Literatúra, literárna veda

Image
Americká židovská literatura
4,10 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Cyklus siedmych prednášok Hany Ulmanovej.
Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu
9,51 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu.
Reflexia ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša
10,67 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Stopy ruského formalizmu sú implicitne prítomné v celoživotnom diele literárneho vedca Mikuláša Bakoša (1914 – 1972) a neoddeliteľne spojené so širokým spektrom jeho aktivít. Rezonujú v oblasti literárnej teórie a histórie, vedeckej metodológie, literárnovednej terminológie, textovej analýzy a interpretácie, modernej naratológie, slovenskej verzológie a reflexie literárnej avantgardy či súdobej porovnávacej literárnej vedy.
Forma a inšpirácia
13,29 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Nizozemsko-nemecký kultúrny a literárny historik André Jolles (1874 – 1946) patrí k nedoceneným postavám európskych humanitných vied a literatúry. Hoci za svojho života vydal len niekoľko kníh, ktoré sa stretli s väčším ohlasom (Vyvolané tóny, 1916; Inšpirácia a forma, 1923 a Jednoduché formy, 1930), dlhodobo nimi predznamenal premýšľanie o európskych literatúrach ako aj zmeny vo vedách o kultúre, ktoré nastali koncom 20. storočia.
Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století
17,79 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Tématem 42. ročníku plzeňského sympozia jsou díla, která podstatně změnila domácí politickou, sociální i kulturní situaci, ať už tím, že byla přeložena z jazyku originálu nebo bez přiznání začala být interpretována a popírána jinými díly, ve snaze dosáhnout v české společnosti změny. Svazek zpracovává dané téma mezioborově a přináší 23 studií z oborů dějiny a teorie literatury, dějin a teorie umění, filozofie, estetika, muzikologie, historie a historická sociologie.
Medzi snom a fikciou
11,40 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Monografia Evy Urbanovej ťaží z osobného zaujatia poetkou Evou Lukou, ktorej podmanivá poézia sa stáva fenoménom posledných rokov. Urbanová komponuje monografiu ako sprievodcu po skutočnom a fikčnom svete Lukinej poézie a v chronologickom poradí sprevádza čitateľov od počiatkov k najnovším knihám poetky.
Migration and Identity in Nordic Literature
24,85 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
The book Migration and Identity in Nordic Literature focuses on migration as it has manifested itself in literature and culture in the nineteenth, twentieth and early twenty-first centuries in Denmark, Norway, Sweden, Finland, and Iceland. Since migration almost always leads to a disturbance of identity and creates a potential for conflicts between individuals, as well as between groups of people, the authors have chosen to examine the theme of migration in relation to the questions of identity, both national and individual.
Český literárněvědný marxismus
15,25 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Marxismus a myšlení o literatuře je spojení plné mýtů, rozporů a scestí, ale také inspirací. Publikace je po třiceti letech první knižní monografií zabývající se tématem donedávna kontroverzním, ba démonizovaným, ale dnes už pomalu módním.
Písať znamená ostať
14,53 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Kniha Antona Hykischa Písať znamená ostať je modernou čítankou pre starších i mladších čitateľov, ktorí v nej nájdu okrem podrobného kalendária Hykischovho života a diela jeho spomienky na dlhú, takmer 90-ročnú púť po tejto zemi, doplnené o charakteristiky jeho románov, noviel, zbierok poviedok a sci-fi, kníh literatúry faktu, jeho esejí, rozhlasových a divadelných hier. Čitateľ v knihe nájde tiež úryvky či celé recenzie na Hykischove diela, ukážky z jeho najznámejších či v dobe vzniku "problematických" (zo strany režimu) kníh, skeny obálok jeho kníh vydaných na Slovensku i v preklade, ako aj vyše 20 hodnotení jeho tvorby a gratulácie k jeho životnému jubileu.
Cesty a portréty...
10,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Maďarská literatura od prvních souvislých jazykových a literárních památek z konce 12. století ukazuje výrazně evropskou orientaci. Zrodila se zcela v souladu se základními evropskými duchovními impulzy: antikou, židovskou, křesťanskou – katolickou i protestantskou – a osvícenskou kulturou.
Povídky prvního dílu Gogolových Večerů na dědince blízko Dikaňky
22,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikace se v úvodní části zabývá vztahem N. V. Gogola k hudbě a zjišťuje důvody k tak četnému zhudebňování jeho tvorby. Především se ale věnuje analýze oper, které vznikly na základě skazových povídek prvního dílu jeho Večerů na dědince blízko Dikaňky.
Narace a (živá) realita
5,90 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků, ale stále častěji se v souvislosti s narativním přibližováním sociálního (a živého) světa stávají předmětem zkoumání historiků i přírodovědců.
Národná kultúra ako rezonančný priestor
11,31 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológa vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie.
Sumář
11,15 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český a slovenský literární parnasismus (2015), Konfigurácie slovenského realizmu (2016), Český a slovenský literární klasicismus (2017) a v právě dokončované monografii o slovenském literárním romantismu, kde čtenář může k našim tezím nalézt dokladový materiál v podobě analytických studií.
Stůňu touž nemocí
13,12 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Soubor korespondence z let 1883–1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje hluboké přátelství dvou umělců, vzdělanců a skeptiků, lexikem jejich vlastní sebereflexe – malkontentů.
Aspekty literárnovedné a jazykovedné III
5,61 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tretí diel.
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách
7,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikácia je na rozdiel od mnohých podobných pripravovaných publikácií, ktoré vznikli v roku 200.výročia narodenia kľúčovej postavy slovenskej kultúry, Ľ. Štúra, zameraná predovšetkým na jazykovedné a kodifikačné dielo a myšlienkový svet Ľ. Štúra v dobových a súčasných súvislostiach s výrazným poznávacím posunom, garantom ktorých sú uznávaní domáci I zahraniční jazykovedci, prekladatelia a literárni vedci. Ponúka nové aj novo videné aspekty osobnosti a diela Ľ. Štúra, je prínosom pre poznanie dejín spisovnej slovenčiny, dejín Slovenska aSlovákov v národnom i medzinárodnom kontexte.
Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880-1910)
21,57 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Internacionálnost byla jedním ze znaků evropské moderny, pro české autory představovaly překlady jejich děl do němčiny a referování v časopisech v Německu jednu z možností pronikání do nadnárodních literárních kontextů. Monografie zkoumá, jak tento proces na přelomu 19. a 20. století proměňoval česko-německé literární relace na internacionální a lokální úrovni, jak vyrůstal z česko-německo-židovských vztahů a zároveň je vždy nově ustavoval, ať již v Praze, českých zemích, mezi Prahou a Vídní či mezi Moravou, Prahou a Vídní.
Mozaika
1,80 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Štúdie významného slovenského literárneho kritika nadväzujú na dvojzväzok Svet literatúry, literatúra sveta I a IIT a publikáciu Nemecké siluety. Po štúdiách autorov angloamerickej, ruskej, francúzskej a nemeckej literatúry v týchto knihách sme pripravili ďalší súbor literárno-kritických štúdií, ktoré vznikali koncom päťdesiatych, v šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov.
Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš
9,03 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zborník vznikol pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Ambruša (1914 - 1993), jedného z najuznávanejších odborníkov v oblasti textológie a editorstva. Poukazuje na dôležitosť a význam jeho vedeckých a editorských aktivít pre výskum a ukazuje, ako na výsledky jeho mnohostranného bádania nadväzujú nasledujúce generácie literárnych vedcov a kde, do akých problémových polí sa výskum ním sledovaných otázok situuje dnes.
Sacher-Masoch (1836-1895)
17,96 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Rakouský spisovatel a novinář Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) se narodil do římskokatolické rodiny rakouského státního úředníka v tehdejším haličském Lambergu, dnešním ukrajinském Lvově. Po studiu práv, historie a matematiky ve Štýrském Hradci se vrátil do rodného města, kde se stal profesorem; postupně však exaktní vědy opustil a věnoval se literární dráze.
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
15,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Bedřich Hrozný, jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie. O životních osudech Bedřicha Hrozného vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům – významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století.
Paralely a prieniky
6,56 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Etela Farkašová je zapísaná v čitateľskej verejnosti svojím osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou, ktorá knihu od knihy kreuje. Tentoraz si vo svojich filozofických esejach Paralely a prieniky „zobrala na mušku“ vzťah filozofie a umenia.
Eseje a zápisky
8,77 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Když na sklonku života Pierre Reverdy (1889–1960) bilancoval svou básnickou tvorbu, napsal: „Myslím, že nejsem ani básník, ani spisovatel, ani umělec. Ale člověk, který nenašel jiný způsob, jak zůstat ve styku s životem, jak se udržet nad hladinou.
Rozhovory s českými lingvisty III.
13,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Rozhovory s českými lingvisty III představují dalších deset interview s významnými českými jazykovědci: prof. F. Čermákem, prof.
Slepnoucí Apollon, kastrovaný Dionysos
9,92 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Esej sleduje proměny tradičního chápání kultury v moderní době. Popis jednotlivých projektů 'moderní' kultury - od Matthewa Arnolda k F. R. Leavisovi, Marshallu McLuhanovi, Jeanu Baudrillardovi, Georgi Steinerovi a Zygmuntu Baumanovi - představuje různé způsoby, jakými se 'tradiční' kultura vymezovala vůči modernosti.
Prolamování struktur
13,20 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Kniha obsahuje 21 literárnovedných prác, ktoré vznikali v priebehu posledných troch desaťročí.
Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej poézie v zahraničí
9,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Druhý zväzok reprezentatívneho výberu z tvorby Slovákov v zahraničí prináša krátke prózy známych i menej známych exilových spisovateľov (Hronský, Klas, Lahola, Jurina, Grosman...), aj najvýraznejších protagonistov krajanskej literatúry (Hronec, Demák, Benka, Fúziková a i.). Dvojzväzkové dielo Medzi dvoma domovmi je výsledkom edičnej spolupráce troch inštitúcií – Matice slovenskej, Literárneho informačného centra a Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Po prvý raz vznikla obsiahla galéria tých najkrajších klenotov slovenskej literatúry roztratených po celom svete, pochádzajúcich z rôznych vĺn slovenskej emigrácie.
Kapitoly z francouzské, italské a české literatury
15,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Súbor 23 štúdii predstavuje pozoruhodný celok tým, že sa tu na jednotlivých literárnych javoch, problémoch a osobnostiach vždy z rôznych strán osvetľujú i niektoré zásadné 'makroštrukturálne' otázky.
Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty
8,20 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870-1970 a její kanonické texty se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období. Sleduje tematické a žánrové proměny ve výběru literárních textů, proměny didaktické prezentace literatury a uvádí portréty významných autorů čítanek a metodik (F. L. Čelakovský, F. Pražák, F. Götz). Závěrečná kapitola je věnována problematice kanonizace literatury a didaktické interpretaci vybraných kanonických čítankových textů (Toman a lesní panna Františka Ladislava Čelakovského, Dědova mísa Jana Nerudy, Babička Boženy Němcové).
Český strukturalismus v diskusi
15,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Antologie představuje reprezentativní výbor z široké diskuse o českém strukturalismu, kterou vedli zahraniční badatelé (bohemisté, ale i nebohemisté) v šedesátých až devadesátých letech 20. století. Jedná se například o články E. Holensteina, P. Grzybeka, W. F. Schwarze, H. Schmidové, W. Steinerové, T. G. Winnera, P. V. Zimy a dalších.
S Kafkou na cestách
22,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
„Kafka? To byl ten spisovatel, kterého nebavila úřednická rutina a celý život strávil v Praze?“ Opak je pravda.

Vitajte v sekcii Literatúra a literárna veda, kde môžete objaviť fascinujúci svet slov a literárnych diel. Tu nájdete články o najvýznamnejších dielach svetovej literatúry, informácie o životných príbehoch známych spisovateľov a spisovateliek, ale aj aktuálne trendy v literárnej vede. Rozšírte si obzory a objavte kultúrne dedičstvo, ktoré nám literatúra a literárna veda poskytujú. Buďte inšpirovaní a zahĺbte sa do sveta pôvabných slov a nádherných príbehov, ktoré nás sprevádzajú už stáročia.

Image
Produkty

Populárne produkty

SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi DOZAZA-RZA-ZW
55,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Oceľové náušnice - číra hviezda a patinované krídlo
10,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Zľava 48%
Troli Elegantný pozlátený prsteň so zirkónmi PO/SR08669B 52 mm
14,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Co vzrušuje velké holky - Podhorcová Oldřiška
11,58 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Mláďatká - kniha maľovaniek - autor neuvedený
4,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Stručné francouzské dějiny - Jeremy Black
22,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Chladnokrevně - autor neuvedený
23,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Nestřílejte spolužáky - Ladislav Skoumal
11,45 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Brilio Silver Hravý strieborný prívesok so zirkónmi PT20W
13,70 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Herman Miller - autor neuvedený
80,75 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Malt Whiskey - Charles Maclean, Mitchell Beazley
20,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
CLUSE dámske hodinky Triomphe Mesh CLCW10402
115,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Soft Rock Line 1969-1989 - autor neuvedený
17,53 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
GARMIN smart hodinky - FORERUNNER 265 - svetlo modrá/čierna
499,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Otec Ubu ve válce
4,43 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
F.T.M. = Futurismus
12,38 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zázračný lekár Minet
6,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Máme doma feťáka
13,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile