Dane, účtovníctvo

Image
100 otázok o odpovedí - Manká, škody, odpisy - Kolektív autorov
7,51 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia je členená do troch kapitol – Autorské príjmy, Manká, škody, odpisy a Rezervy v účtovníctve. Ponúka celý súbor otázok a odpovedí k daným tematickým okruhom spolu s úvodným komentárom... Titul obsahuje: • Autorské príjmy Zdaňovanie príjmov • Manká, škody, odpisy Manká a škody v ZDP a DPH Odpisy z pohľadu ZDP • Rezervy v účtovníctve Tvorba rezerv Rezervy v účtovnej uzávierke Opravy chýb minulých účtovných období • Autorské príjmy Autorské príjmy predstavujú v podstate príjmy plynúce na základe práva duševného vlastníctva. Ich najzákladnejším členením je rozdelenie na: a) autorské práva – práva autorov literárnych a iných umeleckých diel, vedeckých diel, počítačových programov a práva súvisiace s autorským právom, teda práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových a televíznych vysielateľov, zhotoviteľov databáz a pod. a b) práva priemyselného vlastníctva – patentové právo, právo ochranných známok, právo na úžitkové vzory, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy, know-how a pod... • Manká, škody, odpisy Manko alebo škoda predstavuje pre daňovníka určitú majetkovú ujmu, s ktorou je potrebné sa vysporiadať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Daňové predpisy do istej miery rešpektujú okolnosti, ktoré predchádzali vzniku konkrétnej škody, a umožňujú pri splnení určitých podmienok uplatniť túto majetkovú ujmu do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením, spravidla do výšky prijatej náhrady od poisťovne alebo inej osoby...
Dane, účtovníctvo, odvody 10-11 2021 - Zmeny v daniach, v účtovníctve, zdaňovaní miezd - Kolektív autorov
12,03 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Najznámejšou kryptomenou súčasnosti je bitcoin (BTC) ktorá sa považuje za prvú virtuálnu menu (alebo tiež kryptomenu) určenou na obchodovanie už od roku 2009. V súčasnosti však existujú aj ďalšie virtuálne meny. Základný právny rámec pre zdanenie príjmov plynúcich z obchodovania s kryptomenou resp. z ťaženia kryptomeny je nastavený v zákone o dani z príjmov a to, že predmetom dane daňovníka (FO aj PO) je príjem (výnos) vznikajúci z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Uvedené znamená, že virtuálne meny nie sú predmetom zdanenia v momente ich ťažby alebo ich obstarania, ale až v čase ich predaja. Zdaniteľným príjmom plynúcich z virtuálnych mien je príjem z ich predaja znížený o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Virtuálna mena z daňového a účtovného pohľadu Daňový bonus a obedy zadarmo Zdaňovenia miezd v ZDP - poskytnutie automobilu zamestnancovi Zdaňovenia miezd v ZDP - nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom Zdaňovenia miezd v ZDP - príjmy nepodliehajúce dani Zaňovanie autorských príjmov Saldokonto Vznik daňovej povinnosti na DPH Index daňovej spoľahlivosti Sociálny podnik a znížená sadzba DPH Opravné položky z pohľadu dane a účtovníctva Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri nehnuteľnostiach Účtovanie o osobnej spotrebe podnikateľa v JÚ Zabezpečenie stravovania zamestnancov v účtovníctve Výpoveď svedka a jeho predvedenie v daňovom konaní Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke Osobné ochranné pracovné prostriedky Otázky z praxe - osobné ochranné pracovné prostriedky Dávky a príspevky po zvýšení životného minima Poskytnutie automobilu zamestnancovi na dovolenku Odpisovanie elektromobilov
Daňové zákony 2021 pre účtovníkov
8,08 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ročenka Daňové zákony pre účtovníkov obsahuje dôležité daňové a účtovné zákony a rešerš zmien pre rok 2021 k dani z príjmu a DPH. Je tlačená na časopisecký papier, vďaka čomu je publikácia štíhla a má ostrú tlač v porovnaní s publikáciami tlačenými na novinový papier. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Mzdové účetnictví 2021 - Václav Vybíhal
17,77 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Publikace je aktualizována k 1. 1. 2021 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2021 - Dušan Dobšovič
13,02 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financií, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tabuľky a dalšie prehľady sú určené všetkým, ktorí potrebujú jednoduchý a rýchly prístup k dôležitým údajom, predovšetkým účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom a podnikateľským subjektom. V 16. vydaní príručky napríklad nájdete: • lehoty v daňovom konaní, platenie preddavkov na daň z príjmov, • odpočítateľné a neodpočítateľné položky od základu dane, • odpisové skupiny, • nezdaniteľné časti základu dane, • registračnú povinnosť k DPH, určenie miesta zdaniteľného obchodu, • sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, • náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovnej ceste, • účtovú osnovu pre podnikateľov, • minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify, • prehľad poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, • nemocenské a sociálne dávky, dôchodky, • mnoho ďalších dôležitých informácií.
Daňové zákony 2021 - úplná znění k 1. 1. 2021 (CZ) - Hana Marková
4,71 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny zákonů účinné k lednu 2021 a pozdější. Změny účinné od roku 2022 a později pak nejsou z důvodu přehlednosti do textu zapracovány. Soubor obsahuje zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně , zákon o dani z hazardních her a daňový řád.
Daňové a nedaňové náklady 2021 - Miloslav Hnátek
13,42 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Zcela legální daňové triky 2019 - Miloslav Hnátek
14,88 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro podnikatele, svobodná povolání či pronajímatele. Je určena také zaměstnancům, seniorům, studentům a dále všem, kteří se zajímají o správné, ale optimální zdanění svých příjmů.
Analýza účtovnej závierky - Anna Šlosárová,Miriama Blahušiaková
19,76 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cieľom druhého vydania učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej analýzy na podklade údajov individuálnej účtovnej závierky. Problematiku analýzy individuálnej účtovnej závierky rieši učebnica komplexne a všeobecne, pričom vychádza z aktuálnej právnej úpravy na rok 2020. Zameriava sa predovšetkým na účtovnú závierku malých a veľkých účtovných jednotiek, poukazuje však aj na charakteristické znaky účtovníctva mikro účtovnej jednotky. V jednotlivých kapitolách sa autorky venujú účtovnej závierke vo všeobecnosti, analyzujú uzávierkové práce z hľadiska ich obsahu, vysvetľujú identifikovanie, oceňovanie a účtovanie účtovných prípadov, takisto sa venujú všeobecným požiadavkám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a jednotlivým súčastiam účtovnej závierky – súvahe, výkazu ziskov a strát a poznámkam, zaoberajú sa finančnou analýzou individuálnej účtovnej závierky a napokon vysvetľujú nadnárodnú úpravu účtovníctva. Učebnica je určená predovšetkým študentom študijného programu účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je však vhodným študijným materiálom aj pre rôzne formy vzdelávania v oblasti účtovníctva po zvládnutí metodiky účtovania, napr. pri príprave uchádzačov na audítorské skúšky, na skúšky certifikovaných účtovníkov, a môže poslúžiť aj v praxi ako pomôcka pri zostavovaní účtovnej závierky a jej následnej analýze.
Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020 - Jozef Mihál
5,23 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha je praktickou príručkou, ktorá vám pomôže v orientácii v stále zložitejšom zákone o dani z príjmov. Kniha nepokrýva svojim výkladom celý zákon ale len tie časti, ktoré sa týkajú príjmov zo závislej činnosti - vzťahuje sa teda na príjmy zamestnancov a ich zdanenie a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľov. V knihe nájdete množstvo príkladov, je z pera skúseného autora a obľúbeného lektora, napísaná typickým zrozumiteľným jazykom a je určená ľuďom bez právnického vzdelania. V prvej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2020 v zákone o dani z príjmov, týkajúcich sa závislej činnosti. Druhá kapitola obsahuje výklad používaných pojmov ako napríklad daňový rezident a nerezident, zamestnanec a zamestnávateľ, základ dane, prepočítací kurz, zaokrúhľovanie... Dôležitá tretia kapitola popisuje príjmy zo závislej činnosti - zdaniteľné a ďalej príjmy ktoré nie sú predmetom dane a podrobne i príjmy oslobodené od dane. Štvrtá, piata, šiesta a siedma kapitola komentujú jednotlivé nezdaniteľné časti, ktorými si zamestnanec môže znížiť základ dane. Ďalšie dve kapitoly sú dôležité pre uplatnenie nároku zamestnanca na daňový bonus na deti a na zaplatené úroky. Jedenásta a dvanásta kapitola sú praktickými návodmi pre zamestnávateľa a výpočet preddavkov na daň, respektíve vykonanie ročného zúčtovania. Obsahom trinástej kapitoly sú povinnosti zamestnanca (najmä pri preukazovaní svojich nárokov) a povinnosti zamestnávateľa (napríklad pri oprave chýb). Špecifická štrnásta kapitola je zaujímavá najmä pre spoločníkov s.r.o., je to komentár k zdaneniu podielov na zisku. Predposledná kapitola popisuje možnosti venovania 2% dane na "osobitné účely" a posledná 16.-ta kapitola je zoznamom mzdových veličín, aby ste to všetko mali poruke.
Slovník pojmů IFRS - 3. vydání - Jiří Strouhal
11,73 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé účetní standardy. - aktuálně platné definice pojmů IFRS - překladový můstek z ČJ do AJ a zpět - vazby na jednotlivé IAS/IFRS
Osobitosti v mzdovej učtárni - Iveta Matlovičová
22,52 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cieľom publikácie je nadviazať na témy, ktoré sú spracované v publikácii Mzdy profesionálne 2, poukázať na vybrané osobitné situácie v mzdovom účtovníctve a ponúknuť návod na ich riešenie. Autorka sa v jednotlivých kapitolách podrobne venuje dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sociálnemu a zdravotnému poisteniu pri dohodách, špecifikám pri spracovaní mzdovej agendy pri zamestnávaní „dohodárov“ a študentov na odbornej praxi, ročnej uzávierke v mzdovej učtárni vrátane povinností mzdovej učtárne v súvislosti s úmrtím zamestnanca, pri organizačných zmenách, ako aj príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Samostatné kapitoly sú venované tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu, ako aj stravovaniu zamestnancov. Pridanou hodnotou publikácie je množstvo príkladov a otázok, ktoré sú zárukou jej využitia v praxi. Publikáciu ocenia predovšetkým odborníci pôsobiaci v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Čo v publikácii nájdete: – Odmeňovanie študentov pri praktickom vyučovaní – Zúčtované a nevyplatené príjmy zo závislej činnosti – Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Povinnosti zamestnávateľa v prípade úmrtia zamestnanca – Organizačné zmeny zamestnávateľa – Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – Stravovanie zamestnancov – Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – Riešené praktické príklady
Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP - Josef Jílek
13,12 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha představuje hlavní účetní systémy ve světě (IFRS a US GAAP). Vysvětlován je boj o podobu účetních systémů, financování jejich tvorby, jejich vynucování, jejich sbližování a rozchod a politický vliv. Části o IFRS a US GAAP se zaměřují na jejich historii, strukturu řízení tvorby standardů a složení. Je patrný globální trend změkčování účetních předpisů. Následující část o účetnictví v EU se věnuje dvěma paralelním účetním rámcům (směrnice a nařízení) v EU a v České republice včetně evropské varianty IFRS. Část o povinném auditu se zaměřuje na mezinárodní standardy spojené s auditem a na relevantní předpisy v EU a v České republice.
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku - Matej Kačaljak
9,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti. Vo viacerých svetových ekonomikách už sú rozvinuté iniciatívy súvisiace s adaptáciou systémov výberu daní na tretie tisícročie, ktoré podstatným spôsobom prehodnocujú doteraz zaužívané procesy a postupy. Napriek niektorým opatrným krokom na poli digitalizácie je stále možné konštatovať, že Slovenská republika je ešte len na začiatku cesty. Cieľom monografie je poskytnúť súhrn záverov zo zahraničnej vedeckej literatúry a poznatkov aplikačnej praxe k vyššie vymedzeným vybraným trendom vo výbere daní, doplniť k nim slovenský ekonomicko-právny kontext a identifikovať oblasti, kde existuje potenciál pre premietnutie týchto záverov a poznatkov do slovenského právneho prostredia. Publikácia je primárne určená pre vedeckých pracovníkov zameriavajúcich sa na oblasť daňového práva, ale poskytuje cenné podnety aj pre sudcov, prokurátorov, zamestnancov finančnej správy a ďalších profesionálov, ktorí sa venujú procesom výberu daní.
Leasingy podle IFRS - Lenka Krupová
8,71 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Tato publikace přibližuje čtenářům požadavky nového standardu, včetně mnoha řešených příkladů. Publikaci lze doporučit všem společnostem, které sestavují účetní závěrky podle IFRS, nebo společnostem, které reportují informace podle IFRS svým mateřským společnostem.
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2017
10,36 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Každoročne spracovávame súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa člení na 4 časti: - Do prvej časti sme zaradili úplné znenia opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove a opatrenia upravujúceho podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky. - V druhej časti zverejňujeme ďalších 11 opatrení a metodických predpisov Ministerstva financií SR a v tretej časti 32 usmernení a pokynov Daňového riaditeľstva SR k problematike účtovania podnikateľov v podvojnom účtovníctve. - V štvrtej časti publikujeme úplné znenie zákona o účtovníctve.
Audítorstvo III (audítorská dokumentácia) - praktikum - František Maděra
12,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audítor a ktorá je rozhodujúcim dôkazom vykonanej práce na zákazke a ním vyvodených záverov v priebehu auditu a v jeho závere. Praktikum dopĺňa rozsiahla časť príloh v elektronickej forme (cca 60 dokumentov). Ide o materiály metodického a demonštračného charakteru, prípadne o účtovné dáta v elektronickej forme. V zásade prílohy objasňujú určité modelové stavy, úpravy a situácie. Ich implementácia do reálneho hospodárskeho života bez samostatného kritického posúdenia ich obsahu čitateľom by mohla spôsobiť škody, za ktoré v žiadnom prípade nemôžeme prevziať zodpovednosť. Praktikum je určené najmä pre študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo, študijného odboru Účtovníctvo na Katedre účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cennou pomôckou však môže byť aj pre audítorov, asistentov audítorov a iných odborníkov z praxe, najmä manažérov a vlastníkov podnikateľských subjektov, ktorí majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.
Manuál elektronické evidence tržeb
5,31 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komplet tištěné publikace s e-bookem a aktualizačním servisem. Praktická příručka pro všechny uživatele, kteří přicházejí o styku s evidencí tržeb ať už v pozici provozovatelů zařízení, na které nová povinnost dopadá, nebo v pozici zástupců v daňovém řízení, daňových poradců nebo správců daně a kontrolních orgánů. V publikaci jsou přehledným způsobem po jednotlivých tématických okruzích vysvětleny a na příkladech dokumentovány základní zásady evidence, definice povinných osob, registrace k evidenci, průběh evidence a vše, co souvisí s kontrolou. Teoretický text je vyčerpávající z pohledu zákona i metodiky Finanční správy a shrnuje všechny dosavadní rozbory a poznatky, které byly dosud na toto téma publikovány. Příručka není určena pouze pro zavádění evidence v první až třetí vlně v roce 2016 a 2017, ale především jako praktický rádce pro různé případy, které mohou nastat v praxi.
Elektronická evidence tržeb pro gastronomii
2,63 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problwmatiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy pro gastronomické provozy a ubytovací zařízení, informace o souvisejích novelách daňových zákonů. Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele, na které se nová povinnost vztahuje v první fázi od 1. prosince 2016 a kteří se tak potřebují v spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
Elektronická evidence tržeb
2,63 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problematiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách daňových zákonů (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + ebook v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
Audítorské štandardy - Ladislav Kareš,Petra Krišková
2,66 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov. Publikácia je rozdelená na šesť na seba nadväzujúcich kapitol, ktoré sa postupne venujú základným princípom a zodpovednosti audítora pri výkone auditu, posudzovaniu rizík pri výkone auditu, audítorským dôkazom, využitiu práce interných audítorov a expertov, správe audítora, prezentovaním záverov auditu, ako aj špecifickým oblastiam auditu finančných výkazov. Publikácia slúži najmä pre potreby výučby, no môže byť prínosom aj pre odbornú verejnosť vzhľadom na absenciu odbornej literatúry zaoberajúcej sa predmetnou problematikou.
Daňové účtovníctvo 2014 - Marián Kočner
14,25 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov " Základy účtovníctva " a "Účtovníctvo podnikateľov" Predkladaná učebnica je určená pre výučbu predmetu "Jednoduché účtovníctvo" pre študentov ekonómie, financií a účtovníctva všetkých fakúlt ekonomického zamerania.
1000 riešení 3-4 2023 - Zákon o dani z príjmov - novela
8,36 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Odpočet daňovej straty je legálny nástroj na znižovanie základu dane a tým aj daňovej povinnosti daňovníka. Daňová legislatíva má zavedené presné pravidlá pre odpočet daňových strát, ktoré však podliehajú častým zmenám a prinášajú aj interpretačné problémy. Aké, sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma ZDP po novele Odpočet daňovej straty PO Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Automobil Daňové výdavky Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Jednoduché účtovníctvo (JÚ) Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Stravné a cestovné náhrady Právo Verejná správa Novela ZDP bola schválená parlamentom dňa 6. decembra 2022. Zmeny v oblasti transferového oceňovania a zdaňovania dlhopisov plynúcim nerezidentom a zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa budú v platnosti od roku 2023. Zmeny týkajúce sa pravidiel obmedzenia úrokových nákladov boli schválené s odloženou platnosťou až od roku 2024. Dochádza k spresneniu definície ekonomického prepojenia a k zavedeniu spočítavania podielov blízkych osôb (napr. manželov) na účely zistenia ekonomického prepojenia. Z kontrolovaných transakcií sa vylučuje právny alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo závislej činnosti. Zavádza sa definícia významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 EUR. Za významnú kontrolovanú transakciu sa bude považovať aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 EUR. Do ustanovenia ZDP o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti sa dopĺňa odkaz na Smernicu OECD, ktoré upravuje určenie základu dane závislej osoby.
Daňové a nedaňové výdavky 2023 - Ján Mintál
19,86 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada. Aké daňové a aké nedaňové výdavky zákon o dani z príjmov vymedzuje, sa dočítate v novej publikácii. Titul obsahuje: Abecedne zoradené daňové a nedaňové výdavky s príkladmi • z pohľadu zákona o dani z príjmov • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty • z pohľadu zákona o účtovníctve (JÚ, PÚ)
Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 5.vydání + CD - Jiří Ficbauer,David Ficbauer
16,94 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterském a na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a ostatní odborníky zabývající se jak účetnictvím, tak i daněmi. Publikace je obsahově rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována problematice mezinárodní harmonizace účetnictví, druhá kapitola popisuje orgány zabývající se tvorbou a aktualizací jednotlivých standardů a interpretací, popisuje způsob práce těchto orgánů a procesy, které předchází vlastnímu schválení a vydání těchto standardů. Třetí kapitola se pak zabývá jednotlivými standardy vč. jejich přehledu a platnosti od samého počátku jejich vývoje. Složitější příklady jsou obsahem přiloženého CD. V rámci čtvrté kapitoly je vypracována základní charakteristika jednotlivých sekcí IFRS pro malé a střední podniky. V páté kapitole jsou stručně popsány základní rozdíly mezi IFRS/IAS a českou účetní legislativou. V této části jsou sděleny i základní kroky realizované k rozvoji účetnictví v ČR. Poslední šestá kapitola se zabývá otázkami spojenými se sbližováním daní. Popisuje důvody harmonizace a charakterizuje harmonizaci v oblasti přímých a nepřímých daní. Publikace obsahuje CD s přílohami.
1000 riešení 9-10 2022 - Miestne dane a poplatky
6,46 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prvým cieľom novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Nástroje, ktoré majú možnosť využiť v tejto oblasti stavebné úrady, sú zväčša časovo náročné a sú ťažko vynútiteľné. Práve preto bol schválený ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb, aby boli obyvatelia motivovaní vykonávať ich údržbu. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Miestne dane a poplatky Dovolenka – nárok a čerpanie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Právo a podnikateľ Verejná správa Prenajímateľ zahŕňa do daňových výdavkov odpisy z hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku. V praxi však vznikajú rôzne situácie, ktoré treba riešiť individuálne. Ako bude postupovať prenajímateľ v niektorých špecifických prípadoch sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka. V ostatných kapitolách nájdete riešenia prípadov z praxe z oblasti daní, účtovania pracovnoprávnych vzťahov, práva a verejnej správy.
Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání - Petr Valouch
8,51 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou zá-kladní pojmy – akontace, časové rozlišení splátek, splátkový kalendář, tuzemský pronájem a pronájem přes hranice, nepeněžní plnění nájemného apod. Na konkrétních příkladech je znázorněn způsob účtování základních leasingo-vých operací v podvojném účetnictví i při vedení daňové evidence (např. při změně osoby nájemce nebo pronajíma-tele, při předčasném ukončení smlouvy s následnou koupí a při užití předmětu zčásti pro podnikání a zčásti pro osobní účely). Publikace je praktickou příručkou, kterou oceňují nejen zaměstnanci leasingových společností a účetní, ale i každý, kdo si již nějaký předmět na leasing pořídil nebo o tom uvažuje.
100 otázok o odpovedí - ZDP, DPH 2022 - Kolektív autorov
8,46 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia a obchod, Daňová povinnosť, Odpočítanie dane. Titul obsahuje: Zákon o dani z príjmov po novelách – Fyzická osoba – Právnická osoba Zákon o DPH po novelách – Registrácia a obchod – Daňová povinnosť – Odpočítanie dane Zákon o dani z príjmov po novelách – Daňovníci s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti budú platiť len polovičnú výšku poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. – Kategória Iný majetok sa rozširuje o technické zhodnotenie neodpísaného vybraného hmotného majetku, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet nákladov na investície podľa § 30e. – Pri realizácii investičného plánu si môže PO alebo FO odpočítať od základu dane zníženého o daňovú stratu určité percento nákladov z odpisu z investície, ktoré závisí od plánovej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej hodnoty investícií v investičnom pláne. – V prípade, že zamestnávateľ nepodal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový úrad mu neuloží pokutu, ak si dodatočne splní svoje povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu. – Znižuje sa tzv. superodpočet. Daňovníci realizujúci projekt výskumu a vývoja si môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom vo výške 100 %. Zákon o DPH po novelách Zavádza sa povinnosť platiteľov dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky bankové účty, ktoré používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH. Táto povinnosť vo vzťahu k existujúcim účtom vznikla už 15. 11. 2021 a následne vždy po zriadení nového účtu, resp. v prípade zmeny využitia existujúceho účtu. Ak po 1. 1. 2022 uhradia protihodnotu na iný účet, ako oznámený účet svojho dodávateľa, ktorý bol zverejnený, vystavujú sa tak riziku, že v prípade, že dodávateľ z plnenia nezaplatí daň, budú za dodávateľa ručiť a daňový úrad im uloží povinnosť túto daň zaplatiť...
Dane účtovníctvo odvody 1 2024 - Inventarizácia majetku a záväzkov
11,21 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Na konci účtovného obdobia vyvstáva pred účtovníkmi, ekonómami, mzdovými účtovníkmi a personalistami celá rada dôležitých úkonov. Na niektoré dôležité postupy upozorňuje kolektív fundovaných autorov v príspevkoch Inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia ÚZ, Koncoročné a špeciálne úpravy základu dane alebo Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a Účtovanie zákazkovej výroby – koniec účtovného obdobia... Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. Inventarizácia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia ÚZ Koncoročné úpravy základu dane Špeciálne úpravy základu dane Delenie príjmov FO Príklady z praxe – delenie príjmov FO Daňová povinnosť FO Daňový odpis pohľadávok Nehnuteľnosť právnickej osoby v ZDP Príklady z praxe – nehnuteľnosť PO v ZDP Koncoročné povinnosti platiteľa DPH Osobitný spôsob úhrady DPH Odpočet DPH – oneskorená registrácia Príklady z praxe – k oneskorenej registrácii Kurzové rozdiely Zatriedenie účtovných jednotiek Účtovanie zákazkovej výroby – koniec účtovného obdobia Zaradenie majetku do odpisových skupín Posúdenie odvolania, vydanie rozhodnutia Vykonateľnosť platobného výmeru Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky Ročné zúčtovanie preddavkov na daň Termíny pre prax v decembri 2023 • Inventarizácia majetku a záväzkov Podľa § 6 ods. 3 ZoÚ účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov (vlastné imanie u podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve) spôsobom podľa § 29 a 30 ZoÚ. Vykonanie inventarizácie je jednou z podmienok preukázateľnosti účtovníctva a podmienkou správnosti zostavenej účtovnej závierky. Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu (§ 8 ods. 4 ZoÚ). Cieľom inventarizácie je overiť, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti... • Koncoročné úpravy základu dane Pred vyčíslením základu dane daňovníka dosahujúceho príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa ako posledné operácie vykonávajú úpravy týkajúce sa priamo výšky zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v prípadoch, kedy ustanovenia ZDP upravujú, že sa nezahrňuje do zdaniteľných príjmov celá výška prijatého príjmu ale napr. sa postupne rozpúšťa k vynaloženiu výdavkov ako je to napr. pri dotáciách, podporách a príspevkoch. Alebo naopak znížia sa vynaložené daňové výdavky, nakoľko ustanovenia ZDP upravujú, že nie je možné takýto výdavok zahrnúť v plnej výške do daňových výdavkov tak ako bol vynaložený ale zahrnie sa postupne počas určeného obdobia ako napr. pri obstaraní majetku, kde obstarávacia cena sa zahrňuje do daňových výdavkov postupne prostredníctvom odpisov... • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň sa počnúc rokom 2022 určuje podľa § 120 ods. 4 ZP ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2024 ide o sumu 750 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy...
Daňový sprievodca 2024 s komentárom - Kolektív autorov
10,47 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1.Zákon o dani z príjmov 2.Zákon o DPH 3.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5.Zákon o dani z motorových vozidiel 6.Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: 1.Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo 2.Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo 3.Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky 4.Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky 5.Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Bonus: 1.Zákon o účtovníctve 2.Zákon o cestovných náhradách 3.Zákon o obmedzení platieb v hotovosti 4.Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
Mzdárske zákony 2024 - Jozef Mihál
13,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Mzdárske zákony 2023 obsahuje okrem zákonov aj rozsiahly komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2023. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o cestovných náhradách, Zákon o minimálnej mzde.
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva - Norbert Seneši,Katarína Máziková
14,44 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografia „Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva“ prináša netradičný a na slovenskom trhu ojedinelý pohľad na uvedenú problematiku. Autori Ing. Norbert Seneši, PhD., a doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., analyzujú podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva spriaznené osoby z niekoľkých uhlov pohľadu. Najskôr sa zaoberajú vymedzením spriaznených osôb a pravidlami transferovaného oceňovania. Následne sa venujú zverejneniu o spriaznených osobách, ako aj rizikám a následkom, ktoré vyplývajú z transakcií spriaznených osôb. Komplexnou analýzou spriaznených osôb však autori svoje dielo nekončia, ale idú hlbšie pod povrch problematiky, aby čitateľom priniesli nielen zoznam odhalených nedostatkov, ale aj konkrétne návrhy na ich elimináciu. Bonbónikom publikácie je jej posledná časť, v ktorej autori na základe dosiahnutých výsledkov svojho skúmania verifikujú platnosť hypotéz stanovených v jej prvej kapitole. Široký odborný záber publikácie a nezvyčajný pohľad na zložitú problematiku transakcií medzi spriaznenými osobami ocenia predovšetkým odborníci z oblastí daní a účtovníctva, ale aj podnikatelia uskutočňujúci transakcie s osobami, ktoré sú personálne, ekonomicky alebo inak prepojené.

Vitajte na našom fantastickom webe, ktorý je zameraný na tematiku upírov a ich účtovníctva. Ak si myslíte, že účtovníctvo je len nudná a každodenná práca, tak v našej fantasticko-fantasy podkategórii vás prekvapíme! V našej podkategórii sme sa rozhodli priniesť nový pohľad na to, ako upíri zvládajú záplavu účtovných povinností. Možno by ste sa čudovali, ale upíri musia vedieť poriadne hospodáriť so svojimi financiami. Vďaka našim neživotným poradcom sa dostanete do súkromných ríš upírov, ktoré fungujú na základe jedinečných účtovníckych postupov a systémov. Naša stránka vám poskytne podrobné informácie o správe cash-flow upírskych rodín, investovaní do zuby vrazenej čiernej perly a manažmente upírskych majetkov pod plným mesiacom. Nájdete tu rady a tipy, ako zvládnuť neustále meniace sa bankové systémy a kurzy v upírskej komunite. Okrem užitočných informácií nájdete na našej stránke aj úúúžasné príbehy o legendárnych upírskych účtovníkoch, ktorí ovládajú magické schopnosti čísel a transformujú zložité účtovné tabuľky do obrazov postupne sa prebúdzajúcich v upírskej zemepanskej ríši. Takže, či už ste upír, človek alebo obyčajný smrteľník, neváhajte sa dať zlákať do tejto temnej a fascinujúcej stránky účtovníctva. Naše príbehy vás zaženú do sveta upírskych číselných kódov, v ktorých krása a nebezpečenstvo sa spájajú v jednom. Pripojte sa k nám a objavte tajomstvo, ako upíri zvládajú svoje financie a prežívajú v tejto modernizovanej upírskej ére. Pripravte sa na nekonečné obchodné hry, skryté poklady a zdanlivo nesmrteľné auditné správy, kde jediným víťazom môžete byť vy! Vstúpte do nášho upírskeho účtovníckeho sveta a nechajte sa zahaliť magickou čaro nielen vlastných financií, ale aj príbehov, ktoré z neho vyplynú. Nebojte sa zreklamovať našu stránku medzi svojimi rovesníkmi, pretože súťažiť s číslami a obchodnými stratégiami je len polovica zábavy, ktorú vám môžeme ponúknuť! Tak neváhajte a začítajte sa do našej fantasticko-upírskej podkategórie Dane, účtovníctvo. Čakáme na vás so sklenkou upírskej šťavy a čarodejnými účtovnými knihami na inšpiráciu!

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile