Matematika

Image
Kompetencia alapú feladatok elsősöknek - Pintér Andrea
2,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Munkafüzetünk abban nyújt segítséget, hogy az első osztályhoz szükséges kompetenciákat erősítse, segítse a gyerekeket és a szülőket az országos kompetenciamérésre való sikeres felkészülésben, így segítve az alapkészségek, képességek fejlődését.
Varázsképek - Játékos szorzásgyakorló 2-4.o. (MS-1551) - Judit Berkes Tariné
3,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A kiadvány a szorzás begyakorlására kínál nagyon bőséges, élvezetes anyagot. A diákok a hiányos műveletek megoldásával színes ábrákat kapnak eredményül. A munkafüzet fejleszti a koncentrációs képességet, hiszen apró lépések sora vezet csak egy-egy kép kialakulásához. Az utolsó oldalakon megjelennek a helyes megoldások, így az ellenőrzés könnyen elvégezhető.
Testovanie 9 z matematiky pre 8.ročník PZ, 2.vydanie - Monika Reiterová
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku ZŠ, resp. v 3. ročníku osemročných gymnázií. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky.
Matematika A - Pracovný zošit - Milan Hejný
6,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Sada učebníc A, B, ... je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ alebo pre 8-ročné gymnáziá. Nenadväzuje priamo na učebnice pre 1.-5. ročník, preto je možné s týmito učebnicami začať aj v triedach, ktoré sa na 1. stupni ZŠ neučili Hejného metódou a nepoužívali učebnice Hejného matematiky. V týchto učebniciach sú jednotlivé prostredia v stručnosti znovu zavedené, niektoré už priamo vo vyššej forme, ktorá je bližšia žiakom 2. stupňa. S učebnicou A možno začať buď v 5. alebo 6. ročníku a postupne nadväzovať ďalšími. Pre žiakov, ktorí sa učili podľa Hejného učebníc už na 1. stupni ZŠ, bude učebnica A s veľkou pravdepodobnosťou pomerne ľahko zvládnuteľná. A to najmä pre tých, ktorí už majú za sebou učebnicu pre 5. ročník, ale aj pre žiakov, ktorí skončili s učebnicou pre 4. ročník. Celá sada pre 2. stupeň sa skladá zo 7 dielov označených A, B, C, D, E, F a G. Diel G je rozširujúci a vhodný predovšetkým pre viacročné gymnáziá alebo matematické triedy. Jeden diel zodpovedá zhruba pol až trištvrte roku vyučovania (v závislosti od hodinovej dotácie predmetu). Ku každej dvojici učebníc bude vychádzať metodická príručka, a tiež aj pracovné zošity. Spoločnosť Indícia organizuje semináre, školenia, konferencie a letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou. Viac na www.ucmeradi.sk
Matematika E - učebnica pre 2.stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá - Milan Hejný
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Matematika E je piatou zo sady druhostupniarskych učebníc pre výučbu matematiky Hejného metódou. Je určená pre žiakov cca 8. ročníka. Sada učebníc A, B, ... je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ alebo pre 8-ročné gymnáziá. Nenadväzuje priamo na učebnice pre 1.-5. ročník, preto je možné s týmito učebnicami začať aj v triedach, ktoré sa na 1. stupni ZŠ neučili Hejného metódou a nepoužívali učebnice Hejného matematiky. V týchto učebniciach sú jednotlivé prostredia v stručnosti znovu zavedené, niektoré už priamo vo vyššej forme, ktorá je bližšia žiakom 2. stupňa. S učebnicou E možno začať buď v 5. alebo 6. ročníku a postupne nadväzovať ďalšími. Pre žiakov, ktorí sa učili podľa Hejného učebníc už na 1. stupni ZŠ, bude učebnica A s veľkou pravdepodobnosťou pomerne ľahko zvládnuteľná. A to najmä pre tých, ktorí už majú za sebou učebnicu pre 5. ročník, ale aj pre žiakov, ktorí skončili s učebnicou pre 4. ročník. Celá sada pre 2. stupeň sa skladá zo 7 dielov označených A, B, C, D, E a F. Jeden diel zodpovedá zhruba pol až trištvrte roku vyučovania (v závislosti od hodinovej dotácie predmetu). Ku každej dvojici učebníc bude vychádzať metodická príručka, a tiež aj pracovné zošity.
Matematika 3 - Pracovný zošit 2. diel - Milan Hejný
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové. Spoločnosť Indícia organizuje semináre, školenia, konferencie a letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou. Viac na www.ucmeradi.sk
Zseni leszek matekból! - 2. osztályosok számára - Gizella Kamenyiczkiné Békési
2,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Az általános iskolás gyermekek számára készült foglalkoztató füzet az iskolai tananyagot alapul véve sokféle gyakorló feladatot tartalmaz.
