Filozofia

Image
Dopis pro D. - André Gorz
3,51 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Dopis Andrého Gorze, filozofa česko-rakouského původu, je kromě milostného vyznání také rekapitulací autorova politického a ekologického myšlení. Gorz v něm nahlíží, jakým způsobem jej filosofické myšlení oddalovalo od toho, co bylo skutečně podstatné: společný život s milovanou osobou. Nelehký, křehký a upřímný. Gorze se ve svém textu táže po vztahu filosofie a lásky partnerského soužití a dotýká se také ideje lásky vůbec. Na místo tragické nenaplněnosti čteme životní příběh dvou lidí, kteří spolu dokázali takřka šedesát let žít, aniž by se zdroj jejich lásky vyčerpal.
Metafyzika války - Julius Evola
15,19 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Julius Evola (1898-1974) patří mezi vůdčí esoteriky a antimodernisty 20. století. V posmrtně vydané sbírce esejí s názvem Metafyzika války, z nichž většina byla napsána ve třicátých a čtyřicátých letech, se zabývá válkou, smrtí a vítězstvím z duchovní a heroické perspektivy. Aby prokázal univerzálnost náboženského přístupu válečníků k boji, poukazuje na příklady ze staroseverských, védských, římských, perských, islámských, křižáckých a jiných tradicí, které dosvědčují nadkulturní pojetí války coby možnosti duchovního osvobození a cesty Boží. Válečnictví jakožto stezku činu považuje za stejně hodnotnou a přinášející nemenší duchovní plody jako stezka rozjímání, která je vlastní mystikům, devocionalitě a meditaci. Věnuje pozornost také moderní, masové a technologické válce, jakož i tehdejší militarizaci společnosti a dalším souvisícím otázkám, kde však převážně přebírá hledisko své země a doby, tj. Mussoliniho Itálie. Text Metafyziky války je opatřen poznámkami překladatelů a redakce, jakož i předmluvou stavící tyto eseje jak do kontextu doby a místa jejich vzniku, tak i do celku autorova myslitelského díla a komplexu filosoficko-esoterické školy integrálního tradicionalismu. V předmluvě je učiněn pokus o jasné odlišení prvků dobové ideologie, jimž se Evola ve zde sesbíraných esejích žel nedokázal vyhnout, od přínosného a nadčasového jádra jeho pojetí duchovního rozměru válečné zkušenosti.
Teorie cizího - Wolfgang Müller-Funk,Jan Budňák
19,81 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Co vlastně znamená být cizí, cítit se cize, být vnímán jako cizí? Transdisciplinárně pojatá publikace vysvětluje různé přístupy k fenoménu alterity (jinakosti) v sociálních vědách, psychoanalýze a filozofii od Hegela až po postkolonialismus. Kniha zohledňuje také teorie fantastična, imagologii, souvislosti alterity a překladu nebo perspektivu diferenčního feminismu. Díky širokému spektru přístupů umožňuje spolehlivou orientaci v poli, které v době globalizace, dramatických interkulturních procesů a migračních vln nabývá stále většího významu.
Mezi historií a Evangeliem - Prokop Brož
12,90 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho evangeliem. Tato společná kniha, která vzešla z plodného setkání při teologické konferenci na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přináší čtverý pohled na význam II. Vaticana, jak jej vnímají současní světoví i domácí teologové. Nejprve je koncil zasazen do evropského kontextu, dále je představena jeho dobová recepce v československém prostředí. Třetí část přesouvá pozornost k podnětům II. vatikánského koncilu pro církev dnes a nabízí perspektivy pro pokračování koncilní reformy. Poslední oddíl se pak věnuje vztahu pokoncilní církve ke světu.
Prvotní číslo a gesto - Hugo Kükelhaus
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Iniciační text o číselných poměrech, lidské tělesnosti a duchu. Úvod do "zednářského" myšlení vycházející z původních principů starých řemesel.
Mier, Plutos - Aristofanes
16,98 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Po víťazných vojnách Grékov nad Peržanmi sa z Grécka stala mocnosť v Stredomorí, ktorá nebola nikým príliš ohrozovaná a zažívala dobu rozkvetu. No jednako vládlo medzi samotnými Grékmi súperenie o dominanciu, ktoré nakoniec v Periklových časoch prerástlo do ukrutnej peloponézskej vojny. Táto vojna nepriniesla ďalšiemu rozvoju miest nič prospešné, iba veľké výdaje na vedenie vojny. I ľudia v Aténach boli rozdelení na strany schvaľujúce vedenie vojny a prikláňajúce sa k uzavretiu mieru so Sparťanmi. Aristofanes bol zarytým odporcom vojny, čo vyjadruje vo viacerých hrách. Azda najsilnejšie prianie po mieri, v časoch krutej peloponézskej vojny, cítiť v jeho hre Mier. V hre nás privádza medzi bohov s cieľom nájsť a oslobodiť bohyňu mieru, ktorá sa kdesi podela, a prinavrátiť do života ľudí radosť, radovánky a oslavy, ktoré ľud požíva v časoch bez vojen. Tiež pranieruje tých, ktorým vojna prináša prospech a vyhovuje im a konfrontuje ich s inými, ktorí majú zase potešenie z mieru. Ďalšia oblasť, ktorej Aristofanes venuje pozornosť, je rozdelenie bohatstva medzi aténsky ľud. Tejto téme sa venuje v hre Plutos. Zamýšľa sa v nej nad tým, že bohatstvo je nespravodlivo rozdelené medzi ľudí, čo pripisuje slepote jeho boha Pluta, ktorá konečne vyhovuje i ostatným bohom. Čo by sa asi tak mohlo stať po vyliečení Pluta zo slepoty, nám ukazuje vo svojej hre. Publikáciu dopĺňa tretia časť komplexnej štúdie Miloslava Okála Aristofanes a aténska demokracia, zaoberajúca sa vojenstvom a zahraničnou politikou.
Umění jako vyjádření smyslu - Miloš Ševčík
13,54 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Monografie Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky je prvním obsáhlejším systematickým pokusem o shrnutí motivů Patočkovy filozofie umění. Mezi témata Patočkova myšlení, která autor v knize sleduje, patří zejména umělecká vzdělanost, pojetí vztahu literatury a mýtu, vzájemná souvislost a odlišnost architektury, sochařství a malířství, styl ve výtvarném umění, spojitost a rozdíl mezi uměním minulosti a přítomnosti a rovněž aspekty vztahu mezi uměním a vědeckým poznáním. Patočkova filozofie je zkoumána do značné míry chronologicky, od raných Patočkových textů ze 30. a 40. let k textům ze 60. a 70. let, chronologii vzniku je však nadřazeno zdůraznění obsahových spojitostí mezi jednotlivými pojednáními.
Acta Philosophica Tyrnaviensia 17 - Kolektív autorov
8,55 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Problém slobody možno do urcitej miery objasnit iba tak, ked fenomén slobody uchopíme, porozumieme a skúmame celostne a ked ho analyzujeme z viacerých komplementárnych základných hladísk. Tento prístup sa ukázal ako schodná cesta na prekonávanie rôznych apórií v otázke slobody. Ked sa spýtame na slobodu, o com je vlastne rec? Ide o problém gnozeologický, ontologický, axiologický, etický, ci nejaký iný? Alebo ide o všetky tieto problémy dovedna? A kto je na túto základnú otázku schopný a kompetentný odpovedat? Vedec, politik, teológ, filozof? Nestací len skúmat, co je sloboda, ale treba skúmat aj to, akým spôsobom sloboda je, aké jej bytie, resp. aký je spôsob jej bytia. Ked slobodu prednostne vztahujeme na cloveka, co nás koniec koncov má najviac zaujímat, potom spôsobom bytia cloveka je samotná jeho existencia a sloboda je neoddelitelnou súcastou, dimenziou bytia cloveka, bez ktorej clovek neexistuje. Clovek teda existuje tak, že existuje v slobode a sloboda existuje v cloveku. Jedným z bytostných atribútov cloveka je jeho sloboda, takže on sám je vlastne v istom základnom zmysle slobodou. Clovek existuje od svojho pociatku v slobode, preto nemôže nebyt slobodný.
Z Homérova světa a díla - Wolfgang Schadewaldt
21,79 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha je souborem statí, pojednání a přednášek vydaných při různých příležitostech od poloviny třicátých, ale hlavně během čtyřicátých let, poslední příspěvky jsou z konce let padesátých. O jejím významu svědčí už jen ta skutečnost, že vyšla ve čtyřech vydáních, z nichž předposlední a poslední bylo vždy rozšířeno. Kniha je rozdělena na dvě části. První se zabývá tzv. homérskou otázkou, a to z různých úhlů pohledu (historický přehled bádání, geneze textu, postava Homéra, resp. postava homérského pěvce, Homérova doba, odrazy krétsko-mykénského umění v Iliadě apod.). Druhá část, kterou doporučujeme číst s Homérovým textem u ruky, pojednává o vybraných scénách z Iliady i Odysseii (Hektor a Andromaché, Achilleovo rozhodnutí, Hektorova smrt, Odysseův návrat apod.; sem je zařazena i široce citovaná studie o Achilleově štítu), text ilustrují vyobrazení, většinou vázová, ale i drobných bronzových předmětů a zbraní. Zájemce o hlubší vhled do bádání o homérské otázce a homérských básních zde nalezne obsáhlý seznam odborné literatury, doplněný o literaturu současnou v ediční poznámce (S. Fischerová).
Aspekty nového pravicového radikalizmu - Adorno Theodor Wiesengrund
8,46 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
V apríli roku 1967 predniesol Theodor W. Adorno, významný nemecký filozof a sociológ, na pôde Viedenskej univerzity prednášku, ktorá nie je z dnešného pohľadu len bežným historickým dokumentom. Adorno analyzoval ciele, zdroje a taktiku nového pravicového radikalizmu svojej doby. Na príklade nemeckej radikálne pravicovej strany NPD, ktorá zaznamenala v dobových prieskumoch prekvapivé úspechy, skúma dôvody, prečo mali extrémistické hnutia v Nemecku ohlas aj dvadsať rokov po porážke nacizmu. Adornova prednáška zostáva dodnes až mrazivo aktuálna. Aspekty nového pravicového radikalizmu sú ako odkaz vo fľaši, ktorý sa práve vyplavil na brehy súčasnosti a ani po päťdesiatich rokoch nestratil nič zo svojej pravdivosti.
Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka - Ivan A. Iljin,Alan Černohous
24,56 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha Ivana Alexandroviče Iljina Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka byla vydána v Moskvě na samém začátku roku 1918. Byla to doba málo vhodná pro zamyšlení nad hutnýmy problémy bytí. Lidi v Rusku v té době zneklidňovaly jiné věci.Nahlédneme-li do současné odborné hegeliánské literatury, zjistíme, že jméno Iljin má patřičnou váhu. Iljin nalézá v Hegelovi podporu pro nezměrnou kulturu spekulace.
V myšlenkovém světě Tomáše Halíka - Jiří Fuchs
10,45 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Od sametové revoluce je Tomáš Halík stálicí naší veřejné scény. Muž mnoha profesí a zájmů, plodný autor; téměř barokně-renesanční osobnost. Pro mnohé autorita ve věcech křesťanského života. Donedávna měl obdiv široké veřejnosti. Dnes se, aspoň u nás karta trochu obrací. Tato kniha chce ukázat, že přitom nemusí jít jen o hru osudu a vrtkavost lidské přízně. Odhaluje, že stupňující se radikalita Halíkova politického aktivismu i jeho experimenty v životě víry vyplývají z myšlenkového rámce, v němž Halík nahlíží svět. Předložený text tedy nabízí čtenáři jasnější představu o tom, jak silně se filosofické přesvědčení promítá do praktických oblastí života. Dějiny myšlení jsou i dnes místem stálých sporů: filosofických (přirozenost v. dějinnost), politologických (konzervatismus v. levicový liberalismus) i teologických (tradiční víra v. modernismus). Tomáš Halík tu zastává alternativní koncepce (dějinnost), Jiří Fuchs je hodnotí z opačných pozic. Snaží se ukázat, že teorie dějinnosti vede Halíka k myšlenkovému konformismu, který má v jeho praktickém myšlení neblahé následky. Jedním z nich je politický aktivismus, v němž Halík podporuje neomarxistickou agendu (multikulturalismus, genderismus, pervertovaná lidská práva, politická korektnost.) V katolickém myšlení přináší Halíkův modernismus napětí mezi jeho důrazy na jedné straně a vírou či přirozenou morálkou na straně druhé.
Nietzsche o ctnosti - Jakub Chavalka
8,48 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Předkládaný svazek je věnován vrcholné fázi Nietzschova myšlení zahrnující v prvé řadě knihu Tak pravil Zarathustra. Společným tématem jednotlivých studií je motiv ctnosti, který obvykle stojí ve stínu atraktivnějších témat, jako věčný návrat téhož, smrt boha či vůle k moci. Společnou snahou autorů je poukázat na centrální roli tohoto motivu a interpretovat jej v rámci Zarathustry a okolních textů zachycujících poledne Nietzschova myšlení. Vedle imanentně zarathustrovských studií svazek přináší stati dialogické, v nichž je motiv ctnosti zkoumán v rozhovoru s paletou dalších myslitelů.
Zasvěcovací texty - František Bardon
19,33 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
První vydání dosud nepublikovaných textů Františka Bardona, vycházející k 60. výročí jeho úmrtí. Tyto texty byly původně určeny pouze jeho nejbližším žákům, sdružených v tzv. Kruhu světla. Představují velmi mocné klíče ke skrytým silám člověka. Vlastní texty jsou doplněny i studiemi jeho žáků.
Imaginace a myšlení ve hře dějin - Jiří Pechar
18,24 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií. Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování. Některé Pecharovy úvahy mají své východisko v nazírání na určitá literární díla nebo na určité literární osobnosti, ať je to v souvislosti se středověkým myšlením Dantova Božská komedie, v souvislosti s úsilím o kulturní syntézu Goethe, nebo v souvislosti s nejdramatičtějšími aspekty života jednotlivce i společnosti rozbor románových děl Tolstého a Dostojevského. Proustovo dílo dalo příležitost rozvinout jeho úvahy o prožitku toho, co se vymyká času, ale zároveň s tím i vazbě na vlastní já. S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také úvahy nad některými myšlenkami Jana Patočky. Skutečnost, že se v sledu jednotlivých partií knihy obráží i historie Evropy – se zvláštním zřetelem na historii českou, přemýšlí i nad někdejšími spory o smyslu českých dějin.
Pojednání o kontrapunktu - Antonín Rejcha
30,81 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Učebnice kontrapunktu a fugy Antonína Rejchy byla vydána v Paříži ve dvou svazcích v letech 1824 a 1826 pod názvem Pojednání o pokročilé hudební kompozici (Traité de haute composition musicale). Českému čtenáři předkládáme český překlad této dobové učebnice v jednom svazku pod názvem Pojednání o kontrapunktu. Spis navazuje na české překlady Rejchových učebnic melodie (Pojednání o melodii, Togga, 2012; první francouzské vydání z roku 1814) a harmonie (Pojednání o harmonii, Togga, 2014; první francouzské vydání z roku 1818). Rejcha názvem učebnice poukázal na skutečnost, že po dvou předcházejících spisech se právě zde pojednávaná nauka dostává do nejvyšších pater teoretického a kompozičního hudebního vzdělávání. Obsah učebnice tvoří nauka o kontrapunktických technikách a formách, jejichž vrchol tvoří kompozice fugy. Rejcha se obrací k předcházející tradici kontrapunktu minulých staletí jenom z toho důvodu, aby se od základního popisu starých přísných kontrapunktických pravidel odrazil k formulování moderního volného kontrapunktu, v jehož rámci se zejména modernizovaná fugová technika a forma měla stát účinnou součástí dobové hudební kompozice. Rejchův originální návrh modernizace kontrapunktu a fugy je cenným dobovým pramenem nejenom o zásadních inovacích výuky hudebněteoretických a kompozičních disciplín na pařížské konzervatoři, ale pro dnešního čtenáře se může stát zdrojem podnětných informací vyzývajících k novým úvahám o Rejchově vlivu na využívání kontrapunktického myšlení v dobové kompoziční praxi. Předložená edice českého překladu Rejchova pojednání o kontrapunktu a fuze je doplněna o poznámky, kterými v první polovině třicátých let 19. století Carl Czerny jako překladatel učebnice do německého jazyka okomentoval v krátkém časovém odstupu od prvního pařížského vydání některá témata v bilingválním německo-francouzském vydání spisu u vídeňského nakladatele Diabelliho.
Heslá - Jean Baudrillard
8,46 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jean Baudrillard v knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra a simulácia, Amerika, Zabudnúť na Foucaulta, atď.) filozoficky rozpracoval (podobne ako to svojho času urobil G. Delueze vo svojom Abecedaire). Pojmy, ktoré Baudrillard v knihe slovníkovým spôsobom objasňuje, sú objekt/predmet, hodnota, symbolická výmena, zvádzanie, aleatorickosť, virtualita, chaos, hranica, dokonalý zločin, osud, myslenie, obscénnosť, transparentnosť zla, dualita. Štruktúra knihy je teda daná slovníkovým, abecedným zoradením jednotlivých hesiel za sebou. Všetky uvedené heslá sa priebežne objavujú v rozmanitých variáciách Baudrillardových textoch. Baudrillard zatiaľ do slovenčiny nebol preložený, predkladaná kniha je jeho prvý slovenský preklad.
Filozófia
13,54 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A kötet szócikkei áttekintést adnak a filozófia történetéről, fő irányzatairól és eszmeáramlatairól, valamint a bölcselet maghatározó alakjainak életpályájáról és nézeteiről.
Scientologie Základy myšlení - L. Ron Hubbard
21,27 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tisíce let už Člověk pátrá po skutečném „smyslu života“, přemítá o něm a spekuluje. V Scientologii ale bylo toto pátrání dokončeno —neboť tato tajemství byla nyní odhalena.
Príbeh filozofie Kľúč ku klasickým dielam - Robert Zimmer
11,35 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach - väčšinou ich však málokto číta - klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra. Nemecký filozof Robert Zimmer sa ujal týchto významných kníh a spracoval ich prístupným spôsobom. V krátkych esejach predstavuje 16 kľúčových diel filozofie: Platón - Štát, Augustinus - Vyznania, Machiavelli - Vladár, Montaigne - Eseje, Descartes - Rozprava o metóde, Pascal - Myšlienky, Locke - Dve rozpravy o vláde, Kant - Kritika čistého rozumu, Schopenhauer - Svet ako vôľa a predstava, Kierkegaard - Buď - alebo, Marx - Kapitál, Nietzsche - Tak vravel Zarathustra, Wittgenstein - Tractatus logico-philosophicus, Heidegger - Bytie a čas, Popper - Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia, Rawls - Teória spravodlivosti.
Porozumenie slobody u S. Kierkegaarda a C. S. Bartnika - Zuzana Blažeková
7,60 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Križujúc Kongens Nytorv v Kodani, tak obľúbené miesto pre Kierkegaardove prechádzky, ma zastavila pani predávajúca ruže a ponúkla mi jednu z nich. Z ničoho nič som stála pred štyrmi rôznymi druhmi ruží a nevedela som, ktorú si vybrať. Nakoniec som si vybrala a pobrala sa ďalej. Cestou som začala rozmýšľať, či som si nemala vybrať buď inú farbu, alebo o niečo menej rozkvitnutú ružu. Neskôr som usúdila, že som vlastne najviac chcela takú ružu, ktorá ani nebola na výber. A nakoniec mi napadlo, že som vôbec nechcela ružu. Tak či onak, ruža v mojej ruke ma nijako neuspokojila. Či toto je sloboda? Vybrať si niečo z ponúknutých možností a potom nielenže ľutovať svoj výber, ale aj samotnú možnosť výberu? Po určitom čase som sa prechádzala po centre „mesta draka“, Krakova. Zo stien starých budov v židovskej štvrti na mňa doslova kričali obrovské nápisy. Všetky z nich boli úpenlivým volaním po nezávislosti a slobode. Stále tam bola prítomná silná spomienka z vojny. Či toto je sloboda? Oslobodenie sa spod vonkajšieho nátlaku? Ľudský život je neustálym tokom, nedá sa zastaviť. Každodennosť je dvojaká: buď je nudná, alebo je turbulentná. Buď sa nudíme, alebo nevieme kam skôr „skočiť“. Pri našom rozhodovaní, výberoch a skutkoch máme skúsenosti s viacerými druhmi čiastkovej či čiastočnej slobody. Ale ktorá z toho množstva slobôd je tá „pravá“? Kedy človek môže zodpovedne povedať, že našiel zmysel života vo svojej slobode?
Kacířské eseje o filosofii dějin - Jan Patočka
9,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidského života.
Timeless humanism - Vlastimil Podracký
9,78 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Author, publicist, and political analyst in his philosophical-political analysis stems from the idea that due to human influence the world changed so profoundly that old social theories are no longer valid; and that it is desirable to take up a position called timeless humanism, which is the only way which leads mankind to a permanently sustainable and reproducible society. Published on May 2014 (inclusive of the electronic version in PDF format).
Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulace - Egon Bondy
17,14 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Závěrečný svazek obsahuje Postpříběh (2004) ad. nepublikované texty z let 2002-7, též autorovy „filosofické rekapitulace“, příležitostné eseje a marginálie. Edičně připravil Martin Machovec. V prvním oddílu závěrečného svazku Bondyho filosofických textů jsou soustředěny eseje, které byly napsány po Příběhu o příběhu, tedy v posledních letech autorova života. Jde zejména o esej Postpříběh (2004), v němž je dále rozpracována většina témat obsažených v předešlé práci i v dalších textech v tomto oddílu: universum jakožto „proces“, jako „stálá přítomnost“, možnost „kompenzace utrpení“, návrat k holistické interpretaci universa, konfrontace na Západě stále málo známých taoistických a buddhistických koncepcí s nejposlednějšími poznatky astrofyziky, informatiky atd. Všechny čtyři texty z prvního oddílu vycházejí poprvé. Druhý oddíl tvoří paralipomena Bondyho filosofického díla, tedy texty, které z různých důvodů autor nezařadil do předchozích svazků: první dva byly dříve vydány jen samizdatově a dva zbylé eseje jsou zde publikovány úplně poprvé. O textu Prozatímní bilance se autor častěji zmiňuje v Příběhu o příběhu jakožto o „fatálním eseji“: jeho zveřejnění tedy přispívá k pochopení širších souvislostí Bondyho filosofického díla z posledního období. Do třetího oddílu byly zařazeny Bondyho „filosofické rekapitulace“, tj. popularizační texty, v nichž v různých obdobích shrnul své předchozí filosofické úvahy. Z těchto textů byly dříve vydány Knížka o tom, jak se mi filosofovalo (samizdatově) a Kritika nesubstančního modelu (samizdatově i tiskem). Anglicky psaný esej Why I Am Still a Marxist: The Question of Ontology, jenž tvoří čtvrtý oddíl svazku, vznikl na základě Bondyho spolupráce s prof. Benjaminem B. Pagem (Quinnipiac University, Connecticut), lze číst jako svého druhu popularizační resumé autorovy filosofie. Tento esej nemá žádnou českou předlohu a byl dříve vydán tiskem jen v USA. Edičně připravil Martin Machovec.
Moudrost hlupáků - Shah Idries
11,92 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pečlivě vybraná sbírka ilustrativních příběhů, vyprávění a anekdot, které ilustrují zkušenostní filosofii a vyučovací postupy používané v súfijském učení. „To, co si omezení hloubalové představují pod moudrostí, je súfíji nahlíženo jako hloupost. Proto súfíjové často nazývají sami sebe hlupáky.“
Idea nevědomí - Ivana Ryška Vajdová
15,19 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha je hlubokou sondou do základů Jungova uvažování o povaze psyché a do jeho snah nalézt odpovědi na obecnější otázky. Odkrývá i tu stránku Jungova díla, která v českém prostředí zůstává téměř neznámá. Ukazuje, jakým způsobem byl C. G. Jung při tvorbě svých klíčových psychologických konceptů ovlivněn dílem filosofů (zejména Kanta, Schopenhauera, Leibnize a Carusa) a jak tito myslitelé předurčili jeho ústřední pojem nevědomí a s ním související pojmy jako archetyp, individuace či libido.
Od patetiky k etike - Michaela Petrufová Joppová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Monografia ponúka originálny ucelený výklad filozofie a etiky novovekého mysliteľa Barucha Spinozu (1632-1677), v ktorom sa autorka usiluje o skĺbenie spinozovských a súčasných filozofických a neurovedeckých skúmaní. Kniha postupuje celou Spinozovou filozofiou a prostredníctvom čoraz komplexnejšieho analytického výkladu približuje jej základné rámce, terminológiu a koncepty, takže po nej môžu siahnuť aj čitatelia doposiaľ neoboznámení so Spinozovým myslením. Základnými motívmi výkladu sú prirodzenosť mysle a otázky ľudskej aktivity a pasivity, slobody a neslobody, a to predovšetkým v kontexte skúmaní afektov (vášní a hnutí), ktorým myseľ podlieha. Spinozova filozofia neponúka len brilantné analýzy ľudských prežitkov, no v anticipácii moderných psychoterapeutických techník formuluje tiež metódy prakticky funkčnej afektívno-kognitívnej (auto)terapie zameranej na reguláciu a kontrolu vlastnej pasivity. Chápanie vlastných slabostí a práca s nimi je totiž nevyhnutnou podmienkou realizácie vlastnej slobody – alebo vydania sa na cestu od patetiky k etike.
Přirozené právo a dějiny - Leo Strauss
15,54 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to, proč argumenty proti přirozenému právu nejsou platné. Těm, kdo ho odmítli ve jménu bezbřehé tolerance, připomíná paradox jejich volby. Podle něj pak totiž platí, že čím více vzděláváme rozum, tím více vzděláváme nihilismus. A nevyhnutelným praktickým důsledkem nihilismu je fanatické tmářství a zpátečnictví, připomíná Strauss.
Odpovědnost člověka za vývoj světa - Rudolf Steiner
13,35 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Rudolf Steiner se ve svých téměř sto let starých přednáškách dotýká aktuálních otázek dneška, kdy se celý svět potýká s neblahými následkem dosavadního vývoje. Jak říkal Goethe: Kdo zapne špatně první knoflík, ten se již dobře nezapne. Autor jasnovidným způsobem rozklíčoval a zmínil správné i chybné kroky ve vývoji člověka i lidstva a tím objasnil příčiny vedoucí až k současnému stavu, kterému se říká celosvětové pandemie. Ta má být zneužita pro vytvoření nejhoršího diktátorského režimu v dějinách lidstva prostřednictvím sanitární diktatury. Záchrana upadající civilizace a nové impulsy pro další vývoj spočívají v aplikaci "sociální trojčlennosti" a v odhalení a uskutečnění křesťanských mystérií nesených zdravým rozumem, srdcem a vůlí.
Odpovědnost umělce - Jacques Maritain
8,75 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina. Jeho žena Raissa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofi ckého díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou větší publikací z této oblasti; jejím základem byly přednášky na universitě v Princetonu. Po stránce obsahové se v knize stýkají dvě samostatné disciplín y, filosofická estetika a filosofická etika. Maritain ovšem neřeší obecné problémy estetiky nebo obecné problémy etiky. Vychází ze svébytných pojetí teorie umění a teorie mravnosti a na tomto základě pojmenovává vzájemný vztah obou oblastí.
Dioptrika - René Descartes
14,61 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Další z esejů z Rozpravy o metodě v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákonu lomu světla a jeho důsledcích. Francouzko-česky, s původními obrázky a závěrečným komentářem překladatele.

Vitajte na našej stránke, ktorá je venovaná filozofii v rámci kategórie knihy. Ak ste zvedaví na hlbšie myšlienky a zábery svetových mysliteľov, práve tu nájdete to, čo hľadáte. Náš web je zameraný na prezentovanie a recenzovanie kníh, ktoré sa týkajú filozofie. Akýkoľvek aspekt filozofie, od starovekých filozofov po súčasné teórie, tu má svoje miesto. Budeme sa zameriavať na knihy, ktoré ponúkajú zaujímavé a inšpirujúce myšlienky, a poskytneme vám prehľad o ich obsahu. Na našom webe nájdete recenzie kníh od renomovaných autorov, ktorí sa špecializujú na filozofiu. Každá recenzia ponúka stručný opis knihy a vyjadrenie o jej kvalitách a prínosoch. Bude vám to užitočným sprievodcom pri výbere kníh na čítanie. Okrem recenzií sa od nás môžete tešiť aj na rôzne články, ktoré sa zaoberajú témami filozofie. Nájdete tu rozličné prístupy k otázkam významu života, morálky, existence a ďalším. Naším cieľom je upozorniť na rôzne perspektívy a postavy, ktoré filozofiu ovplyvnili a formovali. Ak ste nadšencom filozofie alebo sa iba chcete dozvedieť viac o tejto téme, naša webová stránka je ideálnym miestom pre vás. V našej bohatej ponuke kníh a článkov si nájdete to, čo vás zaujíma. Veríme, že naša stránka vám poskytne inšpiráciu a podporu vo vašom filozofickom putovaní.

Image
Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile