budú potrebovať pomoc vyučujúceho, aby sa vyhli nesprávnemu riešeniu. Postupne sa budú zdokonaľovať, až sa naučia pracovať samostatne a svoje riešenia si budú overovať v čítankovom texte. Pomoc dospelého pre menej rozvinutých čitateľov spočíva v zameraní pozornosti svojho zverenca na text, alebo na konkrétnu časť textu, v ktorej je odpoveď, prípadne riešenie úlohy. Dizajn pracovného zošita je veľmi atraktívny, farebný a obohatený o obrázky tak, aby žiakov zaujal. Zošit je obsahovo rozvrhnutý podľa tematických celkov čítanky.
Íróka 2. - Szavak 2. osztályosoknak - Rozalia Bozsik
3,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A Suli Plusz Íróka 2. című kötete rendszerezi a szavakról tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják a szótagolást és elválasztást, megismerkedhetnek a szótő fogalmával és a toldalékolásra is sok példát láthatnak a füzetben. A játékos mondókák segítenek az ismeretek elmélyítésében. Ízelítő a tartalomból: Gólya, gólya, gilice, Hull a hó és hózik, Medvetánc. Kelemen Czakó Rita humoros, vidám rajzai nemcsak felkeltik a gyerekek érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a nyelvi problémák megértésében is.
Základy kódovania - Karla Čipková
9,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Základy kódovania
Kolibří slovník rusko-český česko-ruský - Marie Steigerová
4,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slovník obsahuje nejfrekventovanější hesla a slovní spojení, přehled ruské gramatiky, černobílé ilustrace.
Prepísanka - Lenka Vymazalová
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pracovný zošit Prepísanka je určený žiakom 1. ročníka základných škôl od druhého školského polroka. Slúži na precvičovanie počiatočného písania prvákov, preto pracuje iba s tou časťou písmen slovenskej abecedy, ktorú deti už poznajú. Tá je postupne dopĺňaná o nové písmená abecedy tak, ako nasledujú v slovenských šlabikároch. Publikácia zábavnou formou prepája šlabikárové a čítankové obdobie a od začiatku vedie deti k čítaniu s porozumením. Je napísaná v súlade s inovovaným ŠVP a zodpovedá požiadavkám ISCED I, preto bude vynikajúcou pomôckou pre učiteľov prvého ročníka, ako aj pre rodičov, ktorí pre svoje deti hľadajú zaujímavú, veselú a tvorivú cvičebnicu na prácu doma. Pre žiakov v druhom polroku 1. ročníka ZŠ
Hravá matematika 5 I. díl - Kolektív autorov
4,86 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pracovní sešit Hravá matematika poskytuje žákům zajímavé a poutavé cvičení pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky od vydavatelství Alter, SPN, či NNS. Pracovní sešit obsahuje: Lehčí i těžší úlohy na procvičování matematiky v reálném životě Shrnutí celého učiva daného ročníku Testy na konci kapitoly OBSAH: I. Jednotky (délky. Objemu, hmotnosti, času) II. Zlomky III. Římské číslice IV. Dělení přirozených čísel (pamětné, písemné) V. Desetinná čísla a početní operace VI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr)
Express Series: English for Football SB
18,03 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
English for Football is an ideal short course for anyone who plays football, coaches players or manages a team. English for Football is part of the Express Series. It is an ideal course for students who want to communicate better in English in the world of football. This short, intensive course can be completed in 25-30 hours, so students make progress quickly. English for Football can be used as a stand-alone course, for self-study using the interactive MultiROM, or alongside a coursebook such as International Express. English for Football gives students the communication skills they need in the world of football. English for Football focuses on vocabulary and expressions used in this global sport. Training, tactics and skills are covered along with topics such as nutrition, fitness and treatment. English for Football is specifically designed for students at beginner and elementary level, so that students with low levels of English can comfortably acquire the language needed to communicate in football.
Join Us for English 3 PB
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Join Us for English is a fun course for young learners aged 7-10 years. • Characters and comic stories balance real and imaginary world. • A clear, systematic structure combined with vivid illustrations which stimulate the senses for better recall. • It adapts to the emotional and intellectual growth of the child and the characters also grow with the child. • Includes action stories based on Total Physical Response (TRP). • A variety of activities which stimulate the different forms of intelligence, especially musical and linguistic.
Kuriatko v kastrůlku - Soňa Hudecová-Podhorná
4,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Gastronomické služby na Slovensku i v Čechách dobiehajú zameškané, zo šéfkuchárov sa utvára profesionálna špička a o kulinárske umenie, či už o oprášenú kuchyňu starých mám, trendové fusion, alebo spoznávanie neznámych etnických kuchýň, sa zaujíma čoraz viac amatérov. Rodia sa ďalšie a ďalšie relácie o varení, vychádzajú desiatky kuchárskych knižiek a časopisov pre laikov aj profesionálov. No prax ukazuje, že aj keď sú naše jazyky príbuzné, pri užšie špecializovanej slovnej zásobe z gastronómie už priemerná znalosť jedného či druhého jazyka nestačí. Profesionáli majú čoraz viac možností stretávať sa na školeniach a odborných súťažiach (kuchárskych, barmanských, baristických, carvingových), pretože ich spoločné organizovanie je efektívnejšie. Budúci majstri kuchári, barmani, baristi či someliéri však potrebujú dobre rozumieť slovnej zásobe oboch jazykov, keďže budú spolupracovať a nakupovať potraviny i nápoje od slovenských i českých firiem. Táto publikácia zapĺňa doterajšiu medzeru v slovníkovej literatúre a prináša prvý titul tohto druhu, ktorý dosiaľ na českom i slovenskom knižnom trhu chýbal. Prvé vydanie Výkladového slovníka gastronómie prináša viac než 5 200 slovenských a českých výrazov z oblasti gastronómie. Pomáha tak laikom i profesionálom zorientovať sa v kuchyni oboch krajín a porozumieť slovám, ktoré sú v oboch jazykoch odlišné. Každý záujemca o kuchyne oboch národov môže vďaka tomuto slovníku ľahšie čerpať z kníh, časopisov i internetových stránok v češtine i slovenčine. Publikácia zároveň ponúka viac než klasický slovník - mnohé heslá sú doplnené o zaujímavé fakty, skúsenosti českých a slovenských profesionálov, recepty národných i regionálnych špecialít, starodávne výrazy a synonymá. Obsahuje aj názvy jedlých húb, riečnych i morských rýb a plodov mora, bylín a korenín, či druhov mäsa. Keďže je slovník koncipovaný obojstranne, má široké použitie a nájde si svojich čitateľov medzi laikmi i profesionálmi v Čechách aj na Slovensku.
ExpEdícia 1 - Biológia a geografia 5. ročník základnej školý - Kolektív autorov
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pracovný zošit po každom tématickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí. Autori: Mgr. Romana Schubertová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., Mgr. Monika Chrenková, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
Hogyan írjak motivációs levelet angolul? - Éva Czifra
14,58 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
"Ez a kiadvány, amelyet a kezében tart az olvasó, hiányt pótol. Eddig még nem jelent meg olyan könyv Magyarországon, amely motivációs levelek gyűjteményét tartalmazta volna. Ebben a kiadványban 110 foglalkozás motivációs levelét találja az érdeklődő, mind magyarul, mind angolul. Érdemes nemcsak a saját állásunkra vonatkozót áttekinteni, hanem szinte az egész könyvet átböngészni, mivel több, nagyon hatékony kifejezést, mondatot tartalmaz, ami segíthet Önnek elnyerni álmai állását." (a Szerző)
Vysokotlakový vodný lúč - WJM - Zdenko Krajný
9,50 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Knižná publikácia je orientovaná na objasnenie podstaty a princípu generovania - tvorby vysokotlakového vodného lúča, jeho históriu, vlastnosti a široké aplikačné spektrum predmetnej ekologickej technológie. V závere sú uvedené významné aplikačné WJM - projects realizované na Slovensku. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, študentom stredných odborných a vysokých škôl technického zamerania.
English Zone 1 Student´s Book - Rob Nolasco
14,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
An easy-to-teach course for pupils aged 10-14.
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. – Učebnica - Milada Caltíková,Kolektív autorov
13,47 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: 1.výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, 2.prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, 3.zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, 4.zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, 5.prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite. Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. - Učebinca je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: *karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy *výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené *rozlišujte rôzne problémové javy *znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar *viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti *prehľady, schémy, tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy *ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty *úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu

Vitajte v našej podkategórii Učebnice, slovníky, ktorá je súčasťou širšej kategórie Knihy! Tu nájdete všetko potrebné pre svoje vzdelávanie a rozvoj. Naša zbierka učebníc poskytuje dôležité informácie pre študentov všetkých vekových kategórií a všetky úrovne vzdelávania. V našom sortimente nájdete široký výber učebníc z rôznych odborov a predmetov. Sme hrdí na kvalitu našich učebníc, ktoré sú zostavené s ohľadom na najnovšie poznatky a postupy vo vzdelávaní. Naši autori sú odborníci vo svojich oblastiach, ktorí sa snažia priniesť vám čo najhodnotnejšie informácie. Okrem učebníc nájdete v našej podkategórii aj široký výber slovníkov. Tieto slovníky vám pomôžu s rozširovaním vášho slovníka, dohľadávaním významov, prekladmi a gramatikou. Sme presvedčení, že správne porozumenie jazyku je kľúčom k úspechu vo vzdelávaní aj v každodennom živote. Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie. Môžete prehľadávať našu zbierku učebníc a slovníkov podľa odboru, predmetu, úrovne vzdelania alebo autorov. Sme si istí, že v našej bohatej ponuke nájdete práve to, čo hľadáte. Neberte svoje vzdelávanie na ľahkú váhu! Investujte do seba a svojho vzdelania pomocou našich kvalitných učebníc a slovníkov. Vzdanie sa je jediná vec, ktorá vás môže zastaviť v dosahovaní vašich cieľov. Preto neváhajte a objavte náš široký výber učebníc a slovníkov už dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99