Matematika 5 - Piatacké minimum - Silvia Bodláková
7,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pracovný zošit Piatacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Na 32 stranách zošita dieťa nájde: - základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka graficky spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a viditeľné na prvý pohľad, - odkazy na didaktické videá, ktoré mu tieto základy matematiky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom, - prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje (Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam), - základné typy úloh, ktoré by malo vedieť riešiť na konci 5. ročníka, - odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh), - prístup k didaktickým videám a k testu je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa otvorí priamo video alebo test, alebo ich vie nájsť na webe LiberaTerra a Youtube kanáli LiberaTerra. Pracovný zošit môžete použiť: - na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili, - na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka, - ako dobrú oporu počas doučovania, - ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl. Obsah pracovného zošita Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla v desiatkovej sústave Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobež Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Stredová a osová súmernosť Kocka a iné telesá Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Superschopnosti Premena jednotiek - dĺžka (hmotnosť, objem, čas) Zaokrúhľovanie prirodzených čísel na desiatky, stovky, tisícky a desaťtisícky Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Násobilka a delilka do 100 Písomné násobenie prirodzených čísel jednociferným činiteľom Písomné násobenie prirodzených čísel viacciferným činiteľom Násobenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Delenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Delenie so zvyškom do 100 Písomné delenie prirodzených čísel jednociferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel dvojciferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel so zvyškom Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor príkladov. Didaktické videá pre 5. ročník Rozklad čísla v desiatkovej sústave Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Porovnávanie, usporadúvanie prirodzených čísel Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Písomné násobenie jednociferným číslom Písomné násobenie viacciferným číslom Násobenie 10, 100, 1 000... Delenie 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Poradie operácií a zátvorky Algoritmus písomného delenia Písomné delenie jednociferným číslom Písomné delenie dvojciferným číslom Písomné delenie so zvyškom Rímske číslice a čísla Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Vzdialenosť bodu a priamky Vzdia
Nový pomocník z matematiky 9 – 1. časť Zošit pre učiteľa - Iveta Kohanová,Jana Kňazeová,Erika Tomková
12,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Metodická príručka pre učiteľa k novému a vylepšenému pracovnému zošitu s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.
Prehľad matematiky pre ZŠ - Petr Kupka
2,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných výpočtových úkonov až po geometriu a štatistiku. prevodná tabuľka jednotiek 5 typových slovných úloh 7 typových konštrukčných úloh 70 grafov, nákresov a tabuliek grécka abeceda
Otestuj sa z matematiky 8 - Silvia Bodláková
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
Matematika 3. osztály - 1000-es számkör - Zita Szilágyi Zsolnainé
2,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Züm-züm iskolai gyakorlóink évfolyamokra, azon belül pedig a tantárgyakra bontva segítik a gyerekek otthoni gyakorlását. Harmadik osztályban a matematika tantárgy fontos része a szóbeli műveletvégzés 1000-es számkörben. A mechanikus gyakorlás mellett olyan játékos feladatok is bekerültek az összeállításba, amelyek érintik az iskolai tananyag egyéb témaköreit is. Ebben a füzetben sok-sok matrica, színes oldal és változatos feladat biztosítja az élményszerű tanulást.
Matematikai tételek és összefüggések
5,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A Mindentudás zsebkönyvek sorozat Matematikai tételek és összefüggések című kötetét új Nat 2012, a hozzá kapcsolódó kerettantervek, valamint a 2017-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján dolgoztuk át. A könyv azokat a matematikai összefüggéseket, tételeket és definíciókat tartalmazza, melyek a matematika feladatok megoldásához szükségesek. Kiadványunk jelölései azonosak a középiskolában megszokottal, tematikája az érettségi követelményrendszerét követi. A kötet az emelt szintű ismereteket a középszinttől jól megkülönböztethető módonjelöli. Példák, ábrák, táblázatok, helyenként hasznos tanácsokat megfogalmazó megjegyzések és figyelmeztetések erősítik az ismeretek rendszerezését. A tájékozódást a tartalomjegyzék mellett tárgymutató is segíti. Haszonnal forgatható a matematika házi feladat megoldásánál, az érettségi vizsgára való felkészülésnél, gyakorlásnál, ismétlésnél, összefoglalásnál és rendszerezésnél, ezért nem maradhat ki az előrelátó tanulók iskolatáskájából.
Matika pre spolužiakov: Stereometria (učebnica) - Marek Liška,Tomáš Valenta,Lukáš Král
13,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Učebnica je štandardne určená pre 3. ročník stredných škôl. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Príklady sú riešené krok za krokom a zoradené vzostupne podľa obtiažnosti. Na konci každej podkapitoly je precvičenie s výsledkami. Správnosť postupu týchto príkladov si študent môže skontrolovať po načítaní QR kódu na našich webových stránkach. Učebnica je preverená stovkami stredných škôl a viac ako 30 000 študentami.
Számoljunk! - 1–4. osztály
2,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ezt a füzetet ízelítőt nyújt az alsó tagozatos gyerekeknek a szöveges feladatok világáról. A fokozatosság elvét szem előtt tartva lépésről-lépésre vezeti végig a gyerekeket a feladatokon, elmélyítve ezzel a szöveges feladatok megoldásának módszereit. Az egyes évfolyamokra összeválogatott feladatok lehetőséget adnak a gyakorlásra. A fejezetek végén található megoldókulcs pedig az önellenőrzés kitűnő eszköze.
Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice - Irena Budínová
17,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hlavním cílem monografie je demonstrovat různé přístupy v uvažování při řešení slovních úloh nadanými žáky 1. a 2. stupně základní školy. První část monografie je teoretická a zabývá se problematikou nadaných žáků definicí nadání, možnostmi identifikace nadaných žáků, druhy nadání, problémy nadaných žáků ve školní praxi. V praktické části je věnována pozornost teorii různých strategií při řešení určitých typů matematických úloh, jako jsou úlohy rovnicového typu či logické úlohy.
Matika pre spolužiakov: Základné poznatky (učebnica) - Kolektív autorov
13,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Čo nájdete v učebnici? Učebnica je štandardne určená pre 1. ročník strednej školy. Spĺňa požiadavky Rámcového vzdelávacieho programu. Obsahuje kapitoly Opakovanie zo ZŠ, Číselné obory, Teória množín, Výroková logika, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Základy štatistiky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obťažnosti. Na konci každej podkapitoly je precvičenie s výsledkami. Správnosť postupu týchto príkladov si študent môže skontrolovať po načítaní QR kódu na našich webových stránkach. Učebnica je preverená stovkami stredných škôl a viac ako 21 000 študentmi. Naším cieľom je študentom vysvetliť látku ľudsky. Zložité definície sme prepísali do zrozumiteľného jazyka. Vďaka prehľadnej grafike sa v našej učebnici ľahko zorientuje každý. Myslíme na všetkých Ak ste rodič, určite oceníte ušetrené peniaze za doučovanie. Učebnicu sme napísali tak, aby jej rozumel naozaj každý. Ak ste pedagóg oceníte ušetrený čas na hodinách. S našou učebnicou si môže študent látku znovu zopakovať aj doma. Vám to ušetrí čas a študentom pomôže dosiahnuť lepšie výsledky. Ak si študent tak neboj, my si dobre pamätáme ako obľúbená je matika na strednej. Rozhodli sme sa skoncovať so stresom a strachom z písomky z matiky. Sme a vždy v tom budeme s tebou! A nezabudnite, neoddeliteľnou súčasťou učebnice je s ňou prepojený pracovný zošit, kde je dostatok priestoru na precvičenie. Navyše na konci každej jeho kapitoly sú výsledky a typové úlohy zo štátnej maturity.
Matika pre spolužiakov: Funkcie (pracovný zošit) - Kolektív autorov
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Čo nájdete v pracovnom zošite? Pracovný zošit je štandardne určený pre 2. ročník strednej školy. Spĺňa požiadavky Rámcového vzdelávacieho programu. Obsahuje kapitoly Funkcia a jej graf, Lineárna funkcia, Kvadratická funkcia, Lineárne lomená funkcia, Mocninová funkcia, Exponenciálna a logaritmická rovnica, nerovnica a ich funkcie. Na začiatku každej podkapitoly sa nachádza časť s výpiskami obsahujúca to najdôležitejšie z teórie preberanej látky. V pravej časti každej strany je priestor vyhradený pre poznámky. Príklady sú zoradené vzostupne podľa obťažnosti. Na konci každej podkapitoly sú výsledky a časť venovaná typovým príkladom zo štátnej maturity. Pracovný zošit je úzko previazaný s učebnicou. Myslíme na všetkých Ak ste rodič, určite oceníte ušetrené peniaze za doučovanie. V pracovnom zošite je dostatok príkladov na precvičovanie. Ak ste pedagóg oceníte ušetrený čas na hodinách. V pracovnom zošite je veľké množstvo príkladov na precvičenie látky na hodinách i doma. Ak si študent tak neboj, my si dobre pamätáme ako obľúbená je matika na strednej. Rozhodli sme sa skoncovať so stresom a strachom z písomky z matiky. Sme a vždy v tom budeme s tebou! A nezabudnite, neoddeliteľnou súčasťou pracovného zošita je učebnica, na ktorú nadväzuje. Nájdete všetku teóriu a dostatok typovo rovnakých, ale krok po kroku vypočítaných a okomentovaných príkladov.
Játékos matematikai gyakorló 2. és 3. osztályosoknak - Sándor Roka
7,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
48 szórakoztató feladatsor megoldásokkal együtt. Kiadványunk játékos feladataival könnyedén lehet fejleszteni a matematikai készségeket. Kinek ajánljuk? - Minden kisdiáknak, aki jobb szeretne lenni matematikából. - Minden pedagógusnak, aki a tanórákon szívesen ad a gyerekeknek játékos fejlesztő feladatokat. - Minden szülőnek, aki otthon is gyakorolna a gyermekével. Kiadványunk hatékony és szórakoztató segítség, mert - a matematikai készséget fejleszti, - a feladatok játékosan közelítenek a tantárgyhoz, - nem lehet megunni a sokszínű feladatokat, ezért folyamatosan fenntartja a gyermekek motivációját, - életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat tartalmaz, - bármelyik tankönyvcsalád mellett használható.
Nová maturita - monitor testy - matematika - Pavol Černek,Zbyněk Kubáček
8,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky? Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek? Chcete si overiť svoje vedomosti formou testov? Chcete sa vyvarovať zbytočných chýb z nepozornosti? Zaujíma vás, ako sa bude vyhodnocovať váš maturitný test? Monitory: - pripravujú na externú časť maturitnej skúšky - rešpektujú požiadavky Rady Európy na novú maturitu - poskytujú testovacie techniky a rady, ako postupovať pri riešení jednotlivých úloh - obsahujú úlohy, ktoré sa odlišujú od testov, s ktorými sa stretávate v rôznych zbierkach a príručkách - obsahujú vedomostné testy v dvoch úrovniach: základnej a vyššej - autormi sú odborníci, ktorí sa podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov. Monitor z matematiky: -umožňuje pripraviť sa na písomné testy maturitnej skúšky, obsahuje 3 testy pre základnú a 3 pre vyššiu úroveň novej maturitnej skúšky v podobe ako sa očakáva v školskom roku 2004/2005, -súčasťou sú
Sbírka úloh z matematiky 9 pro základní školy - Josef Trejbal
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tato sbírka poskytuje učitelům další náměty procvičovacích úloh využitelných přímo při vyučování nebo při domácí přípravě. Je rozdělena na část algebraickou a geometrickou. V závěru sbírky najdete klíč k řešení všech úloh. Řazení tematických celků odpovídá struktuře učebnic Matematiky pro 9. ročník (algebra a geometrie). Univerzálnost sbírky však zajišťuje její využití nezávisle na těchto učebnicích.
Matematické minutovky 2. ročník 1. díl - Hana Mikulenková,Josef Molnár
2,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti, která jim umožní sebejistěji a s volnou myslí přijímat složitější učivo vyšších ročníků.
Matematika je úžasná! - Kolektív autorov
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Matematika ešte nikdy nebola zábavnejšia.Zaujímavosti zo sveta císel a vzorcov,ktoré by mal každý poznat,nájdete v tejto knihe napísanej sviežim a vtipným štýlom.
Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta - Kolektív autorov
2,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta
Matematické kolečko - sčítání a odčítání - Petr Kupka
2,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Otočné matematické koliesko, ktoré hravou formou pomáha pri výučbe sčítania (predná strana) a odčítania (zadná strana) čísel 0 až 20.
Príprava na testovanie 5 Matematika
8,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať. Publikácia žiakom zároveň ponúka upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch. Kvalitnú prípravu na Testovanie 5 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5.
Násobky čísel 1 až 20 - Petr Kupka
1,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tabuľka násobkov čísel 1 až 20 – malá násobilka (predná strana), veľká násobilka (zadná strana).
Hravá matematika 5 I. díl - Kolektív autorov
4,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pracovní sešit Hravá matematika poskytuje žákům zajímavé a poutavé cvičení pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čím se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky od vydavatelství Alter, SPN, či NNS. Pracovní sešit obsahuje: Lehčí i těžší úlohy na procvičování matematiky v reálném životě Shrnutí celého učiva daného ročníku Testy na konci kapitoly OBSAH: I. Jednotky (délky. Objemu, hmotnosti, času) II. Zlomky III. Římské číslice IV. Dělení přirozených čísel (pamětné, písemné) V. Desetinná čísla a početní operace VI. Geometrie (trojúhelníky, kružnice a kruh, souřadnice bodů, geometrická tělesa, jednotky obsahu, krychle a kvádr)
Matematika 5. ročník - pracovný zošit 1. diel - Milan Hejný
5,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prvý diel (z dvoch dielov) pracovných zošitov, ktoré sú súčasťou učebnice matematiky pre 5. ročník ZŠ z autorskej dielne prof. Hejného a kolektívu H-mat.
Almatanoda: Matematika szöveges feladatok 1.o. - Diószeginé Nanszák Tímea
2,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Alsós gyerekek játékos módszerekkel sajátíthatják el a matematika szöveges feladatainak megoldását a mindennapokban. Ideális gyakorlási lehetőség 1. osztályos gyerekeknek. Az elmúlt év legnépszerűbb és legszínvonalasabb almatanoda foglalkoztatófüzet sorozatának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható. Az írásbeli osztás megkönnyíti a nagy számokkal való osztást. Az osztandót és az osztót egymás mellé írjuk. Kijelöljük az első számot, amely osztható az osztóval. Leírjuk jobb oldalra azt, hogy hányszor van meg benne. Majd visszaszorzunk és megnézzük mennyi a maradék. A maradék mindig kisebb, mint az osztó. A többszörös összeadást szorzással helyettesíthetjük. Az összeadás ellentétes a kivonással.
Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Práca s touto cvičebnicou vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky vo štvrtej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v piatom ročníku. Žiak pri práci s nimi premýšľa, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Čím viac správnych odpovedí dosiahne, tým je na tom lepšie s logickým myslením. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek. Pre žiakov 4 .ročníka ZŠ
Dr. Matek - Katalin Slánicz
15,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Matektanulás egyszerű és élvezetes módszerekkel! Könyvünk szerzője, Slánicz Katalin matematikatanár több mint 25 év szakmai tapasztalat birtokában egy olyan egyedülálló, komplex, hasznos, ugyanakkor játékos segítséget nyújt a 6-14 éves korosztály számára a matematika megértéséhez, ami követi az új NAT tananyagát. Az alapvető matematikai fogalmak megértését színes ábrák, a való életből vett példák és érdekességek is segítik. Tarts velünk, hogy biztos alapokra épüljön fel a matektudásod!

Vitajte na našej stránke Matematika pre dievčatá! Tu vám ponúkame zábavný a interaktívny spôsob, ako spoznávať a zdokonaľovať sa v matematike - všetko špeciálne pre vás, dievčatá! Naša podkategória Matematika je šitá na mieru pre dievčatá, aby sme prekonali mýtus, že matematika je iba pre chlapcov. Tu sa s vami podelíme o rôzne matematické zábavy, aktivity a hry, ktoré vás inšpirujú k objavovaniu sveta čísel, vzorov a problémov. Prinášame vám množstvo poučných videí, ktoré vám pomôžu pochopiť základy matematiky. Vysvetľujeme rôzne matematické koncepty jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, takže sa nemusíte obávať, že by ste niečo nepochopili. Okrem toho, nájdete tu mnoho matematických hier a kvízov, ktoré vám umožňujú prakticky precvičovať svoje matematické zručnosti. Môžete sa zapojiť do zábavných výziev a súťažiť so svojimi priateľmi a spolužiakmi. Naša stránka tiež ponúka rôzne matematické projekty, ktoré vás motivujú k vlastnému skúmaniu. Môžete sa pokúsiť vytvoriť 3D model matematického pojmu, vytvoriť svoju vlastnú matematickú hru alebo dokonca vystúpiť s prezentáciou na tému matematiky. Týmto spôsobom sa budete cítiť ako skutočná matematická vedkyňa! Kategória Matematika pre dievčatá na našej stránke je pre všetky vekové skupiny dievčat. Bez ohľadu na to, či ste začiatočníčka alebo pokročilá, radi vás vítame a sme presvedčení, že si tu nájdete niečo, čo vás zaujme a rozvíja vašu lásku k matematike. Nezabudnite sa zaregistrovať na našej stránke, aby ste získali prístup k exkluzívnemu obsahu, novinkám a rôznym výhodám. Ak máte nejaké otázky alebo nápady na vylepšenie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formuláru. Tešíme sa na spoločné objavovanie sveta matematiky s vami!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99