Učebnice pre SŠ - ostatné

Image
Odevná technológia pre 1. ročník UO krajčír - Jana Šoltésová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia, technologickými postupmi súčastí a častí odevov a s technologickými postupmi zhotovenia jednoduchých výrobkov (posteľná bielizeň, sukňa, zástera) a nohavíc.
Technológia 2 (učebný odbor mäsiar) - Eva Hudeková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica sa venuje deleniu (rozrábaniu) mäsa a jeho triedeniu na výsek a na výrobu. V ďalších kapitolách učebnice sa žiaci naučia o význame chladenia a mrazenia mäsa, procese zrenia mäsa, o jeho delení, balení a predaji, získajú prehľad o rôznych druhoch lahôdkarských výrobkov, ich príprave a skladovaní. Záver učebnice je venovaný pomocným surovinám používaným v mäsovej výrobe, spôsobom a princípu solenia a vyfarbenia mäsa.
Telekomunikácie pre 3. roč. SPŠ 1. časť ŠO technológia - Stanislav Servátka
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad príslušnej súčiastkovej základne a informácie o komunikačných spojeniach, telekomunikačných termináloch a o spojovacích systémoch.
Pozemní stavitelství IV pro 4. ročník SPŠ stavební - Petr Hájek
10,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha je určena studentům 4. ročníku SPŠ stavebních a je posledním dílem souboru učebnic pozemního stavitelství. Kniha seznamuje zejména s tématy, která syntetizují poznatky t konstrukcí a technologií obsažených v předcházejících dílech. Zahrnuje kapitoly o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb, o novodobých nosných systémech pozemních staveb, o průmyslových a zemědělských stavbách.
Technologie II pro 2. ročník SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku - Zdeňka Křupalová
6,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnice seznamuje žáky s problematikou výroby nábytku. V první části je učivo zaměřeno na technologii lepení dřeva, dýhování ploch a úpravy boků včetně speciálních způsobů úprav (nalepování fólií a laminátů, úpravy tvarovaných boků). Ve druhé části učebnice je zpracována problematika tvarování dřeva a dřevních materiálů ohýbáním, tvarování se současným lepením a tvarovým lisováním. Třetí část se zabývá strojním opracováním dřeva a dřevěných materiálů. V dalších částech je pak rozvedena technologie povrchové úpravy výrobků a montáž výrobků jako poslední fáze výrobního procesu.
Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na - Jana Petrželová
5,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Součástí znalostí, se kterými by středoškoláci v současné době měli přicházet k maturitě, je i problematika Evropské unie (a místa České republiky v ní), nejvýznamnějších celosvětových mezinárodních organizací, globalizace či trvale udržitelného rozvoje. Kniha flexibilně reaguje na vzrůstající požadavky kladené na středoškolské studenty. Stává se tak nejen cenným pomocníkem v přípravě na maturitní zkoušku, ale i na přijímací zkoušky na vysokou školu v oborech evropská studia, mezinárodní vztahy, politologie a v příbuzných společenských vědách.
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť - Anino Belan
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v počítačovej grafike. Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
Český jazyk v kostce pro SŠ - Marie Sochrová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. (pro střední školy).
Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Petr Čornej,Kolektív autorov
9,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad obecných i národních dějin od nejstarších dob po současnost. Učebnice obsahují bohatý obrazový materiál, početné dějepisné mapy a náležitý didaktický aparát.Pro nižší ročníky víceletých gymnázií doporučujeme obdobnou řadu pro primu až kvartu. Pro každý ročník je určena rovněž jen jedna učebnice. K těmto učebnicím jsou vydány i pracovní sešity. Informace o nich najdete v nabídce pro Z.Š. Všechny tyto učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
Kosmetika III. - Kateřina Teplá
12,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Třetí díl se zabývá především dermatologií, uvádí příčiny a projevy jednotlivých kožních chorob a jejich léčení. Podrobně se věnuje péči o nohy.
Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie - Danuše Pečová
2,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikace je doplněna rovnicemi, grafy a tabulkami. Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami pro ověření zvládnutí prostudované látky, na konci obsahuje správné odpovědi. Možné použít při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.
Právo pro střední školy - Radovan Ryska
7,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Systém českého práva je v učebnici zpracován tak, aby vyhovoval požadavkům na znalosti na středoškolské úrovni. Učebnice se zabývá právem správním, obchodním a živnostenským, finančním, pracovním, občanským, rodinným a trestním. Na konci učebnice jsou uvedeny ukázky typických smluv a jiných právnických dokumentů. Učebnici doplňují Příklady z právní praxe a Slovník základních pojmů z práva. Učebnice i Příklady mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
Chemie - Jaroslav Blažek
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnice prověřená školní praxí je určena středním školám, které vyžadují globální, obecné znalosti základů chemie. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy, 2.doplněné vydání - Ilona Jelínková
9,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnice je určena převážně studentům oborů praktická sestra, ošetřovatel a zdravotnické lyceum. Je vhodná nejen pro studenty VOŠZ – diplomované všeobecné sestry a diplomované zdravotnické záchranáře, ale také pro sestry a záchranáře v praxi. Druhé vydání přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s jednotlivými klinickými obory, vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Obsahuje také kapitolu z farmakologie, neboť znalost a podávání léčiv je nedílnou součástí práce zdravotnických pracovníků a naopak neznalost léčiv a jejich nežádoucích účinků může ohrozit zdraví i život pacientů. Kniha je doplněna obrázky a tabulkami pro lepší přehled a orientaci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k opakování učiva.
Ekonomie nejen k maturitě Testy Řešení - Kolektív autorov
9,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha s řešením testů z cvičebnice "Ekonomie nejen k maturitě - TESTY". Obsahuje správně zatržené otázky a doplněné odpovědi ke všem otázkám uvedené cvičebnice.
Bankovnictví - Alena Lochmanová
9,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
S bankovními, finančními a pojistnými produkty se setkáváme prakticky po celý svůj život. Proto je bankovnictví ze všech ekonomických oborů jedním z těch, které jsou do jisté míry bližší naší každodenní žité realitě. Cílem této učebnice je přiblížit žákům, studentům, pedagogům i široké veřejnosti základní principy bankovnictví, měnovou politiku, peníze a úrokovou míru, fungování bankovního systému, centrální i obchodní bankovnictví. Pozornost je věnována rovněž bankovním produktům, platebnímu styku, bankovní regulaci a dohledu, druhům a řízení bankovních rizik, finančnímu systému, burze a oblasti pojišťovnictví. Závěrem se publikace věnuje také mezinárodním měnovým a finančním institucím a jejich úloze, kterou sehrávají ve světovém bankovnictví.
Jak se dostat na vysokou školu? - Petr Kalabis
8,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Maturita z chémie - Viera Lisá
13,21 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Študenti stredných škôl nájdu v publikácii prehľad stredoškolského učiva z chémie v témach: organická chémia, biochémia, všeobecná a anorganická chémia, chemický dej. Praktická orientácia v publikácii je podporená farebným zvýraznením a margináliami. Každá samostatná časť uvádza definície, vzorce, pojmy, teórie a chemické reakcie, ktoré sú vysvetlené na konkrétnych príkladoch s použitím grafov, diagramov, tabuliek a obrázkov.
Analýza politiky a političtí aktéři - Blanka Říchová
13,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá studie je zaměřena na jinou úroveň rozhodovacího či schvalovacího procesu, resp. úroveň politického systému – na evropskou (nadnárodní) úroveň, na úroveň národní, regionální a komunální. Všem případovým studiím je společné zaměření na politické aktéry, jejich identifikaci, povahu, roli a zájmy. Případové studie prokázaly nutnost vývoje originálních konceptů přizpůsobených odlišnosti komunální úrovně. U regionální úrovně politického systému se tento problém již neobjevuje a autoři na ni mohli aplikovat například Weberovo vymezení vztahu byrokracie a politiky, koncept fiskálního federalismu i teorii veto players. Hlubší vhled do role aktérů přinášejí studie zaměřené na národní a nadnárodní úroveň, které dokládají latentně konfliktní povahu vztahů mezi formálními a neformálními aktéry, jejichž cíle byly ve zkoumaném procesu nekoherentní, někdy dokonce i antagonistické. Podrobným sledováním vztahů mezi aktéry se podařilo ověřit především zákulisní působení neformálních aktérů v jednotlivých fázích procesu, a to od fáze iniciační, ve které působili na byrokratický aparát, až po fázi implementační, která je v daném případě stále otevřená.
Zmaturuj! z chémie - Marika Benešová
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikácia podáva prehľadne usporiadané učivo chémie v rozsahu osnov strednej školy. Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami zo všeobecnej chémie, anorganickej a organickej chémie, biochémie a tiež termochémie. Porozumenie a zapamätanie učiva podporujú prehľadné tabuľky a názorné schémy, text je doplnený aj príkladmi chemických výpočtov. Orientáciu v texte zjednodušuje členenie učiva na kapitoly a menšie tematické celky i abecedný register pojmov. Prehľadná a svieža grafická úprava uľahčí a spríjemní učenie. Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu a tiež na prijímacie skúšky na vysoké školy.
Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií, 1. časť - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, humánna a regionálna geografia sveta – Ázia, Afrika, Austrália a Oceánia, Amerika.
Člověk jako občan a světoobčan - Přemysl Šil
8,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. Publikace navazuje na učebnice "Člověk jako osobnost (psychologie), Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě (sociologie a ekonomie) a Člověk na cestě k moudrosti (filosofie a etika) od stejných autorů.
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, 2. vydanie - Katarína Michalíková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch, výrobe odliatkov, ale aj o zváraní, spájkovaní a lepení kovov. Druhá časť učebnice tematického celku časti strojov sa venuje rôznym druhom prevodov, tekutinovým prevodom a mechanizmom na zmenu pohybu.
Technológia I 1. ročník - stolár - Mária Panáčková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pri výučbe technológie sa využívajú vedomosti z ostatných odborných predmetov, najmä materiálov a strojového zariadenia, ako aj prírodovedných predmetov zo všeobecnovzdelávacej zložky s tým, že vedomosti získané v teoretickej príprave sa budú využíva v odbornom výcviku. Úlohou predmetu technológia je vytvoriť základy teoretických vedomostí pre odborný výcvik. Pri výučbe tohto odborného predmetu sa študenti oboznámia nielen so základnými pojmami z oblasti delenia dreva, výberu materiálu, ako aj pracovnými pomôckami, nástrojmi a spôsobmi ručného opracovania dreva, ale získajú aj prehľad o konštrukčnom spájaní dreva a základných spojoch dreva. Poznatky z technologickej prípravy dreva a ochrany dreva získané v prvom ročníku sa budú v druhom ročníku rozvíja o technológie strojového opracovania dreva a materiálov na báze dreva (preglejky, latovky, drevotrieskové a drevo - vláknité dosky), povrchovou úpravou dreva, ochranou, montážou, balením a skladovaním. V treťom ročníku sa študenti oboznámia s technológiou výroby prírezov, technickou normalizáciou, skúšaním a hodnotením výrobkov, technologickými postupmi v priemyselnej výrobe, automatickým riadením a priemyselnými robotmi a manipulátormi.
Materiály pre 1. ročník stavebných UO - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica poskytuje žiakom prehľadné odborné vedomosti o stavebných materiáloch, ich vlastnostiach, o ich použití v stavebnej výrobe a v stavebných konštrukciách. Učebnica rámcovo vychádza zo schválených učebných osnov predmetu materiály pre 1. ročník stavebných učebných odborov. Stavebné materiály sú späté s technológiou zhotovovania stavieb, s technologickými postupmi, rekonštrukciami a s obnovou stavieb. Vývoj stavebníctva neustále napreduje, preto sa aj stavebné materiály inovujú, pribúdajú nové, ktoré vyhovujú požiadavkám ekológie, pracovného a životného prostredia. Z toho dôvodu je tento učebný text len základným učivom, ktoré treba neustále dopĺňať o nové poznatky.
Zeměpis II. v kostce pro SŠ - Karel Kašparovský
8,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Zeměpisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 2. díl je věnován regionální geografii světa. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.
Stavebná technológia pre 2. ročník - Zuzana Šišáková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení získali v prvom ročníku. Na primeranej úrovni poskytuje žiakom vedomosti o najproduktívnejších metódach a technologických postupoch pri stavebných prácach vznikajúcich vplyvom nových nárokov na odbornú zdatnosť a pripravenosť pracovníkov. Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom. V učebnici sú opísané ďalšie stavebné práce od práce s kovmi a plastmi, cez práce so sadrokartónom, maliarske a natieračské práce po práce súvisiace s montážou zdravotno-technických inštalácií a zariadení.
Pečovatelství II. - Radana Kroutilová Nováková
7,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikace Pečovatelství II. je primárně určena pro žáky středních škol oboru Sociální péče - pečovatelská činnost. Jedná se o přehlednou a ucelenou učebnici, jejíž zpracování vychází z témat předmětu pečovatelství. Teoretické informace jsou vhodně doplněny řadou úkolů a kontrolních otázek. Učební text lze doporučit také lidem, kteří pracují jako pečovatelé nebo se pečovatelstvím chtějí zabývat. V publikaci nacházíme řadu instrukcí, jak přistupovat k osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního, mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka.
Odevná technológia pre 2. roč. SOU, 2.vydanie - Jana Šoltésová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prostredníctvom učebnice si žiaci doplnia svoje vedomosti zo spracovania nohavíc, oboznámia sa s technologickými postupmi zhotovenia dámskej blúzky, šiat, pánskej košele, ale aj oddychového oblečenia a pracovných odevov. Dôležitou súčasťou zhotovovania odevov je aj ich skúšanie a následné odstraňovanie vzniknutých chýb, s ktorým učebnica oboznamuje v poslednej kapitole.
Suroviny pre 3. ročník UO 2962 2 pekár - Gabriela Sládečková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica Suroviny 3 pekár svojím obsahom nadväzuje na učebnice surovín pre prvý a druhý ročník. Poskytuje ucelené informácie o surovinách – tuky, vajcia, pochutiny, orechy a iné olejnaté semená, o ich použití a význame v pekárskej výrobe. Učebnica poskytuje okrem základného učiva rozširujúce informácie z potravinárstva, ako aj prvky spätnej väzby a slovník cudzích a menej známych výrazov.
Cvičení z pozemního stavitelství/Konstrukční cvičení
15,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V učebnici se vysvětluje zobrazování objektů pozemních staveb podle nových norem. Zásadní změny v grafickém způsobu vyjadřování způsobily, že stavební výkresy (učebnice), dle předchozího souboru norem, jsou neplatné. Publikace nekopíruje normy. Náplň , členění a forma sdělení sleduje požadavky výuky, to je postupné seznamování s problematikou navrhování a následného způsobu tvorby stavebních výkresů. Výklad a související ukázky stavebně konstrukčních celků v různých variantách usnadní výuku (poch opení) i volbu vhodného řešení budov. Učebnice obsahuje kompletní soubor ukázek výkresů (situace, výkopy, základy, půdorysy podlaží, stropy, schodiště, střechy, řezy, pohledy, detaily, specifikace výrobků atd.). Ukázky rovněž zahrnují příklady studií , výkresu přestavby a kanalizace i průvodní a technickou zprávu. Publikace je vhodná pro studenty stavebních škol i pro širší odbornou veřejnost, která potřebuje informace o stavebních výkresech podle posledních norem.
Technológia pre 1. ročník učebného odboru kuchár - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica poskytuje základné a správne zásady pri predbežnej úprave surovín, tepelných úprav potravín a príprave jedál, ako sú polievky, prílohy a doplnky k jedlám, omáčky. V učebnici je tiež spracovaná problematika normovania a kalkulácie teplých jedál. Každý tematický celok obsahuje okrem teoretických poznatkov receptúry prípravy jedál doplnené o zabudnuté receptúry starých majstrov.

Vitajte na našej webovej stránke venovanej učebniciam pre stredné školy - ostatné! Je tu pre všetkých študentov, ktorí hľadajú spoľahlivé, učebnicami podložené materiály pre rôzne predmety mimo hlavných tried, ako je matematika, fyzika alebo jazyky. Na tejto stránke nájdete široký výber učebníc vhodných pre stredné školy v rôznych odboroch. Prehliadajte našu ponuku a objavte skvelé zdroje, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na skúšky, písať eseje, rozvíjať kreativitu a iné dovednosti. Naše učebnice sa vyznačujú kvalitným obsahom, prehľadnými vysvetleniami a zrozumiteľnými príkladmi. Sú napísané odbornými autormi s pedagogickým a akademickým pozadím, ktorí majú roky skúseností v rôznych stredných školách. V ponuke máme učebnice z rôznych predmetov, ako je chémia, biológia, geografia, dejepis, informatika, a mnoho ďalších. Bez ohľadu na váš záujem a študijný odbor, tu určite nájdete učebnicu, ktorá vám pomôže získať vedomosti a podporiť váš akademický rast. Okrem toho, že ponúkame učebnice na jednotlivé predmety, snažíme sa tiež zabezpečiť materiály, ktoré sú prispôsobené jednotlivým stupňom strednej školy. Bez ohľadu na to, či ste na prvom, druhom alebo treťom ročníku, naša ponuka učebníc bude zodpovedať vašim potrebám. Veríme, že naša webová stránka vám umožní nájsť kvalitné učebnice pre stredné školy - ostatné, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na skúšky a dosiahnuť výnimočné výsledky vo vašom vzdelávaní. Preto neváhajte a navštívte našu stránku ešte dnes! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99