Literárna veda, jazykoveda, slovníky

Image
Slova v zapomenutí daná - Patrik Ouředník
11,12 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha Patrika Ouředníka navazuje na jeho předchozí práce Šmírbuch jazyka českého a Aniž jest co nového pod sluncem a přináší 1800 hesel, která vysvětlují "slova v zapomenutí daná", tedy slova, která měla nahradit slova cizí tak, aby čeština měla pro každou věc vlastní výraz. Tato slova jsou kdykoli použitelná jako varianty slov běžně užívaných. Čekají jen na váš jemnocit a duchodevření, by mohly nanovo vstou¬pit do vašeho rodného jazyka. Společenský snobismus vám bude věrným spojencem: stačí pronést dotyčné slovo ve vhodnou chvíli ve vhodné společnosti a zbytek už nechte na ostatních. Do roka a do dne zaplaví média. Čtenář zde nalezne bok po boku výrazy tvořící jazykovou výbavu celých generací i slova mrtvě naro¬zená, resp. spatřivší světlo světa v jediném traktátu, vědecké přednášce či víceméně učeném pojednání, slova propašovaná do slovníků brusiči jazyka českého i momentální a spontánní neologismy toho kterého autora. Uvedené výrazy pokrývají pět oblastí: Svět vyditedlný (vesmír, přírodní jevy, flóra a fauna), Homo physicus (člověk, tělesná činnost, zdraví a choroby), O živobytí lidském (řemesla, nářadí a náčiní, stravová¬ní), Homo sapiens (duševní činnost, lidská povaha, společenský život) a Věrouka (úřady a instituce, věda, ja¬zyk, náboženství, abstrakta). V novodobých slovnících zpravidla chybí, několik málo jich přežívá označeno truchlivým. Byly vesměs excerpovány z období sahajícího od počátku 18. do počátku 20. století čili od Jana Ryvoly k Jakubu Hronovi s občasnými přesahy do minulosti (Komenský, Rosa...) i budoucnosti (Field, Lu¬keš...). Rovnost, volnost! pakliže ne bratrství
Od Gigiri po Kakumu - Michael Rada
11,61 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publikace se zabývá rolí tlumočení v Keni prvních dvou desetiletích 21. století. Jedná se o první práci, která na tlumočení v této zemi i regionu nahlíží z ucelené perspektivy a bere tudíž v potaz aspekty všech podstatných oblastí, které nezkoumá izolovaně, ale naopak integrovaně. Jedná se především o konferenční a komunitní tlumočení, didaktiku tlumočení a podstatné faktory, které tlumočení a roli tlumočníka v místních podmínkách výrazně ovlivňují (multikulturní a multietnické prostředí, role náboženství, migrace, genderové role, kulturní rozdílnosti, společenská tabu aj.). Monografie vychází ze zkoumání akademických zdrojů, které byly k problematice dosud vydány, autentických písemností zkoumaných přímo v Keni a především z dat získaných z rozhovorů s respondenty výzkumu, kteří zahrnovali keňské akademiky i aktivní tlumočníky a překladatele, kteří v zemi dlouhodobě působí a místní podmínky dobře znají.
Képes szótár spanyol-magyar (audio alkalmazással)
16,06 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Az applikáció az alábbi keresőszavakkal érhető el: "dk bilingual visual dictionary application".
Képes szótár angol-magyar (audio alkalmazással)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását – az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést.
Česko-německá literární křižovatka - Gabriela Veselá
24,11 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Rozsáhlá přehledová publikace Gabriely Veselé podává výklad dějin německé literatury v českých zemích od nejstarších dob do roku 1945. Sleduje postavení němčiny a češtiny v jednotlivých epochách, podrobně eviduje a hodnotí překlady německých literárních děl do češtiny, představuje životy a díla známých i zapomenutých německy píšících autorů, jejich dobovou recepci i ohlas v pozdějších generacích. Rozšiřuje naše představy o rozsahu německé literatury a jejím vlivu na české prostředí, přesvědčivě líčí divadelní život, působení nejrůznějších spolků a nakladatelství, s přesahem k literárnímu místopisu. Mimořádně heuristicky podložená práce výborně poslouží všem budoucím germanistům a translatologům.
Slovensko-anglický školský hovorník
9,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Obsah hovorníka • 1 100 abecedne radených kľúčových slov s prekladmi • 9 000 užitočných viet, fráz a idiómov • prepis výslovnosti • praktické poznámky a informácie v rámčekoch
Překlady a adaptace - Jiří Gruša,Josef Balvín
26,57 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Svazek představuje překlady a adaptace, které Jiří Gruša připravil sám či ve spolupráci s Karlem Krausem a Josefem Balvínem. Tato zčásti známá, zčásti nově zpřístupňovaná zpracování děl Franze Kafky, R. M. Rilka, Paula Celana, Ericha Frieda, Sofokla, Emanuela Schikanedera a W. A. Mozarta, J. N. Nestroye, Petra Hackse a dalších autorů představují nejen pozoruhodnou kapitolu z dějin českého překladu druhé poloviny 20. století, ale také jedinečný vhled do formování Grušova vlastního literárního díla. Především jsem se až do té doby nesetkal s tak skvostným překladem operního textu do češtiny. Když jsem se divil, jak tak snadno najde české ekvivalenty, Gruša zamumlal něco, jako že ,když si člověk jazyka trochu všímá a má ho rád, tak to přece musí jít. Jan Klusák
Človek a jeho jazyk 4 - Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Jana Levická,Miroslav Zumrík
10,45 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého sa poukazuje v štúdii J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a v štúdii M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.
Tanec mezi hroby
8,71 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Výbor Tanec mezi hroby představuje čínskou povídku 20. a 30. let 20. století. Povídky vznikaly v době, která byla v mnoha ohledech přelomová. Čínská společnost procházela hlubokou proměnou, stará pravidla a tradiční zvyky se střetávaly s novými idejemi a představami. Také literatura tohoto období byla do značné míry odpovědí na nástup modernity. Rozmanitost takové reakce dobře reprezentují dva svébytné literární proudy, povídky z venkovského prostředí a povídky tematizující prostředí velkoměsta. Tyto povídky, z nichž žádná nebyla dosud přeložena do češtiny (některé jsou dokonce prvním překladem do cizího jazyka vůbec), zobrazují zcela odlišné světy. Povídky z venkovského prostředí, kde staré jen neochotně ustupuje novému, tvoří první polovinu výboru. Vznikaly převážně během 20. let a zaměřovaly se na širokou paletu aspektů tradiční venkovské společnosti. O něco později vznikaly povídky zacílené na svět města. Druhou část antologie takto tvoří povídky ztvárňující překotně se modernizující společnost dobové Šanghaje v její kráse i ošklivosti.
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít si na učení čas? Snad každý musí při učení překonávat nějaké překážky. Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíc praktických návodů, jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to nejste sami a že řešení leží přímo před vámi.
Slovník literárněvědného strukturalismu - Ondřej Sládek
33,92 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Slovník literárněvědného strukturalismu představuje vůbec první takto tematicky vymezenou terminologickou příručku, která postihuje strukturalismus ve všech jeho podstatných dimenzích a podobách, jež získal v rámci literární vědy v průběhu dvacátého století. Kniha obsahuje více než tři stovky hesel, ve kterých se autoři snažili přístupnou formou vyložit základní teoretické a metodologické koncepce, paradigmata, klíčové pojmy, směry a školy strukturalistické literární teorie a kritiky, a to jak z hlediska jejich historického vývoje, tak z hlediska jejich aktuální podoby. Kromě hesel z oblasti literární vědy slovník obsahuje i termíny z řady dalších spřízněných oborů (např. lingvistiky, estetiky, sémiotiky, antropologie atd.). Jednotlivá hesla mají podobu ucelených studií a jsou vzájemně propojena odkazy. Jakkoli autoři slovníku bohatě čerpají ze strukturalistického dědictví Pražské školy, ve svých výkladech se neomezují pouze na tuto badatelskou tradici. Slovník je určen všem, kdo se zajímají o literární vědu, estetiku, lingvistiku, filozofii, ale také o dějiny vědy a myšlení o literatuře. Slovník je dílem týmu předních českých odborníků, vědeckých pracovníků Akademie věd České republiky a?vysokých škol. Je?výsledkem výzkumného projektu řešeného oddělením teorie Ústavu pro českou literaturu AV?ČR, v.?v.?i., které se dlouhodobě věnuje teorii a?dějinám strukturalismu, zejména Pražské škole.
Szimbólumok - Egy egyetemes nyelv - Joseph Piercy
8,43 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A különféle szimbólumok - logók, zászlók, központozási jelek - mindenhol ott vannak körülöttünk, de már annyira hozzászoktunk a látványukhoz, hogy meg sem kérdezzük, esetlegesnek tűnő formájuk vajon miért pont azt jelenti, amit jelent. Ebben a magával ragadó könyvben Joseph Piercy olyan jelek titkos birodalmába vezet be minket, melyeket amúgy magától értetődőnek veszünk. Szól többek között arról, hogy a szív alakú szimbólum anatómiailag vajon miért inkorrekt, és miért jelképezi a szeretetet? A Bluetooth szimbólum vajon miért egy X. századi dán király nevét viseli? Hogyan találta ki egy biztosítási társaság a pszichedelikus "smiley" jelet, ráadásul egészen véletlenül? Ez a jól érthető és tömör könyv izgalmas és hasznos útmutató az emberiség történetét végigkísérő jelek és formák világához.
Paradoxy realizmu - Marcela Mikulová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Monografický súbor štúdií o problematike realizmu v slovenskej literatúre je v poradí treťou samostatnou vedeckou knihou literárnej historičky Marcely Mikulovej, erudovanej a uznávanej odborníčky na slovenskú literatúru druhej polovice 19. storočia. State o tvorbe Martina Kukučína, Boženy Slančíkovej-Timravy, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Jesenského, o literárnokritickej koncepcii Tichomíra Milkina, ale tiež o prístupoch Oskára Čepana opakovane potvrdzujú autorkino zaujatie o popretie výkladovej predstavy o homogénnej panrealistickej línii v slovenskej próze, s následným dôrazom na moment štýlového synkretizmu a mnohotvárnosti dobových autorských poetík. Marcela Mikulová odhaľuje a analyzuje mnohoraké protirečenia, utvárajúce obraz literatúry daného obdobia, ponúka nové pohľady, avšak s tým, že jej chápanie interpretácie vychádza z rešpektovania kategórie tajomstva, tak autora, ako aj textu.
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky šikovný slovník-2.vydanie
14,16 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Obsah slovníka: - 35 000 hesiel - 5 000 príkladov, idiómov a fráz - 75 000 prekladov - 68 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu - 200 študijných poznámok - starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba - prehľad gramatiky s príkladmi - dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
Mluvník česko - nizozemský
16,06 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
LINGEA CZ - Mluvník česko - nizozemský
Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský minislovník - Tomáš Dratva
4,28 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Obojstranný minislovník je určený pre širokú verejnosť, ktorá prichádza do styku s nemeckým jazykom. Obsahuje základnú slovnú zásobu, ako aj rakúske a švajčiarske výrazy. Heslá zohľadňujú nové pravidlá nemeckého pravopisu.
Kniha týdne - Jan Čep
22,24 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Čepův rádiový program o světové literatuře Kniha týdne zůstával dosud ve stínu jeho meditativních Úvah časových a nadčasových. Zcela neprávem, neboť se jedná – kvantitativně i kvalitativně – o naprosto zásadní součást Čepova exilového díla. Čepovy „knihy týdne“ totiž v mnohém přesahují stroze informativní charakter recenze. V době jejich vysílání přinášely vítané osvěžení do kulturní vyprahlosti komunistické reality a alespoň částečně zacelovaly bolestné jizvy po řezech ideologického skalpelu. Udržovaly posluchače v kontaktu se svobodnou tvorbou a seznamovaly je s předními jmény světové literatury, jako jsou Albert Camus, François Mauriac, Julien Gracq, Marguerite Durasová, Nathalie Sarrautová, Julien Green, Françoise Saganová, Marguerite Yourcenarová, a mnoho dalších. Pro dnešního čtenáře jsou pak Čepovy „mluvené recenze“ především odrazem jeho četby; přibližují nám nejenom jeho oblíbené autory a vývoj čtenářského vkusu, ale vypovídají také o jeho konfrontaci s novými uměleckými tendencemi v soudobé literatuře. Jsou tak pro nás nedocenitelným dokumentem literární historie umožňujícím poznání dosud neprobádané činnosti Jana Čepa v Radio Free Europe. Nejednou se však může stát, že se čtenář, podmaněn jiskrným slovem a poutavou analýzou recenzenta, nechá Čepovými referáty inspirovat i dnes.
Taliansko-slovenský, slovensko-taliansky praktický slovník
25,56 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
O B S A H S L O V N Í K A: 1 248 strán 74 000 hesiel 23 000 príkladov, idiómov a fráz 222 000 prekladov • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel • Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase
Poetika zmyslového vnímania - Juraj Briškár
8,55 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Veršami Proglasu akoby zhora nadol prechádzal dlhý rez mečom. V texte sa tak možno stretnúť s odkazmi na biblický text, ktorý má vo všeobecnosti vysoký status a ich uplatnenie nás neprekvapí, zároveň s tým však aj so slovami evokujúcimi telesný rozkl ad, na ktorý je ťažké myslieť inak ako s nevôľou. Pojmy sú v ňom postavené oproti sebe v ostrých protirečeniach, aj za cenu absurdného vyznenia, sémantické konzekvencie jednotlivých tvrdení sú ilustrované názorne, na príkladoch zo sféry ľudského tela , ktorá je každému dôverne známa. V konečnom dôsledku sa tak v tom istom texte stretávajú vznešené opisy vône kvetín, sladkostí, slová ako Boh, rozum, slovo s odkazmi na nozdry, uši či dokonca hnis. Takéto uvažovanie zodpovedá špecifi cky stredovekému prístupu ku skutočnosti, keď sa pozorovanie zmocňuje významu predmetov a javov vôkol seba prudko, odhodlane, ale často aj drsne, v hrubých rysoch, mimo dovtedajšej tradície, po prvýkrát. Čitateľ v takýchto textoch čelí nezvyčajnej si tuácii, ocitá sa takmer na začiatku akéhokoľvek písania a čítania, uprostred priestoru plného kontrastov a protirečení. Svet a v jeho rámci aj reč a literatúra nie sú ešte zobrazované neutrálnym spôsobom, ako objektívne prostredie zaliate vyrovnaným osvetlením, ale nadobúdajú ráz bojiska, v ktorom sú jednotlivé slová jedno od druhého zreteľne oddelené, stáva sa miestom stretu antagonistických síl. Na jednej strane tu stojí schopnosť ľudí vnímať spanilosť svojich duší, ich túžba sa radovať, o bjaviť rajský život, aby na strane druhej o to viac vystúpila temnota hriechu a skaza tohto sveta. Naliehavo sa mu oznamuje, že prostredie, v dosahu jeho zmyslovej skúsenosti, je odsúdené k zániku. Exponovanosť stredovekého literárneho štýlu pr edpokladá pripravenosť vnímať svet aj slová a myšlienky vyhrotene. Vytvára podmienky pre osobnú účasť na tom, čo sa formuluje; korešponduje so stanoviskom človeka, ktorý sa, na rozdiel od Raffaelovho rytiera, cíti byť tým, čo vidí, ešte bytostne zaujatý. O pravej reči (Proglas)
O popisu - Alice Jedličková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Na popis jako slohový úkol ve škole možná leckdo nevzpomíná rád. Přesto nejspíš nepopře, že jej často potřebujeme i v každodenních hovorech. Málokdo z nás si ovšem uvědomuje, jak vlastně běžně popisujeme a jak velkou roli při tom hrají okolnosti komunikace. Sondu do všednodenní řeči i námět k sebereflexi nabízí studie Jany Hoffmannové o „nepřítomném popisu“. Lingvistika je přitom jen jedním z oborů zastoupených v této publikaci: nad společným tématem se sešli zástupci nejrůznějších disciplín a teorií – analytické filozofie a teorie fikcionality, lingvistiky a literární historie, teorie literatury a poetiky, dějin umění a teorie intermediality. Nad tím, do jaké míry je přípustné přenášet komunikační funkce popisu do rozumění světu literárního díla, se z pozice teorie fikčních světů zamýšlí Petr Koťátko. Žádný čtenář patrně nepochybuje o tom, že vyprávění má vždy svého více či méně zřejmého vypravěče. Ovšem zda se popis může chlubit svým „deskriptorem“, je třeba se teprve přesvědčit (v české próze ověřuje Stanislava Fedrová), podobně jako o tom, nakolik se dají popisné formy uplatnit coby nástroj poetiky: ať už historické (jak v interpretaci Gautierova Kapitána Fracasse ukazuje Zdeněk Hrbata) nebo intermediální (temporální principy i náladový půvab básnické ekfráze zkoumá Emma Tornborgová). Vychází v české a anglické jazykové verzi.
Jazyková interakce - Peter Auer
17,72 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Kniha Jazyková interakce je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen ústřední pojem díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad staví na poznatcích jazykovědných, sociologických, filozofických, literárněvědných, kulturněantropologických a psychologických. Kniha je určena zejména studentům těchto oborů a odborníkům se smyslem pro interdisciplinární souvislosti.
Modernizácia kritikou - Magdalena Bystrzak,Vladimír Barborík
11,40 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Táto kniha rekonštruuje slovenskú literárnu kritiku v medzivojnovom období, predovšetkým v jeho druhej polovici. Je venovaná štyrom osobnostiam: Jánovi E. Borovi, Michalovi Chorváthovi, Jánovi Igorovi Hamaliarovi a Alexandrovi Matuškovi. Spájala ich myšlienka modernizácie kultúry kritickým myslením. Hamaliar chcel inovovať skokom. Chorváth cez archaické zdroje. Bor imitáciou a Matuška vizionárstvom. Publikácia je ukotvená v súradniciach dobovej sociálnej, svetonázorovej a politickej sféry od záveru dvadsiatych a v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Autori VLADIMÍR BARBORÍK (1965) je pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Výskumne sa zameriava na medzivojnovú a povojnovú slovenskú prózu (monografie Pavel Hrúz, Prozaik Gejza Vámoš a Hľadanie rozprávača: Prózy Vincenta Šikulu) a na problematiku povojnového literárneho života (s Petrom Darovcom napísal publikáciu Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Časopis po čase a s Vladimírom Petríkom Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Je spoluautorom knihy rozhovorov s Vladimírom Petríkom Hľadanie minulého času. MAGDALENA BYSTRZAK (1986) pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Je autorkou knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) a spolueditorkou kolektívnych monografii Kontakty literatúry a Zmena v praxi (limity - možnosti - spory). Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, príležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty.
Jazyková krajina jako kronika komplexity - Jan Blommaert
12,02 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Řada míst na světě dnes díky zvýšené fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace prochází zásadními proměnami, které výrazně diverzifikují tyto lokality co do přítomnosti různých jazyků a kultur. Kniha Jana Blommaerta, jednoho z nejinspirativnějších sociolingvistů současnosti, prezentuje teorii sociolingvistiky globalizace v nápaditém propojení s koncepty sémiotiky, analýzy diskurzu, migračních studií a etnografie. Zejména etnografie, charakteristická snahou adekvátně postihnout sociální a kulturní komplexitu zkoumaných lokalit v jejich historické hloubce, není pro výzkum jazyka a komunikace u nás zatím příliš rozvinuta. Totéž platí o využití poznatků o nápisech a znacích ve fyzickém prostoru neboli jazykové krajině k identifikaci společenských a kulturních změn. Etnografický přístup k jazykové krajině, názorně aplikovaný v analýze jedné antverpské čtvrti, zaujme také ty, kdo přemýšlejí o aktuálních proměnách městského veřejného prostoru. Vzhledem ke své interdisciplinaritě kniha osloví badatelky a badatele z oblasti lingvistiky, etnologie, antropologie, sémiotiky, sociologie, sociální geografie i urbánních studií.
TOP5 – slovenská literárna scéna 2018 v odbornej reflexii - Kolektív autorov
7,60 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2018. Deviate pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2018. Za rok 2018 boli vybraté a analyzované knihy: Dana Podracká Paternoster, Erik Jakub Groch nil, úvod, Lenka Šafranová Post partum, Juraj Briškár Z pohľadu dvoch pohárov mlieka, Mariana Mlynarčíková & Nóra Ružičková ‹abc›, Pavel Vilikovský RAJc je preč, Balla Je mŕtvy, Ivan Medeši Jedenie, Michal Havran Otec bol v strane a Ivana Dobrakovová Matky a kamionisti. Súčasťou projektu sú aj ilustračné fotografie z ocenených diel výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje Emília Rigová, víťazka Ceny Oskára Čepana 2018.
Obrázkový slovník pre cudzincov česko-slovensko-ukrajinsko-ruský - Jana Rohová
11,40 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Obrázkový prekladový slovník pre cudzincov obsahujem základnú slovnú zásobu, s ktorou sa deti a žiaci cudzinci stretávajú po príchode do Českej a Slovenskej republiky. Pomôže učiteľom a rodičom k jednoduchšiemu zvládnutiu slovíčok. SLOVNÍK JE ROZDELENÝ DO TEMATICKÝCH OKRUHOV (NAPR. ŠKOLA, RODINA...), KAŽDÁ OBLASŤ JE UVEDENÁ JEDNODUCHOU METODIKOU A NÁPADMI NA PRÁCU S DEŤMI. ZÁVEREČNÁ ČASŤ SLOVNÍKA OBSAHUJE 14 CELOSTRÁNKOVÝCH OBRÁZKOV, KTORÉ SLÚŽIA NA ROZVOJ A UPEVŇOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY. • Slovíčka sa v slovníku nachádzajú vo forme kartičiek s obrázkami v štyroch jazykoch – v českom, slovenskom, ukrajinskom a ruskom tak, aby to uľahčilo výuku deťom z rôznych častí Ukrajiny. • Stránky s kartičkami je možné vystrihnúť, zalaminovať a využiť k rôznym hrám, napr. pexeso, tvorba viet, príbehov, vyhľadávanie slovíčok... • Okrem slovíčok sa nachádza v slovníku aj zákonná úprava vzdelávania žiakov cudzincov, príklad individuálneho vzdelávacieho plánu a jednoduchého plánu podpory na 1. stupni ZŠ.
Principy textové kritiky - Thomas G. Tanselle
6,65 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega "The Rationale of Copy-Text", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké vyhraněné textologické praxe, spíše o předvedení, jakým druhem činnosti vůbec textová kritika je a na jakém poli se pohybuje. Čím je textová kritika, čím není a k čemu je na světě: i takto bychom snad mohli název Tansellových přednášek reformulovat. Zcela případně však lze též tvrdit, že Tanselle vlastně překládá filosofii textové kritiky - a to v platónském či sókratovském smyslu vydání počtu, vymezení, co vůbec lze a co již nelze rozumně myslet.Pojetí, které Tanselle předkládá, vychází z odlišně uspořádané tradice poznatků, která své postupy a mantinely nacházela nejen na jiném jazykovém materiálu, ale i v odlišném nakladatelském prostoru. A tak to, co je v domácím kontextu pokládáno za přijaté a takřka za nedotknutelné principy ediční práce (např. zásada, podle níž není možné kombinovat v edici odlišné verze, způsob zdůvodňování volby výchozího textu či pojetí kompetencí editora), je v konfrontaci s jinak založenou disciplínou produktivně zpochybňováno, čímž se na konec uvolňuje prostor pro nové promýšlení domácí textologické tradice.
Rytmika - Miloš Mistrík
16,15 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha sa zaoberá výnimočným medzinárodným umeleckým projektom, ktorý sa podarilo uskutočniť v záhradnom meste Hellerau pri Drážďanoch od roku 1909 do 1914, keď ho prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. Vďaka nemeckým podnikateľom a filantropom, Karlovi Schmidtovi a bratom Wolfovi a Haraldovi Dohrnovcom, sa tam, v novostavbe Festspielhausu, zišli za vynikajúcich ekonomických podmienok učiteľ rytmiky, Émile Jaques-Dalcroze, a scénograf a divadelný reformátor, Adolphe Appia, obidvaja Švajčiari, ďalej svetelný dizajnér a výtvarník, Rus Alexander von Salzmann, nemecký architekt Heinrich Tessenow, tanečníčky a choreografky z rôznych krajín Európy, Nina Gorterová, Suzanne Perrottetová, Annie Becková a nakrátko aj slávna Mary Wigmanová a mnoho ďalších. V Hellerau, a potom aj v Ženeve, vo svojich tanečných vystúpeniach a hudobno-dramatických predstaveniach uskutočnili prvú umeleckú syntézu pohybovej rytmiky, hudby, choreografie, scénografie, drámy a herectva v jeho tanečnej, pantomimickej, speváckej aj činohernej podobe. Niekoľkoročné obdobie tvorby tejto skupiny nadaných ľudí prinieslo neopakovateľné scénické diela, ktoré významne prispeli k formovaniu režijného umenia a k posunu divadelnej estetiky smerom k moderne a avantgarde 20. storočia.
Orvosi és gyógyszerészeti szakkifejezések 11 nyelven
31,35 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Az orvostudomány és a gyógyszerészet aktuális szókincse Európa 11 fontos nyelvén áttekinthetően: magyar, angol, német, francia, olasz, portugál, spanyol, holland, svéd, lengyel, cseh. Több mint 20000 fogalom, tönn mint 200000 fordításban. A praktikus mátrixszerű megoldás másodpercek alatt megmutatja a helyes fordítást.
Lingea olasz társalgás - Könnyített változat, 2. kiadás
6,10 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.
Nemecko-slovenský slovník medicíny - Daniel
35,23 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Slovník obsahuje slovnú zásobu z oblasti klinickej medicíny, anatómie, fyziológie, histológie, embryológie a pod. Okrem odbornej terminológie zachytáva aj istú vrstvu neutrálnej slovnej zásoby, ktorá súvisí s danou problematikou, aby používateľ pri práci s textom nemusel siahať po ďalšom prekladovom slovníku. Obsahuje pribli6ne 35 000 hesiel a dokladových spojení. Je určený širokému okruhu používateľov, lekárom, poslucháčom lekárskych fakúlt, ale aj medicínsky vzdelanej verejnosti.
Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová,Marian Mikula
13,29 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu `What is what` a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu.

Vitajte v našej kategórii Literárna veda, jazykoveda, slovníky, podčasti oblasti Beletria! Tu nájdete všetko, čo ste si kedy priali vedieť o literárnom výskume a analýze, jazykovej analýze a vydávaní slovníkov. Naša stránka je zameraná na poskytovanie hlbších znalostí o literárnej vede a jazykovede, ako aj na zdieľanie zaujímavostí a noviniek z tejto oblasti. Dozviete sa tu o rôznych prístupoch k literatúrnemu výskumu, analýzam a interpretáciám, a to nielen z teoretického, ale aj praktického hľadiska. Jazykoveda je pre nás dôležitou súčasťou tejto kategórie. Ponúkame vám podrobné informácie o jazykových štruktúrach, ich vývoji a využití v literatúre. Ak vás zaujíma, ako jazyky fungujú a ako ovplyvňujú literatúru, ste na správnom mieste. Okrem toho sme tu pre všetkých nadšencov slovníkov. Prezentujeme vám nové slovníky, nové výskumy a trendy v tejto oblasti. Sme presvedčení, že slovníky sú cenným zdrojom informácií nielen pre študentov či učiteľov, ale aj pre bežných čitateľov. Zistite, aké nové slovníky sú dostupné a ako môžu obohatiť vaše slovné zásoby. Na našom webe sa môžete naučiť viac o autoroch, ktorých diela sú považované za klasické a významné pre literárnu vedu. Prinášame vám informácie o ich životoch, tvorbe a o tom, ako sa ich diela premietli do literárnej vedy a analýz. Veríme, že naša stránka vám poskytne hodnotné informácie a inšpiráciu v oblasti literárnej vedy, jazykovede a slovníkov. Ak ste nástrahou týchto tém, určite tu nájdete niečo zaujímavé pre seba. Nech vám naše obsahy pomôžu objaviť nové perspektívy v literatúre a rozšíriť vaše vedomosti.

Image
Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile