Európske dejiny

Image
Dějiny Španělska v datech
26,57 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska našampionátu v létě roku 2010). Prerománské kultury a civilizace na Pyrenejském poloostrově, romanizace a evangelizace, vznik Hispanie. Germánská vsuvka španělské historie v podobě Vizigótů, příchod muslimů a vznik Al-Andalus, córdobský emirát a chalífát, křesťanská království, reconquista.
Dvojkríž v siločiarach bieleho orla
16,64 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Cieľom prezentovanej práce je objasniť nazeranie poľskej exilovej vlády v Londýne na slovenskú otázku za druhej svetovej vojny.
Věštění v antickém Řecku II.
25,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku. Zaměřovaly se jednak na lidské tělo, jeho vzhled, chování, mimovolné pohyby a projevy, jednak natělo zvířecí oběti, tedy opět jeho vzhled, chování oběti během obětního rituálu, způsob umírání, stav vnitřností atd.
Vojvodovo: identity, tradice a výzkum
13,37 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Hlavním tématem knihy Vojvodovo: identity, tradice a výzkum je Vojvodovo,česká obec v severozápadním Bulharsku, založená roku 1900 asi dvaceti evangelickými rodinami z české vsi Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu, které Svatou Helenu opustily z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy. I přes několik válečných konfliktů, jichž se Bulharsko v prvních dekádách dvacátého století účastnilo, Vojvodovo hospodářsky prosperovalo a počet obyvatel utěšeně vzrůstal.
Zvěř, lov, myslivost v naší heraldice a filatelii
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
I v tomto umělecko - vědním oboru se setkáváme s motivy zvěře a lovu. V předkládané studii se mohou čtenáři myslivci i nemyslivci velmi podrobně seznámit právě s těmito motivy v naší heraldice.
Za německou hroudu a zrno
18,53 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Německý venkov, jehož role se z „velkých dějin“ často vytrácí, sehrál v ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním vývoji českých zemí nepřehlédnutelnou, ba formativní roli. Byl integrální součástí sociálněekonomických modernizačních procesů i nacionálních konfrontací.
Silver Judaica
22,06 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Catalogue from the collection of the Jewish Museum in Prague.
Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku
31,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremoniea rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století.
Primitivní rebelové
21,40 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Knihu tvoří studie věnované primitivním formám společenské agitace, jakými jsou například sociální zbojnictví, tajná vesnická společenství, rolnická revoluční hnutí milenialistického typu, mafie, preindustriální městské gangy a dělnická náboženská bratrstva. Výklad se zaměřuje na oblast západní a jižní Evropy, především na jižní Itálii, Sicílii a Andalusii, v období od Francouzské revoluce.
Výtah z Caesarů (Epitome de Caesaribus)
7,71 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Epitome de Caesaribus je souborem krátkých medailonků římských císařů počínaje Augustem a konče Theodosiem I., tedy vládnoucích v období 27 př. n. l. – 395 n. l. Její autor měl ovšem k dispozici některé prameny, které se nedochovaly, a proto nám zanechal několik pozoruhodných informací, které nejsou odjinud známy. Překlad do češtiny je první moderní (jeho předchůdce ovšem vyšel v roce 1838) a podrobně komentovaný.
Proměny Německa a můj život
29,36 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Nejnovější kniha jednoho z největších současných amerických historiků Fritze Sterna, jeho osobní paměti, je zároveň jakousi pamětí století - svědectvím nebývalých a překotných proměn Německa od posledních dnů Výmarské republiky až po současnost. Ústředním tématem jeho práce je snaha o objasnění vzniku a vzestupu národního socialismu v Německu.
Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546-1547
21,07 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha je novým původním příspěvkem české historiografie k interpretaci evropských dějin 16. století. Autor znovu otvírá zdánlivě jednoduché téma, kterým je tzv. Šmalkaldská válka (1546-1547). Na základě nového výzkumu přináší vlastní interpretaci, zohledňující kontext italský a český, který v německé historiografii není doceněn.
Řád bektášíja a další mystické řády u albánského obyvatelstva na Balkáně
11,15 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tato kniha pojednává o mystických řádech u albánského obyvatelstva na Balkáně s důrazem na bektášíjský řád, jehož světové centrum se od roku 1930 nachází v Tiraně, hlavním městě Albánie. Řád bektášíja je šíitský řád a jeho učení je směsicí islámu, křesťanství a místních zvyků a náboženství.
Osudy Svatohavelského kláštera
13,37 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Svatohavelské příběhy zachycují ve formě stručných zpráv dějiny kláštera St. Gallen v dnešním Švýcarsku s občasnými exkurzy do širšího regionu. První část zahrnuje období 9. století, které zachytil analista Ratpert.
Sousedé: Česko-rakouské dějiny
31,49 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Staletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany – jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance? Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století.
Výmena stráží na oceáne
13,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pútavá publikácia prístupným spôsobom približuje najmä mladým čitateľom jedno z najzaujímavejších období európskych dejín – raný novovek. 16. storočie v západnej Európe zachytáva z hľadiska mocenských bojov, ktorých rozhodujúca časť sa odohrala mimo pevniny. Rakúska a španielska vetva Habsburgovcov sa v tomto období usiluje o prepojenie domínií a utvorenie celistvej ríše. Využije zmätky vo Francúzsku, spôsobené občianskou vojnou medzi katolíkmi a protestantmi – hugenotmi.
Jeroným Pražský
8,94 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti.
Němci a jejich mýty
20,25 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Významný německý politolog a historik Herfried Münkler ve své prestižními cenami ověnčené knize podává celistvý obraz německých dějin, od nejstarších časů až po současnost, přičemž na rozdíl od standardních historiografických publikací se nespokojuje s faktografickým výčtem a popisem událostí, nýbrž ukazuje, co tyto události znamenaly z hlediska vývoje a proměn německé identity. Na základě rozboru ústředních mýtů a mytických struktur, jež tuto identitu formovaly, umožňuje čtenáři porozumět „duchu“ německých dějin.
Čas kongresů a tajných společností
17,38 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha pojednává o dramatických událostech na evropském kontinentu v období od Napoleonova pádu do revoluce roku 1830. Tato doba byla poznamenána závěry Vídeňského kongresu, na kterém bylo rozhodnuto upravit evropské poměry, vrátit trůny panovníkům, jež vyhnala revoluce a Napoleon, a Evropě zaručit mír.
Český ministr ve Vídni
20,34 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Roku 1900 zasedl ve vídeňské vládě ministr bez portfeje, jehož posláním bylo hájit české zájmy v rámci mnohonárodnostní monarchie. Vedle poslanců v říšské radě se tak český zástupce objevil i na ministerském postu a následujících deset let cíleně podporoval český průmysl, umění nebo školství.
Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries
7,71 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví ve vazbě na rozvojové strategie, je téma diskutované ekonomy více než historiky.
Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845
7,13 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Leden roku 845. Mnoho let před příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Architektúra Seicenta
24,25 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha Petra Fidlera je obsiahle a koncepčne veľkoryso spracovaný dlhoročný výskum architektúry baroka 17. storočia v Rakúsku, Čechách, na Morave a čiastočne v Uhorsku - s prevahou materiálu zo Slovenska. V metodicky prehľadnom usporiadaní autor spracováva tému od začiatkov prítomnosti talianskych architektov, staviteľov až po tovarišov a iné osoby spojené so staviteľstvom v zaalpskom habsburskom súštátí cez zvláštnosti a rozvoj ich činnosti, rozoberá ich stavebné aktivity z hľadiska objednávateľov (v prvom rade dvora a dvorskej šľachty, zámožných šľachtických a cirkevných mecenášov), venuje sa životu a dielu jednotlivých významných architektov, staviteľov, rozvetveným staviteľským rodinám a ich „firmám”. Precízne analyzuje typológiu „nových” druhov stavieb, ktoré v Strednej Európe udomácnili v civilnej i cirkevnej sfére prevažne talianski stavitelia: zámky, vily, zámocké záhrady, rôzne tipy kostolov, architektonickú plastiku a ornamentiku a pod.
Caesarovy legie. Římské války III.
17,81 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
KATASTROFA U CARRHAE, GALSKÁ VÁLKA, VÁLKA CAESARA S POMPEIEM, ALEXANDRIJSKÁ, AFRICKÁ A HISPÁNSKÁ VÁLKA Caesarovy legie jsou třetím svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaným poměrně krátkému, leč bitvami a klíčovými událostmi nabitému úseku římských vojenských dějin, tomu nejproslulejšímu, a přece neznámému. Krom porážky římských legií u Carrhae, kde přišel o život Crassus, vítěz nad Spartakem, sledují výhradně čtyři velké války Gaia Iulia Caesara, tu s Galy, téměř ukončenou vítězstvím nad Vercingetorigem, občanskou válku s Gnaeem Pompeiem, válku v Egyptě, která Caesara přivedla do blízkosti Kleopatry, válku v Africe se stále nezlomenými stoupenci už mrtvého Pompeia a poslední válku Gaia Iulia proti Pompeiovým synům v Hispánii.
Zotročená univerzita
15,99 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Práce amerického historika Johna Connellyho, profesora na univerzitě v Berkley, je založena na dlouholetém výzkumu evropských archivů a využití tzv. \\oral history\\': Connelly v letech 1989 až 1998 získal řadu cenných osobních svědectví od československých, polských a německých účastníků socializace a sovětizace školství padesátých let, ať to byli politici, pracovníci aparátu politických stran, univerzitní pedagogové či bývalí studenti. Díky autorovým znalostem systému totalitního školství a důsledně komparativnímu přístupu je kniha, která vyšla v originále v roce 2000, zajímavým příspěvkem '
Tajemství paravánu následníka trůnu
15,66 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Neznáma zbierka pohľadníc arcivojvodcu Františka Ferdinanda z rokov 1896 - 1904 vypovedá o súkromnom živote arcivojvodcu a ďalších príslušníkoch habsburgskej rodiny.
Soumrak rytířstva. Rytířské bitvy a osudy IV. 1461-1525
16,56 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Závěrečný svazek projektu Rytířské bitvy a osudy vypráví o střetech a osobnostech „podzimu středověku“, kdy na bojištích získávaly hlavní slovo neurozená pěchota a střelné zbraně. Válkou růží projdeme přes bitvu u Towtonu, staneme se svědky vzestupu i pádu „Králotvůrce“ Warwicka a budeme uvažovat, kde i jak došlo k poslednímu boji krále Richarda III.
Napoleonova prohra 1810-1814. Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku II
17,96 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu.
Lovecká vášeň v proměnách staletí
13,69 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Lov byl ve středověku a v raném novověku převažující součástí života aristokratické společnosti a jeho vrcholnou formu představovala jezdecká štvanice se psy na jelena nebo srnce. Šlechtické družiny lovily zvěř především pro požitek či trofeje a zásobování panovnického dvora i velmožských kuchyní přenechávaly lesnickému personálu.
Kavalíři, puritáni, královrazi. Anglická občanská válka 1642-1649
13,37 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
V srpnu 1642 nechal Karel I. vztyčit královskou standartu v Nottinghamu. Následujících šest let zmítala Anglií občanská válka, která rozdělovala nejen zemi, ale i rodiny a přátele.
Kronika a činy polských knížat a vládců
10,33 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Gall Anonym je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty 1112-1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám.
Hitlerova Vídeň
29,36 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tato poutavě napsaná kniha je jednak objevnou biografií mladého Hitlera, zachycujícíjeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakousko opustil, především však hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku století, kdy se zde budoucí diktátor marně pokoušel uchytit a prosadit: není to kulturní metropole Freudova, Mahlerova nebo Klimtova, nýbrž Vídeň "bezvýznamných lidí", nezaměstnaných, kteří živoří v azylových domech, českých přistěhovalců, haličských Židů, ale také sílícího nacionalismu a antisemitismu. Hamannová se detailně zabývá obskurními spisy rasových teoretiků a působením vídeňských nacionalistických politiků, kteří měli na Hitlerův pozdější vývoj určující vliv.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile