Ekológia, meteorológia, klimatológia

Image
Životní prostředí v globální perspektivě - Bedřich Moldan
15,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Environmentální regulace, uplatňované od šedesátých let, byly v mnohém úspěšné a nejhorší průvodní jevy rychlé industrializace se tedy podařilo zmírnit. V řadě zemí je dnes prostředí méně kontaminováno škodlivinami, vzduch čistší a voda v řekách méně zamořená. Základní trendy vývoje planetárního ekosystému jsou však naproti tomu stále negativní, ztrácí se biologická rozmanitost, ohroženy jsou mnohé ekosystémy, dokonce se mluví o počínajícím šestém planetárním vymírání. Velké obavy vzbuzuje prohlubující se krize klimatu, která se dostává na první místa politických jednání na všech úrovních, od globální po národní. Přitom je stále zřejmější, že na rozdíl od opatření zaváděných v minulosti je tentokrát zapotřebí dosáhnout zásadně hlubších změn. Jsme svědky začátku dalekosáhlé společenské proměny a k jejímu pochopení by tato kniha měla přispět. Druhé vydání bylo doplněno o kapitolu Aktuální trendy, která stručně pojednává o environmentálně významných událostech a změnách současných dnů. Kniha profesora Bedřicha Moldana vychází z jeho přednášek na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a přehledně představuje klíčové aspekty environmentální problematiky.
Půda a život civilizací - Václav Cílek,Jiří Hladík
31,30 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Není to tak dlouho, co jsme skoro všichni byli zemědělci. Vždyť ještě v roce 1900 žilo na venkově kolem 90 % evropského obyvatelstva. Možná proto se nás dotýká zastavování úrodné zemědělské půdy a s tíživým pocitem prožíváme sucho na polích a kůrovcovou kalamitu v lese. Zdálo by se, že z obojího můžeme vinit hlavně počasí, ale velkou roli sehrává i stav půd. Jsme si téměř jisti, že budoucí krajina bude vyžadovat návrat ke starým technikám péče o půdu a les, ale zároveň se neobejdeme bez nejnovějších technologií a experimentů se způsoby zavlažování, novými plodinami a lesními dřevinami. Zdravou a na přirozených základech spočívající přírodu tak začínáme potřebovat ne jako „ochranářský přepych“, ale abychom vůbec mohli žít v důstojném prostředí a neměli nouzi o vodu a potraviny. Nejedná se přitom jen o jídlo a dřevo, ale také o místní klima, kvalitu podzemních vod i pocit klidu a někdy i štěstí či krásy, jaký prožíváme v harmonické krajině.
Beton a hlína - Viktórie Hanišová
18,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Klimatická krize se městům nevyhýbá. A lidé z měst se nevyhýbají klimatické krizi. Většina obyvatel západního světa žije ve městech. V prostředí, které v naší kulturní představivosti nahradilo přírodu, v „betonové džungli“. Život ve městě si proto automaticky spojujeme s jejím opakem — s kariérou, rychlostí, pokrokem, civilizací. Globální perspektiva klimatické krize však ukazuje, že nic není vzdálenější pravdě: požáry, povodně ani sucho se na adresu neptají. Ke stejnému zjištění se však dá dojít i pozorným lokálním zkoumáním. Tu je záhon, odněkud smrdí kompost, všude bzučí včely, tamhle někdo vysadil strom, v obchodě se prodávají vejce od nespoutaných slepic, kytička na kavárenském stolku je z náletových rostlin… Spisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje rozmanitou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hektickém prostředí měst. Zpovídá nadšence z komunitních zahrad i aktivisty ze zahrádkářských kolonií, pražské včelařky, organizátory kompostovacích systémů či provozovatele bezobalového obchodu. Každý osud i přístup se liší, avšak v jednom ohledu mají všichni zpovídaní stejně jasno — na kritickou otázku „Co dělat?“ odpovídají jednoznačně: „Něco!“
Jak říct ne plastům - Dyer Harriet
5,76 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nová praktická příručka si klade za cíl pomoci vám omezit množství používaných plastů. Nabízí jejich ekologické alternativy včetně tipů, jak při tom příliš neutrácet. Kniha přináší 101 nápadů na drobné změny v každodenním životě, které vám ve vašem úsilí významně pomohou. Čas na změnu je právě teď. Udělejte první krok s naší publikací! Kniha přináší 101 nápadů na drobné změny, které vám ve vašem úsilí mohou významně pomoci. Stačí si vybrat jeden z nich a týden ho zkoušet. Pokud se osvědčí, prodlužte zkušební dobu na měsíc a v případě úspěchu pak přidejte další změnu. Pokud se změna ukáže jako příliš složitá, vyberte si jinou. Obsah: 101 snadných způsobů, jak omezit užívání plastů ekologické alternativy plastů, jejich opakované používání a recyklace
Musí být ekologie alarmistická? - Alexandr Vondra
12,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Česká politická pravice musí mít svou "zelenou" politiku. Poslední léta tento imperativ buď přehlíživě zanedbávala, anebo ho trestuhodně ignorovala. Je to chyba hned ze tří důvodů. Za prvé je to chyba ideologická, protože péče o přírodu a její ochranu je navýsost konzervativní téma. Za druhé je to chyba strategická, protože pravice svým nezájmem vyklidila pole a otevřela prostor inženýrskému a poručnickému řádění politické levice, které dusí svobodu člověka, aniž by prospělo přírodě. A za třetí je to chyba taktická, protože po zelené politice, která se dotýká přirozených lidských potřeb a tužeb, existuje ve společnosti živá a legitimní poptávka. Podstata zelené konzervativní politiky je jednoduchá. Jejím posláním není stavět člověka proti přírodě, ani básnit o "Matce Zemi", natož šířit pesimismus a apokalyptické pseudonáboženství, které zavrhuje civilizaci a odsuzuje lidstvo. Podle vědců v této publikaci žijeme v antropocénu, v éře člověka. Věříme, že člověk je schopen si s výzvami budoucnosti poradit. Náš program stojí na třech hodnotových pilířích: zemi a její zdroje máme jen ve správě, a musíme se k nim proto chovat s péčí odpovědného hospodáře; věříme, že lidská svoboda a ekonomický rozvoj nejsou s přírodou v rozporu, ale často k jejímu prospěchu; a máme na paměti i estetickou a emoční složku. Chceme snad ničit něco, co je tak krásné a co milujeme? Z úvodu Alexandra Vondry Autoři: Václav Bartuška, diplomat a publicista Václav Cílek, geolog, klimatolog a popularizátor vědy Radan Huth, klimatolog a meteorolog Vladimír Kočí, environmentální inženýr, produktový ekolog Jan Macek, strojní inženýr a pedagog Marek Mora, ekonom Petr Pokorný, biolog, paleoekolog a environmentální archeolog Petr Sklenička, pedagog, zemědělec a krajinný ekolog David Storch, biolog a evoluční ekolog Vladimír Wagner, jaderný fyzik
Plasticus maritimus: invazivní druh - Ana Pego
14,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Když byla portugalská bioložka Ana Pego malá, nehrávala si na dvorku, ale skoro vždycky na pláži. Chodívala na procházky, pozorovala příliv a odliv a sbírala zkameněliny. Postupem času si uvědomila, že se v písku čím dál častěji objevuje nový druh: plast. Ana chtěla varovat před jeho dopady na život na planetě, a tak se rozhodla tento druh sbírat a pojmenovat ho. Nazvala ho Plasticus maritimus a následně se stal středem jejího zájmu. Vytvořila projekt, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o uvážlivějším používání plastů. Tato kniha obsahuje množství informací o vztahu mezi plastem a oceány. Najdete v ní také průvodce, který radí jak se připravit na výlety, a snaží se čtenáře motivvat ke změně. Plasticus maritimus je umělý, invazivní, kontaminující druh s dlouhou životností, a tak si zaslouží, aby jeho dny byly sečteny!
Klíma: Nový príbeh - Charles Eisenstein
13,79 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Klimatická zmena a ďalšie globálne výzvy pred nás kladú veľkú úlohu od základov pretvoriť našu civilizáciu a nanovo prerozprávať kultúrny príbeh, ktorý našim životom dáva zmysel a smerovanie. Myšlienkovo provokujúca kniha Charlesa Eisensteina (1967-) Klíma Nový príbeh do diskusie o klimatickej zmene prináša čerstvý vietor. Prichádza s celistvou perspektívou umožňujúcou nové uchopenie rámcov, taktiky a cieľov, s ktorými pri našej snahe zastaviť ničenie planetárneho ekosystému pracujeme. Eisenstein v nej ukazuje obmedzenosť dominantného prístupu k riešeniu klimatickej krízy, ktorý označuje ako uhlíkový redukcionizmus. Mnoho porúch klimy, ktoré dávame za vinu skleníkovým plynom, má svoje skutočné korene v rozpade ekosystémov a skutočne tvorivá reakcia na zmenu klímy by sa preto mala orientovať v prvom rade na regeneráciu ekosystémov. V čase, keď vstupujeme na cestu k spoločenskej a ekologickej regenerácii, táto kniha prichádza s odvážnym a presvedčivým pohľadom na svet postaveným na integrite a cite pre posvätný rozmer prírody i života.
Revitalizace toků - Miloslav Šlezingr
13,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě, je koncipována jako příspěvek k problematice úprav vodních toků. Jejich revitalizace, tedy snaha o návrat řeky do stavu, který se blíľí stavu přirozenému, je pouze dílčí částí sloľité vodohospodářské tematiky. Musíme si uvědomit, ľe ľijeme ve středoevropském prostoru, který je lidskou činností ovlivňován po tisíciletí. V posledních stoletích je ovlivňován tak výrazně, ľe v mnoha lokalitách došlo k nevratným změnám. Těľba rud, překotné rozšiřování městských aglomerací, výrazný nárůst počtu obyvatelstva a potřeba zajištění jejich výľivy a ochrany vede k nutnosti významných zásahů také do říční sítě. Tyto zásahy byly v mnoha případech i z dnešního pohledu nevyhnutelné, v mnoha případech byly nutné z pohledu konkrétní situace té doby, mnohdy zachránily tisíce ľivotů. Druhou stranou této mince byl výrazný zásah do říčního ekosystému, ovlivnění ľivota v tocích, ovlivnění stavu břehových a doprovodných porostů, luľních lesů. Dnes stojíme před důleľitým úkolem určit, co je pro společnost z hlediska vodohospodářských zásahů přípustné, výhodné, nutné a co je moľno udělat jinak. Právě revitalizace vodních toků a jejich okolí ukazují moľnost návratu ke stavu bliľšímu stavu přirozenému, ovšem se zachováním většiny poľadavků kladených na tok. Revitalizační úpravou by neměla být výrazně narušena stávající úroveň protipovodňové ochrany, naopak zvýšenou krajinnou retencí by se tato ochrana měla prohloubit. Revitalizace má také přispět ke zvýšení druhové diverzity a ke zvýšení jakosti vody.
Ekologie, etika a změna klimatu - John Dunne,Daniel Goleman
14,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V současnosti stojíme na rozcestí a čelíme palčivým problémům: Co se děje s naší planetou? Jak jí můžeme pomoci? A jak sladit lidské zájmy s právy ostatních živých tvorů a potřebami ekosystému? Na tyto a další aktuální otázky hledal odpovědi duchovní vůdce tibetského buddhismu během týdenní konference věnované změně klimatu. Vstupte do podnětného dialogu předních klimatologů, ekologických aktivistů a spirituálních osobností buddhismu i křesťanství.
Päť domácich prostriedkov nahradí celú drogériu - Kolektív autorov
4,10 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Väčšina z nás doma vlastní 40 až 60 rôznych výrobkov z drogérie, ako sú napríklad čistiace prostriedky, krémy alebo dezodoranty. Tieto častokrát neekologické produkty, plné zdraviu škodlivých látok, je pritom možné takmer v každej situácii jednoducho nahradiť prijateľnejšou alternatívou. V našej knihe vám chceme ukázať, ako si namiesto chémie ľahko vystačíte s piatimi ekologickými a finančne nenáročnými domácimi prostriedkami. Jedlá či pracia sóda, ocot, kyselina citrónová a jadrové mydlo spoľahlivo nahradia takmer všetky výrobky ponúkané v drogériách a zdolajú tak mnohé výzvy všedných dní. Viac ako 300 tipov a 33 receptov vám ukáže, aké je to jednoduché. Vlastnoručne vyrobená kozmetika a prípravky na údržbu domácnosti sú zdravšie! - Sami rozhodujete o ich zložení, takže každý prostriedok si môžete dokonale „ušiť“ na mieru, bez akýchkoľvek alergénov a hormonálne aktívnych látok. Domáce produkty sú ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu! - Všetko, čo použijete pri ich príprave, má prírodný charakter, resp. je biologicky rozložiteľné. Navyše sa zaobídete bez zbytočných obalov, ktoré by skončili v odpadkovom koši. Vlastnou výrobou výrazne ušetríte! - Dezodorant pre celú rodinu za pár centov? Prací prášok v hodnote zlomku ceny bežne predávaného výrobku v supermarkete? Táto kniha vám ukáže, ako na to. Domáci spôsob prípravy je zábava! - Objavte jednoduchší životný štýl, ktorý menej zaťažuje životné prostredie. Naučte sa slobodne žiť i nakupovať a experimentuje s receptami, ktoré nájdete v tejto knihe! Nechajte sa inšpirovať a urobte vo svojej domácnosti niečo pre životné prostredie!
Lepší život bez plastů - neuvedený,Monika Řezníčková
6,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Miliony tun plastového odpadu, hromadící se v přírodě, patří k největším výzvám současnosti. Přitom se lze bez zdravotně závadného plastu nebo plastu s krátkou životností téměř vždy snadno obejít! V této knize jsme sepsali všechna důležitá fakta o plastu a problémech, které způsobuje, a spolu s nimi více než 300 návodů a nápadů na smysluplné omezení plastu během všedního dne. - Omezení plastu je prospěšné pro životní prostředí: na rozdíl od umělých hmot vyráběných z ropy, jež zůstávají nerozložené v přírodě a škodí zvířatům, rostlinám i lidem, jsou alternativní materiály neškodné nebo dokonce biologicky zcela rozložitelné. - Omezení plastu je prospěšné pro zdraví: zatímco běžné druhy plastu obsahují tisíce neviditelných aditiv, zatěžujících naše zdraví a životní prostředí, jsou přírodní materiály jako sklo, ocel atd. zpravidla zcela nezávadné. - Omezování plastu je zábavné a inspiruje ke změně uvažování: staňte se součástí neustále rostoucího hnutí lidí, jimž není spotřeba plastu lhostejná a kteří se dennodenně zasazují o ochranu naší planety svým uvědomělým spotřebním rozhodováním.
Fenomén soutoku - Petr Hlaváček
12,96 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Soutok Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy představuje dávnou křižovatku cest i výrazné ohnisko české mentální topografie. Stejně tak pražské jihozápadní předpolí od Lahovic a Zbraslavi až po Černošice a Kazín je svéráznou říční krajinou, která se během tisíciletí a staletí proměnila ve zcela specifický kulturně-historický areál. V roce 2015 vznikl z iniciativy hl. m. Prahy a sousedních obcí Projekt Soutok, koordinovaný pražským Institutem plánování a rozvoje, jehož cílem je založení Příměstského parku Soutok. Kniha Fenomén soutoku je pokusem o souhrnný pohled na tuto dosud spíše opomíjenou oblast, a to z perspektivy geologické, přírodovědné, urbánně-krajinné a kulturně-historické. Autorský tým Bolina, Cílek, Hlaváček, Klimek, Meduna, Sádlo, Schmelzová, Špoula se v ní zabývá krajinnou ekologií, geologií, profánní i sakrální historií, cestní sítí a literární reflexí krajiny. Krajina soutoku totiž není jen pozoruhodnou lokalitou, nýbrž především příběhem, který chce být vyprávěn, jinak se stane nesrozumitelným.
Základné informácie o odpadoch - Zita Takáčová
20,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica prináša základné ucelené informácie z problematiky odpadov. Je zameraná na vysvetlenie základných pojmov, legislatívnych opatrení a princípov nakladania s odpadmi. Tiež poskytuje náhľad do podstaty vzniku rôznych druhov odpadov, ako aj všeobecné postupy spracovania a recyklácie vybraných odpadov.
Môj zelený pes - Kathrin Hartmann,Katarína Szehérová
14,20 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kathrin Hartmannová prináša v tejto knihe poznatky, ktoré bežné knihy o psoch neponúkajú. Začína novými zisteniami o výžive a kriticky spochybňuje mýty, ako je napríklad strava BARF, namiesto ktorej navrhuje oveľa ekologickejšiu alternatívu. Pokračuje kritikou pochybných metód chovu a končí otázkou, ako by sa mali psy vychovávať. Ako je známe, pes je potomkom vlka, ale to nemôže ospravedlniť bežné autoritatívne výchovné metódy. Autorka do svojej pútavej a živo napísanej knihy zapracovala vlastné skúsenosti, zážitky zo psích výbehov, z výcviku, ale aj z ciest do Rumunska a Grécka, kde prišla na koreň biede mnohých pouličných psov. Venuje sa zvieratám z množiarní a útulkov, ktoré si so sebou nesú mnohé traumy aj zdravotné problémy. Kniha rozpráva aj o tom, aký obohacujúci môže byť život so psom. A hľadá odpovede na otázky, ktoré si kladie čoraz viac majiteľov psov: Aké miesto v našej spoločnosti venujeme tvorovi, ktorý je našou spriaznenou dušou? Ako môže náš spoločný život so psami zlepšiť vzťah medzi ľuďmi a zvieratami? Čo sa môžeme naučiť od psov v súvislosti s dobrým sociálnym a solidárnym spolunažívaním? Inými slovami: ako sa dá so psom zachrániť svet?
Veľká kniha o klíme - Greta Thunberg,Marína Terenová,Darina Gyurkovicsová
44,56 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Je neskoro? Pre niektoré druhy rastlín a živočíchov už áno. Postarali sme sa o to. Zaistiť bezpečnú budúcnosť pre život na Zemi znie ako nemožná úloha. Konať je nutné v takom rozsahu a tak rýchlo, ako svet ešte nevidel. Čelíme obrovským a mocným silám – nielen ropným magnátom a vládam, ale aj samotnému meniacemu sa klimatickému systému. Čas hrá proti nám. Nádej na zmenu však nie je stratená. Geofyzici, matematici, oceánografi, meteorológovia, inžinieri či ekonómovia na celom svete využívajú svoje odborné znalosti na to, aby porozumeli kríze, ktorej čelíme. Greta Thunberg vytvorila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám tieto vedomosti sprostredkovala. Spolu odhaľujú „zelené“ podvody na celom svete a vysvetľujú, ako veľmi sme udržiavaní v nevedomosti. Keď získame úplný obraz, budeme môcť konať. Ak štrajk školáčky dokázal podnietiť protesty na celom svete, akú silu potom môžeme mať my všetci spoločne? Žijeme v najrozhodujúcejšom období ľudských dejín a môžeme dosiahnuť nemožné. No musíme to byť my a musí to byť teraz. Z anglického originálu The Climate Book vydaného vo vydavateľstve Allen Lane an imprint of Penguin Books preložili Marína Terenová a Darina Gyurkovicsová. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. – v roku 2023.
Uncanny and Improbable Events - Amitav Ghosh
6,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement. In this personal and wide-ranging exploration of how our collective imaginations fail to grasp the scale of environmental destruction, Amitav Ghosh summons writers and novelists to confront the most urgent story of our times. Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
We Belong to Gaia - James Lovelock
6,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
In twenty short books, Penguin brings you the classics of the environmental movement. James Lovelock's We Belong to Gaia draws on decades of wisdom to lay out the history of our remarkable planet, to show that it is not ours to be exploited - and warns us that it is fighting back. Over the past 75 years, a new canon has emerged. As life on Earth has become irrevocably altered by humans, visionary thinkers around the world have raised their voices to defend the planet, and affirm our place at the heart of its restoration. Their words have endured through the decades, becoming the classics of a movement. Together, these books show the richness of environmental thought, and point the way to a fairer, saner, greener world.
Klíma v dejinách - Branislav Kovár,Oliver Zajac,Lucia Benediková
18,95 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Klíma je jediná sila na našej planéte, ktorá dokázala globálne ovplyvniť ľudské dejiny. Aj malá zmena klimatických podmienok mohla mať fatálny vplyv na ľudské spoločnosti na jednotlivých kontinentoch. Slovenskí a zahraniční vedci sa zamysleli, ako klíma vplývala na naše a svetové dejiny. Klíma bola často určujúcim faktorom pre kolaps historických civilizácií. Mnohé ľudské spoločnosti hľadali cesty, ako sa pred vplyvom prírody chrániť. Budovali priehrady, sťahovali sa na vidiek, alebo prosili bohov o ochranu. Obyvatelia Južnej Ameriky v strachu pred neustálym dažďom obetovali nebesiam to najdrahšie, čo mali – životy svojich najbližších. Zmena klímy spôsobila zaplavenie Doggerlandu, šírej nížiny medzi Britskými ostrovmi a európskym kontinentom. Sucho ovplyvnilo aj zánik starovekého Egypta. Klimatické zmeny mohli byť aj jedným z faktorov kolapsu Veľkej Moravy. Klíma, pochopiteľne, nevplývala na spoločnosti len negatívne. Práve vďaka priaznivým podmienkam sa mohli rozvíjať a rásť mnohé staroveké a stredoveké ríše – Čína, Rímska ríša, Franská ríša. Vďaka priaznivej klíme mohli Vikingovia osídliť Grónsko a zároveň sa ako prví „Európania“ doplaviť do Ameriky. Rovnako migrácia Hunov, vznik starovekého Egypta, a dokonca aj krížové výpravy boli zásadným spôsobom ovplyvnené prírodnými faktormi. Na jednej strane pomohli klimatické podmienky rozmachu stredovekej Číny, ale na druhej strane mohlo vlhké obdobie v Strednej Ázii priniesť smrtiacu pandémiu moru do Európy a Afriky. Iné klimatické zmeny mohli mať na svedomí dodnes nie celkom jasný zánik mayských mestských štátov. Sucho alebo, naopak, prívaly zrážok stáli za hladomormi a za rozšírením škodcov aj v moderných dejinách. Erupcia sopky Tambora spôsobila jednu z najvýznamnejších klimatických anomálií v Európe a v Severnej Amerike. Výkyvy klímy prispeli k vzplanutiu strašidelnej pandémie španielskej chrípky. Sucho v tradičných obilniciach bolo jedným zo spúšťačov tzv. Arabskej jari, a klimatické výkyvy mohli dokonca ovplyvniť aj genocídu v Rwande. Pôsobenie klimatických faktorov mohlo byť niekedy zdanlivo menšie, ale aj tak malo zásadný vplyv na vzájomné interakcie rôznych ľudských spoločenstiev. Na prvý pohľad to nemusí byť zrejmé, ale i najmenšia zmena klímy mohla výrazne zasiahnuť do ľudských dejín.
Tichá země - Dave Goulson,Lenka Adamcová
20,80 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Na základě třicetiletého výzkumu napsal Dave Goulson srozumitelnou, fascinující a důležitou knihu, v níž se zabývá důkazy alarmujícího poklesu množství hmyzu na celém světě. „Pokud přijdeme o hmyz, všechno se zhroutí,“ varoval v rozhovoru pro New York Times. Hlavní příčinou tohoto poklesu hmyzích populací je nerozvážné používání chemických pesticidů. Přiklání se tak k závěru kultovní knihy Rachel Carsonové Tiché jaro, po jejímž vydání v roce 1962 došlo k celosvětovému zákazu používání DDT. Zanedlouho ale byly zavedeny nové pesticidy, stejně smrtící jako DDT, a v současnosti se lidstvo nachází na pokraji nové krize. Co nastane, když veškerý hmyz zcela zmizí?
Päťdesiat slov pre sneh - Nancy Campbell,Ivana Krekáňová
13,21 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jedinečná cesta za objavovaním snehu v rozmanitých kultúrach Sneh robí známe miesto cudzím, prepisuje realitu, na určitý čas zakrýva, odieva, očisťuje alebo zastavuje krajinu. Tlmí. Zahaľuje. Snehová vločka, ktorá dopadne na vrchol pohoria v Afrike, sa môže roztopiť a vypariť a neskôr opäť zamrznúť a spadnúť na jabloňové sady v Kašmíre a opäť sa roztopiť a spadnúť ešte najmenej päťdesiat ráz. Práve tak jedno slovo pre sneh ponúka prístup k novým miestam, cestu porozumenia, po ktorej sa treba vydať. Každý jazyk má svoje vlastné výrazy pre páperové vločky, ktoré sa znášajú z oblohy. Spisovateľka a cestovateľka po Arktíde Nancy Campbell načiera hlboko do významov päťdesiatich slov pre sneh, pričom každé z nich ponúka celý svet mýtov a príbehov. Päťdesiat slov pre sneh je cesta za objavovaním snehu v kultúrach po celom svete prostredníctvom rôznych jazykov. Hoci mnohé z jazykov v tejto knihe, napríklad španielčinu či urdčinu, možno počuť po celom svete, iné, napríklad inupiacký dialekt z Walesu na Aljaške, si pamätajú najmä starší ľudia v relatívne malých komunitách. Z anglického originálu preložila Ivana Krekáňová.
Fenntartható hedonizmus - Dr. Orsolya Lelkes
11,95 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Miként csökkenthetjük a klímaszorongást? Miképpen fogyaszthatunk kevesebbet, hogy az ne járjon lemondással? Hogyan élhetünk örömteli és teljes életet anélkül, hogy ökológiai pusztítást okoznánk? Sokan úgy gondolják, hogy a boldogság egyenlő az élvezetek halmozásával. A mohó, materialista, önző szemlélet, a végtelen növekedés kudarcának jelei azonban egyre nyilvánvalóbbak. Korunk kihívásai megkívánják, hogy olyan új életstratégiát alakítsunk ki, amely nem árt a Földnek. A modern társadalomtudományra és az ókori görög filozófiára támaszkodva a közgazdász, coach és pszichológiai tanácsadó szerző bemutatja, hogy miként élhetünk autonóm, kreatív, értelmes és élvezetes életet gazdagító kapcsolatokkal. Arra ösztönöz, hogy megvizsgáljuk kollektív és személyes meggyőződéseinket a sikerről és a jó életről, és gyakorlati segítséget is nyújt belső erőforrásaink és akadályaink feltárásához. Hiánypótló kötet mindenkinek, aki szeretne aktívan hozzájárulni a mostani ökológiai és társadalmi problémák megoldásához.
Klimatická změna, příčiny, dopady a adaptace - Michal V. Marek,Kolektív autorov
25,22 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. Důležitou součástí této knihy je také zamyšlení o stávající situaci spojené s důsledky klimatických změn z morálního a etického pohledu. Tato kniha přináší odpovědi na otázky, které si pokládají čtenáři a lidé, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a kteří chtějí pomoci při řešení toho důležitého celospolečenského problému.
Koagulace při úpravě vody - Teorie a praxe - Martin Pivokonský
23,51 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
S klesající kvalitou zdrojů pitné vody je její úprava stále obtížnější a vyžaduje hluboké znalosti problematiky. Předkládaná publikace přináší podrobné shrnutí tématu koagulace při úpravě vody, které využije široká odborná veřejnost od studentů přírodovědných směrů až po provozovatele úpraven vody, inženýry i techniky. Nabízí nejnovější poznatky v oblasti koagulace různých typů nečistot. Autoři kladou důraz zejména na důležitost optimalizace podmínek koagulace, a to jak hodnoty pH a dávky koagulačního činidla s ohledem na dosažení maximální účinnosti odstranění nečistot, tak i intenzity a doby míchání pro vytvoření vloček s vlastnostmi vhodnými pro následující separační procesy (sedimentaci, flotaci a filtraci).
Klímakönyv - Greta Thunberg
24,08 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Több mint száz szakértő, köztük geofizikusok, oceanográfusok, meteorológusok, mérnökök, közgazdászok, matematikusok, történészek, filozófusok és őslakos vezetők osztják meg velünk tudásukat és tapasztalataikat a Klímakönyvben, hogy felkészítsenek bennünket az éghajlati katasztrófa elleni harcra. A tanulmányokat Greta Thunberg történetei egészítik ki a tüntetésekről és a világszerte elterjedt "green washingról", amivel rámutat korunk egyik legjelentősebb problémájára: a tömegek rutinszerű félrevezetésére. Azonban bármily lesújtóak is a tények, a fiatal kora ellenére rendkívüli ismertségnek és befolyásnak örvendő aktivista szerint azokból meríthetjük a legtöbb reményt. Az igazság ismeretében ugyanis többé nem maradhatunk tétlenek. Ha egy diák iskolai tüntetése világméretű tiltakozóhullámot indított el, akkor vajon a globális összefogás és rendszerszintű változás milyen eredménnyel járhat? Az emberiség válaszút előtt áll. Együtt képesek lehetünk a látszólag lehetetlenre is. De cselekednünk kell, amíg nem késő.
Silent Spring - Rachel Carson
13,25 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Now recognized as one of the most influential books of the twentieth century, Silent Spring exposed the destruction of wildlife through the widespread use of pesticides Rachel Carson's Silent Spring alerted a large audience to the environmental and human dangers of pesticides, spurring revolutionary changes in the laws affecting our air, land, and water. Despite condemnation in the press and heavy-handed attempts by the chemical industry to ban the book, Carson succeeded in creating a new public awareness of the environment which led to changes in government and inspired the ecological movement. It is thanks to this book, and the help of many environmentalists, that harmful pesticides such as DDT were banned from use in the US and countries around the world. This Penguin Modern Classics edition includes an introduction by Lord Shackleton, a preface by World Wildlife Fund founder Julian Huxley, and an afterword by Carson's biographer Linda Lear.

Vitajte na našom webe venovanom ekológii, meteorológii a klimatológii z psychologického a etického hľadiska. Našou snahou je preskúmať vzťah medzi ľuďmi a ich životným prostredím a porozumieť psychologickým a etickým aspektom ekologických kríz a klimatických zmien. Na tomto webe nájdete širokú škálu informácií a analýz týkajúcich sa vzťahu medzi ľuďmi, ich duševným zdravím a životným prostredím. Sústreďujeme sa na to, ako ekologické podmienky ovplyvňujú našu psychiku, ako sa s tým vyrovnávame a aké etické otázky sa v súvislosti s týmto problémom vynárajú. V sekcii Ekológia sa zameriavame na vplyv životného prostredia na náš emocionálny a mentálny stav. Snažíme sa pochopiť, ako prírodné katastrofy, znečistenie a strata biodiverzity ovplyvňujú našu psychickú pohodu a aké sú možné psychologické dôsledky dlhodobého kontaktu s deštruktívnymi ekosystémami. Ponúkame rôzne tipy a stratégie, ako sa s týmito problémami vysporiadať a udržať si duševné zdravie v súlade s prírodou. Sekcia Meteorológia sa zaoberá vzťahom medzi počasím a naším emocionálnym stavom. Venujeme sa vplyvu počasie na náladu, produktivitu a celkovú psychickú pohodu. Zameriavame sa na to, ako extrémne klimatické podmienky ovplyvňujú kvalitu života a aké sú možnosti adaptácie na tieto zmeny. Poskytujeme informácie o technikách a cvičeniach, ktoré nám pomáhajú udržiavať si pozitívny prístup aj v nepriaznivom počasí. V sekcii Klimatológia sa snažíme hlbšie porozumieť problému klimatických zmien a prispieť k vyvolaniu diskusie o etických otázkach, ktoré s tým súvisia. Analyzujeme morálne aspekty konzumácie, udržateľného rozvoja a odpovednosti jednotlivcov, spoločností aj štátov v boji proti klimatickej kríze. Sústredíme sa na psychologické aspekty zmeny myslenia a zodpovedného konania v súvislosti s klimatickými zmenami. Veríme, že tento web vám pomôže lepšie porozumieť vzťahu medzi psychológiou, etikou a ekológiou, meteorológiou a klimatológiou. Aj malé zmeny v našom vnútornom postoji môžu mať pozitívny vplyv na naše životné prostredie a naše mentálne zdravie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99